Program „Rozwiń skrzydła biznesu” (2008)

Transkrypt

Program „Rozwiń skrzydła biznesu” (2008)
Program „Rozwiń skrzydła biznesu” (2008)
Robert Morszczyzna 09.09.2016
Okres realizacji programu: 01.09.2008 – 31.12.2008
Całkowity koszt programu – 178,8 tys. zł
Cel programu
Głównym celem programu była aktywizacja zawodowa 12 osób bezrobotnych oraz
ograniczenie długotrwałego bezrobocia, umożliwienie powrotu na rynek pracy osobom
długotrwale bezrobotnym, pomoc w podjęciu działalności gospodarczej oraz pomoc
przedsiębiorcom w tworzeniu miejsc pracy.
Środki te zostały przeznaczone na działania związane z realizacją następujących
instrumentów rynku pracy: refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla osób bezrobotnych oraz udzielenie jednorazowo środków na
podjęcie działalności gospodarczej.
Rezultaty programu
W ramach programu aktywizacją zawodową zostało objętych 12 osób bezrobotnych.
Efektami realizacji programu było podjęcie samozatrudnienia przez 2 osoby oraz
udzielenie pomocy na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy dla małych i
średnich przedsiębiorców i podjęcie zatrudnienia przez 10 osób bezrobotnych. Efektem
powyższych działań było doprowadzenie do podjęcia zatrudnienia i samozatrudnienia
po zakończeniu udziału w programie przez 12 osób.
Dodatkowym rezultatem programu było zwiększenie aktywności bezrobotnych,
zdobycie doświadczenia zawodowego, nabycie dodatkowych umiejętności na
stanowisku pracy oraz zwiększenie dostępności usług, szczególnie na terenach
wiejskich poprzez powstanie różnego typu zakładów usługowych w ramach
przyznanych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Podobne dokumenty