SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO ANALIZATORA DO

Transkrypt

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO ANALIZATORA DO
Załącznik nr 5 do siwz
/pieczęć Wykonawcy/
SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO ANALIZATORA
DO BADAŃ BIOCHEMICZNYCH I IMMUNOCHEMICZNYCH
Wykonawca sporządzi dokument wg poniŜszego wzoru:
-
nazwa aparatu:........................................................................................................
-
typ: .........................................................................................................................
-
producent: ..............................................................................................................
-
rok produkcji: .........................................................................................................
Oświadczam, Ŝe wyŜej wymieniony analizator, spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego,
określone poniŜej.
LP.
Parametry analizatora:
Aparat nie starszy niŜ 2007r.. System biochemiczno-immunologiczny (moduł biochemiczny i
immunologiczny) wyposaŜony w jeden podajnik próbek umoŜliwiający aspirację materiału do badań
biochemiczno-immunologicznych z
tej samej próbki bez konieczności ich ręcznego przenoszenia
między aparatami.
I.
WYMOGI DLA CZĘŚCI BIOCHEMICZNEJ:
1
Analizator w pełni automatyczny pracujący w trybie „pacjent po pacjencie”
2.
Łączna wydajność analizatora nie mniejsza niŜ 1000 oznaczeń na godzinę
3.
Ilość pozycji dla próbek badanych minimum 150, z moŜliwością ciągłego ich dostawiania w
trakcie pracy
4.
Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i bichromatyczny, punktu końcowego i
kinetyczne – ISE minimum Na, K, Cl
5.
Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału
6.
Analiza w fazie ciekłej
7.
MoŜliwości
analityczne:
biochemia-enzymy,
substraty,
ISE,
białka
specyficzne
monitorowanie leków, środki uzaleŜniające i trucizny
8.
MoŜliwość wykonywania badań w surowicy, osoczu, hemolizacie, moczu, PMR i krwi pełnej
9.
MoŜliwość ciągłego dostawiania odczynników bez przerywania pracy analizatora
1
10.
Automatyczne rozcieńczanie bądź zmiana objętości próbki po przekroczeniu liniowości
metody
11.
Priorytetowe oznaczanie próbek „ CITO”
12.
MoŜliwość barkodowego identyfikowania próbek
13.
Podłączenie analizatorów do laboratoryjnego systemu informatycznego
z dwustronna
transmisją danych
14.
Minimum 55 pozycji odczynnikowych
15.
Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora
16.
MoŜliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zuŜywalnych
17.
Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
18.
Internetowa aktualizacja on-line bazy danych dotyczących m. in.
oprogramowania,
aplikacji, kontroli kalibratorów
19.
Podtrzymywania zasilania UPS jako integralna część systemu
20.
Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu
21.
Kuwety pomiarowe wielokrotnego uŜytku, myte i sprawdzane automatycznie przez
analizator
22.
Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego MARCEL
23.
Komputer zewnętrzny, drukarka i czytnik kodów
II. WYMOGI DLA CZĘŚCI IMMUNOLOGICZNEJ
1.
Chemiluminescencyjna metoda pomiaru
2.
Wydajność minimum 160 oznaczeń na godzinę
3.
MoŜliwość wykonania minimum 25 oznaczeń z jednej próbki
4.
Automatyczna detekcja skrzepu w próbce badanej przy aspiracji materiału
5.
MoŜliwość barkowego identyfikowania próbek
6.
Automatyczne rozcieńczanie próbki po przekroczeniu liniowości metody
7.
Priorytetowe oznaczanie próbek CITO
8.
Czas wykonania oznaczeń 30 minut
9.
Pełna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do analizatora
10.
Wbudowany system wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
11.
Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora
12.
MoŜliwość stałego monitorowania poziomu odczynników i materiałów zuŜywalnych
13.
Jednorazowe końcówki dozujące materiał i odczynnik
2
14.
MoŜliwość ciągłego podawania próbek bez przerywania pracy analizatora
15.
Internetowa aktualizacja on-line bazy danych dotyczących m. in.
aplikacji, kontroli,
kalibratorów
16.
Podtrzymywanie zasilania UPS jako integralna część systemu
17.
Stacja uzdatniania wody jako integralna część systemu
18.
Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego MARCEL
19.
Komputer zewnętrzny, drukarka i czytnik kodów
20.
Klimatyzator do pomieszczenia o kubaturze 100 m3 i jego okresowa konserwacja
21.
Witryna chłodnicza o wymiarach ok. wys. 184 cm, szer. 82 cm, gł. 73 cm do
przechowywania odczynników
Wymagania dotyczące komputera
1.
Procesor 2 GHz, ATX, 2 GB RAM, HDD 80 Gb, CD-R, karta graficzna, karta sieciowa PCI
Ethernet 100, UPS 400 VA. Minimum dwa wolne złącza RS 232 (do podłączenia
analizatorów) lub karta wieloportowa. Jedna ze stacji wyposaŜona w nagrywarkę CD-RW do tworzenia kopii bezpieczeństwa. Oprogramowanie Windows XP. Stacja robocza
wyposaŜona w czytnik kodów kreskowych spełniający następujące warunki: w zaleŜności od
istniejących portów w stacji roboczej podłączany do klawiatury lub portu USB, czytający
kod 128C, programowalny prefix i suffix. Monitor 17 cali, drukarka laserowa HP Laser Jet.
..................................., dnia .............................
....................................................................
/podpis upowaŜnionego przedstawiciela/
3