Protokół Nr XIII/15 z Sesji Rady Miejskiej w Jaworze odbytej dnia 26

Komentarze

Transkrypt

Protokół Nr XIII/15 z Sesji Rady Miejskiej w Jaworze odbytej dnia 26
Protokół Nr XIII/15
z Sesji Rady Miejskiej w Jaworze odbytej dnia 26 sierpnia 2015 r.
miejsce obrad: Sala Rajców Urzędu Miejskiego w Jaworze, Rynek 1,
czas trwania : od 1412 do 1735.
Tryb zwołania sesji: art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
Zwołujący: Przewodniczący Rady Daniel Iwański na podstawie art.19 ust.2 ustawy o samorządzie
gminnym.
-
-
-
radni quorum na podstawie listy obecności 20 radnych. Radny nieobecny Andrzej Madej.
z urzędu miasta: Burmistrz Miasta Jawora Emilian Bera ,Sekretarz GminyEwa Uciurkiewicz,Anna Kołodziej-Skarbnik Gminy; Bożena Biaduń-Strójwas- Naczelnik
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,Planowania i Ochrony Środowiska;Dorota GronostalNaczelnik Wydziału Księgowości Urzędu,Leszek Światkowski –Naczelnik Wydziału Promocji
Miasta i Współpracy z Zagranicą; Ewa Kutrowska–Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich;
Mirosława Pasiek–Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Polityki
Społecznej; Wiesław Wojnarowicz – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Izabela
Sożański–Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami, Paweł Polewski – radca prawny; Dorota
Bober – Inspektor Biura Rady Miejskiej,
goście zaproszeni: Pan dr Robert Kropiwnicki Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej,
przedstawiciel firmy Ergo z Wrocławia; przedstawiciel firmy Regioplan Sp. o.o. Wrocław Pani mgr Aleksandra Kraszewska ,
jednostki organizacyjne – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Barbara
Polińska; Pan Arkadiusz Muła Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaworze, Pan Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Matkowski, media (Pani Klimczyk, Pan Sasiela) .
Za procedurę głosowania Przewodniczący Rady wyznaczył wiceprzewodniczącą Ewelinę Szynkler.
Radni w materiałach otrzymali proponowany porządek obrad. Porządek obrad został opublikowany
na stronie BIP Urzędu Miasta oraz podano go do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na
tablicach ogłoszeń.
Zgodnie z art.20 ust.1a ustawy o samorządzie gminnym „Rada gminy na wniosek
Przewodniczącego rady wprowadziła zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady” polegające na
1) zastąpieniu projektu uchwały ujętego w pkt 2 „Podjęcie uchwał” w ppkt oznaczonym literą „a”
oznaczonego drukiem nr XIII-69-2015 nowym drukiem nr XIII-69a-2015 (uwzględniającym
wprowadzone autopoprawki Burmistrza Miasta Jawora – projekt został rozłożony radnym przed
sesją na pulpity. Komisja Budżetu i Finansów opiniowała powyższym projekt przed sesją ,
2) wprowadzeniu nowego pkt 3 w brzmieniu: „ Informacja Burmistrza Miasta Jawora związana z
planowanymi zadaniami inwestycyjnymi Gminy jawor przy współudziale Starostwa
Powiatowego w Jaworze;
3) wprowadzenie nowego pkt 4 w brzmieniu: „ Wystąpienia Pana dr Roberta Kropiwnickiego
Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej”,
4) dotychczasowy pkt oznaczony numeracją 3 otrzyma numerację pkt 5; pkt 4 numerację punktu
6; pkt 5 numerację punktu 7; pkt 6 numerację punktu 8; pkt 7 numerację punktu 9; pkt 8
numerację punktu 10.
Rada stosunkiem głosów : 20”za” :0 ”przeciwnych” : 0 ”wstrzymujących się” przyjęła zmianę
porządku obrad , który przedstawiał się następująco:
1. Przyjęcie protokołu: Nr XII/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
2. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu na 2015 r. – druk nr XIII-69a-2015,
b) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej
i domu pomocy społecznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – druk nr XIII-662015,
c) uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów druk nr XIII-67-2015,
d) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Jawora - druk nr XII-70-2015,
e) w sprawie przyjęcia Strategii Miasta Jawora na lata 2014-2020 – druk nr XIII-68-2015,
3. Informacja Burmistrza Miasta Jawora związana z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi
Gminy Jawor przy współudziale Starostwa Powiatowego w Jaworze.
4. Wystąpienia Pana dr Roberta Kropiwnickiego Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze
za rok 2014.
6. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Jaworze.
7. Informacja Burmistrza Miasta Jawora z prac międzysesyjnych.
8. Interpelacje, zapytania , odpowiedzi.
9. Wolne wnioski informacje .
10. Zamknięcie obrad.
Punkt 1 Przyjęcie protokołu: Nr XII/2015 z dnia 27 lipca 2015 r.
Brak uwag. Protokół został przyjęty.
Punkt 2 Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu na 2015 r. – druk nr XIII-69-2015,
Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję uzasadnienie do projektu w/w uchwały. Ponadto w
dniu 26 sierpnia br. do Biura Rady Miejskiej wpłynął nowy projekt uchwały oznaczony drukiem
XIII-69a-2015 , który został rozłożony radnym na pulpity.
Opinia stałej komisji rady.
- w imieniu Komisji Budżetu i Finansów –Krystyna Ostapiuk - opinia pozytywna (wraz z
autopoprawką zawartą w projekcie uchwały oznaczonej drukiem nr XIII-69a-2015) .
Pozostałe Komisje nie opiniowały projektu.
Radni nie wyrazili zgody na odczytanie uzasadnia do projektu (pytanie Przewodniczącego).
Zapytania do projektu uchwały zgłosili radni: Krzysztof Kowalczyk, Jacek Wieczorek. Pytania dot.
m.in. wprowadzenia do budżetu po stronie dochodów środki na realizację Programu Wieloletniego
„Senior-WIGOR” w dziale 852 Pomoc społeczna w łącznej kwocie 226.148,00 zł . Odpowiedzi
udzieliła Pani Skarbnik Gminy informując m.in., że w ramach powyższego programu utworzony
zostanie Dzienny Dom „Senior-Wigor”. W 2015 r. przeznaczone zostaną środki na jego
funkcjonowanie oraz koszty adaptacji pomieszczeń i zakup wyposażenia w łącznej kwocie
316963,09 zł. Pytanie ws. tworzenia nowego zadania inwestycyjnego w dziale 900 Gospodarka
Komunalna i ochrona środowiska pn.”Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie
rewaloryzacji Parku Pokoju i utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu (ZPiD) w kwocie 300.000,00
zł. Propozycja radnego Krzysztofa Kowalczyka wstrzymania się gminy z realizacji
zdania.Odpowiedzi udzielił Dyrektor Muzeum Regionalnego informując m.in.:, że zadanie
realizowane będzie w ramach przedsięwzięcia priorytetowego pn. „Renowacja Kościoła Pokoju w
Jaworze i Świdnicy przykładam ratowania świetności należnej zabytkom z listy Światowego
Dziedzictwa UNESCO”.
Uzupełnienia wypowiedzi dokonał Burmistrz Miasta, Pan Tomasz Kościów Inspektor Wydziału
Funduszy Europejskich i Współpracy z Zagranicą informując o etapach nad pracami ws. zdania jw.
Radny skierował pytanie dot. powodów zmniejszenia środków inwestycyjnych w dziale 921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na zadaniu „Adaptacja pomieszczeń strychowych na
salę wystawienniczą z przeznaczeniem na galerię o kwotę 3000.000,00 zł. Odpowiedzi udzielił
Dyrektor Muzeum Regionalnego wskazując na zapisy ujęte w projekcie uchwały (ujętej w porządku
obrad sesji a dot. przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Jawora na lata 2014-2020) Wskazano, iż
proponowanym kierunkiem działań gminy jest zachowanie, ochrona , udostępnienie i przyjazne
wykorzystanie, promocja budynków , obiektów i przestrzeni dziedzictwa kulturowego , gdzie
podmiotem wspierającym są właściciele prywatni: (tu. Pan Szydłowski); ponadto w Zamku
Piastowskim planowe jest utworzenie Centrum Edukacji Graficznej . Celem obszaru strategicznego
jest zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych dla efektywnej obsługi interesariuszy, w tym
głownie mieszkańców. Szczególne znaczenie będzie miało opracowanie bogatej i zróżnicowanej
oferty kulturalnej , które zostanie wykorzystane na potrzeby realizacji założeń obszaru stroficznego.
Ocenia się, że unikatowym elementem oferty kulturalnej miasta, która będzie atrakcyjna dla
turystów stanie się narracja oparta o malarstwo Henryka Szydłowskiego wynalazcy techniki druku,
tzw. Poolprint, wokół którego można utworzyć stałą wystawę , prowadzić warsztaty z techniki
polprin; utworzyć Centrum Edukacji Graficznej. W trakcie dyskusji padło zapytanie o termin
planowanej wystawy stałej malarstwa artysty w siedzibie Muzeum . Dyrektor Muzeum wyjaśnił, że
w zalążku już jest wystawa temu poświęcona kierują zaproszenie dla radnych. Burmistrz Miasta w
nawiązaniu do prowadzonej dyskusji wskazał na budżet gminy i jego konstrukcję. Zaznaczył, że
Dyrektor poczyni zapewne kroki w kierunku przeznaczenia, ekspozycji z przeznaczeniem dla
lokalnych artystów. W ocenie Burmistrza działania Pana Dyrektora zasługują na pochwałę .
Na salę obrad weszła przedstawicielka firmy Regioplan (godz. 14.31) oraz radca prawny Urzędu
Pan Paweł Polewski .
W trakcie dalszej dyskusji poruszono temat braku miejsc parkingowych w pobliżu Kościoła Pokoju
(propozycja radnego Jacka Wieczorka ich utworzenia obok Parafii). W odpowiedzi Burmistrz
Miasta powiedział, że pod rozwagę brane są inne tereny miasta. Wskazany teren jest działką
gminną dlatego celowe byłoby dysponowanie przestrzenią publiczną i jego zagospodarowanie np.
pod budowę obiektu hotelowego.
O godzinie 14.45 na salę obrad wyszedł Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Robert
Matkowski.
Przewodniczący Rady stwierdzając quorum (20 radnych) zarządził głosowanie za podjęciem
uchwały – w sprawie zmiany budżetu na 2015 r. – druk nr XIII-69a-2015. Forma głosowania
:głosowanie jawne– poprzez podniesienie ręki. Wynik głosowania: głosów„za”–16
; głosów
„przeciwnych” 2 (radni: Jacek Wieczorek, Krzysztof Kowalczyk) ; głosów „wstrzymujących się
„–2 (radni: Krzysztof Detyna , Janina Lemańska).
Rozstrzygnięcie podjęto uchwałę Nr XIII/66/2015 Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie zmiany
budżetu na 2015 r
b) w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej
i domu pomocy społecznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. – druk nr
XIII-66-2015,
Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję uzasadnienie do projektu w/w uchwały.
Brak zgłoszeń, zapytań, uwag.
Komisje nie opiniowały projektu.
Przewodniczący Rady stwierdzając quorum (20 radnych) zarządził głosowanie za podjęciem
uchwały – druk nr XIII-66-2015. Forma głosowania :głosowanie jawne– poprzez podniesienie ręki.
Wynik głosowania: głosów„za”–20; głosów „przeciwnych”–0; głosów „wstrzymujących się”– 0.
Rozstrzygnięcie podjęto uchwałę Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie
utworzenia odrębnych obwodów głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej i domu pomocy
społecznej w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
c) uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów- druk nr XIII-67-2015
Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję uzasadnienie do projektu w/w uchwały.
Brak zgłoszeń, zapytań, uwag.
Opinia stałej komisji rady.
- w imieniu Komisji Budżetu i Finansów – Krystyna Ostapiuk - opinia pozytywna.
- w imieniu Komisji Edukacji – Jacek Wieczorek – opinia pozytywna.
Pozostałe Komisje nie opiniowały projektu.
Przewodniczący Rady stwierdzając quorum (20 radnych) zarządził głosowanie za podjęciem
uchwały – druk nr XIII-67-2015. Forma głosowania :głosowanie jawne– poprzez podniesienie ręki.
Wynik głosowania: głosów„za”– 20; głosów „przeciwnych”–0; głosów „wstrzymujących się „–0 .
Rozstrzygnięcie podjęto uchwałę Nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Jaworze uchylająca uchwałę
zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów
d) w sprawie przyjęcia Strategii Miasta Jawora na lata 2014-2020 – druk nr XIII-682015,
Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję uzasadnienie do projektu w/w uchwały.
Brak zgłoszeń, zapytań, uwag.
Opinie stałych komisji rady.
- w imieniu Komisji Budżetu i Finansów – Krystyna Ostapiuk - opinia pozytywna.
- w imieniu Komisji Kultury i Sportu – Michał Bander – opinia pozytywna,
- w imieniu Komisji Porządku Publicznego – Marcin Jankowski – opinia pozytywna,
- w imieniu Komisji, Zdrowia i Polityki Społecznej – Jadwiga Woja-Elbrah – opinia pozytywna,
- w imieniu Komisji Gospodarki i Rozwoju Miasta – Andrzej Kobes – opinia pozytywna,
- w imieniu Komisji Edukacji – Jacek Wieczorek – opinia pozytywna ,
- w imieniu Komisji Statutu – Krzysztof Kowlaczyk – opinia pozytywna.
Przewodniczący rady zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały poprzez: zamianę kolejności
paragrafów tj. dotychczasowy paragraf oznaczony cyfrą 3 w brzmieniu: „ Wykonanie uchwały
powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora” Oznaczyć jako paragraf 2 –a dotychczasowy paragraf 2
w brzmieniu ”Traci moc Uchwała Nr XLIX/358/02 Rady Miasta Jawora z dnia 09.10.2002r. w
sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta Jawora” otrzyma
oznaczenie paragrafu 3. oraz dodania paragrafu 4 w brzemieniu: „Uchwała wchodzi w życie z
dniem podjęcia” .
Rada stosunkiem głosów : 20 „za””: 0„przeciwnych”: 0„wstrzymujących się” przyjęła zagłoszoną
poprawkę.
Przewodniczący rady oddał głos przedstawicielowi firmy Ergo z Wrocławia, która podziękowała za
dotychczasowa współprace na linii firma – gmina, zaznaczając, że strategii głównie skupia się na
‘lokomotywach„ . Burmistrz Miasta wyjaśnił, że Strategia jest najważniejszym dokumentem
planistycznym i strategicznym , którego celem jest stworzenie realnego planu rozwoju miasta na
najbliższe lata. Ważne jest, ze do prac nad strategią włączyło się tak wielu mieszkańców miasta.
Mieszkańcy byli również zaangażowani w sprawy miasta i za to Pan Burmistrz również
podziękował . Na zakończenie Burmistrz podkreślił, że dzięki zaangażowaniu w proces budowy
Strategii Rozwoju miasta Jawora na lata 2014-2020 społeczności lokalnej i funkcjonujących w jej
granicach podmiotów , dokument ten wyraża interes publiczny, a także jest ważnym elementem dla
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego zainteresowanego lokalnymi sprawami.
W trakcie wystąpienia nawiązano do poprzedniej kadencji i sprawy dot. geotermii.
Przewodniczący Rady stwierdzając quorum 20 radnych zarządził głosowanie za podjęciem uchwały
– druk nr XIII-68-2015. Forma głosowania :głosowanie jawne– poprzez podniesienie ręki. Wynik
głosowania: głosów „za”–20; głosów „przeciwnych”0–; głosów „wstrzymujących się „–0 .
Rozstrzygnięcie podjęto Uchwałę Nr XIII/69/2015 Rady Miejskiej w Jaworze w sprawie przyjęcia
Strategii Miasta Jawora na lata 2014-2020.
e) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Jawora - druk nr XII-70-2015
Radni otrzymali wraz z materiałami na sesję uzasadnienie do projektu w/w uchwały.
Brak zgłoszeń, zapytań, uwag.
Opinia stałej komisji rady.
- w imieniu Komisji Budżetu i Finansów – Krystyna Ostapiuk - opinia pozytywna.
- w imieniu Komisji Edukacji – Jacek Wieczorek – opinia pozytywna.
Pozostałe Komisje nie opiniowały projektu.
Przewodniczący Rady stwierdzając quorum 20 radnych zarządził głosowanie za podjęciem uchwały
– druk nr XII-70-2015. Forma głosowania :głosowanie jawne– poprzez podniesienie ręki. Wynik
głosowania: głosów„za”–20; głosów „przeciwnych”–0; głosów „wstrzymujących się „–0.
Rozstrzygnięcie
podjęto Uchwałę Nr XIII/70/2015 Rady Miejskiej w Jaworze
w
sprawie
uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora.
Burmistrz Miasta poinformował o utworzeniu aktywności Gospodarczej – pomoc dla
przedsiębiorców.
Salę obrad o godz. 16.03 opuściła Zastępca Burmistrza Miasta Jawora.
Punkt 3.
Informacja Burmistrza Miasta Jawora związana z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi
Gminy Jawor przy współudziale Starostwa Powiatowego w Jaworze.
Burmistrz Miasta Jawora przekazał informację dot. konieczności udzielenia pomocy ze strony
miasta Starostwu Powiatowemu na realizację zadania pn.”Przebudowa chodnika przy ul.
Słowackiego w Jaworze przy drodze powiatowej nr 2176D wraz z przykryciem rowu i wjazdami n
aposesję”, na odcinku od ul. Kuzienniczej w kierunku wsi Godziszowa po prawej stronie ulicy
polegające na wymianie istniejącej nawierzchni chodzika wraz z krawężnikami i obrzeżami ,
przykryciem odcinka rowu oraz wykonaniem wjazdów do posesji (długość ok. pół kilometra).
Wartości zadania 333.687,22 zł. Dofinansowanie ze strony Gminy Jawor wyniesie 50 % wartości
zadania (po rozstrzygnięciu przetargu). W związku z czym z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa w formie dotacji celowej Starostwu
Powiatowemu co winien określić organ odrębną uchwałą intencyjną.
W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta wyjaśnił, podkreślił, iż poprzez wsparcie tego działania
przyczyni się do dobrej współpracy pomiędzy samorządem Gminy a samorządem Powiatu, Panem
Starostą. Burmistrz wyjaśnił, że Pan Starosta zawsze może liczyć na Burmistrza oraz na współpracę
wspólnych inicjatyw, które mogą zostać wykonanie w najbliższym czasie, wskazując na zadanie
inwestycyjne pn.”budowa chodnika przy ul. Słowackiego”. Pan Starosta otrzymał na zadanie
dofinansowanie w wysokości w wys. 300 tys. zł. Ze względu na wcześniejsze zaplanowane zadania
inwestycyjne w chwili obecnej nie ma takich środków finansowych, aby uczestniczyć w tym
projekcie. W toku ustaleń Burmistrz zaoferował pomoc ze względu na realną współpracę
informując, że w bieżącym roku chce zaoferować na realizację zadania kwotę ok. 170 tys. zł. W
tym momencie Burmistrz wyjaśnił, że tu jest prośba do Rady, aby zaakceptowała propozycję ze
względu na trudną sytuację finansową. Rok bieżący jest nieporównywalny do poprzednich gdyż
na początku roku wyskakuje zadanie remont drogi S3 i zabezpieczenie ponad miliona z budżetu.
Tu Burmistrz zaznaczył, że chciałby odpowiedzieć Staroście pozytywnie, że gmina podejmuje
współpracę. Jednak wymagałoby to uchwały intencyjnej oraz przesunięcia środków w budżecie.
Rozmowy z Panem Starostą zostały podjęte nt. współpracy na innych odcinkach. Stosownie do
wcześniejszych zabiegów m.in. ws. budowy chodników i ich czystości zawarto porozumienie z
Panem Starostą dot. sprzątania ulic, chodników w centrum miasta jak również ulic Piłsudskiego,
Poniatowskiego, Rapackiego, Chopina i współpracy na temat czyszczenia ulic m.in. poprzez zakup
maszyny do czyszczenia ulic ( na przełomie września – października będzie ona na rynku).
Burmistrz dodał, że trzeba Starostę zrozumieć, który nie ma środków finansowych w połowie roku
gdyż ma inne zaplanowane inwestycje. Burmistrz poinformował, że na swoją prośbę odbył
spotkanie ze Starostą Powiatowym, której celem było ustalenie współpracy, wg której w
przyszłym roku będzie realizowany chodnik ul. Piłsudskiego ( od Reja do Przychodni Rejonowej)
oraz od ul. Piłsudskiego do ul. Armii Krajowej z parkingiem przy Szkole Podstawowej nr 5. Ze
Starostą potrafiliśmy znaleźć wspólną płaszczyznę porozumienia, której ustalenia oparto o wkład
który ewentualnie w przyszłym roku będzie mógł starać się w ramach współpracy Starosta pokryć
w ramach nowego budżetu. Gmina zakłada środki w całości. Starosta „zwróci” je w zadaniu .
Burmistrz zwrócił się do Radnych o wyrażenie opinii - w tym sensie, iż jak ktoś z radnych jest
„przeciwny” żebym też wiedział. Wystosowana zostanie prośba o wyznaczenie terminu sesji przez
Pana Przewodniczącego). Przygotowanie materiałów na sesję przez Skarbnika (tu uchwała
intencyjna wydająca zgodę na przesunięcie środków) gmina zabezpieczy kwotę. Prośba do radnych
o zrozumienie chwili Pana Starosty. Trzeba realnie konkretne działania i współpracę. Burmistrz
poinformował, że zadeklarował pomoc w budowie II etapu ścieżki do Myśliborza ( w przyszłym
roku) uznając iż jest to ciekawy projekt (priorytet IV RPO). Wartością dodaną jest to, aby Gmina
startując w konkursach z Panem Starost, gdyż jest miastem – stolicą powiatu wg wypowiedzi
Burmistrza jako Burmistrz winien stać na straży zadań typowo gminnych , ale należy podjąć
współpracę ze Starostwem aby również na innym odcinku (tu ścieżka ) poprawiać estetykę miasta.
Na zakończenie Burmistrz zaznaczył, że będzie spotykać się z Panem Starostą , aby wypracować
mapę drogowych wspólnych projektów inicjatyw, którą razem możemy zrealizować. Prowadzone
są rozmowy na temat sygnalizacji świetlnej Strzegomska- Piastowska- Armii Krajowej.
Dobre chęci współpracy z samorządem powiatowym – pomimo pojawiających się głosów
zaprzeczających. Planuje się kolejne spotkanie na którym omawiane będą dalsze szczegóły .
Burmistrz ponowił prośbę do radnych (jak zaznaczył nie jest to forma głosowania, nie jest to
uchwała ) kierując zapytanie czy wspólnie z Panią Skarbnik może szukać pieniędzy w gminnym
budżecie w wysokości 170 tys. zł oraz przygotować uchwałę na sesję Jak zaznaczył Burmistrz . nie
jest to idealne rozwiązanie , albowiem gmina nie mamy środków finansowych. Pani Skarbnik
wstępnie powiedziała, że jest pole do tego , aby znaleźć środki finansowe . Burmistrz wyjaśnił, ze
jak nie usłyszy sprzeciwu od radnych uchwała zostanie przygotowana pod obrady sesji.
Radny Krzysztof Detyna zgłosił wniosek o skierowanie sprawy do Komisji Gospodarki i Rozwoju
Miasta celem zapoznania się z tematem. W nawiązaniu do informacji Pana Burmistrza dot. budowy
parkingu przy Ośrodku Jawornik zapytał o jego lokalizację .
Burmistrz Miasta Jawora zaznaczył, że debata nad tym projektem winna być bardzo szeroka
Ponadto Burmistrz poinformował, że Starosta zwrócił się z prośbą , która mogłaby być rozpoznana
w trybie sesji wrześniowej. Argumentem na to, ze konieczne jest jej przygotowanie pod obrady
sesji zwołanej wcześniej, jest m.in. termin do końca września. Burmistrz zaznaczył, że materiały są
gotowe na komisję. Ponownie zaapelował do radnych o zrozumieć pana Starosty . W odpowiedzi
na pytanie radnego dot. lokalizacji parkingu Burmistrz wskazał, że również w tej sprawie
prowadzone są rozmowy z Panem Starostą – wstępnie budowa Parkingu (droga Rzeczna nad
Jawornikiem), ul. Limanowskiego, mostek po lewej stronie), ale jak zaznaczył jest to już etap
kolejny w ramach dalszej współpracy.
Radny Andrzej Kobes przypomniał, że w poprzedniej kadencji zgłaszano propozycje utworzenia
parkingu obok Jawornika (za ogrodzeniem) w kierunku Myśliborza poprzez wykupienie ok. 2 ha
terenu za ogrodzeniem w kierunku Myśliborza od właściciela nieruchomości , który nie wyraził na
to zgody. Radny skierował zapytania pod adresem Burmistrza Miasta Jawora o temat dot.:
sygnalizacji świetlnej (kosztorys) – na jakim etapie jest sygnalizacja świetlna.
Odpowiadając Burmistrz Miasta Jawora zauważył, że dziś omówiono całą sytuację dot. ul.
Słowackiego. Przekazano zapewnianie ze strony gminy, że w momencie, kiedy zostanie `ułożona
mapa współpracy gminy z Panem Starostą wyznaczone zostaną zadania z zabezpieczeniem
środków w budżecie. Kolejno będzie to etapowane. Według wypowiedzi Burmistrza najważniejsze
jest, to aby zadania były realizowane. W przyszłym roku zrealizujemy dwa chodniki. Burmistrz
odniósł się do tematu dot.sygnalizacji informując, że (tak jak radny zauważył w swoim
wystąpieniu) wystąpiły braki w dokumentacji, której nie otrzymano do chwili obecnej. Faktem jest
to, że temat ten był przedmiotem kilku lat (radny Wieczorek winien pamiętać sytuację, kiedy
przyjmowano porozumienie-uchwały intencyjne ws. wykonania sygnalizacji. Burmistrz podkreślił,
że środków w żaden sposób nie było w budżecie – pomimo zgłaszanych sygnałów. Wg wypowiedzi
Burmistrza wynikało, że będzie partycypował z Starostą, który zabezpieczy 130 tys. zł.
zrealizujemy sygnalizację tylko jak będą środki. W chwili obecnej (jak zauważył radny Wieczorek)
środki finansowe są wydatkowe, gdyż należy inwestować. Burmistrz odniósł się do zapytania
radnego Andrzeja Kobesa w kwestii terenu pod budowę parkingu informując, że zostanie
skierowane do zapytanie do prywatnego inwestora w kwestii odkupienia terenu. Radny zostanie
poinformowany , aby na bieżąco pilotować sprawę.
Radny Jacek Wieczorek przypomniał zdarzenia dot. sygnalizacji m.in. informując, iż była forma
partycypowania w kosztach o zrodzonym pomyśle w radzie w kwestii wykonania sygnalizacji na ul.
Piastowskiej. Dodał, że inicjatorem, aby to wykonać byli radni poprzedniej kadencji Radny
zaproponował, aby burmistrz w ramach planowanego spotkania porozmawiał o sygnalizacji
świetlnej (środki były zabezpieczone).
Burmistrz Miasta Jawora ponownie wyjaśnił, że nigdy nie miał problemów z współpracą z Panem
Starostą. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja dot. współpracy. Ze strony Burmistrza padła
propozycja ws. remontów chodników. W kwestii sygnalizacji świetlnej Burmistrz przypomniał ,iż
w poprzedniej kadencji to radny Tomasz Gaździcki sygnalizował konieczność powstania
sygnalizacji. W związku z tym Burmistrz postawił pytanie : „Jeśli gmina - radni byli mocno „za”
dlaczego środki nie znalazły się w budżecie?” W chwili obecnej należałoby popatrzeć na kwestię
braku zadania inaczej tzn. wykazać się zrozumieniem. Burmistrz zaznaczył iż Starosta otrzymał
zapewnienie, że może liczyć na wsparcie gminy. Burmistrz Miasta odniósł się do faktu, ze Gmina
Jawor wyraził zainteresowanie partycypacji finansowej Gminy Jawor w realizacji II-go etapu ścieki
rowerowej prowadzącej z Jawora w kierunku Myśliborza . Zaznaczył, ze rozpoczęto już rozmowy
w sprawie realizacji tego zadania. Planowane jest spotkanie ze Starostą Jaworskim mające na celu
doszczegółowienie dalszej współpracy pomiędzy Gminą Jawor i Starostwem w temacie innych
kluczowych spraw ważnych dla miasta i powiatu jaworskiego. Na zakończenie Burmistrz
podkreślił, że sposób odpowiedzialny Gmina Jawor powinna wspierać samorząd powiatu oraz
działania podejmowane przez Starostę. Wg wypowiedzi Burmistrza może wyglądać to nieraz tak,
że mówimy „nie” ale wymaga to wyjaśnienia ,które złoży Naczelnik Wydziału Gospodarki
Komunalnej (brak zapytań radnych pod adresem Naczelnika). Zrobimy- bo ją trzeba zrobić- to jest
newralgiczne skrzyżowanie, wyjazd z Piastowskiej jest utrudniony. Zabezpieczymy te środki, aby
było to zrobione.
W kwestii współpracy na linii miasto-powiat głos zabrał radny Krzysztof Kowlaczyk
przypominając złożoną interpelację dot. wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Radny
zaznaczył, ze na jednej z sesji przedstawiał zadania realizowane przy pomocy powiatu z wkładem
finansowym gminy Jawor (ścieżka rowerowa, chodniki). Apelował o podjęcie rozmów o
przedstawienie zadań , aby powiat szykował zadania na przyszłą perspektywę finansowania. Od
tego momentu rozpoczęła się korespondencja pomiędzy organem stanowiącym a Starostwem.
Według radnego na uwagę zasługuje fakt, że do spotkania doszło( o czym apelował również Jacek
Wieczorek na jednych z sesji) . Radny skierował zapytanie dot. uczestnictwa Burmistrza w
konwentach organizowanych przez Starostę. Wcześniej były rozdawane środki finansowe, z
których skorzystała m.in. gmina Bolków, Paszowice, jednakże Jawor nie otrzymał ani złotówki z
tego tortu tylko dlatego, że nie było takich rozmów. Radny zaproponował, aby odbywały się
spotkania dwustronne i aby brać w nich udział.
O godzinie 15.55 salę obrad opuścił radny Krzysztof Detyna powracając po minucie (15. 56).
Burmistrz Miasta Jawora odnosząc się do wypowiedzi radnego stwierdził, że opinie radnego
pozostawia radnemu , gdyż partnerem do rozmów jest Starosta. Burmistrz wyjaśnił, że nie
zwracano się w br. roku o sfinansowanie żadnego zadania do Starosty, gdyż wystąpienia były do
innego organu tj. do Rządu Polskiego ws. sfinansowanie zadania przebudowy drogi krajowej nr 3 i
zabezpieczenia środków. Odnosząc się do wystąpienia radnego wyjaśnił, że zawsze warto przyjść
zapytać a nie insynuować. Proszę wierzyć, że chodnik uda się zrobić, tylko jak będzie wola Radydo czego Burmistrz ponownie zachęcił. W dalszym wystąpieniu Burmistrz zapytał dlaczego Gmina
Jawor nie uczestniczyła a nie że Gmina Jawor straciła albo nie skorzysta z tortu. Ostatnia
perspektywa 2007-2013 była bardzo hojna - największy „tort”, z którego Jawor nie skorzystał z
dotacji unijnych. Burmistrz wyjaśnił, że ubolewam nad tym, albowiem dawała ona nieograniczone
możliwości, np. jeżeli chodzi o basen. Nie było znaków zapytania. Tak naprawdę można było
pozyskiwać środki w sposób dowolny zabezpieczając wkład własny. Kto nie inwestuje to się nie
zadłuża- jest to zupełnie naturalnie. W tym momencie, jeśli zadałby Pan zapytanie, dlaczego
wspólnie w tym roku nie realizujemy tych zadań? To zapraszam Pana chętnie na spacer od
Narutowicza do mostu na Mickiewicza. Taki to jest cały odcinek, który będzie remontowany.
Zwracając się do radnych Burmistrz podkreślił, że jeżeli ktoś ma wątpliwości to jest w wielkim
błędzie i działa na szkodę gminy oraz własnego siebie insynuując i mówiąc, że nie są wymieniane
sieci. Gmina wymieniła na tym odcinku dwie rury 120 i 110 z wodą wykonując to zadanie
wzorowo i w szybkim tempie Burmistrz wyjaśnił, że można być niezadowolonym z różnych kwestii
ale nie tych , które oparte są na konkretnych faktach. Jak zaznaczył nie da dam sobie wmówić
że gmina nic nie realizuje, gdyż nie dostrzegamy tak dużych obciążeń finansowych, które się
pojawiają. Nadto realizowane są dodatkowe rzeczy (np. kupno zamiatarki). Wszystkie zdania
inwestycyjne ważne dla mieszkańców wykonane są zaledwie w przeciągu 9-cu miesięcy Burmistrz
skierował zapytanie do radnego czy powstanie Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz
inicjatywy w tym kierunku to jest nic a Strefa Kamiennogórska (przez 15 lat nie było drogi
dojazdowej); budki przy PKP (które za rok znikną) za rok zrobimy dworzec PKP; sieć wodną na
ul. Narutowicza- chodnik, Witosa, skwer na ul. 1-go Maja . Gospodarujemy każdą złotówką w tym
budżecie najlepiej jak się da. Nie ma próżni. Dlatego tez wprowadzanie w błąd opinii publicznej ,
iż nie są realizowane zdania inwestycje uważam za wielkie nieporozumienie .
Burmistrz na zakończenie wypowiedzi zachęcił radnych do przeanalizowania ile gmina Jawor ma
środków na inwestycje,. Należy rozpocząć w partnerstwie jakieś inne zadania, gdyż potrzeb jest
dużo w Jaworze. Burmistrz wyjaśnił, że będzie bronił Pana Starosty, który nie mógł zaplanować
środków na zadanie pn. remont chodnika, gdyż dopiero teraz otrzymał informację o tym
dofinansowaniu- dlatego tez nie fer jest mówienie -dlaczego tak późno?
Przewodniczący rady podziękował Burmistrzowi Miasta za wystąpienie.
Punkt 4. Wystąpienia Pana dr Roberta Kropiwnickiego Posła na Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej.
Przewodniczący powitał ponownie Pana Posła prosząc o zabranie głosu. Pan Poseł zabrał gos z
mównicy informując na wstępie iż z radością przyjął zaproszenie na sesję. Zaznaczył, ze z dużym
zaangażowaniem przysłuchuje się dyskusji , która przekazuje postulaty mieszkańców i to w
systemie samorządności jest czynnikiem budującym. Pan Poseł odniósł się do poczynań Gminy
Jawor w kwestii pozyskiwania inwestorów. Powiedział, że w chwili obecnej Jawor ma dobrą passę i
złożył gratulacje Burmistrzowi, urzędnikom z tego tytułu. Wielkie inwestycje, które idą obok
Jawora faktycznie się materializują i to jest bardzo dobra wiadomość. Rozmawiano z Ministrem
Pawłem Moszewski Sekretarzem Stanu Zastępcą Pani Wasiak o zadaniu tj. o drodze S3, aby było
wieloletnim zadaniem, nie tak jak planowano, że w jednym roku, raczej to się nie uda, albowiem
należy porządnie to wykonać łącznie z wymianą sieci. Na uwagę zasługuj fakt, że Gmina Jawor
znalazła środki finansowe - 1 mln zł, aby dołożyć do tego bo jest to ważne zadanie. Dziś zadanie
jest przez Gminę w kawałku sfinansowane. Dobrą wiadomością jest to, że pomimo to, że nie było
to zaplanowane nie było dokumentacji udało się gminie Jawor 1 mln znaleźć te środki. Umowa na
S3-będzie niebawem podpisana, i będzie od przeszło 40 lat już zrealizowana. W swojej
wypowiedzi pan Poseł zaznaczył, że warto rozmawiać z wyborcami z przedsiębiorcami, że do tej
inwestycji trzeba się przygotować środowiskowo. Jak zaznaczył na tym odcinku będzie pracowało
od 500 do 1500 ludzi w różnych momentach Cała inwestycja będzie trwała ok. 33 miesięcy. (ok.
40 miesięcy z okresami zimowymi) Przez 3,5 roku będzie mnóstwo ludzi którzy będą korzystać z
jaworskiej infrastruktury. Warto pomyśleć, zastanowić się jak lokalnymi przedsiębiorcy mogą z
tego skorzystać ( nie tylko w branży budowlanej, ale i hotelowej gastronom. Pan Poseł podkreślił,
że będzie ogromny wpływ pieniędzy na tym terenie.W dalszej wypowiedzi Pan Poseł odniósł się do
strefy gospodarczej. Na uwagę zasługuje duże zaangażowanie i elastyczność Urzędu Jest bardzo
niewiele takich terenów w skali kraju, które mają ok. 400 he gotowych do inwestycji. I tu uważam,
że „prędzej” ten teren będzie zagospodarowany. To jest duże osiągniecie Jawora, że tak szybko
opracowano plan, zmiany w planie. Trzeba
wszystkie te rzeczy proceduralne- szybko
przebrnęliście przez nie a też i duża elastyczność Burmistrza Miasta Jawora, pracowników-taka
dyspozycyjność była wysoko oceniana przez inwestora, ale i przez przedstawicieli polskiej agencji
inwestycji zagranicznej agent rządowych, które brały udział w tych negocjacjach zakończonych
sukcesem.
Gmina Jawor wysłała bardzo poważny los z szansą na wygraną . Ważne jest to, że będą poważni
inwestorzy, którzy w tej strefie będą inwestować. Jest to szansa dla całego regionu jak również dla
Pogórza Kaczawskiego.
Na zakończenie Pa Poseł powiedział, że życzy, aby Jawor utrzymał dobrą passę. Zwracając się do
radnych powiedział, że również od radnych zależy dużo m.in. poprzez fakt przyjęcia dokumentów
czy też pozwolą na pewną elastyczność czy będą patrzeć ortodoksyjnie. Na pewne rzeczy w
zarządzaniu trzeba reagować elastycznie uwzględniając potrzeby inwestora, samorządów innych
czy agent rządowych.
Z uwagi na zbliżający się termin referendum Pan Poseł zachęcił do wcięcia udziału
Radni nie wnieśli żadnych pytań do Pana Posła.
Przewodniczący Rady podziękował Panu dr Robertowi Kropiwnickiemu za wystąpienie.
Punkt 5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze za
rok 2014.
Materiał w tej sprawie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.
Zapytanie zgłosił radny Krzysztof Detyna ws. Karty Dużej Rodziny uzyskując odpowiedź Pani
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Barbary Polińskiej.
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości :”Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaworze za rok 2014”.
O godz. 1615 Przewodniczący Rady ogłosił 10 min. przerwę w obradach. Po stwierdzeniu quorum
Przewodniczący Rady wznowił obrady .
Punkt 6 Sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał.
Materiał w tej sprawie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Radni nie wnieśli żadnych uwag
do przesłanego materiału.
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości „Sprawozdanie z realizacji podjętych uchwał”.
(załącznik)
Punkt 7 Informacja Burmistrza Miasta Jawora z prac międzysesyjnych.
Materiał w tej sprawie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję. Radni nie wnieśli żadnych uwag
do przesłanego materiału.
Radny Krzysztof Kowalczyk zgłosił zapytanie dot miejscowego programu przebudowy chodników.
Odpowiedzi szczegółowej udzielił Burmistrz Miasta jawora zaznaczając, ze program nie został
jeszcze zakończony . Zwrócił się do Komisji Porządku Publicznego o raport w tym zakresie. Głos
w tej sprawie zabrał radny Andrzej Kobes, który przypomniał zgłoszoną koncepcję ws. utworzenia
parkingu na ul. Wrocławskiej (obok banku Spółdzielczego), oraz brak parkingu przy Sądzie
Rejonowym. Burmistrz wyjaśnił, że konieczna jest w tym zakresie konkretna prezentacja. Radny
Marcin Jankowski Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego wskazał, ze postulaty, o którym
mowa zostały zgłoszone komisji, która dokonuje analizy.
Przewodniczący podziękował za wystąpienia.
Rada przyjęła do akceptującej wiadomości „Informację Burmistrza Miasta Jawora z prac
międzysesyjnych
(załącznik)
Punkt 8. Interpelacje, zapytania.
1) Radny Maciej Pawlinow - interpelacja-zapytanie ustne z prośbą o odpowiedź
-
ws. zalewania ulic podczas opadów deszczu : ulice Starojaworska, Witosa.
Interpelacja zgłoszona ustnie do protokołu– zarejestrowana pod pozycją: 0003.151.2015;
Burmistrz Miasta Jawora udzielił szczegółowej odpowiedzi mi.in. informując o sprawach z
zakresu spraw „Młynówka”; zakupem samochodu do oczyszczania miasta ; Burmistrz
zasugerował skierowanie zapytań bezpośrednio do Prezesa Spółki Młynówka. Ponadto
Burmistrz wskazał radnemu na Wydział Gospodarki tut. Urzędu , gdzie radny może uzyskać
uzupełnienie od Naczelnika Wydziału . Radny przyjął w/w sugestię.
2) Radny Andrzej Kobes -interpelacje-zapytanie:
-
ws. uzupełnienia tynku i płyt granitowych w budynku Rynek 19
interpelacji : RM.0003.119.2.2015),
(zgłoszenie ponowne
-
ws. wykonania remontu nawierzchni wnętrza blokowego ul. Piastowskiej nr 15,16 i ul. Armii
Krajowej nr 1 (w załączeniu zdjęcia).
Interpelacja zgłoszona ustnie w dniu sesji , na piśmie do protokołu–zarejestrowana pod pozycją:
0003.152.2015;
3) Radny Zbigniew Dynowski
-
- interpelacja pisemna z prośbą o pisemną odpowiedź
ws. powołania grupy remontowej przy Zarządzie Lokalami Komunalnymi w Jaworze,
Interpelacja zgłoszona na piśmie do protokołu–zarejestrowana pod pozycją: 0003.120 .2015;
4) Radny Grzegorz Olszewski – interpelacja z prośbą o pisemną odpowiedź ;
-
ws. braku miejsc do kąpieli i wypoczynku na terenie miasta Jawora w okresie letnim . Radny
wskazał, ze zalew Jawornik nie zachęca do kąpieli ze względu na zły stan wody,
-
ws. krytej pływalni „Słowianka” i niewykorzystywania go w okresie letnim – propozycja
radnego przebudowy basenu znajdującego się w Parku Miejskim – przypominając głosowanie
mieszkańców w temacie „Potrzeb jaworzan priorytet gminy-samorząd dla mieszkańców- w ty,
wyboru remontu i przebudowę basenu miejskiego
Interpelacja zgłoszona ustnie do protokołu –zarejestrowana (po wpłynięciu do Biura Rady) pod
pozycją: 0003.154 .2015;
O godzinie 16.56 salę obrad opuścił radny Marcin Jankowski.
Burmistrz Miasta Jawora wyjaśnił m.in.że temat zgłoszony w interpelacji zostanie przekazany
Dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji, który udzieli stosownej odpowiedzi. Ponadto radnym w
najbliższym czasie zostanie przedstawiona oferta w temacie obiektu przez dyrektora .
Radny Andrzej Kobes zagłosił sprawę parkowania autokarów na ul. Limanowskiego, ul. Moniuszki
przy Gimnazjum nr 1.
Burmistrz Miasta Jawora wskazał, że temat dot. parkingów, szaletu miejskiego winien być
rozważony z wypracowaniem koncepcji na komisjach . Burmistrz podkreślił, że jeżeli interpelacje
zgłaszanych przez radnych nie wymagają udzielenia odpowiedzi ustnej zostanie przygotowana
odpowiedź pisemna.
5) Radny Jacek Wieczorek – interpelacje-zapytanie:
-
-
-
ws. Karty Dużej Rodziny w Jaworze,
ws. Spółki Wodnej Młynówka- odpowiedź jaką dostałem jest bardzo niepokojąca. Jaki jest plan
Gminy w stosunku do spółki,
ws. Kuriera Jaworskiego-pytania:
a) dlaczego Gmina nie wydaje już Kuriera Jaworskiego?
b) jeżeli kurier już nie będzie wydawany, to co w zamian?
ws. ławek, budki telefonicznej i placu zabaw na ulicy Dworcowej i Kolejoweja) zdewastowane ławki na ul. Dworcowej Potrzeba montażu kilku ławeczek.
b) zdemontowanie naprzeciwko dworca, koło postoju taksówek starej budki telefonicznej.
c) ws. powodów dla jakich był zamknięty plac zabaw? Przy ul. Dworcowej.
ws. remontu chodnika na ulicy Wrocławskiej – propozycja radnego - wniosek o remont odcinka
chodnika ul. Wrocławskiej- od Banku Spółdzielczego do przystanku za PCKZiU. Radny
wskazał na temat dot.: o parkingu - zatoki parkingowej ( z wykorzystaniem pasa zieleni).
Interpelacja zgłoszona w dniu sesji , na piśmie do protokołu–zarejestrowana pod pozycją:
0003.155.2015;
Burmistrz Miasta Jawora ustosunkowując się m.in. wyjaśnił, że w ramach uprawnień, z jakich
mogą korzystać rodziny wielodzietne w Jaworze w ramach Karty Dużej Rodziny – w obecnej
chwili na terenie miasta zarejestrowanych jest 8 partnerów Karty Dużej Rodziny; do programu
zostaną włączone instytucje i jednostki samorządowe oraz inne podmioty ,ws. Kuriera Jaworskiego
– Gmina Jawor rozważy możliwość wydawania bezpłatnego informatora samorządowego; ws.
spółki Wodno-ściekowej „Młynówka” Gmina Jawor zainteresowana jest współpracą i
prawidłowym funkcjonowaniem spółki. Zarzut podejmowania przez Gminę działań mających na
celu destabilizację sytuacji prawno-organizacyjnej nie znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości,
-
ws. wiaty przystankowej na potrzeby obsługi komunikacji zostanie ona zamontowana,
ws. budki przy ul. Dworcowej (obok postoju TAX) - zostanie ona rozebrana ,
ws. zamkniętego placu zabaw przy ul. Kolejowej – zostanie przesłane pismo celem wyjaśnienia
stanu rzeczy,
ws. przebudowy chodnika przy ul. Wrocławskiej - Burmistrz zaznaczył, że temat jest w
Miejskim Programie Budowy Parkingów i Chodników. Radny Michał Bander zajął się na
prośbę mieszkańców tematem . Planowane jest również utworzenie miejsc parkingowych po
prawej stronie ulicy .
6) Radny Krzysztof Kowalczyk–interpelacje-zapytanie:
-
ws. wspólnych realizacji z powiatem jaworskim II –go etapu ścieżki rowerowej – prośba a
radnego rozważenia możliwości partycypacji finansowej Gminy Jawor w realizacji II-go etapu
ścieżki,. Zdaniem radnego uwzględniając pisemne deklaracje Burmistrza o woli współpracy z
Powiatem Jaworskim m.in. w zakresie infrastruktury drogowej konieczne jest realizacja
wniosku , który wpłynie za poprawę i rozwój oferty rekreacyjnej
Interpelacja zgłoszona ustnie w dniu sesji , na piśmie do protokołu–zarejestrowana pod pozycją:
0003.156.2015;
Burmistrz Miasta wskazał, że Gmina Jawor wyraziła zainteresowanie tematem w konsekwencji
czego rozpoczęto rozmowy w sprawie realizacji tego zadania.
7) Radny Krzysztof Kowalczyk – interpelacja – zapytanie :
-
ws. remontu drogi wojewódzkiej nr 374 w ramach VII edycji „Programu infrastruktury
drogowej” – radny zaproponował, aby wystąpić do Dolnośląskiej służby Dróg i Kolei w sprawie
podjęcia wspólnego remontu tej infrastruktury w 2016 r. w ramach trwającego naboru
wniosków VII edycji „Programu infrastruktury drogowej”
Burmistrz Miasta Jawora – wskazał m.in., że Gmina Jawor zgodnie z przyjętym przez Zarząd
Województwa Dolnośląskiego „Dolnośląskim programem przebudowy i remontów dróg
wojewódzkich „ złożyła w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei dwa wnioski o ujęcie w planie zdań
drogowych w roku 2016 związanych z przebudową nawierzchni chodników w ciągu drogi
wojewódzkiej nr 374 tj: przebudowa nawierzchni chodnika na odcinku il. Kuzienniczej ; budowa
chodnika na odcinku ul. Lubińskiej (skrzyżowanie z ul. Narutowicza) do parkingu przy Cmentarzu
Komunalnym.
O godzinie 17. 29 salę obrad opuścił radny Michał Bander.
8) Radny Krzysztof Detyna - interpelacje-zapytanie:
-
-
ws. zbadania problemu na ulicach : Ptasiej i Robotniczej,
ws. etapu prac związanych z wprowadzeniem oferty kulturalno-rekreacyjnej na terenie gminy
jawor- Karta Dużej Rodziny,
ws. podania salda (nadwyżka – jej wykorzystanie) z poborów od mieszkańców gminy jawor za
wywóz nieczystości a) segregowanych; niesegregowanych ,
ws. podania salda z poborów od mieszkańców za dostarczenie wody i odprowadzanie
ścieków (na co została przeznaczona nadwyżka) ,
zapytanie – ile środków finansowych przeznaczyły poszczególne jednostki miejskie: Jaworski
Ośrodek Kultury, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalne na organizację Święta
Chleba i Piernika oraz wydarzeń i imprez towarzyszących Świętu Chleba i Piernika
odbywających się w dniach 28-30 sierpnia 2015 r. (przeznaczeniem środków),
ws. podania kwoty jaką Gmina Jawor bądź któraś z podległych Gminie jednostek przeznaczyła
na wynajęcie lokalu „’ratuszowa” w trakcie Święta Chleba i Piernika .
Interpelacja zgłoszona ustnie na piśmie do protokołu–zarejestrowana pod pozycją:
0003.158.2015;
9) Radny Wojciech Oślak – interpelacja-zapytanie :
-
ws. braku komunikacji miedzy Starym jaworem a centrum miasta
Interpelacja zgłoszona ustnie na piśmie do protokołu–zarejestrowana pod pozycją:
0003.163.2015;
Punkt 9 Wolne wnioski i informacje.
Przewodniczący rady zaprosił w imieniu własnym oraz Pana Burmistrza: Starosty Powiatu
Jaworskiego oraz Przewodniczącego Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych na
obchody 76 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w dniu 1 września 2015 r. godz. 12.00 Obelisk 1000-lecia Państwa Polskiego i Zwycięstwa nad Faszyzmem Teatr Miejski godz. 12.40
na Święto Chleba i Piernika , na obchody z okazji 360-lecia Kościoła Pokoju, które odbędą się w
dniach od 12-13 września br.
Punkt 10.
Zamknięcie obrad.
Wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 17.35 zamknięto XIII Sesję Rady Miejskiej w
Jaworze.
Protokołowała
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Jaworze
(-) Dorota Bober
(-)Daniel Iwański