Czy kobiety powinny pracować?

Transkrypt

Czy kobiety powinny pracować?
MediaRun.pl - media, marketing, reklama, internet, biznes, pr, prasa, radio, telewizja,... Strona 1 z 1
€
Czy kobiety powinny pracować?
opracował: ŁM
Kobiety w ogóle nie powinny pracować uwaŜa 5,3 proc. ankietowanych przez instytut
ASM Centrum Badań i Analiz Rynku.
43 proc. badanych uwaŜa, Ŝe kobiety, które mają
dzieci powinny pracować zawodowo, ale praca
powinna mieć charakter dodatkowy. 31 proc.
stwierdziło, Ŝe wszystkie kobiety powinny pracować.
Przedsiębiorców zapytano, które z uprawnień, jakie
przysługują kobietom, w największym stopniu
zmniejszają ich szanse na rynku pracy. 40,4 proc.
badanych wskazało konieczność przedłuŜania umowy o
pracę z kobietą w ciąŜy, 35,3 proc. wskazało na
przysługujące prawo do korzystania z urlopu
wychowawczego, a 32,1 proc. wskazuje na
uprawnienie do korzystania z urlopu macierzyńskiego.
zdjęcie : CORBIS
Według badań przeprowadzonych przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, co 15
kobieta w Polsce jest gotowa w ogóle zrezygnować z macierzyństwa dla moŜliwości
wykonywania pracy zawodowej. Prawie 20 proc. badanych kobiet jest gotowych
przesunąć w czasie decyzję o urodzeniu dziecka. Tyle samo chce ograniczyć liczbę dzieci
lub zrezygnować z urodzenia kolejnych.
Szczegółowe wyniki badania moŜna znaleźć na stronie www.kobietapracujaca.org.
Copyright © MediaRun Group 2001-2006
wszelkie prawa zastrzeŜone ▫ all rights reserved
http://www.mediarun.pl/news/id/16503/print/1
2007-08-17