Wręczenie nominacji na stopień nadinspektora Komendantom

Komentarze

Transkrypt

Wręczenie nominacji na stopień nadinspektora Komendantom
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło:
http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/7617,Wreczenie-nominacji-na-stopien-nadinspektora-Komendantom-Wojewod
zkim-Policji-z-B.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:47
Strona znajduje się w archiwum.
Sobota, 15 sierpnia 2009
Wręczenie nominacji na stopień nadinspektora
Komendantom Wojewódzkim Policji z Bydgoszczy i
Poznania
W dniu Święta Wojska Polskiego, w Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia
nominacji generalskich i wysokich odznaczeń państwowych m.in. oficerom Wojska
Polskiego i Policji
W obchodach Święta Wojska Polskiego i uroczystości nominacji na stopnie generalskie udział wzięli
Podsekretarz Stanu w MSWiA odpowiedzialny w resorcie za służby mundurowe, Pan Adam Rapacki oraz I
Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk. Po złożeniu wieńców pod
Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego na wyższe stopnie
oficerskie mianowano dwóch Komendantów Wojewódzkich Policji.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, za wzorowe pełnienie służby, na stopień nadinspektora mianowani zostali: insp. Krzysztof
Gajewski, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy i insp. Wojciech Olbryś, Komendant Wojewódzki
Policji w Poznaniu. Wiceminister A. Rapacki wręczył awansowanym oficerom Policji pamiątkowe szable.
Obchody Święta Wojska Polskiego rozpoczęły się od godz. 9.00 uroczystą Mszą Świętą w intencji Obrońców
Ojczyzny w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, w Warszawie. Po uroczystym wręczeniu nominacji
generalskich i odznaczeń państwowych z udziałem wysokich przedstawicieli państwowych, na dziedzińcu
Pałacu Prezydenckiego odbył się przegląd oddziałów rekonstrukcyjnych. W samo południe przed Grobem
Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego z udziałem władz państwowych odczytano apel pamięci,
połączony z uroczystą odprawą wart.
...
Sylwetki nominowanych oficerów Policji
nadinsp. Krzysztof Gajewski, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
Absolwent politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Oficerskiej
w Szczytnie. Ukończył Szkołę Inspektorów Policji Narodowej we Francji. 26 letni staż zawodowy w Policji.
Służbę rozpoczął w 1983 roku w Gdańsku, w Sekcji Operacyjno-Dochodzeniowej. Od IV do XI 1991 r.
pracował w Komendzie Rejonowej Policji Gdańsk-Południe na stanowisku naczelnika Wydziału
Operacyjno-Rozpoznawczego. W 1994 r. został Zastępcą Komendanta Rejonowego Policji w Gdańsku. W
1999 r. mianowany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku. Od 2006 r. powołany na
stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
nadinsp. Wojciech Olbryś, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
Absolwent Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na Politechnice Szczecińskiej i Akademii
Spraw Wewnętrznych w Szczytnie. Ukończył Szkołę Inspektorów Policji Narodowej we Francji. 25 letni staż
zawodowy w Policji. Służbę rozpoczął w 1984 roku w pionie kryminalnym w Szczecinie. Od 1991 r. na
stanowisku Zastępcy Komendanta Rejonowego Policji w Szczecinie. W 2001 r. mianowany na stanowisko
naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Od 2004 r.
na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Koszalinie. W 2005 r. mianowany przez Komendanta
Głównego Policji na stanowisko Zastępcy Dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości. Od 2006 r.
Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach. Od 2007 r. na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Poznaniu.
wstecz
dalej