Opis techniczny odwodnienia

Komentarze

Transkrypt

Opis techniczny odwodnienia
Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych
„PROJBUD”
42 – 200 Częstochowa ul. Armii Krajowej 1/3
tel. 366 – 50 -29
Faza dokumentacji:
PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja:
BUDOWA PARKINGÓW W REJONIE
ULIC WASZYNGTONA I TUWIMA W
CZĘSTOCHOWIE
(DZ. NR EWID. 70/18; 92; 98/2 – k.m. 150)
Lokalizacja:
Częstochowa, ul. Waszyngtona (na wysokości AJD)
ul. Tuwima
BranŜa:
ODWODNIENIE
Inwestor:
Urząd Miasta Częstochowy
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13
42 – 200 Częstochowa
Projektował:
mgr inŜ. Ireneusz Błasiak
nr upr. UAN – 83861/100/90
Sprawdził:
mgr inŜ. Maciej Błasiak
nr upr. SLK/1454/PWOS/06
Częstochowa, maj 2008 r.
OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oświadczam, Ŝe sporządziłem Projekt
Budowlany odwodnienia dla budowy parkingów w rejonie ulic Waszyngtona i Tuwima w
Częstochowie, dz. nr ewid. 70/18, 92, 98/2 k.m. 150 zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.
projektant:
mgr inŜ. Ireneusz Błasiak
sprawdzający:
mgr inŜ. Maciej Błasiak
2
Projekt zawiera
1) Opis techniczny
2) Obliczenia hydrauliczne
3) Obliczenia wytrzymałościowe
4) Odpis warunków technicznych i uzgodnień
5) Orientacja
6) Plan sytuacyjny – odwodnienie
– skala 1:500
– rys. Nr 1
7) Plan sytuacyjny – część drogowa
– skala 1:500
– rys. Nr 2
8) Profil podłuŜny podłączenia wpustu
– skala 1:100/100 – rys. Nr 3
9) Wpust uliczny z osadnikiem
– rys. Nr 4
10) Szczegół ułoŜenia rurociągów
– rys. Nr 5
3
OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego odwodnienia dla budowy parkingów w rejonie
ulic Waszyngtona i Tuwima w Częstochowie, dz. nr ewid. 70/18, 92, 98/2 k.m.
150.
1. Dane wyjściowe i podstawa opracowania
Projekt niniejszy opracowano w oparciu o następujące dane:
- zlecenia Inwestora i zawartej umowy
- planu sytuacyjnego w skali 1:500 dla celów projektowych
- decyzji Nr 181 – pismo P.P.I. 7331-12-175/07/08 z dn. 21.02.2008 Prezydenta
Miasta Częstochowy
- warunków technicznych odwodnienia projektowanego parkingu z wjazdem od ul.
Tuwima wydanych przez Miejski Zarząd Dróg – pismo WU 2211/161/07 z dn.
2007.07.13
- opinii Nr 456/08 Uzgodnienia dokumentacji projektowej przez Miejski Zespół
Uzgodnień w Częstochowie z dn. 29.05.2008
- projektu budowlanego części drogowej
- uzgodnień z Inwestorem
- obowiązujących norm i normatywów projektowania
- uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg w Częstochowie
2. Zakres opracowania.
Projekt
niniejszy
obejmuje
podłączenie
wpustu
ulicznego
z
osadnikiem
W1
zaprojektowanego w części drogowej do istniejącej studzienki rewizyjnej kanalizacji
deszczowej oznaczonej na planie sytuacyjnym D0.
4
3. Dane ogólne i stan istniejący.
W rejonie ulic Waszyngtona i Tuwima na wysokości AJD zaprojektowano parkingi. W części
drogowej zaprojektowano 25 stanowisk parkowania. Dla odwodnienia projektowanych miejsc
postojowych w części drogowej przewidziano jeden wpust uliczny. W projekcie odwodnienia
zaprojektowano podłączenie wpustu ulicznego do istniejącej kanalizacji deszczowej.
4. Dane szczegółowe.
Zaprojektowany wpust uliczny oznaczony na planie sytuacyjnym W1 zostanie podłączony do
kanalizacji deszczowej ø020. Miejscem włączenia jest istniejąca studzienka rewizyjna
oznaczona na planie sytuacyjnym D0. Podłączenie wpustu do studzienki rewizyjnej projektuje
się z rur kanałowych z PVC typu cięŜkiego S o średnicy ø200/5,9 mm.
Całkowita długość przyłącza:
ø200/5,9 mm
l = 4,0 m
Przyłącze naleŜy ułoŜyć ze spadkiem i = 2 %.
Uszczelnienie połączeń rur kielichowych przy pomocy uszczelek gumowych. Rury naleŜy
układać na podsypce z piasku grubości 20 cm, wykonać obsypkę z piasku grubości 30 cm i
dopiero wykonać zasypkę gruntem rodzimym. Zastosowano wpust uliczny typowy z
osadnikiem kołnierzowy uchylny z zatrzaskiem klasy D400.
Zabezpieczenie wykopu pod kanalizację deszczową wykonać zgodnie z obowiązującą normą.
Roboty ziemne i układanie rur w wykopach zgodnie z normą PN – B – 10736/1999 „Wykopy
otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych”. Projektowany kanał deszczowy
krzyŜuje się z dwoma kablami elektrycznymi. W miejscach skrzyŜowań z kablami
elektrycznymi naleŜy załoŜyć rury ochronne dwudzielne o długości l = 3,0 m.
5. Obliczenia wytrzymałościowe.
5.1
Rury z PVC typu cięŜkiego S ø200/5,9 mm
Minimalne przykrycie
h1 = 1,21 m
Maksymalne przykrycie
h1 = 1,24 m
5
ObciąŜenie klasy B
Zasypka γ = 20kN/m3
Z wykresu Nr 3
dla h = 1,8 m -
ObciąŜenie charakterystyczne qk = 64 kPa
ObciąŜenie obliczeniowe q = 86 kPa
ObciąŜenie charakterystyczne qk = 64 kPa
dla h = 2,1 m -
ObciąŜenie obliczeniowe q = 86 kPa
Z wykresu Nr 13 odczytujemy, Ŝe dla rury typu S obciąŜonej obciąŜeniem q = 90 kPa i qk=70
kPa potrzebna jest obsypka o module odkształcenia E2 = 6,0 MPa.
6. Obliczenia hydrauliczne.
6.1
Zlewnia projektowanego parkingu
F1 = 800,0 m2 = 0,08 ha
φ = 0,70
Q = F * q * φ [l/sek]
Q1 = 0,08 * 172 *0,7 = 9,63 l/sek
Dla odprowadzenia wód opadowych ze zlewni miejsc parkingowych przyjęto kanał ø 200/5,9
mm, i = 20‰.
Dla jednego kanału q = 10,0 l/sek.
Z nomogramu Nr 1 odczytuje się przepływ w kanale o średnicy D = 200/5,9 mm ze spadkiem
– i = 20‰ wynosi:
Q = 50 l/sek przy
V = 1,8 m/sek
Stosunek przepływów wynosi:
qn 10
=
= 0,20
Q 50
Z wykresu rys. 18 odczytuje się za pośrednictwem krzywej zaleŜności przepływów A, Ŝe
przy:
qn
= 0,20
Q
stopień napełnienia:
6
a=
ha
= 0,35
d
Przy wartości napełnienia:
a = 0,20,
Vn
= 0,50
V
Vn = 0,50 * 1,8 = 0,90 m/sek
d = 200 – 12 = 188
ha
= 0,35
d
ha = 0,35 * 188 = 65,8 mm
Dla przewodu ø200/5,9 mm:
prędkości V = 1,8 m/sek
napełnienie
ha = 65,8 mm
7
Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych „PROJBUD”
42 – 200 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 1/3
tel. 0- 34 366-50-29
OBIEKT:
INWESTOR:
Projekt budowlany odwodnienia dla budowy parkingów
w rejonie ulic Waszyngtona i Tuwima w Częstochowie,
dz. nr ewid. 70/18, 92, 98/2 k.m. 150
Urząd Miasta Częstochowy Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42 – 200 Częstochowa
RYSUNEK:
PROJEKTOWAŁ:
SPRAWDZIŁ:
WPUST ULICZNY Z OSADNIKIEM
mgr inŜ. Ireneusz Błasiak
nr upr. UAN-VIII/83861/100/90
mgr inŜ. Maciej Błasiak
upr. nr SLK/1454/PWOS/06
DATA:
05. 2008
podpis:
podpis:
NR RYS.:
4
Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych „PROJBUD”
42 – 200 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 1/3
tel. 0- 34 366-50-29
OBIEKT:
INWESTOR:
Projekt budowlany odwodnienia dla budowy parkingów
w rejonie ulic Waszyngtona i Tuwima w Częstochowie,
dz. nr ewid. 70/18, 92, 98/2 k.m. 150
Urząd Miasta Częstochowy Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42 – 200 Częstochowa
RYSUNEK:
PROJEKTOWAŁ:
SPRAWDZIŁ:
SZCZEGÓŁ UŁOśENIA RUROCIĄGÓW
mgr inŜ. Ireneusz Błasiak
nr upr. UAN-VIII/83861/100/90
mgr inŜ. Maciej Błasiak
upr. nr SLK/1454/PWOS/06
DATA:
05. 2008
podpis:
podpis:
NR RYS.:
5
Zakład Usług Projektowych i Inwestycyjnych „PROJBUD”
42 – 200 Częstochowa, ul. Armii Krajowej 1/3
tel. 0- 34 366-50-29
OBIEKT:
INWESTOR:
Projekt budowlany odwodnienia dla budowy parkingów
w rejonie ulic Waszyngtona i Tuwima w Częstochowie,
dz. nr ewid. 70/18, 92, 98/2 k.m. 150
Urząd Miasta Częstochowy Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
ul. Śląska 11/13, 42 – 200 Częstochowa
RYSUNEK:
PROJEKTOWAŁ:
SPRAWDZIŁ:
PLAN SYTUACYJNY – CZĘŚĆ DROGOWA
mgr inŜ. Ireneusz Błasiak
nr upr. UAN-VIII/83861/100/90
mgr inŜ. Maciej Błasiak
upr. nr SLK/1454/PWOS/06
DATA:
SKALA:
05. 2008
1:500
8
podpis:
podpis:
NR RYS.:
2