Wykaz nieruchomości przeznaczonych do

Komentarze

Transkrypt

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
GMINA DOMARADZ
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Poniżej zamieszczamy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz
Nieruchomości do sprzedaży
położonej w miejscowości Domaradz
Obręb DOMARADZ
l.p.
1.
Oznaczeni
Nieruchomości
Nr księgi
wieczyste
Działka 11869
KS1B/00060721/2
Pow.
działki
Opis nieruchomości
1,51 ha
Działka jest położona we wschodniej części Domaradza ok. 2,5 km.
Od centrum wsi gdzie mieści się Urząd Gminy. Działka usytuowana jest
w sąsiedztwie potoku Golcówka . Do działki istnieje dogodny dojazd
drogą o nawierzchni bitumicznej . Jest usytuowana na zboczu o lekkim
nachyleniu w kierunku północnym. Jest położona w terenie uzbrojonym
w energie elektryczną oraz kanalizację. We wschodniej części działki
usytuowana jest stacja trafo , która zasilała dawną cegielnię. Działka ta
była wykorzystywana pod cegielnię , do produkcji wykorzystywano
glinę z działki 11869. Po likwidacji cegielni , teren działki został
zrekultywowany. Północna część działki , gdzie glina do produkcji cegły
została wyczerpana została wyrównana , natomiast południowa część
działki stanowi skarpę , gdzie zakończono eksploatację gliny. Skarpa ,
jak teren powyżej gdzie nie było eksploatacji gliny uległy zakrzaczeniu.
Jest to drzewostan w wieku 10 – 30 lat nie przedstawiający wartości
użytkowej , nadający się na cele opałowe.
Położenie
W PPZ Gminy
Działka 11869 jest położona w
terenie nie objętym miejscowym
planem ogólnym
zagospodarowania
przestrzennego Gminy Domaradz
, w Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy
Domaradz zatwierdzonym
Uchwałą nr XIV/101/2000 Rady
Gminy Domaradz z dnia 8 marca
2000 r działka 11437 jest
położona w terenach pod uprawy
rolne.
Cena nieruchomości
32 500 zł trzydzieści dwa
tysiące pięćset złotych
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 11 styczeń 2016 do 02 luty 2016 rok
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabiciu nieruchomości na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt.1 i pkt 2 zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r z póź. zm.
upływa z dniem 23 luty 2016 roku.
1