II MIEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Transkrypt

II MIEJSKI FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ
KARTA ZGŁOSZENIA
na XII Festiwal Piosenki Angielskiej
„TOP SONGS”
1. Imię i nazwisko solisty lub nazwa zespołu (prosimy o podanie składu zespołu):
...................................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko opiekuna/opiekunów:
..................................................................................................................................................
3. Nazwa szkoły:
...................................................................................................................................................
4. Kategoria wiekowa wykonawcy :
...................................................................................................................................................
5. Repertuar:
Piosenka:
a) tytuł utworu:
....................................................................................................................................................
b) oryginalny wykonawca / zespół:
....................................................................................................................................................
6. Rodzaj akompaniamentu:
.....................................................................................................................................................
7. Adres kontaktowy, nr telefonu:
.....................................................................................................................................................
.............................
..........................................
data
podpis osoby zgłaszającej
PROSIMY O WPISYWANIE DANYCH DRUKOWANYMI LITERAMI
REGULAMIN
XII FESTIWALU PIOSENKI ANGIELSKIEJ
Organizatorzy:
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie. Osoby odpowiedzialne za organizację:
Jolanta Antos, Małgorzata Boguszewicz, Bożena Stępień, Ilona Wójtowicz.
Cele Festiwalu:



promocja młodych wykonawców w dziedzinie językowej i wokalnej;
wyłonienie utalentowanej grupy dzieci i młodzieży;
rozwijanie zainteresowań językiem angielskim wśród dzieci i młodzieży naszego miasta.
Uczestnicy:
Soliści i zespoły wokalne (duet lub trio).
Kategorie:
I kategoria: soliści z klas I-III, II kategoria: soliści z klas IV-VI, III kategoria: soliści - gimnazja;
IV kategoria: zespoły wokalne z klas I-III, V kategoria: zespoły wokalne z klas IV-VI, VI
kategoria: zespoły wokalne - gimnazja.
Warunki udziału w festiwalu:
1. Każdy wykonawca biorący udział w Festiwalu prezentuje jedną piosenkę w języku angielskim z
dowolnym akompaniamentem (akompaniator, zespół muzyczny, półplayback). Dopuszczalna jest
własna twórczość. Wraz z kartą zgłoszenia należy przysłać teksty prezentowanych utworów,
obowiązuje wydruk komputerowy.
2. Warunkiem udziału w Festiwalu jest czytelne wypełnienie karty zgłoszenia oraz dostar-czenie jej
do Sekretariatu szkoły do dnia 18 listopada 2016 roku, do godziny 15.00.
Etapy festiwalu:
1. Eliminacje wstępne:
Poszczególne szkoły przeprowadzają eliminacje wstępne na swoim terenie i wyłaniają kandydatów
do kolejnego etapu.
2. Etap finałowy, miejski.
Do etapu miejskiego należy maksymalnie zakwalifikować:
1/ / z klas I-III: 3 solistów, 3 zespoły wokalne,
2/ z klas IV-VI: 3 solistów, 3 zespoły wokalne,
3/ gimnazja: 3 solistów, 3 zespoły wokalne.
3. Etap finałowy – koncert laureatów:
Laureaci eliminacji wstępnych wezmą udział w koncercie finałowym, które odbędzie się
25 listopada 2016 r., godzina 9:00, w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II
w Lubartowie.
Organizatorzy festiwalu zapewniają sprzęt nagłaśniający oraz aparaturę do odtwarzania ścieżki
dźwiękowej (płyty CD, MP3).
Kryteria oceny i nagrody:
Komisja festiwalowa zwracać będzie uwagę na: walory głosowe, interpretację, muzykalność,
poczucie rytmu, dobór repertuaru dostosowany do wieku uczestnika, dykcję, poprawność językową,
ogólny wyraz artystyczny.
Przyznane zostaną nagrody rzeczowe i dyplomy w poszczególnych kategoriach oraz nagroda
honorowa :”Złoty Dysk” .
Wszyscy uczestnicy II etapu i koncertu finałowego otrzymają pamiątkowe podziękowania oraz
drobne upominki.
Przepisy ogólne:
Organizatorzy mogą dopuścić do udziału w Festiwalu uczestników z innych miejscowości.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzygają Organizatorzy.
Adres kontaktowy:
Szkoła Podstawowa Nr 4
im. Jana Pawła II w Lubartowie
21-100 Lubartów
ul. Kosmonautów 11