31.12.2010 r - Urząd Gminy w Białych Błotach

Transkrypt

31.12.2010 r - Urząd Gminy w Białych Błotach
Uchwała Nr RGK.0007.82.2011
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 16 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białoblockiego Ośrodka Kultury
za okres 01.01.2010r - 31.12.2010r
Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz art. 45 ust.2 ustawy z dnia
29.09.1994 o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami: Nr 157 poz
1241, Nr 165 poz. 1316) , art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 , poz.984, Nr
153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r.
Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr
175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r .
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz
§ 16 statutu Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Białobłockiego Ośrodka Kultury
w Białych Błotach za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
Uzas adnie nie
Uzasadnienie Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości i § 16 statutu
Białobłockiego Ośrodka Kultury sprawozdanie finansowe Białobłockiego Ośrodka
Kultury w Białych Błotach zatwierdza Rada Gminy. Niniejsze sprawozdanie obejmuje
okres od 01.01.2010 do 31.12.2010. W roku 2010 BOK prowadził działalność zgodnie
z załoŜonym planem pracy i zakończył rok bilansowy stratą w wysokości 14.499,46 zł.
W związku z trudną sytuacją ekonomiczną wielu przedsiębiorstw sektora prywatnego, nie
pozyskano tyle środków pozabudŜetowych ile zakładano. Ponadto wzrosły koszty
realizacji imprez. Odbyły się imprezy, które nie zostały ujęte w planie na 2010,
a uatrakcyjniły ofertę Białobłockiego Ośrodka Kultury.
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
SPRAWOZDANIE FINANSOWE BOK W BIAŁYCH BŁOTACH ZA 2010 rok
Sprawozdanie zawiera:
1. Sprawozdanie merytoryczne
2.Informację z wykonania planu
3.Bilans
4.Rachunek zysków i strat
5.Informacja dodatkowa
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
Sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2010 roku.
Wykaz form stałych Białobłockiego Ośrodka Kultury
Sekcja artystyczna
Ilość
uczestników
P rowadzący
Zajęcia
P racownia plastyczna „ Szast – P last”
Henry Kłosiński
P oniedziałek – 9.30-11.30(gr.I),12.00-14.00 (gr.II),15.30 –
17.30 (gr.III)
34 osoby
Czwartek – 8.45 -10.45(gr.I),12.30 -14.30(gr.II),15.3017.30(gr.III)
Koło dziennikarskie
Elwira Zwolińska P oniedziałek – 14.45-16.15
Język angielski
P oniedziałek – 12.50-14.30(gr.C)16.45-17.45(gr.G)18.0019.00(gr.H)
Elwira Zwolińska Wtorek – 12.50-14.20(gr.D)14.40-16.15(gr.B)
20 osób
Czwartek – 14.40-15.25(gr.I)15.30-17.00(gr.E)
P iątek - 11.45-13.15(gr.A)14.35-16.05(gr.F)
Grupa tańca współczesnego „ Klapka”
Magdalena
Bieńkowska
P oniedziałek – 16.30 - 18.30
Środa – 16.30-18.30
10 osób
Aerobik
Magdalena
Bieńkowska
P oniedziałek 19.00 - 20.00
Środa - 19.00 - 20.00
20 osób
Chór ”Cantare”
Zbigniew Rydelski
Wtorek - 18.00-20.00
piątek - 18.00- 20.00
18 osób
Koło ceramiki
Marlena P awlak
Wtorek - 15.30 -17.00
10 osób
Grupa rekonstrukcji historycznej
„ Goplanie – Gród Swaroga”
Środa - 17.00 - 18.00
Jarosław Zwoliński
P iątek - 16.10 - 17.45
5 osób
Koło brydŜowe
Lech Nowak
Środa - 18.00 - 21.00
6 osób
Grupa AA
Henryk
Kazubowski
Środa -18.00 - 20.00
30 osób
6 osób
Środa -17.00 - 20.30
Grupa tańca nowoczesnego „ OL - TOM” Andrzej Kieroński P iątek - 17.00 - 20.30
Sobota - 11.00 - 13.00
45 osób
Nauka gry na instrumentach (skrzypce,
keyboard, fortepian)
Małgorzata
Ziółkowska
Czwartek - 11.45-15.45,16.45-17.30
P iątek - 12.00 – 16.30
6 osób
Grupa tańca Break- Dance
Łukasz Kosicki
Sobota - 10.00 -11.00
Niedziela - 10.00 -11.00
8 osób
Koło teatralne „ Gwarancja”
Józefina Szałańska P iątek - 10.00 - 11.40(gr.I) 17.00-20.00(gr.II)
Wtorek – 15.30-17.05 - informatyka
Środa - 15.15(gimnastyka)16.30(j.angielski)17.00
(j.niemiecki)
Czwartek – 10.50 -12.30(informatyka)
P iątek – 15.30 -17.05(informatyka)
22 osoby
Uniwersytet Trzeciego Wieku
Ewa Wilk
Świetlica wiejska w Cielu
Anna Nowakowska P n-pt - 16.00 -19.00
Koło Seniora „ Moc Serc”
Maria P łotkowska Środa – 16.00 - 17.30
35 osób
Koło Seniora „ Wrzos” Zielonka
Jadwiga Gajewska 1 x mc – 10.00 - 11.00
25 osób
Koło przyjaciół Murowańca i okolic
„ Murowianka”
Ilona Nowakowska Czwartek – 19.00 - 20.00
16 osób
Klub kobiecy „ Osiedlanka”
Zofia Świdwa
P iątek - 19.00 - 20.00
18 osób
Bractwo Wojowników „ Kruki”
Łukasz Szabelsk
Sobota – 16.00 – 19.00
40 osób
23 osoby
Łącznie uczestników f orm stałych:
Dzień
tygodnia
Zajęcia
122 osoby
519 osób
P rowadzący
- P racownia plastyczna „ Szast- P last” - 9.30-11.30(gr.I), 12.00-14.00 (gr.II),15.30- - Henryk Kłosiński
-Elwira Zwolińska
P oniedziałek 17.30(gr.III)
- J. angielski - 12.50 –14.30-(gr.C),16.45-17.45(gr.G),18.00-19.00(gr.H)
- Elwira Zwolińska
- Koło dziennikarskie - (14.45-16.15)
- Magdalena Bieńkowska
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
- Grupa tańca współczesnego „ Klapka” – (16.30 - 18.30)
-Aerobik – (19.00 – 20.00)
- Magdalena Bieńkowska
Wtorek
- J. angielski – (12.50 -16.15)
- Koło ceramiki – (15.30-17.00)
- Chór „ Cantare” – (18.00 -20.00)
- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 15.30-17.05 (gimnastyka)
- Elwira Zwolińska
- Marlena P awlak
- Zbigniew Rydelski
- Ewa Wilk
Środa
- Klub seniora „ Moc Serc” - (16.00 – 17.30)
- Grupa tańca współczesnego „ Klapka” ( 16.30- 18.30)
- Grupa rekonstrukcji historycznej „ Goplanie Gród Swaroga”- ( 17.00 18.00)
- Aerobik (19.00-20.00)
- Koło brydŜowe – (18.00 -21.00)
- Grupa AA - (18.00 – 20.00)
- Ol TOM - (17.00 20.30)
- Uniwersytet Trzeciego Wieku (15.15) gimnastyka,(16.30) j. angielski, (17.00)
j.niemiecki
- Maria P łotkowska
- Magdalena Bieńkowska
- Jarosław Zwoliński
- Magdalena Bieńkowska
- Lech Nowak
- Henryk Kazubowski
- Andrzej Kieroński
- Ewa Wilk
Czwartek
- J. angielski – (14.40 -17.00)
-Nauka gry na instrumencie – (11.45-17.30)
- P racownia plastyczna „ Szast- P last” (8.45-17.30)
- Uniwersytet Trzeciego Wieku ( 10.50-12.30) informatyka
- Elwira Zwolińska
- Małgorzata Ziółkowska
- Henryk Kłosiński
- Ewa Wilk
P iątek
- Koło teatralne „ Gwarancja” 10.00 – 11.40 (gr. I),17.00-20.00 (gr.II)
- Nauka gry na instrumencie (12.00-16.05)
- J. angielski - 11.45-13.15,(gr.A)14.35-16.05(gr.F)
-Grupa rekonstrukcji historycznej „ Gród Swaroga - Goplanie (16.10-17.45)
- Chór „ Cantare”- (18.00 -20.00)
- Grupa tańca nowoczesnego „ Ol – Tom”- (17.00 -20.30)
- Uniwersytet Trzeciego Wieku (15,30-17.05) informatyka
- Józefina Szałańska
- Małgorzata Ziółkowska- Elwira
Zwolińska
- Jarosław Zwoliński
- Zbigniew Rydelsk
i- Andrzej Kieroński
- Ewa Wilk
Sobota
- Grupa tańca nowoczesnego „ Ol – Tom” – (11.00 – 13.00)
- Grupa tańca Break Dance – (10.00 - 11.00)
- Bractwo Wojowników „ Kruki” – ( 16.00 – 19.00)
- Andrzej Kieroński
- Łukasz Kosicki
- Łukasz Szabelski
Niedziela
- Grupa tańca Break Dance - (10.00 -11.00)
- Łukasz Kosicki
Imprezy
organizowane
w 2010r.
- 09.01.2010 „Kolędy i pastorałki”. II Gminny konkurs „Kolęd i pastorałek”, którego
organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Białych Błotach, a współorganizatorem –
Białobłocki Ośrodek Kultury. W konkursie wzięły udział dzieci i młodzieŜ ze szkół gminy
Białe Błota, łącznie ok. 100 wykonawców. Jury przyznało nagrody i dyplomy. Ilość
uczestników – ok 200 osób
- 10.01.2010 „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. XVIII Finał WOŚP. Białobłocki
Ośrodek Kultury pełnił funkcję Gminnego Sztabu WOŚP. Zbiórkę pieniędzy prowadziło
71 wolontariuszy. W Auli białobłockiego Gimnazjum trwała całodzienna impreza
artystyczna, podczas której zorganizowano aukcje upominków, dzieł młodych artystów
z pracowni „Szast-plast”, wiązanie łańcucha serc z podpisami i dedykacjami, rysowanie
portretu Jurka Owsiaka itp. Podczas imprezy odbył się teŜ koncert zespołów muzycznych,
m.in. „Jurek Paterski C. Club”, grupy rockowej z Barcina, szkoły tańca „Bohema”, grupy
tańca Break – Dance. Spektakl teatralny w wykonaniu przedszkola „WróŜka”.
W koncercie wzięło udział ponad 200 wykonawców. Impreza zakończyła się pokazem
„Fire Show” w wykonaniu grupy z Torunia. W trakcie całodniowej kwesty na terenie
gminy zebrano i przekazano na konto WOŚP łącznie 17.285,25 zł. Ilość uczestników – ok
500 osób.
15.01.2010. „Noworoczny koncert zespołu OL-TOM” Pokaz taneczny zespołu tańca
nowoczesnego „OL- TOM”, podsumowujący ich całoroczny dorobek. Podczas imprezy
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
tancerze zaprezentowali się w występach solowych, duetach oraz formacjach i miniformacjach. Grupa zaprezentowała teŜ nowe formy i style taneczne, tj. hip-hop, jazz,
taniec współczesny. Koncert był okazją do złoŜenia podziękowań rodzicom tancerzy,
sponsorom, wolontariuszom oraz wszystkim dobroczyńcom zespołu. Ilość uczestników –
ok
220
osób
16.01.2010. „Świecą gwiazdy nad Stajenką”. I Wojewódzkie Spotkanie Kolędowych
Chórów i Zespołów Wokalnych „Świeci Gwiazda nad Stajenką” zorganizował Białobłocki
Ośrodek Kultury wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury i Sztuki „Stara Ochronka”
w Bydgoszczy. W przeglądzie wzięło udział 8 chórów i zespołów wokalnych
z województwa kujawsko-pomorskiego, wśród nich Chór „Cantare” z BOK oraz chór
szkolny „Chanson” ze SP w Białych Błotach. Nagrody ufundował WOKiS w Bydgoszczy.
Zdaniem dyrektor WOKiS – Marzeny Matowskiej oraz wszystkich uczestników
przeglądu, w Auli Gimnazjum panowała miła, rodzinna atmosfera, sprzyjająca wspólnemu
śpiewaniu kolęd i pastorałek. Zdaniem wszystkich, konieczne jest kontynuowanie tej
imprezy
właśnie
w naszej
placówce.
Ok
130
osób
25-29.01.2010. Półkolonie zimowe w BOK W półkoloniach udział wzięło 20 dzieci
z terenu gminy Białe Błota. W ramach projektu BOK zapewnił ośmiogodzinną opiekę dla
dzieci, posiłek oraz liczne zajęcia artystyczne i atrakcje. Dzieci wzięły udział
w warsztatach plastycznych, cyrkowych, tanecznych oraz papiermachee i garncarskich.
Uczestnicy wzięli teŜ udział w wycieczkach do Solca Kujawskiego, Multikina, Family
Parku.
13.02.2010. „ Tajniki dziennikarstwa” Grupa dziennikarska prowadzona przez Elwirę
Zwolińską zorganizowała spotkanie z dziennikarzem portalu info-bydgoszcz , Arturem
Sójką. Uczestnicy zapoznali się z warsztatem i rzemiosłem dziennikarskim, nauczyły się
prowadzić wywiad, uŜywać sprzętu dziennikarskiego (dyktafon, aparat fotograficzny) oraz
obróbki
gotowego
materiału
do
publikacji.
27.02.2010. „Dance meeting” Spotkanie formacji tanecznych: Szkoły Tańca „Bohema”
z Bydgoszczy i Białych Błot, zespołu „ OL –TOM” z BOK, zespołu tańca ludowego
„Płomienie” i teatru tańca „Gest”z Bydgoszczy. Ideą imprezy było zaprezentowanie
róŜnorodnych styli tanecznych (m.in. taniec nowoczesny, współczesny, Broadway show,
hip-hop, break dance, taniec ludowy, jazz i in.) oraz dorobku poszczególnych grup.
W koncercie
wzięło
udział
ponad
250
tancerzy.
01.03.2010. „Koncert Chopinowski” – w ramach projektu 200 / 200 Koncert chopinowski
zorganizowany przy współudziale Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej i BOK w ramach
projektu 200/200 – czyli 200 koncertów na 200 setną rocznicę urodzin wielkiego
kompozytora. Inauguracyjny recital muzyki Chpina w wykonaniu Macieja
Stroynowskiego z prowadzeniem Magdaleny Puciaty. Koncert skierowany dla młodzieŜy
szkolnej
oraz
mieszkańców
gminy.
05.03.2010 „Wszystko co wiemy o Chopinie” Kontynuacja projektu „Chopin 2000”.
Konkurs przygotowany przez BOK. Skierowany do młodzieŜy szkoły podstawowej.
Składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, polegającej na rozpoznawaniu
fragmentów
utworów
Chopina.
06.03.2010. „Warsztaty garncarskie”- w ramach programu „Wszyscy jesteśmy z tej samej
gliny”. Ponad 20 dzieci wzięło udział w świetlicy wiejskiej w Cielu w warsztatach
garncarskich. Projekt „Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny” zorganizowany został przez
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy i prowadzony w kilku gminach, m.in. w gminie Białe
Błota. ZałoŜeniem programu było objęcie zajęciami dzieci i młodzieŜy ze środowisk de
faworyzowanych. Do udziału w programie zakwalifikowano grupę dzieci ze świetlicy
w Cielu. Nauka połączona była razem z zabawą. Dzieci wykonały oprócz glinianych
naczyń przeróŜne ozdoby. Zajęcia prowadził Tomasz Poraziński z Koronowa
13.03.2010. „Warsztaty ozdobnego pakowania”. Druga część spotkania na warsztatach
w ramach programu „Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny”. Uczestnicy brali udział
w szkoleniu
ozdobnego
pakowania
prezentów
i upominków.
13.03.2010 „Chopin na dzień kobiet”. Kontynuacja projektu „Chopin 2000”. Tym razem
w wydaniu teatralnym. Spektakl słowno – muzyczny białobłockiej grupy teatralnej
„Gwarancja” zrealizowany w stylu starej kawiarenki przeniósł nas w czasy kompozytora.
15.03.2010. Inauguracja UTW Inauguracja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Gościem
specjalnym był prof. Pospiech, który przedstawił wykład „Śpiewoterapia przyjacielem
człowieka”. Wszystkim uczestnikom UTW wręczono indeksy i legitymacje. Ilość
uczestników
–
120
20-21.03.2010. „XI Festiwal Tańca o Puchar Kujaw i Pomorza” XI edycja
Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca w Białych Błotach organizowanego pod auspicjami
PZST. Występ zespołów tanecznych w stylu; break rees, disco rees, reestyle i hip hop,
electric boogie i in. W turnieju wzięło udział ponad 1300 tancerzy z całej Polski. Zdaniem
wszystkich jurorów tegoroczne spotkanie miało bardzo wysoki poziom. Władze federacji
PZST proponują zorganizowanie w Białych Błotach Mistrzostw Polski w 2011.
28.03.2010. „Jarmark Wielkanocny” Impreza promująca bogate ludowe tradycje związane
z okresem Wielkiego Postu, Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Nocy.
Aula Gimnazjum zapełniła się wystawcami z regionu (Koła „Murowianka”, „Wrzos”,
Koło Gospodyń Nakło) oraz występami zespołów ludowych – „Łochowianie”,
„Płomienie” i „Wesołe Gospodynie”. Podczas jarmarku moŜna było zakupić potrawy
wielkanocne i wyroby rękodzieła artystycznego. Dodatkową atrakcją było przygotowanie
przez najmłodsze dzieci z przedszkola „WróŜka” Miss-Marzanny. Świątecznemu
spotkaniu towarzyszyła wystawa bydgoskich artystów – plastyków oraz ekspozycja
ceramiczna
Marleny
Pawlak.
10.04.2010. „ Na falach eteru” Warsztaty radiowe, prowadzone przez osoby ze
Stowarzyszenia krótkofalowców. Uczestnicy poznali tajniki techniczne obsługi
krótkofalówki,
specyficzny
język
radiowca,
zasady
działania urządzeń.
10.04.2010 „Pastelowe pejzaŜe” Warsztaty plastyczne z malarstwa i rysunku pastelami.
Głównym tematem spotkania był pejzaŜ obfitujący w szeroką skalę barw. Na warsztatach
dzieci
wykazywały
duŜą
aktywność
i zaangaŜowanie
twórcze.
22.04.2010 Wykład UTW Wykład z cyklu comiesięcznych spotkań UTW, wygłoszony
przez dr Tamarę Sukiennik. Tematem wykładu był „Zawał – podstępny zabójca”.
Uczestnicy dowiedzieli się najwaŜniejszych aspektów, dotyczących zagroŜeń chorób
układu
krąŜenia.
30.04.2010. Międzynarodowy Dzień Tańca „Tańczy cały świat” Impreza o charakterze
„happeningu”. Współorganizatorem wydarzenia oprócz BOK była Szkoła Tańca
„Bohema”. Impreza skierowana była do uczniów białobłockich szkół. Podczas kolejnych –
45 – minutowych sesji, grupy miały okazję ćwiczyć najprostsze kroki taneczne pod okiem
wykwalifikowanych instruktorów. Muzyczne spotkanie zakończył mini-pokaz
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
w wykonaniu grupy „Black” i „White” ze Szkoły Tańca „Bohema” oraz „Braterstwo
stylu”. W imprezie wzięło udział ponad 800 uczniów ze Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum
w Białych
Błotach.
01.05.2010. Majówka w Cielu Impreza rekreacyjna z okazji świąt majowych. Impreza
zorganizowana wspólnie z Radą Sołecką Ciela. W programie znalazły się: gry i zabawy
sprawnościowe dla dzieci prowadzone przez Annę Nowakowską i Jarosława
Zwolińskiego, oraz spektakl „Ptasie plotki” w wykonaniu grupy „Gwarancja”. Uczestnicy
mogli spróbować swoich sił w króciutkim kursie tańca hip-hop, prowadzone przez
Magdalenę Bieńkowską. Warsztaty plastyczne w plenerze prowadził Henryk Kłosiński.
Podczas festynu wystąpił zespół rockowy „Terapia – eksperyment” z Nakła oraz Jurek
Paterski, który poprowadził nocną zabawę dla dorosłych mieszkańców. W imprezie wzięło
udział
około
400
osób.
03.05.2010. „Rocznica Konstytucji 3 Maja oraz Majówka w Białych Błotach” W ramach
uroczystości z okazji Święta 3 Maja, BOK zorganizował imprezę festynową. W programie
znalazły się występy artystyczne w wykonaniu: kabaretu „DobraMy”z Warszawy, zespołu
wokalnego z Barcina. Dla wszystkich „Karaoke” prowadzone przez Adama Krajewskiego
i zabawa taneczna do 22.00. Ilość wykonawców- bractwo „Kruki”, Adam Krajewskikaraoke, Nowa Era- taniec irlandzki, kabaret DOBRA MY Ilość uczestników- ok 200
osób
Dodatkowo w obchodach święta 3-maja brali udział: Chór „Cantare” w kościele
parafialnym
w Białych
Błotach
Ilość
uczestników
–
ok.
500
osób
08.05.2010. Warsztaty „Małe formy sztukaterii” Po raz pierwszy prowadzącą zajęcia byłą
pani Ewa Gawrych. Zapoznała dzieci z małymi formami architektury. Uczestnicy
warsztatów zajęli się odlewami z form motywów religijnych i przyrodniczych. Technika
była czymś zupełnie nowym niŜ dotychczasowe formy działalności plastycznej. Ilość
uczestników
–
9 dzieci
1
5.05.2010. „Warsztaty sztukaterii” Druga część spotkania z panią Ewą Gawrych. Tym
razem uczestnicy zajęli się malowaniem i złoceniem wcześniej wykonanych odlewów.
Wykonane prace dzieci były wspaniałym prezentem na zbliŜający się Dzień Matki.
18.05.2010 Wykład UTW Wykład pana prof. Izdebskiego pt „Pamięć w okresie
dorosłości”.
W wykładzie
uczestniczyło
ponad
80
słuchaczy
22.05.2010. Festyn sołecki w Przyłękach W programie imprezy znalazły się m.in: gry
i zabawy dla dzieci, pokaz taneczny grupy „Klapka”. W programie takŜe specjalnie dla
dzieci „Karaoke” prowadzone przez Adama Krajewskiego oraz wieczorna zabawa
taneczna
dla
mieszkańców.
29.05. 2010 Wielki finał Konkursu Recytatorskiego ” O pióro Jana Brzechwy”. XIII
Turnieju Recytatorskim „O pióro Jana Brzechwy”. Po raz pierwszy finał odbył się
w Białobłockim Ośrodku Kultury. W konkursie udział wzięły szkoły oraz ośrodki kultury
z Kruszwicy, Kcyni, Mroczy, Sępólna Krajeńskiego , Gruczna, Paterka i wiele innych
miejscowości dawnego województwa bydgoskiego. Wykonawców oceniało jury
w składzie: Marzena Matowska, Adriana Witucka oraz Józefina Szałańska. Nagrody
w formie pięknych atlasów pamiątkowych o zabytkach naszego województwa oraz
poetyckie katalogi z płytami ufundował Urząd Marszałkowski Województwa Kujawska –
Pomorskiego.
01.06.2010. „Dzień dziecka w Cielu” Współorganizatorem imprezy była świetlica GOPS
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
w Cielu. Pani Anna Nowakowska przygotowała zestaw gier i zabaw dla dzieci.
Dodatkową atrakcją był występ animatora – klowna z Bydgoszczy. W imprezie wzięło
udział
ok.
150
dzieci.
12.06.2010. „ Pastelowe pejzaŜe” część II. Warsztaty plastyczne dla dzieci poprowadził
artysta – plastyk Waldemar Malinowski. W tej części uczestnicy zapoznali się techniką
pasteli olejnej przy uŜyciu tylko trzech kolorów podstawowych. W rezultacie powstały
bardzo
unikalne
prace.
W warsztatach
wzięło
udział
10
dzieci.
12.06.2010. Festyn sołecki i dzień dziecka w Zielonce. Zabawa taneczna dla dzieci
i mieszkańców. Karaoke prowadzone przez Adama Krajewskiego. W imprezie wzięło
udział
ponad
200
osób.
16.06.2010 Wykład UTW Wykład na temat Geriatrii i problemów zdrowotnych w wieku
podeszłym.
19.06.2010. Zakończenie roku szkolnego koła dziennikarskiego i angielskiego.
Uczestnikami spotkania były dzieci z koła j. angielskiego, które przedstawiły swoim
rodzicom kilka małych scenek aktorskich. KaŜdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom
– certyfikat udziału w zajęciach. W spotkaniu wzięło udział 55 osób.
19.06.2010. Festyn sołecki w Murowańcu Zabawa taneczna dla mieszkańców sołectwa.
W programie przygotowano gry i zabawy dla dzieci, które prowadzili Jarosław Zwoliński
i Monika Klawitter. Wystąpiła miejscowa grupa taneczna „Zespół tańca z Murowańca” Do
tańca zagrał zespół muzyczny „Przemar”, natomiast na zakończenie imprezy ponad 450
osób
obejrzało
pokaz
tańca
z ogniem
„Fire
show”.
22.06.2010. „Spacerkiem przez Białe Błota” - wystawa fotograficzna WernisaŜ prac Piotra
Czekalskiego odsłaniał piękno białobłockich ogrodów. Mogliśmy podpatrzeć niektóre
z nich; naszych sąsiadów i rodzin. Okazuje się, Ŝe mieszkańcy Białych Błot potrafią
pięknie
zadbać
o swoje
domostwa.
Wystawa
czynna
całe
lato.
26.06.2010. Piknik Słowiański w Białych Błotach Impreza integracyjno – plenerowa dla
mieszkańców Białych Błot. Tematem pikniku było Ŝycie Słowian. Główną atrakcją były
pokazy i prezentacja druŜyny wojów „Kruki”. Odbyły się pokazy walk średniowiecznych,
prezentacja obyczajów, strojów oraz rękodzieła z okresu wczesnego średniowiecza.
Podczas pikniku prezentowały się grupy pracujące w BOK, m.in. teatralna „Gwarancja”,
prezentująca sceny z adaptacją sztuki „Zemsta” A. Fredry, oraz zespół taneczny „Klapka”.
Festyn zakończył się zabawą taneczną. Do tańca przygrywał zespół „Przemar”.
2-13.08.2010 – Wakacje z BOK Pół-kolonie dla 20 dzieci z gminy Białe Błota. Zajęcia
świetlicowe, gry i zabawy na świeŜym powietrzu, potyczki sportowe, wycieczki, seanse
filmowe, nauka pływania w basenie, warsztaty artystyczne (taneczne, malarskie,
ceramiczne
i in.)
17.07.2010. Festyn sołecki w Zielonce Impreza plenerowa dla mieszkańców miejscowości
Zielonka. Podczas imprezy zorganizowano pokaz tresury psów policyjnych, gry i zabawy
dla dzieci, grilla. Na zakończenie od godziny 19 do 2 w nocy zabawa taneczna przy
muzyce
mechanicznej.
Ilość
uczestników
ok.
–
250
osób
07.08.2010. Festyn sołecki w Przyłękach Impreza plenerowa zorganizowana dla
mieszkańców miejscowości Przyłęki. Od godziny 16.00 do 18.00 odbyły się konkursy
sprawnościowe dla dzieci i młodzieŜy. Następnie odbył się konkurs karaoke. Od godziny
20.00 do ok1.00 trwała zabawa taneczna prowadzona przez pana Adama Krajewskiego.
Ilość
uczestników
ok.
–
150
osób
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
29.08.2010. Spotkajmy się przy muzyce- doŜynki gminne. Coroczna impreza doŜynkowa.
BOK przygotował wystrój sceny oraz część artystyczną. Wystąpiły zespół
„Szczecinianie”, grupa folkowa „Bubliczki”, druŜyna wojów „Kruki”. Gwiazda
popołudnia – Andrzej Grabowski ze swoim programem kabaretowym. Podczas doŜynek
zorganizowano zawody druŜyn sołeckich. Zabawę na zakończenie imprezy poprowadził
zespól
„Przemar”.
Ilość
uczestników
ok
–
2500
osób
04.09.2010. Zabawa sołecka w Murowańcu Impreza plenerowa zorganizowana dla
mieszkańców miejscowości Murowaniec. Podczas imprezy zorganizowano zabawy dla
dzieci oraz turniej piłki siatkowej. Współorganizatorem była parafia Rafała Kalinowskiego
w Murowańcu, oraz koło „Murowianka” które przygotowało posiłek i wypieki. Zabawę
zorganizowano
przy
muzyce mechanicznej od 20 do 2.00 w nocy.
Imprezy
wyjazdowe
grup
i zespołów
BOK
wI
półroczu
2010
r.
15.02.2010 Koncert walentynkowy Występ zespołu „Klapka” podczas koncertu
walentynkowego zorganizowanego przez MDK nr 4. Miejsce – sala widowiskowa
w MDK
nr
4w
Bydgoszczy,
20-21.03.2010. Mistrzostwa Polski w Tańcu Nowoczesnym – Łódź Udział grupy „OlTom”,
która
zdobyła
cały
szereg
nagród
i trofeów.
03.05.2010. Obchody 3-maja - Łochowo Występ grupy „Gwarancja” w kościele
parafialnym
w Łochowie
18.04.2010. „XX Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędu Ludowego”Gostycyn Przegląd teatru obrzędowego w Gostycynie. Prezentacja widowiska pt „Herody”
w wykonaniu grupy „Gwarancja” z Białobłockiego Ośrodka Kultury. Grupa zdobyła II
miejsce
oraz
3 nagrody
indywidualne.
15.05.2010. Ogólnopolski Turniej Tańca – Nakło Udział zespołu „OL-Tom”
w przeglądzie tańca nowoczesnego w Nakle, gdzie zajęli I miejsca we wszystkich
kategoriach
tanecznych.
22/23.05.2010. Piknik Country – Myślęcinek. Występ grupy „Klapka” Ilość uczestników –
ok
1200
osób
22/23.05.2010. Mistrzostwa świata w tańcu nowoczesnym - Łódź Udział zespołu „OlTom” w Mistrzostwach Świata w tańcu sportowym. Na mistrzostwa do Łodzi przyjechało
około 2000 tancerzy z całej Europy. Zespół „OL TOM” z BOK przywiózł dwa złote i dwa
srebrne
i dwa
brązowe.
4-6.06.2010. Międzynarodowy Festiwal Tańca – Wasilków koło Białegostoku Wyjazd
zespołu
OL
TOM
do
Wasilkowa
w liczbie
27
tancerzy.
19.06.2010. Open-Poland -Warszawa Wyjazd zespołu „OL TOM” na mistrzostwa Polski
w formule open w Warszawie, organizowane przez Szkołę Tańca A. Egurroli i TVN.
I miejsce dla Julii Buczyńskiej, II miejsce dla Julity Przybysz, II miejsce – Agaty
Stachowiak i III miejsce dla Nicollete Przybył.
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
Informacja z wykonania planu finansowego BOK w Białych Błotach w okresie od
01.01.2010
do
31.12.2010
Bilans Białobłockiego Ośrodka Kultury
sporządzony na dzień 31.12.2010
AKTYWA
w Białych Błotach ul. Czysta 1A
stan na koniec okresu P ASYWA
bieŜącego poprzedniego
stan na koniec okresu
bieŜącego poprzedniego
A.KAP ITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
(I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)
-23.050,51
37.536,98
I.Wartości niematerialne i prawne (1do4)
I.Kapitał (fundusz) podstawowy
23.037,52
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych
II.NaleŜne wpłaty na kapitał podstawowy
(wielkość ujemna)
2. Wartość firmy
III.Udziały (akcje) własne (wielkość
ujemna)
3.Inne wartości niemateialne i prawne
IV.Kapitał (fundusz) zapasowy
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne
V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
A.AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)
1.790,16
VI.P ozostałe kapitały (fundusze)
rezerwowe
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1do3)
1.790,16
1.Środki trwałe (a-e)
1.790,16 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
a.grunty (w tym prawo uŜytkowania
wieczystego gruntu)
VIII.Zysk (strata) netto
b.budynki,lokale i obiekty inŜynierii lądowej
i wodnej
IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego ( wielkość ujemna)
c.urządzenia techniczne i maszyny
7.751,96
d.środki transportu
-7.751,96
e.inne środki trwałe
2.Środki trwałe w budowie
3.Zaliczki na środki trwale w budowie
III.NaleŜności długoterminowe (1do2)
1.Od jednostek powiązanych
2.Od pozostałych jednostek
IV.Inwestycje długoterminowe (1do4)
1.Nieuchomości
2.Wartości niematerialne i prawne
3.Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)
a.w jednostakach powiązanych
- udziały lub akcje
-inne papiery wartościowe
-udzielone poŜyczki
-inne długoterminowe aktywa finansowe
b.w pozostałych jednostkach
-udziały lub akcje
-inne papiery wartościowe
-udzielone poŜyczki
-inne długoterminowe aktywa finansowe
4.Inne inwestycje długoterminowe
V.Dlugoterminowe rozliczenia
międzyokresowe (1do2)
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
1.790,16
-4.709,63
-8.504,60
14.499,46
-9.836,28
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2.Inne rozliczenia międzyokresowe
B.AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)
2.114,70
5.170,64
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)
39.651,68
30.011,31
159,73
905,16
159,73
905,16
159,73
905,16
-powyŜej 12 miesięcy
III.Zobowiązania krótkoterminowe (1do3) 39.491,95
29.106,15
b.z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczen
społecznychi zdrowotnych oraz innych
świadczeń
1.Wobec jednostek powiązanych (a-b)
I.Zapasy (1do5)
I.Rezerwy na zobowiązania
1.Materiały
1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
2.P ółprodukty i produkty w toku
2.Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne
3.P rodukty gotowe
-długoterminowa
4.Towary
-krótkoterminowa
5.Zaliczki na dostawy
II.NaleŜności krótkoterminowe (1do2)
3.P ozostałe rezerwy
388,00
2.640,95 -długoterminowe
1.NaleŜności od jednostek powiązanych (a-b)
-krótkoterminowe
a.z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
II.Zobowiązania długoterminowe (1do2)
-do 12 miesięcy
1.Wobec jednostek powiązanych
-powyŜej 12 miesięcy
2.Wobec pozostałych jednostek (a-d)
b.inne
a.kredyty i poŜyczki
388,00
a.z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty
373,43
3,47 c.inne zobowiązania finansowe
-do 12 miesięcy
373,43
3,47 d.inne
c.inne
14,57
d.dochodzone na drodze sądowej
2.640,95
b.z tytułu emisji dłuŜnych papierów
wartościowych
2.NaleŜności od pozostałych jednostek(a-d)
2.637,48
a.z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności
-do 12 miesięcy
III.Inwestycje krótkoterminowe (1do2)
724,53
2.412,69 -powyŜej 12 miesięcy
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)
724,53
2.412,69 b.inne
a.w jednostkach powiązanych
2.Wobec pozostałych jednostek (a-i)
39.474,60
28.964,45
-udziały lub akcje
a.kredyty i poŜyczki
-inne papiery wartościowe
b.z tytułu emisji dłuŜnych papierów
wartościowych
-udzielone poŜyczki
c. inne zobowiązania finansowe
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe
d.z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności:
11.166,90
7.003,13
b.w pozostałych jednostkach
-do 12 miesięcy
11.166,90
7.003,13
-udziały lub akcje
-powyŜej 12 miesięcy
-inne papiery wartościowe
e.zaliczki otrzymane na dostawy
28.307,70
16.159,48
-udzielone poŜyczki
f.zobowiązania wekslowe
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe
g.z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń
i innych świadczeń
c.środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
724,53
2.412,69 h.z tytułu wynagrodzeń
-środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
bankowych
724,53
2.412,69 i.inne
-inne środki pienięŜne
3.Fundusze specjalne
-inne aktywa pienięŜne
IV.Rozliczenia międzyokresowe (1do2)
2.Inne inwestycje krótkoterminowe
1.Ujemna wartość firmy
IV.Krótkoterminowe rozliczenia
międzyokresowe
1.002,17
117,00 2.Inne rozliczenia międzyokreowe
-długoterminowe
-krótkoterminowe
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
4.989,84
812,00
17,35
141,70
AKTYWA RAZEM
2.114,70
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
6.960,80 P ASYWA RAZEM
2.114,70
6.960,80
Rachunek zysków i strat za 2010
Treść
Sumy za okresy
bieŜący
A.P rzychody netto ze sprzedaŜyi zrównane z nimi w tym:
poprzedni
119.219,44
95.196,00
119.219,44
95.079,00
-od jednostek powiązanych
I.P rzychody netto ze sprzedaŜy produktów
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)
117,00
III.Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
IV.P rzychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
B.Koszty działalności operacyjnej
I.Amortyzacja
715.948,75
605.716,46
1.790,16
11.434,99
II.ZuŜycie materiałów i energii
104.304,87
46.414,01
III.Usługi obce
150.731,01
138.348,48
694,00
23.589,22
IV.P odatki i opłaty w tym:
-podatek akcyzowy
V.Wynagrodzenia
389.960,26
326.411,73
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
54.868,79
46.323,67
VII.P ozostałe koszty rodzajowe
13.599,66
13.194,36
C.Zysk (strata) ze sprzedaŜy (A-B)
-596.729,31
-510.520,46
D.P ozostałe przychody operacyjne
582.229,15
500.779,10
570.876,14
498.876,73
11.353,01
1.902,37
0,01
100,04
0,01
100,04
-14.500,17
-9.841,40
0,71
5,12
0,71
5,12
-14.499,46
-9.836,28
-14.499,46
-9.836,28
-14.499,46
-9.836,28
VIII.Wartość sprzednych towarów i materiałów
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II.Dotacje
III.Inne przychody operacyjne
E.P ozostałe koszty operacyjne
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
III.Inne koszty operacyjne
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)
G.P rzychody finansowe
I.Dywidendy i udziały w zyskach w tym:
-dla jednostek powiązanych
II.Odsetki w tym:
-od jednostek powiązanych
III.Zysk ze zbycia inwestycji
IV.Aktualizacja wartości inwestycji
V.Inne
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)
I.Zyski nadzwyczajne
II.Straty Nadzwyczajne
K.Zysk (strata) brutto
L.P odatek dochodowy
M.P ozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N.Zysk (strata) netto (K-L-M)
Rokiem obrotowym w BOK jest rok kalendarzowy. Białobłocki Ośrodek Kultury
w Białych Błotach jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi gospodarkę finansową
opartą na zasadach określonych Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku Dz.U. z 1997r. nr 110, poz.721; Dz.U. 97,
poz. 141 i 943 i następnymi zmianami. Podstawową działalnością Białobłockiego Ośrodka
Kultury jest upowszechnianie kultury na terenie Gminy Białe Błota i regionu, poprzez
organizowanie szerokiej gamy imprez kulturalnych, literackich, poetyckich, muzycznych,
plastycznych i rozrywkowych a takŜe edukacyjnych dla młodzieŜy oraz osób dorosłych.
Ośrodek kultury jest podmiotem, który nie ma jako celu systematycznego dąŜenia do
osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiąga, przeznacza na
utrzymanie lub poprawę jakości świadczonych usług. W roku 2010 działalność statutowa
instytucji była kontynuowana i na dzień dzisiejszy nie występują zagroŜenia kontynuacji
działalności. Na podstawie umowy uŜyczenia podpisanej z Urzędem Gminy Białe Błota
Ośrodek
prowadzi
działalność
i administruje
świetlicą
wiejską
w Cielu.
Charakterystyka stosowanych metod wyceny:
Materiały
odpisuje się w koszty w momencie ich zakupu, w pełnej ich wartości wynikającej z faktur, zapasy materiałów nie
występują
Środki trwałe
wyceniane są według cen nabycia, środki trwałe o wartości do 3 500zł.są umarzane w 100% w momencieoddaniado
uŜytku, środki trwałe o wartości początkowej powyŜej 3 500zł. umarzane są w czasie wg metody liniowej
KsiąŜki
i zbiory
odpisuje się w koszty jednorazowo w misiącu przyjęcia do uŜytkowania
biblioteczne
Zobowiązania
wycenia się wg kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy
Środki pienięŜne
wycenia się w wartości nominalnej
Kapitały (fundusze) wycenia się w wartości nominalnej
Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków
niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku
trwałych,
wartości
a) Środki trwałe
Wyszczególnienie wg pozycji
bilansowych
Wartość początkowa na
Zwiększenia z tytułu: - Zmniejszenia wartości Stan na koniec roku
początek roku obrotowego inwestycji -aktualizacji -inne
początkowej
obrotowego
Środki trwałe razem z tego:
1.grunty
2.budynki i budowle
29.013,14
20.718,23
11.831,92
37.899,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.421,26
7.751,96
0,00
21.173,22
4.środki transportu
0,00
0,00
0,00
0,00
5.inwestycje w obcych
środkach trwałych
0,00
0,00
0,00
0,00
6.inne
15.591,88
12.966,27
11.831,92
16.726,23
razem poz.
29.013,14
20.718,23
11.831,92
37.899,45
3.urz. techniczne i maszyny
Ośrodek nie posiada gruntów ani budynków. Działalność prowadzona jest
w obiektach, które są własnością Gminy Białe Błota.
b) Umorzenie środków trwałych
Wyszczególnienie wg pozycji Dotychczasowe umorzenie na Zwiększenia umorzeń Zmniejszenia umorzeń Stan na koniec roku
bilansowych (środków trwałych)
początek roku obrotowego
środków trwałych
środków trwałych
obrotowego
1.grunty
2.budynki i budowle
3.urządzenia techniczne i maszyny
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.631,10
9.542,12
0,00
21.173,22
4.środki transportu
0,00
0,00
0,00
0,00
5.inwestycje w obcych środkach
trwałych
0,00
0,00
0,00
0,00
6.inne
15.591,88
12.966,27
11.831,92
16.726,23
Razem poz.
27.222,98
20.718,23
11.831,92
37.899,45
c) Wartości niematerialne i prawne
Wyszczególnienie
bilansowych
wg pozycji Dotychczasowe umorzenie na początek
roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
umorzeń umorzeń
Stan na koniec roku
obrotowego
1.Koszty organizacji poniesione
przy załoŜeniu
2.Inne wartości niematerialne
i prawne
4.825,10
840,00
5.665,10
Razem poz.
4.825,10
840,00
5.665,10
d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
Wyszczególnienie
wg
pozycji
bilansowych (środków trwałych)
Dotychczasowe umorzenie na
początek roku obrotowego
Zwiększenia Zmniejszenia
umorzeń umorzeń
Stan na koniec roku
obrotowego
1.Koszty organizacji poniesione przy
załoŜeniu
2.Inne wartości niematerialne i prawne
4.825,10
840,00
5.665,10
Razem poz.
4.825,10
840,00
5.665,10
e) Finansowy majątek trwały
Wyszczególnienie
bilansowych
wg
pozycji Wartość na początek
roku
Zwiększenia w ciągu
roku
Zmniejszenia w ciągu
roku
Stan na koniec roku
obrotowego
0,00
0,00
0,00
0,00
1.Udziały i akcje
2.P apiery wartościowe
Razem poz.
Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy
przewidywanym umową okresie spłaty
Razem na:
Wyszczególnienie zobowiązań
Z tego płatne
01.01.2010
31.12.2010
do 1 roku
01.01.2011
01.01.2012
Zobowiązania długoterminowe (razem)
0,00
0,00
0,00
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:
26.106,15
39.491,95
39.491,95
7.003,13
11.166,90
11.166,90
16.159,48
28.305,97
28.305,97
- z tytułu dostaw i usług
- z tytułu podatków i ub. społecznych
- z tytułu wynagrodzeń
4.989,84
0,00
0,00
953,70
17,35
17,35
26.106,15
39.491,95
39.491,95
- inne
Razem zobowiązania
0,00
0,00
Do dnia 31.01.2010 r. zobowiązania wobec dostawców, Urzędu Skarbowego, ZUS
i wynagrodzeń
zostały
uregulowane.
2) Podział naleŜności wg. pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy,
przewidywanym umową okresie spłaty.
Wyszczególnienie naleŜności
01.01.2010
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU
Razem na:
Z tego płatne
31.12.2010
do 1 roku
01.01.2011
01.01.2012
NaleŜności dlugoterminowe
NaleŜności krótkoterminowe z tego
2.640,95
388,00
388,00
3,47
373,43
373,43
-inne
2.637,48
14,57
14,57
Razem naleŜności
2.640,95
388,00
388,00
-z tytułu dostaw i usług
-z tytułu podatków i ub. społecznych
-z tytułu wynagrodzeń
0,00
Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO
Stan na:
Wyszczególnienie
31.12.2010
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej
1.002,17
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
P rzychody przyszłych okresów
Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych. Straty i zyski nadzwyczajne w roku
obrotowym 2010 nie wystąpiły
Informacja o zatrudnieniu w pełnych etatach na dzień 31.12.2010. Wyszczególnienie pełne
etaty
6,75
-ogółem
liczba
zatrudnionych
osób
8.
Przychody Białobłockiego Ośrodka Kultury w 2010
Dotacja Urzędu Gminy Białe Błota
P ozostałe dotacje
561.070,00
5.230,00
P rzychody z działalności
109.058,44
P ozostałe przychody
26.090,86
Razem
701.449,30
Koszty Białobłockiego Ośrodka Kultury w 2010
Wynagrodzenia osobowe
254.123,27
Wynagrodzenia bezosobowe
135.836,99
Narzuty na wynagrodzenia (zus i fundusz pracy)
ZFŚS
46.714,50
7.509,29
Materiały, energia
104.304,87
Usługi materialne i niematerialne
150.731,01
P odatki, opłaty
P ozostałe koszty
Razem koszty
694,00
16.034,82
715.948,75
Największą pozycją w kosztach są koszty osobowe związane z zatrudnieniem
pracowników w BOK. Koszty te obejmują wynagrodzenia osobowe w kwocie
254.123,27zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z tytułu umów o pracę wyniosło
3.137,32 zł.
Id: FTVLY-UP BGK-P HKKY-P JKNQ-BDFAU

Podobne dokumenty