Informacja sygnalna październik 2014

Komentarze

Transkrypt

Informacja sygnalna październik 2014
INFORMACJA SYGNALNA
o sytuacji na rynku pracy
POWIATU ŚWIDNICKIEGO
Październik 2014
Oferty pracy.
W październiku 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy pozyskał łącznie 824
wolnych miejsc pracy, w tym 102 miejsca pracy z poza terenu powiatu świdnickiego i 60
miejsc aktywizacji zawodowej. Najczęściej oferty pracy dotyczyły zawodów: kierowca
kat.C i CE, pracownik produkcji, kasjer- sprzedawca. W miesiącu październiku pośrednicy
odbyli 53 wizyty u pracodawców. Zorganizowano 12 giełd pracy, w których uczestniczyło
łącznie 146 osób.
Zatrudnienie w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
W końcu m-ca w ramach aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu
zatrudnienie kontynuowały 604 osoby ( 377 kobiet), w tym:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
prace interwencyjne - 16 osób ( 10 kobiet)
roboty publiczne - 39 osób ( 16 kobiet),
staż - 408 osób ( 272 kobiety),
prace społecznie użyteczne - 131 osób ( 76 kobiet),
przygotowanie zawodowe dorosłych – 1 osoba ( 1 kobieta ),
szkolenia – 9 osób ( 2 kobiety),
W ramach w/w form w październiku 2014r. Zaktywizowano 42 osoby bezrobotne
(28 kobiet), w tym:
♦
♦
♦
♦
prace interwencyjne - 4 osoby ( 3 kobiety),
roboty publiczne - 1 osoba ( 0 kobiet),
staż - 31 osób ( 22 kobiety),
prace społecznie użyteczne - 6 osób ( 3 kobiety),
Ilość bezrobotnych.
Ogólna liczba zarejestrowanych bezrobotnych zmniejszyła się o 302 osoby
w porównaniu do miesiąca poprzedniego osiągając stan 6174 osób. Szczegółowe
dane dla powiatu świdnickiego, a także wszystkich gmin, które on obejmuje,
zamieszczono w poniższej tabeli:
Tabela 1. Zarejestrowani bezrobotni wg gmin.
Zarejestrowani bezrobotni
L.p.
1.
Powiat/Gmina
powiat świdnicki
Wrzesień 2014
Październik 2014
Wzrost, spadek
(-) ogółem
Ogółem
Kobiety
Ogółem
Kobiety
6476
3379
6174
3200
-302
gminy powiatu świdnickiego:
2.
M. Świdnica
2182
1081
2047
1021
-135
Dodatki aktywizacyjne.
3.
M. Świebodzice
1078
542
1039
518
-39
W październiku 2014r. z tytułu samodzielnego podjęcia zatrudnienia uprawnienia
do dodatku aktywizacyjnego nabyły 93 osoby (41 kobiet), natomiast w końcu miesiąca
dodatek otrzymało 137 osób (60 kobiet).
4.
G. Dobromierz
336
193
338
188
2
Szkolenia indywidualne i grupowe.
5.
G. Jaworzyna Śl.
369
201
353
179
-16
W październiku 2014r. 22 osoby bezrobotne (8 kobiet) rozpoczęły szkolenia
indywidualne oraz grupowe.
6.
G. Marcinowice
234
133
207
120
-27
7.
G. Strzegom
1288
723
1257
695
-31
8.
G. Świdnica
618
321
588
305
-30
9.
G. Żarów
371
185
345
174
-26
Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej i miejsca pracy.
W październiku 2014r. 16 osób (8 kobiet) otrzymało dotację na rozpoczęcie
działalności gospodarczej. Natomiast 22 osoby (10 kobiet) zostały zatrudnione u
pracodawców, którym zrefundowano częściowo koszty wyposażenia i doposażenia
stanowisk pracy.
Indywidualne plany działania.
W październiku 2014r. 881 osób bezrobotnych (w tym 414 kobiet) objęto
indywidualnym planem działania, natomiast 344 osoby bezrobotne (w tym 198 kobiet)
zakończyły realizację IPD. Na koniec miesiąca sprawozdawczego 4782 osoby (w tym 2584
kobiety) wciąż realizują swoje indywidualne plany działania.
58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, tel.: (074) 85-61-812, fax: (074) 85-61-813
strona internetowa: www.praca.swidnica.pl e-mail: [email protected]
Stopa bezrobocia.
Wykres 1. Zarejestrowani bezrobotni ogółem.
Na koniec września 2014r. stopa bezrobocia wyliczona przez GUS wynosiła:

dla powiatu świdnickiego - 11,3%
10000
 dla województwa dolnośląskiego - 10,9%
 dla Polski - 11,5%
8000
Zarejestrowane kobiety.
7000
Na koniec października 2014r. w ewidencji urzędu figurowało 3200
kobiet, które stanowiły 51,8% ogółu zarejestrowanych. Udział ten był o 0,4%
niższy niż w miesiącu wrześniu 2014r. ( 3379 kobiet).
6000
Bezrobotni z prawem do zasiłku.
3000
Na koniec października 2014r. z ogólnej liczby 6174 bezrobotnych prawo
do zasiłku posiadało 959 osób, tj. o 4 osoby mniej niż we wrześniu 2014r. Nastąpił
spadek liczby osób bezrobotnych z prawem do zasiłku o 0,4% w porównaniu do
miesiąca poprzedniego i stosunek ten ukształtował się na poziomie 15,5% ogółu
bezrobotnych.
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy - wybrane kategorie.
♦
♦
♦
♦
♦
770 bezrobotnych do 25 roku życia (w tym 485 kobiet) co stanowi 12,5%
ogółu bezrobotnych,
2149 bezrobotnych powyżej 50 roku życia (w tym 788 kobiet) co stanowi
34,8% ogółu bezrobotnych,
2944 długotrwale bezrobotnych tzn. zarejestrowanych co najmniej
12 miesięcy (w tym 1587 kobiet) co stanowi 47,7% ogółu bezrobotnych,
498 bezrobotnych niepełnosprawnych (w tym 201 kobiet) co stanowi 8,0%
ogółu bezrobotnych,
2058 bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych (w tym 1139 kobiet) co
stanowi 33,3% ogółu bezrobotnych,
887 bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku
życia (w tym 761 kobiet) co stanowi 14,4% ogółu bezrobotnych.
Bezrobocie na wsi.
Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili w październiku 2014r. 31,7%
ogółu zarejestrowanych (1960) - ten udział procentowy jest o 0,1% wyższy do
odnotowanego w miesiącu wrześniu 2014r.
Poszukujący pracy.
Aktualnie w naszej ewidencji figuruje 197 osób poszukujących pracy
(72 kobiety) tzn. takich, które nie mogą być zarejestrowane jako osoby bezrobotne
(np. osoby pracujące, renciści). Wśród tych osób jest 67 osób niepełnosprawnych
(28 kobiet) pobierających świadczenia rentowe i nie pozostających w zatrudnieniu.
58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, tel.: (074) 85-61-812, fax: (074) 85-61-813
strona internetowa: www.praca.swidnica.pl e-mail: [email protected]
7622
7788
8788
8138
8387
7808
7239
6800
6638
6620
6476
6174
5000
4000
2000
1000
0
10.201311.201312.201301.201402.201403.201404.201405.201406.201407.201408.201409.201410.2014
Tabela 2. Napływ i odpływ bezrobotnych.
IX 2014
X 2014
Wzrost,
spadek
(-)
1124
1082
-42
96,3
- kobiety
- poprzednio pracujący
- zwolnieni z przyczyn zakładu pracy
- dotychczas niepracujący
- młodzież do 25 roku życia
- powyżej 50 roku życia
- długotrwale bezrobotni
- zamieszkali na wsi
565
936
40
188
284
257
335
319
509
932
43
150
247
253
300
334
-56
-4
3
-38
-37
-4
-35
15
90,1
99,6
107,5
79,8
87,0
98,4
89,6
104,7
Liczba bezrobotnych wyłączonych z ewidencji - odpływ
1268
1384
116
109,1
w tym z powodu:
- podjęcia pracy ogółem (w tym z ogółem):
- podjęcia pracy sezonowej
- podjęcia prac interw. i robót publ.
- niepotw. gotowości do podjęcia pracy
- dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrob.
- rozpoczęcia szkol. stażu. przyg.zawodowego
- rozpoczęcia prac społecznie użytecznych
- odmowy bez uzasadnionej przyczyny
- inne przyczyny
646
0
21
379
111
40
2
18
30
664
0
5
460
108
53
6
24
25
18
0
-16
81
-3
13
4
6
-5
102,8
0
23,8
121,4
97,3
132,5
300,0
133,3
83,3
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych - ogółem
6476
6174
-302
95,3
Okres sprawozdawczy
Według stanu na koniec października 2014r. zarejestrowanych było:
♦
8984
9000
Wyszczególnienie
Liczba rejestrujących się bezrobotnych - napływ
Dynamika
w (%)
w tym: