Odzież robocza

Komentarze

Transkrypt

Odzież robocza
Miejscowość
Data
Numer telefonu
Kamla Jakubowska
ul. Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa
022 571 41 44 665 101 318
Adres e-mail
[email protected]
Imię i nazwisko
Adres
Temat zapytania:
Warszawa
11-maj-15
Odzież robocza
Cemex Polska Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przesłanie oferty na:
Treść zapytania
odzież roboczą wymienioną w tabeli "formularz ofertowy".
Wybrani oferenci zostaną poproszeni o przedstawienie wzorów handlowych do weryfikacji jakości. Wzory zostaną zwrócone po zakończeniu
przetargu. Zestaw wzorów firmy, z którą podpiszemy umowę zostanie zatrzymany w Cemex na czas trwania kontraktu i będzie stanowił podstawę do
rozpatrywania ewentualnych reklamacji jakościowych.
Kontrakt obejmie dostawy asortymentu odzieży roboczej oraz nadzorowoanie harmonogramu przydziału odzieży i środków higienicznych
pracownikom Cemex.
Certyfikaty na wybraną odzież winny być dostarczone wraz z pierwszą dostawą, jednak oferent musi zadeklarować czas pierwszej dostawy.
Oferowana odzież musi spełniać wymogi norm: EN ISO 13688:2013; EN ISO 20471:2013; EN 342:2004; EN 342:2004/AC:2008.
Załączona specyfikacja stanowi dokument poglądowy. Tkaniny, z których uszyta zostanie odzież, mają być możliwie zbliżone składem i
właściwościami, przy czym preferowany będzie większy udział bawełny niż przędzy syntetycznej. Preferowane kolory wszystkich elementów odzieży
to h-vis oraz barwy Cemexu.
Preferowana będzie odzież, której egzemplarz będziemy mogli przetestować, dlatego zachęcamy do jak najszybszego kontaktu i wizji lokalnej.
Prosimy o przesłanie karty technicznej oferowanej odzieży niepalnej.
Prosimy o ofertę alternatywną dla obuwia Bata (oczekujemy bardziej miękkich egzemplarzy).
Jeżeli firma świadczy takie usługi - prosimy o ofertę na outsourcing odzieży roboczej wraz z zakresem.
Na spotkanie handlowe zaprosimy firmy, których oferty zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu przetargu.
Wizja lokalna:
wymagana
Dodatkowych informacji
Imię i nazwisko
Marek Madajczyk
technicznych udziela:
Adres
Cementownia CHEŁM, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm (k. Lublina)
Numer telefonu
+48(82)564 6213 , +48 693 022 494
Adres e-mail
[email protected]
Dodatkowych informacji
Imię i nazwisko
Adrian Knapik
technicznych udziela:
Adres
Cementownia Rudniki, ul. Mstowska 10, 42-240 Rudniki (k. Częstochowy)
Numer telefonu
+48 603 067 999
Adres e-mail
[email protected]
Dodatkowych informacji
Imię i nazwisko
Edyta Stolarska (odzież laboratoryjna)
technicznych udziela:
Adres
Cementownia CHEŁM, ul. Fabryczna 6, 22-100 Chełm (k. Lublina)
Numer telefonu
+48(34)321 0206, +48 609 674 251
Adres e-mail
[email protected]
Oferta powinna zawierać:
Propozycję cenową w formacie zgodnym z załacznikiem nr 1 do zapytania "formularz ofertowy".
Krótką charakterystykę techniczną oferowanych artykułów
3. Fotografie lub projekty oferowanych artykułów zamieszczone w pliku lub opisane numerem materiału Cemex
4. Referencje dot. wykonywania podobnych zadań
5. Formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie http://cemex.pl/dzial-zakupow.aspx
1.
2.
6.
7.
Informacje dodatkowe:
Formuła "elastyczne zakupy" oznacza zgodę kontrahenta na zwrot nieużywanych towarów w ciągu 90 dni od daty dostawy.
E-dostawca to strona internetowa przez którą można umieszczać faktury VAT wystawiane dla Cemex bezpośrednio w naszym systemie księgowym,
bez konieczności wysyłania ich pocztą.
5 czerwca 2015
10 i 12 czerwca 2015
Termin składania ofert:
Termin dostawy wzorów i spotkań handlowych:
Zapisy końcowe:
1. Cemex Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu bez podania przyczyny.
2. Opracowanie oferty odbywa się na koszt oferenta. Oferty winny być przesłane pocztą elektroniczną wraz ze wszystkimi załącznikami.
3. Oferta musi być zgodna z formatem i zakresem zdefiniowanym w specyfikacji technicznej
4.
W przypadku chęci przystąpienia do przetargu, prosimy o zwrotną informację mailową z załączeniem podpisanego formularza BHP i Ochrony Środowiska. Oferty nie
wyrażający zgody na respektowanie przepisów BHP i OŚ Cemex nie mogą zostać zaproszeni do współpracy.
5. Składana oferta może dotyczyć części asortymentu
6. Umowa o współpracy zostanie spisana na podstawie wzoru umieszczonego na stronie http://cemex.pl/ogloszenia-o-aktualnych-przetargach.aspx
7. Złożona oferta cenowa będzie podlegać negocjacjomi w kolejnych etapach przetargu.
Załączniki:
Formularz ofertowy, specyfikacja technieczna, BHP, OŚ,
Harmonogram płatności Cemex
Podpis:
Kamila Jakubowska
DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,
ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
Wymagania BHP w stosunku do kontrahentów
Cemex Polska
1. Kontrahenci wykonujący prace lub usługi na rzecz CEMEX Polska (zwani dalej „Kontrahenci”) zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów i zasad BHP i ppoż. wynikających z polskiego
ustawodawstwa, Polityki BHP CEMEX oraz niniejszego Załącznika. Takie same obowiązki mają wszyscy podwykonawcy Kontrahenta, przy czym Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za swoich podwykonawców
w tym zakresie. Stanowi to warunek zawarcia umowy.
2. Wszystkie umowy z Kontrahentami stwierdzają, że wymóg pracy w bezpieczny sposób oraz zgodnie z przepisami i zasadami BHP i ppoż. obowiązującymi na terenie zakładów CEMEX Polska jest warunkiem
zawarcia umowy.
3. Przed podjęciem pracy Kontrahent zobowiązany jest wyznaczyć osobę nadzorującą sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników i podwykonawców Kontrahenta
wykonujących pracę na rzecz CEMEX Polska.
4. Osoba nadzorująca razem z odpowiedzialnym nadzorującym daną pracę kierownikiem/specjalistą ds. nadzoru CEMEX Polska lub koordynatorem BHP (o ile został wyznaczony) oraz w razie potrzeby specjalistą ds.
BHP CEMEX Polska przeanalizuje bezpieczeństwo wykonywanych prac na terenie zakładu CEMEX Polska, wymieniając niezbędne informacje dotyczące zagrożeń oraz stosowania odpowiednich zabezpieczeń.
5. Przekazanie inwestycji do realizacji lub urządzeń do remontu i odbiór po zrealizowaniu inwestycji lub wykonaniu remontu odbywa się na podstawie sporządzanego „PROTOKOŁU PRZEKAZANIA/ODBIORU
URZĄDZENIA/OBIEKTU DO REMONTU/INWESTYCJI”, który dla urządzeń zawiera adnotację o zabezpieczeniu ich pod względem elektrycznym i pod względem BHP. W przekazaniu uczestniczą przedstawiciele
kontrahenta oraz przedstawiciele Cemex Polska. Przed podjęciem pracy wykonywanej na rzecz i na terenie zakładu CEMEX Polska Kontrahent jest zobowiązany przeprowadzić z odpowiedzialną osobą nadzorującą
pracę ze strony CEMEX Polską proces Oceny Ryzyka Zawodowego a z jego wynikami należy zapoznać wykonujące daną pracę osoby. Wyniki Oceny stanowią podstawę do zastosowania przez pracowników
Kontrahenta odpowiednich środków ochrony niezbędnych do ograniczenia lub likwidacji zagrożeń.
6. Pracownicy i podwykonawcy Kontrahenta w okresie świadczenia usług dla CEMEX Polska powinni posiadać ważne umowy (w tym umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne) potwierdzające fakt ich legalnego
zatrudnienia przez Kontrahenta przy wykonywaniu prac dla CEMEX Polska oraz zakres ich obowiązków. CEMEX Polska jest uprawniony do żądania od Kontrahenta przedstawienia dokumentów potwierdzających takie
legalne zatrudnienie.
7. Pracownicy Kontrahenta muszą posiadać aktualne szkolenia BHP oraz wymagane przepisami badania lekarskie. Kontrahent, przed rozpoczęciem prac, dostarczy do osoby nadzorującej ze strony CEMEX Polska
listę pracowników wraz z informacjami o terminach ważności szkoleń BHP badań lekarskich, posiadanych uprawnieniach wymaganych przez CEMEX Polska, potwierdzone podpisem przez pracodawcę lub osobę
przez niego upoważnioną, jak poniżej w tabeli. W zakładach górniczych wymagane jest dodatkowo dostarczenie do osoby nadzorującej ze strony CEMEX Polska kopii dokumentów potwierdzających odbycie szkoleń
BHP, kopię zaświadczenia lekarskiego o dopuszczeniu do pracy oraz kopię uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pracy na rzecz CEMEX Polska, w celu dopuszczenia do pracy przez Kierownika Ruchu Zakładu
Górniczego.
L.p. Imię i nazwisko Posiadane uprawnienia Szkolenie BHP (termin ważności) Badania lekarskie (termin ważności) Badania psychotechniczne (termin ważności)
8. Weryfikacja szkoleń BHP oraz wymaganych przepisami badań lekarskich pracowników kontrahentów realizujących transport drogowy na rzecz CEMEX Polska jest realizowana w ramach audytów określonych pkt.
14 niniejszego załącznika.
9. Przed podjęciem pracy na rzecz CEMEX Polska pracownicy Kontrahenta zobowiązani są przejść odpowiednie szkolenie wprowadzające BHP przeprowadzone przez służby BHP lub kierownika zakładu czy osobę
przez niego upoważnioną. Szkolenia wprowadzające mają na celu zapoznanie z przepisami i zasadami BHP i ppoż. obowiązującymi na terenie zakładu CEMEX Polska (w tym 12 zasadami bezpiecznej pracy), a także
o wszystkich potencjalnych zagrożeniach występujących na terenie zakładu. Służby BHP, Kierownik zakładu lub osoba przez niego wyznaczona dokumentuje szkolenie w „Dzienniku Szkoleń” lub na „Zaświadczeniu o
odbyciu szkolenia wprowadzającego w CEMEX Polska”.
10. Wszyscy Kontrahenci pracujący na terenie zakładów CEMEX Polska zobowiązani są do stosowania sprzętu ochrony indywidualnej. Szczególnie, w każdym przypadku i zawsze na terenie zakładów Cemex
obowiązuje stosowanie czterech podstawowych elementów: kasku ochronnego, obuwia ochronnego, okularów ochronnych do ogólnego zastosowania oraz odzieży ochronnej o wysokiej widoczności (np. kamizelki
ostrzegawczej) przykrywającą przynajmniej górną część ciała. Przy wszystkich pracach ręcznych, gdzie występuje możliwość urazu rąk należy stosować odpowiednie rękawice ochronne. Stosowana odzież robocza
powinna obejmować koszulę lub kurtkę posiadającą długie rękawy oraz spodnie z długimi nogawkami. Przy przeładunku materiałów sypkich po ciśnieniem (cement, popioły, inne) obowiązuje bezwzględne
stosowanie gogli ochronnych. Tam gdzie to konieczne należy stosować inne, właściwe do danego zagrożenia środki ochrony indywidualnej.
11. Sprzęt ochrony indywidualnej stosowany przez pracowników Kontrahenta musi być zgodny z zasadniczymi wymaganiami dla środków ochrony indywidualnej. Wszelki sprzęt pomocniczy – rusztowania, drabiny,
narzędzia oraz inne używane materiały muszą posiadać również wymagane atesty lub deklarację zgodności.
12. Prace o szczególnym zagrożeniu muszą być wykonywane–, na podstawie pisemnego pozwolenia, zawierającego, ocene ryzyka wykonywanych prac przez co najmniej 2 osoby i pod bezpośrednim nadzorem
wyznaczonych w tym celu przez kontrahenta osób
13. Transport osób i towarów na terenie, a także do i z zakładów CEMEX Polska musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym przepisami dotyczącymi warunków pracy kierowców, przepisami ruchu
drogowego, przepisami i zasadami BHP i ppoż, środkami transportu do tego przystosowanymi oraz posiadającymi wszelkie niezbędne elementy bezpieczeństwa (w tym światła, kierunkowskazy, lusterka oraz
wymagane prawem dokumenty dotyczące pojazdu, i danego typu przewozu). Wszelkie inne pojazdy wykorzystywane do świadczenia usług na rzecz CEMEX Polska muszą spełniać powyższe wymagania oraz inne
zawarte w odpowiednich przepisach.
14. Kontrahenci realizujący transport drogowy na rzecz CEMEX Polska zgadzają się na poddawanie ich audytom na terenie zakładów CEMEX Polska obejmujących ich pojazdy (w tym stan techniczny pojazdu,
ustawienie lusterek, wyposażenie, status realizacji codziennych kontroli technicznych pojazdów przez kierowcę) oraz kierowców (w zakresie dokumentacji kierowcy i pojazdu, środków ochrony osobistej, zachowania
kierowców w zakresie BHP i ppoż.).
15. W przypadku stwierdzenia przez CEMEX Polska naruszenia przez Kontrahenta realizującego transport drogowy lub jego podwykonawców przepisów i zasad, o których mowa w pkt.10 i 13, CEMEX Polska będzie
uprawniony do odmowy wyładunku lub załadunku pojazdu oraz do zastosowania postanowień pkt. 19 niniejszego załącznika.
16. Pracownicy Kontrahenta zobowiązani są utrzymywać miejsca pracy w należytym porządku.
17. Za bezpieczeństwo pracowników Kontrahenta lub pracowników podwykonawców Kontrahenta na terenie zakładów CEMEX Polska odpowiada zgodnie z przepisami ich pracodawca.
18. W razie stwierdzenia wypadku przy pracy swojego pracownika oraz wystąpienia zagrożenia pożarowego/pożaru Kontrahent jest zobowiązany powiadomić o nim natychmiast służby BHP oraz kierownika zakładu,
na terenie, którego wydarzył się wypadek oraz przekazać protokół z ustaleń okoliczności wypadku lub zagrożenia pożarowego/pożaru.
19. W przypadku naruszania przez Kontrahenta, podwykonawcę Kontrahenta lub ich pracowników przepisów, zasad BHP i przepisów ppoż. w tym zawartych w niniejszym Załączniku CEMEX Polska będzie
uprawniony do:
a) zawieszenia wykonania całości lub części Umowy z Kontrahentem, gdy naruszenia te są poważne lub powtarzalne do czasu ustalenia przez strony i wdrożenia przez Kontrahenta planu poprawy bezpieczeństwa i
higieny pracy po jego stronie,
b) rozwiązania Umowy z Kontrahentem bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy naruszenia te są poważne lub powtarzalne, a Kontrahent nie wdrożył planu, o którym mowa w pkt. a) w terminie 14
dni od zawieszenia wykonania Umowy lub wezwania do wdrożenia takiego planu ze strony CEMEX Polska, jeśli nie doszło do zawieszenia wykonania Umowy, choć powstały przesłanki do zawieszenia,
c) żądania natychmiastowego wydalenia z terenu zakładu oraz trwałej podmiany pracownika dopuszczającego się poważnych lub powtarzalnych naruszeń BHP lub przepisów przeciwpożarowych na innego
pracownika,
d) zastosowania w stosunku do Kontrahenta kar umownych oraz innych działań określonych w poniższym „Katalogu kar za naruszenia BHP i ppoż.”. CEMEX Polska będzie uprawniony do potrącania tych kar
umownych z wynagrodzenia Kontrahenta wynikającego z Umowy.
e) żądania zapłaty przez Kontrahenta odszkodowania pokrywającego szkody wynikające z naruszeń przepisów i zasad BHP i ppoż., w przypadku, gdy szkody przekraczają zapłacone kary umowne.
f) zastosowania wobec kierowców Kontrahenta dopuszczających się naruszeń przepisów lub zasad BHP lub Ruchu Drogowego kar z „Katalogu kar dla kierowców za naruszenia BHP i Ruchu Drogowego” załączonego
do niniejszego Zarządzenia.
Katalog kar dla kontrahentów za naruszenia BHP i ppoż.
Katalog kar dla kierowców za naruszenia BHP i Ruchu Drogowego.
DOKUMENTACJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ,
ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY
„ Wymagania w zakresie Ochrony Środowiska dla
wykonawców i firm obcych wykonujących prace na
terenie CEMEX Polska Sp. z o.o.”
Realizując wymagania normy ISO 14001:2004 pragniemy włączyć naszych partnerów biznesowych do wysiłku na rzecz bardziej efektywnej ochrony środowiska.
CEMEX Polska w trosce o środowisko naturalne zobowiązuje Państwa firmę do przyjęcia i przestrzegania następujących zasad postępowania:
Wymagania w zakresie ochrony środowiska dla Kontrahentów wykonujących usługi na zlecenie CEMEX Polska Sp. z o.o.
W związku z założeniami polityki środowiskowej CEMEX oraz wdrożeniem i utrzymywaniem w zakładach produkcyjnych Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 oraz z rozporządzeniem
ws. Eko-Zarządzania i Audytu (EMAS) oczekujemy od naszych partnerów biznesowych zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska.
Kontrahenci wykonujący na zlecenie CEMEX Polska usługi mające potencjalne oddziaływanie na środowisko (zwani dalej „Kontrahentami”) przy wykonywaniu tych usług zobowiązani są do bezwzględnego
przestrzegania przepisów prawnych i innych wymagań ochrony środowiska wynikających z polskiego ustawodawstwa, Polityki Środowiskowej CEMEX, Systemu Zarządzania Środowiskowego CEMEX oraz niniejszego
załącznika. Takie same obowiązki dotyczą wszystkich podwykonawców Kontrahenta, przy czym Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za swoich podwykonawców w tym zakresie. Stanowi to warunek zawarcia
umowy.
1. GOSPODARKA ODPADAMI
a) Kontrahent zobowiązany jest prowadzić gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz wewnętrznymi standardami CEMEX Polska, w szczególności:
 posiadać i przedkładać na życzenie CEMEX Polska wymagane aktualne pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami (np. na wytwarzanie, zbieranie lub przetwarzanie odpadów),
 prowadzić na bieżąco i przedkładać na życzenie CEMEX Polska wymaganą ewidencję odpadów wytwarzanych/zbieranych/przetwarzanych w związku z prowadzona działalnością (np. karty przekazania odpadów,
karty ewidencji odpadów, sprawozdania odpadowe do Urzędów),
 prowadzić selektywną zbiórkę odpadów w miejscu ich powstawania,
 gromadzić wytworzone odpady w wyznaczonych, odpowiednio oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 w przypadku wytwarzania odpadów niebezpiecznych (np. świetlówki, oleje, zanieczyszczona odzież i czyściwo, opakowania po substancjach niebezpiecznych etc.) zapewnić szczelne oraz zadaszone miejsce
magazynowania, zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych i przekazywać ww. odpady wyłącznie firmom posiadającym uprawnienia do transportu i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych,
 przestrzegać obowiązującego na całym terenie CEMEX Polska zakazu spalania odpadów.
b) Jeżeli w wyniku świadczenia przez Kontrahenta na zlecenie CEMEX Polska usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw
powstają odpady, Kontrahent staje się automatycznie ich wytwórcą w rozumieniu Ustawy o odpadach wraz ze wszystkimi obowiązkami wynikającymi z ww. ustawy; chyba, że umowa o świadczenie usług lub
uzgodniona treść Protokołu przekazania/odbioru* urządzenia/obiektu* do remontu/modernizacji/ inwestycji stanowi inaczej.
2. UTRZYMANIE PORZĄDKU I REAGOWANIE NA SYTUACJE AWARYJNE
W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko Kontrahent ma obowiązek:
a) utrzymywać czystość i porządek w trakcie wykonywania przez niego usług na zlecenie CEMEX Polska;
b) optymalizować zużycie wody i energii;
c) realizować swoje działania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska tj.:
 wdrażać środki zapobiegające powstawaniu i emisji zanieczyszczeń do wszystkich komponentów środowiska naturalnego (powietrza, gleby, wody),
 eksploatować sieć wodno-kanalizacyjną na terenie CEMEX Polska, nie powodując zagrożeń dla środowiska,
 opracować instrukcję postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz przeprowadzać szkolenia w tym zakresie (np. dot. wycieku oleju);
d) zabezpieczać teren, na którym świadczy usługi na zlecenie CEMEX Polska oraz jego otoczenie przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi, m.in. poprzez:
 prowadzenie napraw, tankowania i mycia pojazdów oraz wszelkiego sprzętu w miejscach do tego przeznaczonych i odpowiednio przystosowanych,
 wykorzystanie sprawnego sprzętu i pojazdów (np. bez wycieku olejów i innych substancji), spełniających wymogi BHP, Urzędu Dozoru Technicznego, prawa kolejowego, prawa o ruchu drogowym,
 zabezpieczanie procesów przeładunku paliw i innych substancji niebezpiecznych przed ewentualnym wyciekiem,
 stosowanie tac/wanien/palet lub innych rozwiązań zabezpieczających przed wyciekiem pod beczkami lub innymi zbiornikami z olejami lub innymi cieczami niebezpiecznymi;
e) natychmiast informować przedstawiciela CEMEX o zaistniałych sytuacjach awaryjnych oraz zauważonych nieprawidłowościach mających wpływ na środowisko (np. rozlany olej, nielegalnie magazynowane lub
usunięte odpady, nadmierne pylenie);
f) w przypadku niekontrolowanego wycieku oleju lub innej substancji chemicznej natychmiast go usunąć przy użyciu odpowiedniego sorbentu (dopuszcza się stosowanie piasku), zebrać zanieczyszczony materiał,
magazynować i przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
g) prowadzić działania naprawcze w celu usunięcia stwierdzonych awarii i nieprawidłowości wpływających negatywnie na środowisko naturalne.
3. ŚWIADOMOŚĆ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
a) W celu zapewnienia odpowiedniej świadomości środowiskowej wszyscy pracownicy Kontrahenta wykonujący usługi na terenie CEMEX Polska muszą zostać zapoznani przez Kontrahenta z obowiązkami w
obszarze ochrony środowiska wynikającymi z niniejszego dokumentu.
b) Pracownicy nadzoru Kontrahentów świadczących stale lub powtarzalnie działalność gospodarczą na terenie należącym do CEMEX Polska są zobowiązani do udziału w szkoleniach z zakresu wymagań ochrony
środowiska organizowanych przez Zespół Ochrony Środowiska CEMEX Polska.
c) Pracownicy Kontrahenta świadczący usługi na terenie należącym do CEMEX Polska są zobowiązani do odbycia szkolenia wprowadzającego z zakresu wymagań ochrony środowiska (np. w formie e-szkolenia
udostępnionego przez CEMEX Polska).
4. OBOWIĄZKI SZCZEGÓLNE DLA KONTRAHENTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI TRANSPORTOWE
Kierowcy Kontrahenta zobowiązani są ponadto, aby stosować się do następujących wymagań:
a) poruszać się po terenie zakładu w sposób minimalizujący oddziaływanie na otoczenie, w szczególności przestrzegać obowiązujących na terenach zakładów ograniczeń prędkości;
b) wyłączać silnik podczas postoju pojazdu;
c) prowadzić rozładunek i załadunek materiałów sypkich zgodnie z wymaganiami CEMEX w sposób zapobiegający wystąpieniu emisji pyłu, tj.:
• nie przekraczać wartości dopuszczalnego ciśnienia podawania surowca, określonego dla danego zbiornika,
• prawidłowo i szczelnie podłączać wąż lub rękaw rozładunkowy,
• użytkować wyłącznie sprzęt rozładunkowy w prawidłowym stanie technicznym,
• nie przedmuchiwać komór cementowozu na terenie CEMEX Polska,
• prowadzić ciągły nadzór nad procesem rozładunku/załadunku,
• zamykać właz do cementowozu zaraz po zakończonym załadunku;
d) zachowywać porządek i czystość na terenie zakładu oraz przy drogach dojazdowych;
e) podczas rozładunku unikać trzaskania burtami naczepy, aby zapobiegać nadmiernej emisji hałasu;
f) przestrzegać zakazu mycia pojazdów na terenie zakładu CEMEX w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
g) stosować mycie kół samochodowych w miejscach wyposażonych w odpowiednie myjki.
Zaleca się wyposażenie pojazdów w sorbent do neutralizacji wycieków.
5. NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ KONTRAHENTÓW I SANKCJE
a) CEMEX Polska zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych wymagań, przez swoich przedstawicieli (audytorów wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania lub Systemu Zarządzania
Środowiskowego), po wcześniejszym powiadomieniu Kontrahenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności CEMEX Polska ma prawo nałożyć na Kontrahenta obowiązek wdrożenia stosownych działań
korygujących i zapobiegawczych.
b) W przypadku naruszania przez Kontrahenta lub podwykonawcę Kontrahenta przepisów prawa lub wewnętrznych wymagań CEMEX Polska w zakresie ochrony środowiska, w tym zawartych w niniejszym
załączniku, CEMEX Polska jest uprawniony do:
• zawieszenia wykonania całości lub części Umowy z Kontrahentem, gdy naruszenia te są poważne lub powtarzalne,
• zastosowania w stosunku do Kontrahenta kar umownych oraz innych działań określonych w poniższym „Katalogu kar za naruszenia wymagań ochrony środowiska” stanowiącego integralną część niniejszego
załącznika. CEMEX Polska będzie uprawniony do potrącania tych kar umownych z wynagrodzenia Kontrahenta wynikającego z Umowy.
• żądania zapłaty przez Kontrahenta odszkodowania pokrywającego szkody wynikające z naruszeń przepisów i wymagań ochrony środowiska, w przypadku, gdy szkody CEMEX Polska przekraczają zapłacone kary
umowne,
• zastosowania wobec kierowców Kontrahenta dopuszczających się naruszeń przepisów lub zasad ochrony środowiska kar z „Katalogu kar dla kierowców za naruszenia wymagań ochrony środowiska”.
HARMONOGRAM PŁATNOŚCI CEMEX Polska 2015
Miesiąc/Month
Styczeń/January 2015
Luty/February 2015
Marzec/March 2015
Kwiecień/April 2015
Maj/May 2015
Czerwiec/June 2015
Lipiec/July 2015
Sierpień/August 2015
Wrzesień/September 2015
Październik/October 2015
Listopad/November 2015
Grudzień/December 2015
Dzień / Day
8
5
5
7
7
5
6
6
4
6
5
7
Podpis:
………………………………………..