WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Komentarze

Transkrypt

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Placówki ambulatoryjne
Nazwa placówki
Dane placówki
Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci
Centrum
Profilaktyki
Uzale˝nieƒ
Stowarzyszenie
Profilaktyki
Spo∏ecznej Sedno
61-745 Poznaƒ
al. Marcinkowskiego 21
tel./fax (061) 855 73 54
[email protected]
kier. Barbara K´szycka
Czynne pon.-pt. 9.00-20.00
Poradnia przyjmuje osoby w wieku od 16 lat
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób u˝ywajàcych
narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Program terapeutyczny dla absolwentów
oÊrodków rehabilitacyjnych
• Konsultacje lekarskie
• Konsultacje prawne
• Stacjonarne programy wymiany igie∏ i strzykawek
• Program metadonowy
• Wywiady, interwencje socjalne prowadzone
przez dyplomowanego pracownika socjalnego
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
p∏atnych testów na obecnoÊç metabolitów
narkotyków w moczu
• Przy placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, pon. 18.00-20.00
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Poradnia
Profilaktyki
i Terapii
MONAR
60-832 Poznaƒ
pl. Grunwaldzki 55
barak 18/19
tel. (061) 867-98-03
(061) 867-98-04
(061) 867-72-27
Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 9.00-15.00
Placowka przyjmuje osoby niezale˝nie od wieku
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych od narkotyków
177
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
[email protected] • Psychoterapia indywidualna dla osób
kier. Jadwiga Gierczyk
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Konsultacje lekarskie
• Konsultacje prawne
Szpital Wojewódzki
w Poznaniu
60-479 Poznaƒ
ul. Juraszów 7/19
tel. (061) 821-22-00
fax (061) 841-79-65
[email protected]
www.lutycka.pl
dyr. J. ¸ukomski
Czynne: pon., wt., czw., pt. 8.00-14.00,
Êr. 8.00-18.00
Placówka przyjmuje osoby od 16 roku ˝ycia
• Wywiady, interwencje socjalne prowadzone
przez dyplomowanego pracownika socjalnego
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Punkt
Konsultacyjny dla
M∏odzie˝y
Uzale˝nionej
Caritas
Archidiecezji
Poznaƒskiej
61-546 Poznaƒ
ul. Rynek Wildecki 4a
tel. (061) 835-68-51
(061) 835-68-50
fax (061) 835-68-61
[email protected]
kier. ks. W. Twardowski
Czynne: pon., czw. 16.30-18.30
Placówka przyjmuje osoby od 7 roku ˝ycia
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Konsultacje psychologa
• Konsultacje prawne
• Grupa Anonimowych Narkomanów, Êr. 18.00-20.00
Punkt Wsparcia
dla Osób
Uzale˝nionych od
Narkotyków
63-800 Gostyƒ
ul. Willowa 3a
tel. (065) 572-00-73
[email protected]
pe∏nomocnik burmistrza
I. Andrzejewska
Czynne: pon. wt, czw., pt. 15.00-19.00,
Êr. 15.30-18.30
Placówka przyjmuje osoby niezale˝nie od wieku
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
178
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
• Konsultacje prawne
• W placówce mo˝na wykonaç bezp∏atne testy na
obecnoÊç metabolitów narkotyków w moczu
• Telefon zaufania (065) 572-00-73, pon., wt.,
czw., pt. 15.00-19.00
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych
Stowarzyszenie
„Karan” Punkt
Konsultacyjny
ds. Narkomanii
62-800 Kalisz
ul. Graniczna 1
tel./fax (062) 764-22-60
[email protected]
kier. Aneta Lis
Czynne: pon., Êr. 9.00-19.00,
wt., czw. 9.00-21.00, pt. 12.30-20.30
Przyjmowani pacjenci od 10 roku ˝ycia
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y
zagro˝onej uzale˝nieniem od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób u˝ywajàcych
narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Mo˝liwoÊç wykonania testu na obecnoÊç
metabolitów narkotyków w moczu – bezp∏atnie
• Telefon zaufania (062) 764-22-60 czynny
pon.-Êr. 9.00-19.00, czw. 9.00-18.00, pt 12.30-17.00
• Placówka wystawia skierowania do oÊrodków
rehabilitacyjnych
NZOZ Poradnia
Uzale˝nieƒ
i Wspó∏uzale˝nieƒ
62-800 Kalisz
ul. Lipowa 5
tel. (062) 767-20-57
fax (062) 766-51-01
[email protected]
kier. El˝bieta Antczak
Czynne: pon.-pt. 7.30-20.00
Placówka przyjmuje osoby w wieku od 18 lat
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych
179
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
OÊrodek Leczenia
Uzale˝nieƒ
i Wspó∏uzale˝nieƒ
62-510 Konin
ul. 11 Listopada 26
tel. (063) 243-67-67
[email protected]
kier. Tadeusz Jucyk
Czynne: pon.-pt. 7.00-20.00, sob. 8.00-13.00
Placówka przyjmuje osoby niezale˝nie od wieku
• Poradnictwo dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Programy terapeutyczne dla absolwentów
oÊrodków rehabilitacyjnych
• Konsultacje lekarskie
• Przy placówce funkcjonuje grupa Anonimowych
Narkomanów, wt. godz. 18.00
• Placówka wystawia skierowania
do oddzia∏ów detoksykacyjnych i oÊrodków
rehabilitacyjnych
• Telefon zaufania (063) 243-67-67
czynny pon.-pt. 8.00-20.00, sob. 8.00-13.00
NZOZ MONAR
Poradnia
Profilaktyki
i Terapii
Uzale˝nieƒ
64-100 Leszno
ul. Przemys∏owa 27
tel./fax (065) 520-41-43
[email protected]
kier. Halina J´drzejewska
Czynne: pon.-Êr. 8.00-18.00, czw., pt. 8.00-19.00
Przyjmowani pacjenci od 12 do 55 roku ˝ycia
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób u˝ywajàcych
narkotyków (nieuzale˝nionych)
180
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
• Konsultacje lekarskie
• Wywiady, interwencje socjalne prowadzone
przez dyplomowanego pracownika socjalnego
• Mo˝liwoÊç wykonania testu na obecnoÊç
metabolitów narkotyków w moczu – p∏atnie
• Grupa Anonimowych Narkomanów
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Stowarzyszenie
Pomocy
„Arka Noego”
Punkt
Konsultacyjny
63-430 Odolanów
ul. Gimnazjalna 6
tel. (062) 733-30-64
fax (062) 737-12-17
[email protected]
www.arka.kdm.pl
kier. A. Bzik
Czynne: wt., pt. 16.00-20.00
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Konsultacje prawne
• Wywiady, interwencje socjalne prowadzone
przez dyplomowanego pracownika socjalnego
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
i p∏atnych testów na obecnoÊç metabolitów
narkotyków w moczu
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
p∏atnych testów umo˝liwiajàcych rozpoznanie
dostarczonej substancji
• Grupa Anonimowych Narkomanów
• Telefon zaufania (062) 733-30-64,
czynny w godzinach pracy placówki
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych
Stowarzyszenie
Pomocy
„Arka Noego”
Centrum
Przeciwdzia∏ania
Narkomanii
Punkt
Konsultacyjny
63-400 Ostrów
Wielkopolski
ul. Kusociƒskiego 1
tel. (062) 738-75-46
fax (062) 737-12-17
[email protected]
www.arka.kdm.pl
kier. A. Bzik
Czynne: pon.-pt. 16.00-20.00
Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ˝ycia
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Konsultacje lekarskie
• Konsultacje prawne
• Wywiady, interwencje socjalne prowadzone
przez dyplomowanego pracownika socjalnego
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
p∏atnych testów na obecnoÊç metabolitów
narkotyków w moczu
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
p∏atnych testów umo˝liwiajàcych rozpoznanie
dostarczonej substancji
• Grupa Anonimowych Narkomanów
181
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
• Telefon zaufania (062) 738-75-46,
czynny w godz. pracy placówki
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych
Stowarzyszenie
Pomocy „Arka
Noego”
Centrum
Przeciwdzia∏ania
Narkomanii
OÊrodek Leczenia
Uzale˝nieƒ
63-400 Ostrów
Wielkopolski
ul. Szkolna 1
tel. (062) 737-15-73
fax (062) 737-12-17
[email protected]
www.arka.kdm.pl
kier. A. Amenda
SPZOZ OÊrodek
63-400 Ostrów
Profilaktyki
Wielkopolski
i Terapii Uzale˝nieƒ ul. KoÊciuszki 14
tel. (062) 735-09-87
fax (062) 735-21-63
kier. H. Rozbicka
Czynne: pon.-pt. 9.00-18.00
Placówka przyjmuje osoby od 12 roku ˝ycia
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y
zagro˝onej uzale˝nieniem od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób u˝ywajàcych
narkotyków (nieuzale˝nionych)
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
i p∏atnych testów na obecnoÊç metabolitów
narkotyków w moczu
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
p∏atnych testów umo˝liwiajàcych rozpoznanie
dostarczonej substancji
• Grupa Anonimowych Narkomanów
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych
Czynne: pon.-pt. 8.00-19.00, sob. 8.00-14.00
Placówka przyjmuje osoby od 15 do 65 roku ˝ycia
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y
zagro˝onej uzale˝nieniem od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
182
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
• Psychoterapia grupowa dla rodzin
osób uzale˝nionych
• Konsultacje lekarskie
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
i bezp∏atnych testów na obecnoÊç metabolitów
narkotyków w moczu
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
bezp∏atnych testów umo˝liwiajàcych
rozpoznanie dostarczonej substancji
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Wielkopolskie
Centrum Pomocy
Bliêniemu Monar
– Markot NZOZ
z siedzibà
w Ro˝nowicach
filia w Pile
64-920 Pi∏a
al. Niepodleg∏oÊci 135
tel./fax (067) 215-22-50
[email protected]
www.monar-markot.poznan.pl
kier. T. Stefaniak
Czynne: pon., pt. 8.00-16.00, sob. 8.00-14.00
Placówka przyjmuje osoby niezale˝nie od wieku
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y
zagro˝onej uzale˝nieniem od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób u˝ywajàcych
narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Programy terapeutyczne dla absolwentów
oÊrodków rehabilitacyjnych
• Konsultacje lekarskie
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
bezp∏atnych (skierowanie od lekarza)
testów na obecnoÊç metabolitów narkotyków
w moczu
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
bezp∏atnych (skierowanie od lekarza) testów
umo˝liwiajàcych rozpoznanie dostarczonej
substancji
• Telefon zaufania (067) 215-22-50,
czynny pon.-pt. 8.00-14.00, sob. 8.00-12.00
• Placówka wystawia skierowania do oÊrodków
rehabilitacyjnych
183
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Klinika Ars
Medical
Poradnia Terapii
Uzale˝nieƒ
i Wspó∏uzale˝nieƒ
od Substancji
Psychoaktywnych
64-920 Pi∏a
al. Wojska Polaskiego 43
tel. (067) 215-62-75
fax (067) 212-53-90
[email protected]
www.ars-medical.neostrada.pl
kier. Z. Malinowski
Czynne: pon.-pt. 8.00-20.00
Placówka przyjmuje osoby od 16 roku ˝ycia
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych od narkotyków
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Konsultacje lekarskie
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
p∏atnych testów na obecnoÊç metabolitów
narkotyków w moczu
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
p∏atnych testów umo˝liwiajàcych rozpoznanie
dostarczonej substancji
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Niepubliczny
Specjalistyczny
Zak∏ad Opieki
Psychiatrycznej
i Odwykowej dla
Doros∏ych
64-920 Pi∏a
al.Wojska Polskiego 49 b
tel. (067) 212-40-56,
kier. Barbara Gofron
Czynne pon.-czw. 8.00-18.00 pt. 8.00-14.00
Placówka przyjmuje osoby w wieku od 18 lat
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Konsultacje lekarskie
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
NZOZ
Wielkopolskie
Centrum
Pomocy Bliêniemu
Monar-Markot
Poradnia Terapii
Uzale˝nieƒ
i Wspó∏uzale˝nieƒ
64-610 Rogoêno
powiat Oborniki Wlk.
Ro˝nowice 33
tel./fax (067) 261-06-78
[email protected]
www.monar-markot.poznan.pl
dyr. T. Stefaniak
Czynne: pon.-czw. 8.00-16.00,
pt. 8.00-14.00
Placówka przyjmuje osoby niezale˝nie od wieku
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
184
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
od Alkoholu
i Innych
Substancji
Psychoaktywnych
Poradnia Terapii
Uzale˝nieƒ
i Wspó∏uzale˝nieƒ
„Centrum U”
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla m∏odzie˝y
zagro˝onej uzale˝nieniem od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób u˝ywajàcych
narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Programy terapeutyczne dla absolwentów
oÊrodków rehabilitacyjnych
• Konsultacje lekarskie
• Wywiady, interwencje socjalne prowadzone
przez dyplomowanego pracownika socjalnego
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
bezp∏atnego testu na obecnoÊç metabolitów
narkotyków w moczu
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
bezp∏atnych testów umo˝liwiajàcych
rozpoznanie dostarczonej substancji
• Telefon zaufania (067) 261-06-78 wew. 29,
czynny w godz. pracy placówki
• Placówka wystawia skierowania do oÊrodków
rehabilitacyjnych
62-300 WrzeÊnia
ul. Witkowska 3
tel. (061) 436-21-46
[email protected]
kier. A. Trawiƒski
Czynne: pon., wt., czw., pt. 9.00-19.00,
Êr. 8.00-19.00
Przyjmowani pacjenci od 14 roku ˝ycia
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
185
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Programy terapeutyczne dla absolwentów
oÊrodków rehabilitacyjnych
• Konsultacje lekarskie
• Grupa Anonimowych Narkomanów
• Telefon zaufania (061) 436-21-46,
czynny w pon., pt. 16.00-19.00
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Szpital Powiatowy
im. Alfreda
Soko∏owskiego
Poradnia Leczenia
Uzale˝nieƒ
77-400 Z∏otów
ul. Szpitalna 28
tel. (067) 263-22-33
fax (067) 263-58-78
ord. Andrzej Tandeck
Czynne: pon. 11.00-12.00, Êr. 14.0-15.00,
pt. 13.00-13.30
Przyjmowani pacjenci od 16 roku ˝ycia
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
od narkotyków
• Poradnictwo dla osób u˝ywajàcych narkotyków
(nieuzale˝nionych)
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych od narkotyków
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
u˝ywajàcych narkotyków (nieuzale˝nionych)
• Konsultacje lekarskie
• Wywiady, interwencje socjalne prowadzone
przez dyplomowanego pracownika socjalnego
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
bezp∏atnego testu na obecnoÊç metabolitów
narkotyków w moczu
• W placówce istnieje mo˝liwoÊç wykonania
bezp∏atnych testów umo˝liwiajàcych
rozpoznanie dostarczonej substancji
• Placówka wystawia skierowania do oddzia∏ów
detoksykacyjnych i oÊrodków rehabilitacyjnych
Oddzia∏y/Pododdzia∏y detoksykacyjne
Nazwa placówki
Dane placówki
Zakres dzia∏alnoÊci
SP ZOZ Poznaƒ
Je˝yce
Szpital Miejski
im. Franciszka
Raszei
60-834 Poznaƒ
ul. Mickiewicza 2
tel. (061) 847-69-46
fax (061) 848-13-51
[email protected]
p.o. ord. I. PerlikGattner
Przyjmowani pacjenci od 14 roku ˝ycia
• Placówka posiada program motywowania
pacjenta do dalszego leczenia
• Metoda detoksykacji – „na sucho”, wyjàtkowo
opiatowcy metadonem, Êrodki uspokajajàce,
klonidyna.
• Czas trwania 14 dni
186
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
Wojewódzki Szpital
Zespolony
w Koninie
Oddzia∏ Leczenia
Uzale˝nieƒ*
62-510 Konin
ul. Po∏udniowa 1
tel. (063) 243-35-60
ord. Jerzy Maêwa
Przyjmowani pacjenci od 18 roku ˝ycia
• Placówka posiada program motywowania
pacjenta do dalszego leczenia
• Metoda detoksykacji: farmakoterapia
odtruwajàca
• Czas trwania: 12 dni
• Istnieje obowiàzkowa grupa wst´pna
• W ramach grupy wst´pnej prowadzona jest
wczesna terapia
Oddzia∏ Leczenia
Zespo∏ów
Abstynencyjnych
Wojewódzkiego
Zak∏adu Opieki
Psychiatrycznej
w Soko∏ówce
62-840 Koêminek
Soko∏ówka 1
tel. (062) 763-72-15
fax (062) 763-72-16
[email protected]
ord. M. Kocia∏kowski
Oddzia∏ przyjmuje osoby od 16 roku ˝ycia
• Placówka posiada program motywowania
pacjenta do dalszego leczenia
• Metoda detoksykacji: klonidyna, objawowe
leczenie wg wskazaƒ lekarza
• Przeci´tny czas trwania programu
detoksykacyjnego 14-21 dni
• Jest grupa wst´pna
• W ramach grupy wst´pnej prowadzona jest
wczesna terapia
• Udzia∏ w grupie wst´pnej jest obowiàzkowy
Szpital Powiatowy
im. Alfreda
Soko∏owskiego*
77-400 Z∏otów
ul. Szpitalna 28
tel. (067) 263-22-33
wew. 406,
429, 488
ord. Andrzej Tandeck
Przyjmowani pacjenci od 17 roku ˝ycia
• Placówka posiada program motywowania
pacjenta do dalszego leczenia
• Metoda detoksykacji – m.in. klonidyna,
neuroleptyki
• Czas trwania 14-28 dni
• Istnieje obowiàzkowa grupa wst´pna w ramach,
której prowadzona jest wczesna terapia
Placówki stacjonarne
Nazwa placówki
Dane placówki
Zakres dzia∏alnoÊci
NZOZ OÊrodek
RehabilitacyjnoResocjalizacyjny
MONAR
63-313 Chocz
powiat pleszewski
gmina Chocz
Nowolipsk 61
tel./fax (062) 741-53-02
[email protected]
kier. B. Bàczkowska
Liczba miejsc: 50
Przyjmowani pacjenci od 18 do 45 roku ˝ycia
• OÊrodek koedukacyjny
• OÊrodek przyjmuje matki wraz z dzieçmi
• OÊrodek nie przyjmuje osób uzale˝nionych
od substancji wziewnych
• Program rehabilitacyjny 12-14 mies.
• Model pracy placówki oparty jest
na za∏o˝eniach spo∏ecznoÊci terapeutycznej
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
* dane na rok 2002. Placówka nie przes∏a∏a kwestionariusza aktualizacyjnego
187
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
• Kursy zawodowe
• Nauka szkolna poza terenem oÊrodka, na
poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjalnej,
ponadgimnazjalnej, wy˝szej
Oddzia∏ Leczenia
Uzale˝nieƒ dla
M∏odzie˝y przy
Woj. Szpital dla
Nerwowo
i Psychicznie
Chorych
„Dziekanka”
62-200 Gniezno
ul. Poznaƒska 15
tel. (061) 423-85-98
fax (061) 426-11-18
kier. H. Nowik
Liczba miejsc: 40
Placówka przyjmuje osoby od 18 roku ˝ycia
• OÊrodek koedukacyjny
• Program rehabilitacyjny 5-6 tyg.
• Model pracy placówki oparty jest
na za∏o˝eniach modelu Minnesota
• Leczenie somatyczne
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Dodatkowo: wsparcie po leczeniu podstawowym
Wielkopolskie
Centrum Pomocy
Bliêniemu Monar
– Markot NZOZ
z siedzibà
w Ro˝nowicach
filia w Pile
64-920 Pi∏a
al. Niepodleg∏oÊci 135
tel./fax (067) 215-22-50
[email protected]
www.monar-markot.poznan.pl
kier. T. Stefaniak
Liczba miejsc: 30
Placówka przyjmuje osoby od 18 do 35 roku ˝ycia
• OÊrodek koedukacyjny
• OÊrodek przyjmuje matki wraz z dzieçmi
• Program rehabilitacyjny: 7-12 mies.
• Model pracy placówki oparty jest
na za∏o˝eniach spolecznosci terapeutycznej
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
• Nauka szkolna – poza terenem oÊrodka
na poziomie szko∏y podstawowej, gimnazjalnej,
ponadgimnazjalnej i wy˝szej
• Dodatkowo: hostel dla absolwentów
188
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
NZOZ
Wielkopolskie
Centrum Pomocy
Bliêniemu Monar
-Markot
Oddzia∏ Terapii
Uzale˝nieƒ od
Alkoholu i Innych
Substancji
Psychoaktywnych
64-610 Rogoêno
powiat Oborniki Wlk.
Ro˝nowice 33
tel./fax (067) 261-06-78
[email protected]
www.monar-markot.poznan.pl
dyr. T. Stefaniak
Liczba miejsc: 30
Przyjmowani pacjenci od 18 do 35 roku ˝ycia
• OÊrodek koedukacyjny
• OÊrodek przyjmuje matki wraz z dzieçmi
• Program rehabilitacyjny: 7-12 mies.
• Model pracy – spo∏ecznoÊç terapeutyczna
• Leczenie psychiatryczne
• Poradnictwo dla rodzin osób uzale˝nionych
• Poradnictwo dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia indywidualna dla osób uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla rodzin osób
uzale˝nionych
• Psychoterapia grupowa dla osób uzale˝nionych
• Nauka szkolna – poza terenem oÊrodka
(na poziomie podstawowym, gimnazjalnym,
ponadgimnazjalnym, wy˝szym)
• Dodatkowo: hostel
Placówki prowadzàce badania na obecnoÊç wirusa HIV
Nazwa placówki
Dane placówki
Szpital
Specjalistyczny
w Pile
Zaklad Diagnostyki
Laboratoryjnej
64-920 Pi∏a
• Czynne 24 godziny na dob´
ul. Rydygiera 1
• Wszystkie badania odp∏atnie
tel. (067) 210-65-20 do 26 • Test anonimowy
kier. ZDL K. Muliƒska
Godziny pracy i zakres dzia∏alnoÊci
Wojewódzka
Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu
61-705 Poznaƒ
• Czynne: pon.-pt. 8.00-11.00
ul. Noskowskiego 23
• Wszystkie badania odp∏atnie
tel. (061) 852-99-18
• Test anonimowy
(061) 854-43-02
fax (061) 852-50-03
[email protected]
www.wsse-poznan.pl
dyr. H. Rokossowski
Prywatna Lecznica
„Certus”
Laboratorium
60-309 Poznaƒ
ul. Grunwaldzka 156
tel. (061) 860-43-56
(061) 860-43-59
fax (061) 867-15-30
kier. M. M∏odzikowska
• Czynne ca∏à dob´, 7 dni w tygodniu
• Testy – p∏atne
• Testy anonimowe
Szpital Wojewódzki
w Poznaniu
60-479 Poznaƒ
ul. Juraszów 7/19
tel. (061) 821-22-00
Czynne: pon.-wt. 8.00-13.30
Êr. 8.00-17.00
czw., pt. 8.00-13.30
189
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE
fax (061) 841-79-65
[email protected]
www.lutycka.pl
dyr. J. ¸ukomski
• Testy – bezp∏atne
• Testy anonimowe
Centrum
Profilaktyki
Uzale˝nieƒ
Stowarzyszenie
Profilaktyki
Spo∏ecznej „Sedno”*
61-833 Poznaƒ
al. Marcinkowskiego 21
tel. (061) 855-73-54
kier. Barbara K´szycka
Czynne: pon.-pt. 9.00-20.00
• Bezp∏atnie dla osób przyjmujàcych narkotyki
w zastrzykach
• Test anonimowy na ˝yczenie
• Poradnictwo przed i po teÊcie
• Grupa wsparcia dla zara˝onych wirusem HIV
SP Szpital
Kliniczny nr 2 AM
Pracownia Chorób
Przenoszonych
Droga P∏ciowà
60-355 Poznaƒ
ul. Przybyszewskiego 49
tel. (061) 869-12-87
(061) 869-12-81
fax (061) 869-15-72
ord. W. Silny
Czynne: pon.-pt. 8.00-13.00
• Testy – p∏atne
• Testy anonimowe
Poznaƒski OÊrodek
Specjalistycznych
Us∏ug Medycznych
61-696 Poznaƒ
ul. Serbska 6
tel. (061) 823-25-81
fax (061) 823-28-37
[email protected]
dyr. M. Jurkiewicz
Czynne: pon.-pt. 7.30-17.00, sob. 8.00-14.00
• Testy – p∏atne
• Testy anonimowe
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Koninie
62-500 Konin
ul. Staszica 16
tel. (063) 243-90-52
fax (063) 243-90-57
dyr. Z. Jasiƒski
• Badanie p∏atne
• Test anonimowy
• Prowadzone jest poradnictwo przed i po teÊcie
Szpital Zespolony
im. L. Perzyny
Zaklad
Diagnostyki
Laboratoryjnej
62-800 Kalisz
ul. Poznaƒska 79
tel. (062) 765-14-11
(062) 765-14-05
fax (062) 767-72-45
dyr. J. Nowicki
Czynne: pon.-pt. 7.15-20.00, sob. 9.00-14.00
• Badanie p∏atne
• Test anonimowy
• Prowadzone jest poradnictwo przed i po teÊcie
NZOZ Leszczyƒskie 64-100 Leszno
Centrum Medyczne ul. S∏owiaƒska 41
VENTRICULUS
tel. (065) 529-25-63
NZOZ
Diagnostyka
Medyczna
„Meridian”
Czynne: pon.-pt. 7.30-10.00
• Badanie p∏atne
• Test anonimowy
Czynne: pon.-pt. 7.30-11.00
64-100 Leszno
ul. Wojska Polskiego 11/15 • Badanie p∏atne
• Test anonimowy
tel./fax (065) 529-97-08
* dane na rok 2002. Placówka nie przes∏a∏a kwestionariusza aktualizacyjnego
190