Katalog 2007_2008.qxd

Transkrypt

Katalog 2007_2008.qxd
Porady eksperta – SZKOŁA
Ocena poziomu graficznego pisma
Pomoce:
– Alfabetz obrazkami– kod109019,
– Lewarękarysujei pisze– kod149021,
– Ćwiczeniarozwijającesprawnośćruchowąrękii koordynacjewzrokowo-ruchową– kod150014.
Analizującpoziomgraficznypismanależymiećnauwadzenastępującekryteriaocenypisma:
 kształtliter:
– odtwarzanieliterzgodniez charakterystycznymiichcechami,
– kierunekkreślenialiter,
– płynna,drącalubkanciastalinialiter,
 sposóbłączenialiter:
– naturalny,stykowy,przezkreskę,
– brakpołączeń(świadczyo zaburzonejmelodiikinetycznejpisma),
 przestrzeganieproporcjonalnościukładuliterw wyrazie,
 nadawanieliteromrównomiernegoi jednolitegopołożenia,
 sposóbpisania:
– ruchemnieprzerwanym/przerywanym,
– łączącym/niełączącymgrupyliter,
– zachowanienależytegoodstępumiędzywyrazamii literami,
– mieszczeniesięw liniaturze,
– niewłaściwerozmieszczenietekstunakartce(organizacjaprzestrzenna),
 liniępisma:
– zbytrozwlekła,
– zbytścieśniona,
 dodatkoweruchy(synkinezje)występującepodczasczynnościpisania,
 nacisknarzędziapiszącego,
– zbytmały,
– zasilny,
 ułożenieręki,
 sposóbtrzymanianarzędziapiszącego,
 postawaciała.
MojeBambino Sp.z o.o.Sp.k.,ul.Gdańska 80, 90-613Łódź,tel.(0-42) 630 01 30,630 01 70,630 01 34,
630 03 05,fax(0-42) 630 04 80,infolinia: 0 801 577 544,[email protected],www.mojebambino.pl
1
Porady eksperta – SZKOŁA
Szczególnąuwagęnależyzwrócićnassposóbpisaniadziecileworęcznych,ponieważnajczęściej
mająźleułożonąrękęi w nieprawidłowysposóbtrzymajądługopis.
Ocenypoziomugraficznegopisma,dokonujesięnapodstawieróżnychprób/wytworówdziecka.
Wszystkieczynnikiłączniewpływająnajegoczytelność.Obniżonypoziomgraficznypismaznaczniejązmniejsza,a czasemzaburzeniejesttakduże,żeuniemożliwiapercepcjętakiegowytworu.
Jeśliu dzieckaobserwujemytegorodzajuproblemytomożemypodejrzewaćdysgrafię.
Opracowała:mgr MarzenaWalkowiak
neurologopeda,pedagog– terapeuta
MojeBambino Sp.z o.o.Sp.k.,ul.Gdańska 80, 90-613Łódź,tel.(0-42) 630 01 30,630 01 70,630 01 34,
630 03 05,fax(0-42) 630 04 80,infolinia: 0 801 577 544,[email protected],www.mojebambino.pl
2

Podobne dokumenty