Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
RAP/21/2011
Wrocław, dnia: 16.05.2011
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest: Zakup materiałów, surowców,
odczynników, drobnego i pomocniczego sprzętu laboratoryjnego, zaplanowanych w pozycji materiałów i
surowców z podziałem na 8 części do realizacji projektu pt: ”Innowacyjne technologie produkcji
biopreparatów na bazie nowej generacji jaj (OVOCURA)”, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2001-2013 Priorytet 1 Działanie 1.3 POIG, Poddziałanie 1.3.1, nr Projektu: POIG 01.03.01-00-133/08.
Część I – Odczynniki chemiczne.
Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, oferta złożona została przez firmę:
ARCHEM Sp. z o.o.
ul. Główna 6,
55-010 Święta Katarzyna
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne.
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że
w niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę, której łączną punktację przedstawiono poniżej:
Nr
oferty
3.
Nazwa i adres wykonawcy albo imię
i nazwisko i miejsce zamieszkania
ARCHEM Sp. z o.o.
ul. Główna 6
Liczba pkt.
w kryterium
cena 100%
Razem
pkt.
100,00
100,00
55-010 Święta Katarzyna
Ponadto Zamawiający informuje, że w sprawie niniejszego zamówienia zawrze umowę w terminie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Część II – Materiały analityczne
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 postępowanie zostało unieważnione gdyż nie złożono żadnej oferty.
Część III – Rozpuszczalniki do chromatografii.
Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, oferta złożona została przez firmę:
SIGMA – ALDRICH Spółka z o.o.
ul. Szelągowska 30,
61-626 Poznań
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne i jest najtańszą spośród ofert złożonych
i niepodlegających odrzuceniu.
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w
niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty, których łączną punktację przedstawiono poniżej:
Lider:
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
tel. :+48 071 320 1158
fax.:+48 071 320 1159
strona: www.up.wroc.pl
e-mail: [email protected]
Partner:
Akademia Medyczna
we Wrocławiu
tel. : +48 071 784 10 32
ul. Pasteura 1
fax. : +48 071 784 10 59
50-367 Wrocław
strona: www.am.wroc.pl
Nr
oferty
1.
Nazwa i adres wykonawcy albo imię
i nazwisko i miejsce zamieszkania
SIGMA – ALDRICH Spółka z o.o.
ul. Szelągowska30,
61-626 Poznań
S. WITKO
al. Piłsudskiego 143,
92-332 Łódź
ARCHEM Sp. z o.o.
ul. Główna 6
61- 55-010 Święta Katarzyna
2.
3.
Liczba pkt.
w kryterium
cena 100%
Razem
pkt.
100,00
100,00
83,45
83,45
21,66
21,66
Ponadto Zamawiający informuje, że w sprawie niniejszego zamówienia zawrze umowę w terminie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Część IV– Podłoża do mikrobiologii.
Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, oferta złożona została przez firmę:
ARCHEM Sp. z o.o.
ul. Główna 6,
55-010 Święta Katarzyna
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne.
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w
niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę, której łączną punktację przedstawiono poniżej:
Nr
oferty
3.
Nazwa i adres wykonawcy albo imię
i nazwisko i miejsce zamieszkania
ARCHEM Sp. z o.o.
ul. Główna 6
Liczba pkt.
w kryterium
cena 100%
Razem
pkt.
100,00
100,00
55-010 Święta Katarzyna
Ponadto Zamawiający informuje, że w sprawie niniejszego zamówienia zawrze umowę w terminie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Część V– Drobny i pomocniczy sprzęt laboratoryjny
Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, oferta złożona została przez firmę:
ARCHEM Sp. z o.o.
ul. Główna 6,
55-010 Święta Katarzyna
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne i jest najtańszą spośród ofert złożonych
i niepodlegających odrzuceniu
Lider:
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
tel. :+48 071 320 1158
fax.:+48 071 320 1159
strona: www.up.wroc.pl
e-mail: [email protected]
Partner:
Akademia Medyczna
we Wrocławiu
tel. : +48 071 784 10 32
ul. Pasteura 1
fax. : +48 071 784 10 59
50-367 Wrocław
strona: www.am.wroc.pl
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w
niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty, których łączną punktację przedstawiono poniżej:
Nr
oferty
3.
Nazwa i adres wykonawcy albo imię
i nazwisko i miejsce zamieszkania
ARCHEM Sp. z o.o.
ul. Główna 6
Liczba pkt.
w kryterium
cena 100%
Razem
pkt.
100,00
100,00
---
--
55-010 Święta Katarzyna
5.
ALCHEM GRUPA Spółka z o.o.
ul. Polna 21
87-100 Toruń o/ Wrocław, ul. Giżycka 62
Ponadto Zamawiający informuje, że w sprawie niniejszego zamówienia zawrze umowę w terminie nie
krótszym niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Część VI – Szkło.
Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, oferta złożona została przez firmę:
ARCHEM Sp. z o.o.
ul. Główna 6,
55-010 Święta Katarzyna
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne.
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w
niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę, której łączną punktację przedstawiono poniżej:
Nr
oferty
3.
Nazwa i adres wykonawcy albo imię
i nazwisko i miejsce zamieszkania
ARCHEM Sp. z o.o.
ul. Główna 6
Liczba pkt.
w kryterium
cena 100%
Razem
pkt.
100,00
100,00
55-010 Święta Katarzyna
Ponadto Zamawiający informuje, że w sprawie niniejszego zamówienia zawrze umowę w terminie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Część VII – Odczynniki biochemiczne.
Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, oferta złożona została przez firmę:
SIGMA – ALDRICH Spółka z o.o.
ul. Szelągowska 30,
61-626 Poznań
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne.
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w
niniejszym postępowaniu złożono 2 oferty, których łączną punktację przedstawiono poniżej:
Lider:
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
tel. :+48 071 320 1158
fax.:+48 071 320 1159
strona: www.up.wroc.pl
e-mail: [email protected]
Partner:
Akademia Medyczna
we Wrocławiu
tel. : +48 071 784 10 32
ul. Pasteura 1
fax. : +48 071 784 10 59
50-367 Wrocław
strona: www.am.wroc.pl
Nr
oferty
1.
Nazwa i adres wykonawcy albo imię
i nazwisko i miejsce zamieszkania
SIGMA – ALDRICH Spółka z o.o.
ul. Szelągowska30,
626 Poznań
ARCHEM Sp. z o.o.
ul. Główna 6
3.
Liczba pkt.
w kryterium
cena 100%
Razem
pkt.
100,00
100,00
90,24
90,24
55-010 Święta Katarzyna
Ponadto Zamawiający informuje, że w sprawie niniejszego zamówienia zawrze umowę w terminie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Część VIII – Odczynniki do oznaczania parametrów odpornościowych i antyoksydantów u drobiu.
Zamawiający informuje o dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, oferta złożona została przez firmę:
ARCHEM Sp. z o.o.
ul. Główna 6,
55-010 Święta Katarzyna
Oferta spełnia wszystkie wymagania formalne i merytoryczne.
Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że w
niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę, której łączną punktację przedstawiono poniżej:
Nr
oferty
4.
Nazwa i adres wykonawcy albo imię
i nazwisko i miejsce zamieszkania
IMMUNIQ Beata Solon - Gogol
ul. Sąsiedzka 1
Liczba pkt.
w kryterium
cena 100%
Razem
pkt.
100,00
100,00
44-240 Żory
Ponadto Zamawiający informuje, że w sprawie niniejszego zamówienia zawrze umowę w terminie krótszym
niż 10 dni od dnia przesłania faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Rektor ds. rozwoju i informatyzacji uczelni
Prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński
Lider:
Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu
ul. C. K. Norwida 25/27
50-375 Wrocław
tel. :+48 071 320 1158
fax.:+48 071 320 1159
strona: www.up.wroc.pl
e-mail: [email protected]
Partner:
Akademia Medyczna
we Wrocławiu
tel. : +48 071 784 10 32
ul. Pasteura 1
fax. : +48 071 784 10 59
50-367 Wrocław
strona: www.am.wroc.pl