Rozprawa obejmuje zagadnienia dotyczące badania zdarzeń

Komentarze

Transkrypt

Rozprawa obejmuje zagadnienia dotyczące badania zdarzeń
Rozprawa
obejmuje
zagadnienia
dotyczące
badania
zdarzeń
wypadkowych
w przedsiębiorstwach zajmujących się wierceniami naftowymi. W pracy określono
metodykę statystycznego prognozowania liczby wypadków przy pracy, po wdrożeniu
systemu profilaktyki wynikającej z analizy zdarzeń niebezpiecznych nie powodujących
urazów. W tym celu zebrano i wykorzystano dla celów badawczych dane o wypadkach
przy pracy i zdarzeniach niebezpiecznych w ww. przedsiębiorstwach z lat 2000 - 2010.
Uzyskane wyniki stanowią dowód na skuteczność działań prewencyjnych w zakresie
prezentowanej w niniejszej pracy profilaktyki wypadków przy pracy. Udowodniona na tej
podstawie teza o wysokiej randze problematyki związanej z wdrażaniem środków
zaradczych na podstawie badania zdarzeń niebezpiecznych bezurazowych, jest podstawą
do wszczęcia działań w zakresie rejestracji i analizy tych zdarzeń, jako profilaktyki
bezpieczeństwa pracy. Kolejne zagadnienie zawarte w pracy to prezentacja metody badania
zdarzeń niebezpiecznych, dedykowanej branży wiertnictwa naftowego. Na podstawie
modelu struktury sytuacji wypadkowej stworzona została metoda, w której sposób
postępowania przy analizie jest odwrotny do chronologii zdarzeń w czasie. Wynikiem
zastosowanej metody badawczej jest sformułowanie takich środków profilaktycznych,
które zminimalizują prawdopodobieństwo zaistnienia podobnych zdarzeń niebezpiecznych
w przyszłości. Skuteczność metody i przydatność w praktyce została potwierdzona na
przykładzie zdarzenia potencjalnie wypadkowego, w wyniku którego nikt nie ucierpiał,
a zaistniałe zagrożenia mogły spowodować wypadek śmiertelny - zbiorowy zatrudnionych
na wiertni pracowników.
Dissertation raise an issue of research of accidents in companies involved in oil and gas
drillings.
In thesis defined methodology of statistical prognosis of number of work accidents, after
initiation of the system of the prophylaxis consequential from the analysis of near miss
accidents. For this purpose, accidents and near miss accidents form years 2000 - 2010 were
collected from drilling companies and used for analytical purpose. Obtained results
determine proof of the efficiency of preventive activities within the range presented in
present dissertation concerning prophylaxis of work accidents. Proved on this base
argument about high rank of problematic aspect of implementation of improvement
measures, based on research of near miss accidents is base for start the action of registry and
evaluation those kind of events. It should be done for purpose of prophylaxis in area of
industrial safety. Another problem contacted in thesis is way of presentation of method used
in research of near miss accidents in drilling industry. Based on the model of accident
structure, new method was made. In that system course of action is opposite to the
chronology of events. As a results we received a list preventive measures, which should
minimalize probability of occurrence those kind of threads in future. Efficiency of method
was proofed practically, based on thread, during which no one was harm. The situation
could cause a collective fatal accident among wellsite employees.

Podobne dokumenty