3.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 29 listopada 2011 roku.

Komentarze

Transkrypt

3.Wyjaśnienie nr 1 z dnia 29 listopada 2011 roku.
Augustów, 2011-11-29
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AK.271.4.2011.
Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Topiłówka, Jabłońskie.
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z p.zm) zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu
zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i udziela
następujących wyjaśnień:
Pyt. 1
Proszę o zamieszczenie dokumentacji umożliwiającej z przedmiarowanie ilości dróg do rozebrania i
odtworzenia oraz umożliwiającej obliczenie powierzchni do wyliczenia kosztów zajęcia pasa
drogowego. Przypominamy, że zamieszczone przedmiary nie są dokumentem wiążącym.
Odp. pyt. 1
Załącznikiem umożliwiającym obliczenie powierzchni do wyliczenia kosztów zajęcia pasa drogowego
jest:
- projekt zagospodarowania terenu z wrysowaną trasą sieci k.s., na którym widoczny jest pas
drogowy, krawędź jezdni oraz projektowana sied.
Pyt. 2
Prosimy o zamieszczenie w STWiOR parametrów rur.
Odp. pyt. 2
Parametry rur zawarte są w STWiOR pp. 2.2. i opis techniczny pkt. C3,
Pyt. 3
Czy na sieci tłocznej ciśnieniowej występują studnie odwadniające i odpowietrzające? Jerzeli tak, to
prosimy o zamieszczenie opisu parametrów i rysunków szczegółowych oraz o zamieszczenie STWiOR
Odp. pyt. 3
Na sieci tłocznej występują zestawy napowietrzająco – odpowietrzające a informacja jest w opisie
technicznym pkt. C3.
Dane dodatkowe:
Opis produktu
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający HAWLE lub inny o parametrach nie gorszych, składa się z rury
ochronnej z PE oraz zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego, dzięki któremu możliwe jest zarówno
napowietrzanie rurociągów, jak też usuwanie znajdujących się w rurociągu gazów. Zawór działa samoczynnie, a
dzięki jego budowie możliwe jest zredukowanie skutków uderzenia hydraulicznego. Gniazdo zaworu nie ma
styczności ze ściekami (poduszka powietrzna).
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający został zaprojektowany dla maksymalnej wartości ciśnienia roboczego
16 bar.
Montaż
Zespół napowietrzająco-odpowietrzający należy zamontowad na rurociągach na pionowym odejściu „w górę”.
Montaż musi byd przeprowadzony możliwie najbliżej rurociągu tak, aby ograniczyd niebezpieczeostwo
zamarzania.
Uwaga
Montaż zespołów napowietrzająco-odpowietrzających na bocznym odejściu może mied istotny wpływ na
funkcjonowanie zaworu. W przypadku silnych zanieczyszczeo należy liczyd się z problemami w obrębie
przewodu rurowego łączącego główny rurociąg z zespołem napowietrzająco-odpowietrzającym. Należy unikad
montażu zestawów napowietrzająco-odpowietrzających z boku głównego rurociągu.
Istotną sprawą dla prawidłowego działania zaworu jest odpowiednio duża średnica odejścia na trójniku,
umożliwiająca zbieranie się i gromadzenie powietrza pod zespołem.
Zaleca się wybranie możliwie dużej średnicy odejścia na przewodzie, a następnie zredukowanie go za pomocą
kształtki redukcyjnej (która jednocześnie może służyd jako sworzeo zaworu napowietrzająco-odpowietrzającego
do przyjmowania większych ilości powietrza) do średnicy odpowiadającej średnicy zaworu lub kołnierza z
odejściem gwintowym 2”.
Pyt. 4
Prosimy o zamieszczenie opisów i rysunków oraz ST odnośnie posadowienia rur, studni i
przepompowni na gruntach nie nośnych (torfach)
Odp. pyt. 4
W przypadku wystąpienia w podłożu posadowienia rurociągów torfów, należy je
wybrad, jeżeli ich miąższośd nie przekracza 1m. W przypadku większej miąższości
torfów, w podłożu posadowienia rurociągów należy wykonad ławę żwirowo-piaskową lub
tłuczniowo-piaskową na macie z geowłókniny lub faszyny; lub materac z kiszki faszynowej
gr. 20cm; lub zastosowad inną metodę posadowienia.
Sposób posadowienia należy dostosowad do warunków gruntowo-wodnych w terenie.
Projektując sied projektant zbierał wywiad, tam gdzie ustalono że może występowad torf przyjęto
metodę przewiertu sterowanego.
Pyt. 5
Prosimy o zamieszczenie STWiOR odnośnie prac przygotowawczych, robót ziemnych oraz
nawierzchni drogowych
Odp. pyt. 5
Prace przygotowawcze i roboty ziemne zamieszczone są w STWiOR pkt. 5.6
Pyt. 6
Kto ponosi koszty opłat za umieszczenie urządzeo i sieci w pasie drogowym
Odp. pyt. 6
Koszty opłat zajęcie pasa drogowego na czas robót ponosi Wykonawca a koszty opłat umieszczenia
urządzeo i sieci w pasie drogowym ponosi Inwestor.
Pyt. 7
Prosimy o umieszczenie wytycznych i rysunków odnośnie umocnienia ścian wykopów
Odp. pyt. 7
Umocnienia ścian wykopów należy wykonywad przy pomocy typowych szalunków do wykopów
wąskoprzestrzennych.
Pyt. 8
Czy zamawiający uzna warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia jeżeli wykonawca wykonał co
najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej o wartości nie
mniejszej niż 7 000 000,00 zł. brutto każda
Odp. pyt. 8
Zamawiający nie uzna powyższego warunku za spełniony.
Pyt. 9
W jaki sposób będą rozliczane roboty dodatkowe nie objęte dokumentacją techniczną, których nie
można było przewidzied na etapie postępowania przetargowego?
Odp. pyt. 9
Zamawiający nie przewiduje dodatkowych rozliczeo z wykonawcą. Należy zrobid wizję lokalną a
wycenę skalkulowad w taki sposób aby zawrzed wszystkie koszty realizacji Inwestycji.
Pyt. 10
Prosimy o zamieszczenie specyfikacji OST D-M 00.00.00 Wymagania ogólne na które powołują się
zamieszczone ST.
Odp. pyt. 10
Informujemy, że nie posiadamy specyfikacji OST D-M 00.00.00 była to jedynie omyłka pisarska.