skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program

Komentarze

Transkrypt

skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Załącznik nr 1
do Uchwały nr ……………………….
Zarządu Województwa Lubuskiego
z dnia …………………. 2015 r.
SKŁAD KOMITETU MONITORUJĄCEGO
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
L.p.
1.
Instytucja
delegująca
Instytucja
Zarządzająca
RPO- L2020
Imię i nazwisko członka
Imię i nazwisko stałego zastępcy
Przewodniczący
Elżbieta Anna Polak
Marszałek Województwa Lubuskiego
Zastępca Przewodniczącego
Alicja Makarska
Członek Zarządu
STRONA SAMORZĄDOWA
2.
3.
Instytucja
Zarządzająca
RPO- L2020
Departament Zarządzania
Regionalnym Programem
Operacyjnym
Instytucja
Zarządzająca
RPO- L2020
Monika Zielińska
Joanna Malon
Paweł Sługocki
Stanisław Hatka
Marek Kamiński
Andrzej Wojnakowski
Katarzyna Drożak
Małgorzata Mizera-Wołowicz
Zdzisław Smoła
Danuta Wesołowska – Wujaszek
Tadeusz Woźniak
Monika Nowicka
Departament Programów
Regionalnych
4
5.
Instytucja
Zarządzająca
RPO- L2020
Departament
Europejskiego Funduszu
Społecznego
Instytucja
Zarządzająca
RPO- L2020
Departament Rozwoju
Regionalnego
6.
Instytucja
Zarządzająca
RPO- L2020
7.
Instytucja
Zarządzająca
RPO- L2020
Departament
Infrastruktury
i Komunikacji
Departament Programów
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
1
8.
Instytucja
Zarządzająca
RPO- L2020
Agnieszka Czetowicz
Mirosława Dulat
Sławomir Kulczyński
Małgorzata Walkowska
Hanna Nowicka
Michał Rzepecki
Mirosław Glaz
Małgorzata Domagała
Departament Ochrony
Zdrowia
9.
Instytucja
Zarządzająca
RPO- L2020
Departament
Infrastruktury Społecznej
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Agencja Rozwoju
Regionalnego S.A.
Konwent Powiatów
Województwa
Lubuskiego
Zrzeszenie Gmin
Województwa
Lubuskiego
Zrzeszenie Gmin
Województwa
Lubuskiego
Zrzeszenie Gmin
Województwa
Lubuskiego
Wojewódzki Urząd
Pracy w Zielonej
Górze
Związek ZIT
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Gorzowa Wlkp.
Związek ZIT
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego
Zielonej Góry
Wadim Tyszkiewicz
Piotr Iwanus
Marek Cebula
Zbigniew Woch
Marek Iwlew
Waldemar Stępak
Tomasz Linda
Jacek Wójcicki
Iwona Olek
Janusz Kubicki
Krzysztof Kaliszuk
STRONA RZĄDOWA
18.
19.
20.
21.
22.
Instytucja
ds. Koordynacji
Strategicznej
Instytucja
ds. Koordynacji
Wdrażania EFS
Pełnomocnik Rządu
ds. Osób
Niepełnosprawnych
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Lubuski Urząd
Wojewódzki
Piotr Zygadło
Renata Skwarek
Monika Gawron
Paulina Pietrasik
Gerard Głogowski
Marzena Bobrowicz
Anna Maszkiewicz-Stawiarska
Grzegorz Kaczan
Agnieszka Świątek
Anna Kosińska-Malinowska
2
Łukasz Pietrzak
Maria Szemplińska
24.
Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej
Barbara Woszczyk-Kępińska
Monika Stolarzewicz
25.
Ministerstwo
Środowiska
Mateusz Balcerowicz
Michał Stosik
26.
Ministerstwo
Zdrowia
Dariusz Juszczyński
Agnieszka Koniecek
Mariusz Dąbrowski
Monika Metlerska -Drabik
Joanna Jurczyk
Marcin Skrycki
Krzysztof Rodzik
Agnieszka Piętal
23.
27.
28.
29.
Ministerstwo
Administracji i
Cyfryzacji
Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
Ministerstwo
Finansów
STRONA PARTNERÓW SPOZA ADMINISTRACJI
ŚRODOWISKO AKADEMICKO-NAUKOWE
30.
31.
Uniwersytet
Zielonogórski
Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w
Gorzowie Wlkp.
Łużycka Wyższa
Szkoła
Humanistyczna
w Żarach
Andrzej Pieczyński
Roman Kielec
Arkadiusz Wołoszyn
Izabela Kumor-Pilarczyk
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
32.
33.
34.
35.
Fundacja Wspierania
Inicjatyw Społecznych
w Zielonej Górze
Fundacja na rzecz
Collegium Polonicum
w Słubicach
Lubuskie
Stowarzyszenie
Rozwoju
Regionalnego
„ROZWÓJ”
w Gorzowie Wlkp.
Lubuskie
Stowarzyszenie na
rzecz Kobiet „BABA”
w Zielonej Górze
Czesław Słodnik
Agata Nolka-Metrykowska
Adam Szulczewski
Iwona Szablewska
Jan Koniarek
Agnieszka Pundyk
Anita Kucharska-Dziedzic
Tomasz Lewandowski
3
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Związek Lubuskich
Organizacji
Pozarządowych
w Zielonej Górze
Romuald Malinowski
Bernadeta Walaszek
ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE I ORGANIZACJE PRACODAWCÓW
NSZZ
Bożena Pierzgalska
Waldemar Przemyślański
„Solidarność”
Ogólnopolskie
Porozumienie
Monika Bocian
Zbigniew Dauksza
Związków
Zawodowych
Forum
Związków
Ksawery Topczewski
Bogusława Kornowicz
Zawodowych
Pracodawcy
Rzeczypospolitej
Krzysztof Częstochowski
Patrycja Wenzel
Polskiej
Organizacja
Pracodawców Ziemi
Jarosław Nieradka
Radosław Flűgel
Lubuskiej
Izba Rzemiosła i
Przedsiębiorców w
Karol Mazur
Stanisław Koleśnik
Gorzowie Wlkp.
Izba Rzemieślnicza i
Przedsiębiorczości w
Ewa Hnat
Dariusz Wójcicki
Zielonej Górze
Cech Rzemiosł
Różnych i
Marta Nowakowska-Cymer
Ludwik Wojdarski
Przedsiębiorczości w
Zielonej Górze
Konfederacja
Agnieszka Poźniak
Łukasz Rut
LEVIATAN
Zachodnia Izba
PrzemysłowoStanisław Owczarek
Dariusz Przybyłek
Handlowa w
Gorzowie Wlkp.
Rada ds. Rozwoju
Roman Fedak
Maciej Nowicki
Województwa
Lubuska Rada
Lechosław Ciupik
Wiesław Miczulski
Innowacji
Lubuski Sejmik
Ryszard Barański
Marcin Tołoczko
Gospodarczy
OBSERWATORZY
Ministerstwo
Iwona Czajkowska,
Infrastruktury
Sylwester Zając
Igor Szczepański,
i Rozwoju
Izabela Jurkowska
Generalny Inspektor
Kontroli Skarbowej
Wojciech Łaboński
4
55.
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa
Wyższego
Agencja
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa
Oddział w Z. Górze
Kuria Diecezjalna
ZielonogórskoGorzowska
Euroregion
„Pro Europa Viadrina”
56.
Euroregion
„Sprewa-Nysa-Bóbr”
52.
53.
54.
57.
58.
59.
Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych
w Zielonej Górze
Zrzeszenie Gmin
Województwa
Lubuskiego
Związek Banków
Polskich
Iwona Nowicka
Marcin Kardas
Elżbieta Kwaśniewicz
ks. Wojciech Jurek
Dominika Dziubińska
Waldemar Górczyński
Krzysztof Kaliszuk
Bożena Buchowicz
Anna Niemiec
Natalia Walewska-Wojciechowska
Arkadiusz Lewicki
Paweł Gałecki
Doradcy
60.
Komisja Europejska
przedstawiciele Komisji Europejskiej
5