DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

Transkrypt

DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH
□» n
n0® X V 130L©,U1<B
Ukazuje się od 1949 roku
/T \
/
_
ł
J
&
... i .
•
fM
I I CL
Z a rzą d za
zpieczeństw em
p ro ce so w ym
. . .
.
--
Ni
id ło w y
sposób naprawy
koparki
Samoi
zawód
służby
Nakład: 4 000 egz.
Ind. 371548 • ISSN 0137-8368
Cena 13,65 zł (VAT 5 %)
-=3!
^
DOBÓR ŚRODKÓW
OCHRONY DRÓG
ODDECHOWYCH
Miesięcznik ilustrowany poświęcony ochronie czło­
w ieka w środow isku pracy, zalecany przez Radę
Ochrony Pracy przy Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej,
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Główny
Inspektorat Pracy PIP jako podstawowa lektura dla
społecznych inspektorów pracy wszystkich szczebli,
Laureat nagrody
im. Haliny Krahelskiej
członków zakładowych komisji ochrony pracy, pra­
cowników służby bhp oraz pracodawców.
W numerze 11 (767) - listopad 2014:
Kolegium Redakcyjne
„Przyjaciela przy Pracy":
■ ARTYKUŁ PROMOCYJNY
Ryszard Celeda - SOP,
Wiktor Leszczyński - Departament Prawa Pracy w MPiPS,
Andrzej Nowak - OSPSBHP,
Halina Tulwin - dyrektor Departamentu Prawnego GIP,
Zygmunt Wieczorek - Główny Specjalista GIP,
Jerzy Wroński -SOP,
Barbara Rudniewska - redaktor naczelny.
Przewodniczący Kolegium - Krzysztof Dutkiewicz.
Meritum BHP - niezbędnik każdego specjalisty ds. BHP .... 2
■ KOMENTARZ PRZYJACIELA
Ruszyć g ło w ą ..................................................................3
■ WYWIAD
Skład zespołu redakcyjnego:
Samorząd zawodowy umocniłby służbę b h p ................. 5
Barbara Rudniewska - redaktor naczelny,
Kazimierz Siamecki - komentator,
Konrad Rudniewski - wydawca
(e-mail: [email protected], tel. kom. 601 21 31 91).
■ PRAWO
Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas
Adres redakcji:
wydobywania kopalin otworami wiertniczymi (cz. 2 ) .....8
02-936 Warszawa, ul. św. Bonifacego 74 lok. 22
tel./fax: 22 842 3791, e-mail: [email protected]
■ BHP W PRAKTYCE
Teksty o objętości do 15 tys. znaków i zdjęcia o rozdzielczości co najmniej
1600 x 1200 pix. można przesyłać drogą elektroniczną lub na płytach CD.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i redagowania nadesłanych materiałów
Publikacje, przedruk artykułów bez uzyskania zgody wydawcy - zabronione.
Dobór środków ochrony indywidualnej
- zagadnienie znane, ale czy do końca? (cz. 3) ............. 10
Poprawa komfortu pracy ............................................. 18
Wydawnictwo:
Agencja Wydawnicza BEHAPRESS-adres i telefon-jak wyżej.
B RYZYKO ZAWODOWE
Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku
.
maaazynowo-produkcyinym w zakładach mięsnych
3
r
metodą Risk Score ...................................................................... 14
Ogłoszenia i reklamy:
,,
_
.
e-mau: [email protected]
Konrad Rudniewski, tel. kom. 601 21 31 91
Za treść ogłoszeń wydawnictwo nie ponosi odpowiednain
■ ZARZĄD ZANIE BEZPIECZEŃ STW EM
Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym (cz. 1 )...... 22
.
r
e
k
l
a
m
a
WIELOFUNKCYJNY I BEZPIECZNY?
CAŁKOWICIE BEZPIECZNY!
■ NA SALI SĄDOWEJ
Nietrzeźwy: zdolny do p ra c y ?...................................... 24
■ WYPADKI
Nieprawidłowy sposób naprawy koparki ....................26
To była niebezpieczna praca........................................ 28
M A X ISA FE
NR 101899
■ AKTUALNOŚCI
Nóż bezpieczny z automatycz- i
Relacje i zapowiedzi..................................................... 29
=jącym się ostrzem
Idealny do cięcia folii i kartc -_
www.ronox.pl | 71 781 56 30
■ PRZYJACIEL RADZI I O D PO W IAD A.......................... 34
Zdjęcie na okładce: Archiwum FILTER SERYICE
N D Z E B E Z P IE C Z N E
OSTRZA TECHNICZNE
nSBEO
w w w.przyjacielprrypracy.pl