pobierz plik

Transkrypt

pobierz plik
CENNIK BILETU PAPIEROWEGO
I ELEKTRONICZNEGO BILETU JEDNORAZOWEGO
STREFA BILETOWA
MIEJSKA
NAZWA BILETU
normalny
PODMIEJSKA
ulgowy
POZAMIEJSKA
normalny
ulgowy
normalny
ulgowy
BILET PAPIEROWY
jednorazowy - jednoprzejazdowy
dobowy 24-godzinny
3,00
1,50
4,40
2,20
3,40
1,70
12,00
6,00
x
x
x
x
dobowy 24-godzinny we wszystkich strefach
normalny - 20,00
ulgowy - 10,00
ELEKTRONICZNA PORTMONETKA - ELEKTRONICZNY BILET JEDNORAZOWY (rejestracja wejœcia i wyjœcia)
krótki przejazd do 2 przystanków
1,00
od 3 do 8 przystanków
2,00
2,60
powy¿ej 8 przystanków za ka¿dy nastêpny przejechany
przystanek
1,30
4,00
1,30
2,00
3,20
1,60
4 gr
2 gr
4 gr
2 gr
4 gr
2 gr
maks. 3,00 z³
maks. 1,50 z³
maks. 4,40 z³
maks. 2,20 z³
maks. 3,40 z³
maks. 1,70 z³
UWAGA: elektroniczna portmonetka - elektroniczny bilet jednorazowy upowa¿nia do jednej przesiadki w miejskiej strefie biletowej w ci¹gu 20 minut. Przejazd odbywa siê tak
jakby by³ to przejazd jednym autobusem. Czas 20 minut liczony jest pomiêdzy rejestracj¹ wyjœcia z pierwszego autobusu a rejestracj¹ wejœcia do drugiego.
CENNIK ELEKTRONICZNEGO BILETU OKRESOWEGO
(rejestracja wejœcia, wskazane równie¿ wyjœcia)
STREFA MIEJSKA
normalny
ulgowy
30-przejazdowy imienny bilet 30-dniowy*
60,00
30,00
90-przejazdowy imienny bilet 30-dniowy*
76,00
38,00
bez limitu iloœci przejazdów imienny bilet 30-dniowy (BILET MOBILNY)
90,00
45,00
bez limitu iloœci przejazdów imienny bilet 90-dniowy
260,00
130,00
bez limitu iloœci przejazdów na okaziciela bilet 30-dniowy
200,00
x
x
380,00
x
170,00
bez mo¿liwoœci przesiadki w miejskiej strefie biletowej
imienny bilet 30-dniowy
130,00
65,00
z mo¿liwoœci¹ przesiadki w miejskiej strefie biletowej w tym 45 przejazdów na liniach miejskich
imienny bilet 30-dniowy
140,00
70,00
z mo¿liwoœci¹ przesiadki w miejskiej strefie biletowej w tym 90 przejazdów na liniach miejskich
imienny bilet 30-dniowy
160,00
80,00
z mo¿liwoœci¹ przesiadki w miejskiej strefie biletowej bez limitu iloœci przejazdów na liniach miejskich
imienny bilet 30-dniowy
180,00
90,00
x
700,00
x
320,00
64,00
32,00
bilet szkolny imienny
(wa¿ny kolejnych 11-miesiêcy).Termin wa¿noœci biletu nie mo¿e przekroczyæ 30 wrzeœnia nastêpnego roku.
bilet studencki imienny
- wa¿ny jeden semestr (I semestr 01.10-15.02 roku nastêpnego, II semestr 16.02-30.06)
STREFA PODMIEJSKA
bilet szkolny imienny (wa¿ny kolejnych 11-miesiêcy).
Termin wa¿noœci biletu nie mo¿e przekroczyæ 30 wrzeœnia nastêpnego roku.
bilet studencki imienny - wa¿ny jeden semestr
(I semestr 01.10-15.02 roku nastêpnego, II semestr 16.02-30.06)
STREFA POZAMIEJSKA
30-przejazdowy imienny bilet 30-dniowy*
50-przejazdowy imienny bilet 30-dniowy*
76,00
38,00
80-przejazdowy imienny bilet 30-dniowy*
84,00
42,00
bez limitu iloœci przejazdów imienny bilet 30-dniowy
114,00
57,00
bilet szkolny imienny (wa¿ny kolejnych 11-miesiêcy).
x
410,00
bez limitu iloœci przejazdów
sieciowy bilet imienny 30-dniowy obowi¹zuj¹cy we wszystkich strefach biletowych
360,00
180,00
bez limitu iloœci przejazdów na liniach miejskich
imienny bilet 30-dniowy z wybranej miejscowoœci z pozamiejskiej strefy biletowej przez miejsk¹ strefê biletow¹ do innej
230,00
115,00
Termin wa¿noœci biletu nie mo¿e przekroczyæ 30 wrzeœnia nastêpnego roku.
WSZYSTKIE STREFY
miejscowoœci z pozamiejskiej strefy biletowej z mo¿liwoœci¹ przesiadki w miejskiej strefie biletowej
* bilet traci wa¿noœæ z chwil¹ wykorzystania iloœci przejazdów lub z up³ywem czasu wa¿noœci w zale¿noœci co pierwsze nast¹pi.