Strona 1 z 4 GPWInfostrefa - raport firmy 05VICT 2015-12

Komentarze

Transkrypt

Strona 1 z 4 GPWInfostrefa - raport firmy 05VICT 2015-12
GPWInfostrefa - raport firmy 05VICT
Strona 1 z 4
RB: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu
Data: 2009-04-08
Firma: V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA SA
Spis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr
30
/ 2009
Data sporządzenia:
2009-04-08
Skrócona nazwa emitenta
05VICT
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w
Warszawie informuje, że w dniu 8 kwietnia 2009 r., na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu
na mocy:
- uchwały nr 3 NWZ z dnia 08.04.2009 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. Pana Łukasza
Ołdakowskiego,
- uchwały nr 4 NWZ z dnia 08.04.2009 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. Pana Roberta
Kozłowskiego,
- uchwały nr 5 NWZ z dnia 08.04.2009 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. Pana Damiana
Domińczaka,
- uchwały nr 6 NWZ z dnia 08.04.2009 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. Pana Dereka
A. Chrostophera.
Jednocześnie Zarząd V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego "Victoria" Spółka Akcyjna ("Fundusz") z
siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 8 kwietnia 2009 r., na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Funduszu na mocy:
- uchwały nr 7 NWZ z dnia 08.04.2009 r. do składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. powołano Pana
Grzegorza Golca,
- uchwały nr 8 NWZ z dnia 08.04.2009 r. do składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. powołano Pana Tomasza
Łuczyńskiego,
- uchwały nr 9 NWZ z dnia 08.04.2009 r. do składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. powołano Pana Jarka
Astramowicza,
- uchwały nr 10 NWZ z dnia 08.04.2009 r. do składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. powołano Pana Huberta
Bojdo,
- uchwały nr 11 NWZ z dnia 08.04.2009 r. do składu Rady Nadzorczej V NFI S.A. powołano Pana Roberta
Ciszka.
Grzegorz Golec, lat 34
Doktor ekonomii, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydziału Ekonomicznego
oraz Wydziału Prawa i Administracji.
Od 1996 do 1999 pracował jako makler papierów wartościowych w Biurze Maklerskim BGŻ SA, następnie
od 1999 kierował projektami corporate finance w Domu Maklerskim BMT SA, był członkiem zarządu i
dyrektorem zarządzającym Equity Service Poland Sp. z o.o.
W latach 2005–2008 związany z grupą Supernova Capital, gdzie pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu NFI
Progress SA. Pracował także jako adiunkt w Puławskiej Szkole Wyższej, gdzie prowadził zajęcia z
makroekonomii.
Autor kilku publikacji naukowych dotyczących rynku kapitałowego oraz historii gospodarczej. Posiada
doświadczenie w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, przygotowaniu i
http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,107187
2015-12-18
GPWInfostrefa - raport firmy 05VICT
Strona 2 z 4
przeprowadzaniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym. Obecnie pełni funkcję Prezesa
Zarządu Spółki Rubicon Partners Dom Maklerski S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Golec:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do V NFI "Victoria" S.A,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Tomasz Łuczyński, lat 36
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, magister nauk prawnych i
Wydziału Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, magister języka niemieckiego i języka
angielskiego. W latach 1999-2003 radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
Od kwietnia 2008 członek Rady Nadzorczej BRE.lOCUM S.A.,
Od stycznia 2008 członek Rady Nadzorczej BBI TFI S.A.,
Od lutego 2007 do listopada 2007 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej FOKSAL NFI S.A.,
Od listopada 2006 r. wspólnik zarządzający w Kancelarii Prawniczej Łuczyński i Wspólnicy Sp.k.,
Od września 2006 członek Rady Nadzorczej Centrum Mięsne EUROSMAK Sp. z o.o. oraz Spółki Centrum
Mięsne MAKTON Sp. z o.o.
sierpień 2006-marzec 2007, członek Rady Nadzorczej UNIMIL S.A.
Od czerwca 2006 - członek Rady Nadzorczej PEPEES S.A. (z przerwą od czerwca 2007 do czerwca 2008)
Od maja 2006 do czerwca 2008, członek Rady Nadzorczej OPOKA TFI S.A., od lutego 2006 członek Rady
Nadzorczej AMATHUS TFI S.A., od czerwca 2005 członek Rady Nadzorczej PKM DUDA S.A., od stycznia
2004 Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Łuczyński, od maja 2002 do kwietnia 2005, członek Rady
Nadzorczej OPTIMUS S.A., od czerwca 2003 do kwietnia 2004 członek Rady Nadzorczej VISTULA S.A.
W latach 2001-2002 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej WONLOK S.A.
Od listopada 2000 do września 2003 był prawnikiem w Departamencie Inwestycji Finansowych a od
października 2003 do sierpnia 2004 radcą prawnym w Departamencie Prawnym BRE Bank S.A.
Od lipca 2000 do października 2000 prawnik w kancelarii prawniczej Weil, Gotshal & Manges a od
kwietnia 1999 do lipca 2000 prawnik w spółce PAŻUR S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Łuczyński:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do V NFI "Victoria" S.A,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Jarek Astramowicz, lat 51
Pan J. Astramowicz studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki
w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa).
Na początku lat 80-tych wyjechał do USA gdzie w maju 1984 podjął zatrudnienie w Merrill Lynch w
Bostonie jako makler rynku towarowych kontraktów terminowych wcześniej uzyskując licencję i
uprawnienia licznych amerykańskich organów nadzoru i giełd (SEC, CFTC, NYSE oraz NASD).
W 1990 r. został Wiceprezesem odpowiedzialnym za inwestycje w Polsko-Amerykańskim Funduszu
Przedsiębiorczości.
W 1991 związał się z firmą “J.Makowski Co." z siedzibą w Bostonie specjalizującą się w prywatnych
inwestycjach kapitałowych w sektorze energetyczno-paliwowym. W okresie pracy w "J.Makowski Co."
zajmował się projektami budowy podziemnych magazynów gazu, pozyskiwania metanu z pokładów
węgla oraz produkcji energii elektrycznej w Polsce.
W latach 1991 - 1994, z ramienia J. Makowski Co. współpracował także z firmami z grupy "General
Electric", pełniąc funkcję przedstawiciela koncernu GE w Polsce.
W latach 1995 - 2002 Pan Astramowicz był udziałowcem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki
"Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o." , a później Przewodniczącego Rady Nadzorczej tej spółki,
będąc odpowiedzialnym za powstanie pierwszej w Polsce prywatnej elektrociepłowni gazowej w Nowej
Sarzynie o wartości $135 mln dolarów.
W 1998 r. Pan Astramowicz sprzedał udziały w Elektrociepłowni na rzecz koncernu Enron jednocześnie
obejmując stanowisko Wiceprezesa w Enron Europe odpowiedzialnego za Polskę, Rosję, Ukrainę oraz w
kraje bałtyckie.
W grudniu 2001 r. Pan Jarek Astramowicz nabył spółkę JAC EnTra (poprzednio Enron Polska) zajmującą
się handlem energią elektryczną, w której był jednocześnie Prezesem Zarządu. Spółka ta następnie
została przejęta w całości przez Mercuria Energy Group Ltd. w 2006.
Od marca 2004 r. do czerwca 2008 r. Pan Astramowicz pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i Członka
Rady Dyrektorów w Mercuria Energy Group Ltd – jednego z pięciu największych prywatnych holdingów
zajmujących się międzynarodowym handlem ropą naftową, paliwami płynnymi i energią elektryczną.
http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,107187
2015-12-18
GPWInfostrefa - raport firmy 05VICT
Strona 3 z 4
Ponadto w latach 1999 - 2004 Pan J. Astramowicz był członkiem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby
Handlowej w Polsce zaś w latach 2001 - 2004 był również członkiem Rady Dyrektorów Polsko
Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.
Aktualnie Pan J. Astramowicz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej J&S Energy S.A. – spółkicórki Mercuria Energy Group Ltd, zajmującej się handlem paliwami w Polsce, tymczasowo
oddelegowanego na p.o. Prezesa Zarządu tej spółki.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarek Astramowicz:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do V NFI "Victoria" S.A,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
HUBERT BOJDO lat 36
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1997), kierunek finanse i bankowość, gdzie ukończył
także studia doktoranckie na wydziale stosunków międzynarodowych (1999).
W latach 1995-1996 pracował na stanowisku maklera papierów wartościowych (licencja 1323) w Domu
Maklerskim Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. Od grudnia 1997 do czerwca 2002 pracował w dziale
doradztwa podatkowego Arthur Andersen. W latach 2002-2006 dyrektor w Deloitte Doradztwo
Podatkowe Sp. z o.o., kierujący zespołem międzynarodowego prawa podatkowego. Od grudnia 2006
wspólnik i partner zarządzający w HB&Partners Doradztwo Podatkowe.
Licencjonowany doradca podatkowy (nr wpisu 09839). Pełni funkcję przewodniczącego rad nadzorczych
w Invar&Biuro System S.A oraz IQ Partners S.A., zasiada w radach nadzorczych Voxel S.A. oraz Rubicon
Partners Dom Maklerski S.A.
Członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz członek Komisji Rewizyjnej w Fundacji na rzecz
Rozwoju Polskiego Eksportu.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Bojdo:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do V NFI "Victoria" S.A,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Robert Ciszek, lat 38
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Od roku 2000 prowadzi działalność w zakresie M&A- obecnie jest wspólnikiem w spółce RKR Investment i
Partnerzy spółka komandytowa oraz prezesem zarządu VM Investment S.A.
W latach 2004 – 2006 prezes zarządu w Fabryce Maszyn Rolniczych PILMET S.A. Odpowiedzialny za
restrukturyzację operacyjną i finansową spółki.
W latach 2000 – 2004 prezes zarządu Sokółka Sieć Dystrybucji sp. o.o. Odpowiedzialny za
zorganizowanie od podstaw własnej sieci dystrybucji jednego z wiodących producentów stolarki okiennej
w Polsce.
W latach 1999 – 2000 senior portfolio manager w Everest Capital Polska – firmie zarządzającej
majątkiem Zachodniego NFI, Siódmego NFI oraz Foksal NFI. Odpowiedzialny za portfel spółek z sektora
budowlanego, metalurgicznego i drzewnego. Nadzorował i kierował projektami w zakresie przejęć i
połączeń spółek, wydzielania działalności i podziału spółek, pozyskania kapitału, restrukturyzacji
zatrudnienia, wdrożenia nowych standardów w zakresie rachunkowości zarządczej oraz organizacji
produkcji.
W latach 1998 - 1999 członek zarządu WINUEL S.A. – lidera w produkcji oprogramowania oraz integracji
rozwiązań informatycznych dla firm sektora energetycznego. W ramach pełnionej funkcji odpowiedzialny
m.in. za, zakończone powodzeniem, pozyskanie inwestora strategicznego.
W latach 1996 – 1999 investment manager w WESTFUND Polska firmie zarządzającej majątkiem
Zachodniego NFI S.A. W ramach pracy w firmie zarządzającej kierował lub uczestniczył w wielu
projektach związanych z restrukturyzacją przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniem inwestorów
strategicznych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Robert Ciszek:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do V NFI "Victoria" S.A,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek
organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE
http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,107187
2015-12-18
GPWInfostrefa - raport firmy 05VICT
Strona 4 z 4
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA SA
(pełna nazwa emitenta)
05VICT
(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-784
Warszawa
(kod pocztowy)
(miejscowość)
Dworkowa
3
(ulica)
(numer)
022 6468546
022 6468536
(telefon)
(fax)
[email protected]
www.nfivictoria.pl
(e-mail)
(www)
5251347519
010952945
(NIP)
(REGON)
Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data
Imię i Nazwisko
2009-04-08
Adam Stolarz
Identyfikator raportu
u8it9vpqt1
Nazwa raportu
RB
Stanowisko/Funkcja
Członek Zarządu
Symbol raportu
RB
Nazwa emitenta
V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA SA
Symbol Emitenta
05VICT
Tytul
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Funduszu
Podpis
Sektor
Kod
00-688
Miasto
Warszawa
Ulica
Emili Plater
Nr
28
Tel.
022 295 11 50
Fax
022 630 33 70
e-mail
[email protected]
NIP
5251347519
REGON
010952945
Data sporzadzenia
2009-04-08
Rok biezacy
2009
Numer
30
adres www
www.nfivictoria.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA
http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,107187
2015 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.
2015-12-18

Podobne dokumenty