Protokół z otwartej konferencji ULSG

Komentarze

Transkrypt

Protokół z otwartej konferencji ULSG
EUROPEAN UNION
European Regional
Development Fund
Protokół z otwartej konferencji ULSG „Działalność inkubatorów w Polsce
i za granicą – prezentacja dobrych praktyk” w dniu 13.10.2010r.
W
dniu
13.10.2010r.
odbyła
się
otwarta
konferencja
ULSG
pt.” „Działalność inkubatorów w Polsce i za granicą – prezentacja dobrych
praktyk”, na którą zaproszono: członków Lokalnej Grupy Wsparcia, Radnych
Rady Miejskiej Leszna, przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego, członków Rady Programowej Inkubatora w Lesznie, członków
Prezydenckiej Rady Biznesu, przedstawicieli leszczyńskich szkół wyŜszych,
dyrektorów leszczyńskich szkół ponadgimnazjalnych, przedstawicieli mediów
lokalnych.
Spotkanie rozpoczął Tomasz
przybyłych na nie uczestników.
Malepszy,
Prezydent
Miasta
Leszna
witając
Następnie przedstawione zostały kolejne prezentacje:
•
„Wspieranie przedsiębiorczości – wyzwania dla Leszna” - dr inŜ. Alicja
Szczepińska, Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Miasta Leszna;
•
„Osiąganie sukcesów w inkubacji przedsiębiorstw” - dr Clive Winters,
Dyrektor Coventry University Enterprises Ltd; ekspert projektu „Rola szkół
wyŜszych w rozwoju gospodarczym miast” (RUnUP), program URBACT II;
•
„Inkubacja przedsiębiorstw w Gateshead” – Andrew Tate, Kierownik ds.
Rozwoju Gospodarczego, Urzęd Miasta Gateshead;
•
„Modele funkcjonowania Inkubatorów w Polsce” - dr Paweł Przepióra,
Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska;
•
„Sukcesy i trudności jednego z pierwszych Inkubatorów Przedsiębiorczości
w Polsce” - Jerzy Bajorek, Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości w
Mielcu.
Konferencja zakończyła się poniŜszą dyskusją:
Pytanie: Ile czasu zajęło utworzenie Inkubatora?
Jerzy Bajorek, Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości w Mielcu odpowiedział, Ŝe
inwestycja trwała rok; Andrew Tate natomiast stwierdził, Ŝe w przypadku
Gateshead stworzenie inkubatora to był długotrwały proces, który obejmował
łącznie 9 lat. Dr inŜ. Alicja Szczepińska odpowiedziała, Ŝe w przypadku Leszna
koncepcja utworzenia Parku technologicznego pojawiła się w 1997r. – pierwszy
zapis w „Strategii rozwoju Leszna”; z czasem postanowiono, Ŝe naleŜy zacząć od
mniejszego projektu – „Inkubatora Przedsiębiorczości”. Jego realizacja odbywa
się obecnie tj. w 2010r.
Pytanie: W jaki sposób finansowany jest inkubator?
Dr Clive Winters odpowiedział, Ŝe biorąc pod uwagę budowę inkubatora, była ona
finansowana z funduszy strukturalnych, lokalnych, krajowych. Natomiast bieŜąca
działalność utrzymywana jest z opłat za czynsz, które płacą firmy wynajmujące
powierzchnię w inkubatorze. Dochód inkubatora jest dość wysoki. Stawki
wynajmu powierzchni w inkubatorze są bowiem wyŜsze niŜ na rynku
komercyjnym (m.in. ze względu na to, Ŝe w inkubatorze wynajmujący mają
dostęp do szerokich usług).
Pytanie: Czy inkubatory inspirują? W Polsce bowiem brak inicjatyw i
pomysłów na biznes.
Jerzy Bajorek, Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości w Mielcu odpowiedział, Ŝe
na Zachodzie teŜ występują problemy z pomysłami na biznes, o czym świadczy
odsetek firm (np. w USA jest mniej firm niŜ w Europie Zachodniej czy w Polsce).
Jednym z powodów jest to, Ŝe osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą
trudniej jej znaleźć obszary, które nie są zagospodarowane ze względu na wysoki
rozwój gospodarki.
Dr Clive Winters odpowiedział, Ŝe współpracują z młodzieŜą w wieku 16-18 lat,
aby wykorzystać ich kreatywność a zarazem obudzić ich „ducha
przedsiębiorczości”. Ekspert projektu RUnUP podkreślił, Ŝe istotne jest to aby nie
koncentrować się wyłącznie na budynku inkubatora, lecz przede wszystkim na
ludziach. Dlatego teŜ, przede wszystkim naleŜy pracować ze studentami i
absolwentami,
prowadzić
działania
zachęcające
ich
do
rozbudzania
przedsiębiorczości, a co za tym idzie, uruchamiania własnych firm.
Pytanie: Kto jest zatrudniany w inkubatorach?
Dr Clive Winters odpowiedział, Ŝe w inkubatorze zatrudniani są wyznaczeni
pracownicy, którzy znają się na handlu międzynarodowym. Poza tym w
prowadzeniu działalność inkubatora pomagają równieŜ wolontariusze oraz osoby,
które prowadzą swoje przedsiębiorstwa w inkubatorze. Wynagrodzenia
poszczególnych pracowników są pokrywane z dochodu pochodzącego w wynajmu
pomieszczeń inkubatora.
Sporządziła:
Izabela Wojciechowska
Wydział Promocji i Rozwoju,
Urząd Miasta Leszna
18.10.2010r.