Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa

Transkrypt

Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
Kielce, 29 kwietnia 2013r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI
MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
DO WYBRANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W 2012 ROKU
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych określiła zadania władz publicznych w zakresie zapewnienia
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej (art.6) oraz nałożyła, na podmioty
lecznicze świadczące usługi w szpitalach oraz w zakresie ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej, obowiązek prowadzenia list oczekujących na udzielenie świadczenia (art.20
i 21). Zobowiązała również zakłady do co miesięcznego przekazywania właściwemu
oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu informacji o prowadzonych listach oczekujących na
udzielenie świadczenia, obejmujących miedzy innymi liczbę oczekujących i średni czas
oczekiwania obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami1 (art.23 ust.1).
W 2012 roku, analogicznie jak w roku poprzednim, obliczano średni czas oczekiwania
odrębnie dla każdej grupy osób wpisanych na listę oczekujących na udzielenie świadczenia
w poszczególnej komórce organizacyjnej lub na poszczególną procedurę lub zakres
świadczeń. Osoba wpisana na listę oczekujących na procedurę lub zakres świadczeń
jednocześnie nie mogła być wpisana na listę oczekujących w komórce organizacyjnej,
w której ta procedura lub zakres były wykonywane. Podmioty działające w publicznym
systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej obliczały średni czas oczekiwania
zgodnie z następującym wzorem:
T = D/L
gdzie:
T - oznacza średni czas oczekiwania,
D - łączną liczbą dni oczekiwania wszystkich osób skreślonych w ostatnich 6 miesiącach
z listy z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania
na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonania świadczenia (D=d1+d2+…+dn),
L – łączną liczbę osób skreślonych w ostatnich 6 miesiącach z listy oczekujących z powodu
wykonania świadczenia.
Dane dotyczące list oczekujących publikowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia
w „serwisie kolejkowym” dostępnym na stronach internetowych:
 www.nfz.gov.pl w serwisie - Informator a następnie w zakładkach: Ubezpieczony / Listy
oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej. Serwis zawiera opis jego działania. Dane
prezentowane są w podziale na dwie kategorie medyczne „przypadek pilny” oraz
„przypadek stabilny”. Udostępniane informacje obejmują: nazwę świadczeniodawcy,
nazwę świadczenia, liczbę osób oczekujących według stanu na koniec miesiąca, liczbę
skreślonych z listy w ciągu ostatnich 6 miesięcy z powodu wykonania świadczenia, średni
czas oczekiwania w dniach, miesiąc i rok aktualizacji danych przez świadczeniodawcę.
1
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji
gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich
przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
1
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
 www.nfz-kielce.pl w serwisie - Dla Pacjentów a następnie w zakładce - Listy
oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej.
Należy pamiętać, że zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Zdrowia, na
listach oczekujących świadczeniodawcy umieszczają jedynie pacjentów zgłaszających się po
raz pierwszy do podmiotu leczniczego, którym nie są w stanie udzielić w danym dniu
właściwego świadczenia. Przedmiotowe listy nie obejmują pacjentów, którzy mieli
wyznaczony termin kolejnego zgłoszenia, wynikający z realizowanego procesu
terapeutycznego lub diagnostycznego. Jednocześnie wpisując pacjenta na listę oczekujących
podmiot powinien kierować się:
 kryteriami medycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
26 września 2005r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się
świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej oraz
 ujednoliconymi zasadami kwalifikacji do kategorii medycznej („przypadek pilny”,
„przypadek stabilny”), zawartymi w wytycznych dla poszczególnych dziedzin medycyny.
Wytyczne określają, jakie schorzenia i/lub rodzaje świadczeń opieki zdrowotnej powinny
być kwalifikowane jako przypadki pilne i stabilne, a jakie powinny być traktowane jako
stany nagłe.
Zgodnie z pismem z dnia 25 lutego 2013r. Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, do dnia 18 stycznia 2013 roku 54 (8,9%)
świadczeniodawców nie dostarczyło raportów dotyczących kolejek oczekujących za grudzień
2012 roku.
Dostępność mieszkańców naszego regionu do wybranych świadczeń zdrowotnych na
koniec 2012 roku oraz jej zmiany w stosunku do 31 grudnia 2011 roku przedstawiała się
następująco:
AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA:
Pacjenci wymagający pilnego udzielenia świadczenia ze względu na możliwość szybkiego
pogorszenia stanu zdrowia oczekiwali w poradniach:
okulistycznej – 38 osób,
dermatologicznej – 30 osób
oraz
kardiologicznej – 14 osób, neurologicznej (11 osób), chirurgii urazowo ortopedycznej
(5 osób), endokrynologicznej (4 osoby), gastroenterologicznej (4 osoby),
otolaryngologicznej (3 osoby), neurologicznej (2 osoby), reumatologicznej (2 osoby),
chirurgii urazowo ortopedycznej dla dzieci (2 osoby), osteoporozy (2 osoby),
alergologicznej dla dzieci (1 osoba), foniatrycznej (1 osoba), urologicznej (1 osoba).
We wszystkich poradniach specjalistycznych uśredniony czas oczekiwania w przypadkach
pilnych był krótszy niż 30 dni. Najdłużej na przyjęcie czekali pacjenci, wymagający pilnego
udzielenia świadczenia, w poradni kardiologicznej – 14 dni. Czas ten różnił się
w poszczególnych podmiotach leczniczych, najdłuższy był w:
 Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Kielcach - gdzie pacjenci oczekiwali na przyjęcie
do poradni kardiologicznej średnio 188 dni,
 Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach - gdzie pacjenci oczekiwali
na przyjęcie do poradni reumatologicznej średnio 133 dni.
2
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
Największa liczba osób w stabilnym stanie zdrowia oczekiwała na uzyskanie
specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w poradniach:
okulistycznej – 7 263 osoby, co stanowi 3,1% świadczeń udzielonych w 2012r.
(zwiększenie liczby oczekujący o 2 738 w stosunku do 2011r.),
chirurgii urazowo – ortopedycznej – 2 893 osoby, co stanowi 1,5% świadczeń
udzielonych w 2012r. (zwiększenie liczby oczekujący o 1 912 w stosunku do 2011r.),
kardiologicznej – 2 106 osób, co stanowi 1,7% świadczeń udzielonych w 2012r.
(zwiększenie liczby oczekujący o 330 w stosunku do 2011r.),
neurologicznej – 1 709 osób, co stanowi 0,9% świadczeń udzielonych w 2012r.
(zwiększenie liczby oczekujących o 937 w stosunku do 2011r.).
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
poradniach:
 proktologicznej – 115 dni,
 neurochirurgicznej – 108 dni,
 endokrynologicznej – 107 dni,
 urologicznej – 106 dni.
podmiotach leczniczych:
 Zespole Placówek Lecznictwa Ambulatoryjnego CARITAS Diecezji Kieleckiej
w Kielcach - gdzie na przyjęcie do poradni diabetologicznej oczekiwano średnio
404 dni,
 Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - gdzie do poradni
endokrynologicznej oczekiwano średnio 298 dni,
 LOGOS Diagnoza i Terapia Logopedyczna mgr Agnieszka Plewa w Ostrowcu
Świętokrzyskim - gdzie do poradni logopedycznej oczekiwano średnio 277 dni.
LECZNICTWO SZPITALNE:
Pacjenci wymagający pilnego udzielenia świadczenia ze względu na możliwość szybkiego
pogorszenia stanu zdrowia oczekiwali w oddziałach:
chirurgii jednego dnia – 78 osób,
chirurgii ogólnej – 75 osób
oraz
chirurgii urazowo – ortopedycznej – 54 osoby, reumatologicznym (26 osób),
otolaryngologicznym (13 osób), ginekologiczno – położniczym (7 osób), urologicznym
(6 osób), neurochirurgicznym (3 osoby), kardiochirurgicznym (2 osoby), okulistycznym
(2 osoby), kardiologicznym (1 osoba), chirurgii naczyniowej (1 osoba).
W większości oddziałów uśredniony czas oczekiwania w przypadkach pilnych był krótszy niż
30 dni. Dłuższy od 1 miesiąca był jedynie w oddziale neurochirurgicznym – 36 dni. Pacjenci,
wymagający udzielenie pilnego świadczenia w oddziale neurochirurgicznym, oczekiwali na
leczenie krócej o 89 dni w stosunku do 2011 roku (125 dni). Czas ten różnił się
w poszczególnych podmiotach leczniczych, najdłuższy był w:
 Zespole Opieki Zdrowotne w Pińczowie - gdzie pacjenci oczekiwali na przyjęcie do
oddziału chirurgii jednego dnia średnio 86 dni,
 Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, gdzie pacjenci oczekiwali na przyjęcie
do oddziału chirurgii urazowo – ortopedycznej średnio 80 dni oraz otolaryngologicznego
43 dni.
3
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
Największa liczba osób w stabilnym stanie zdrowia oczekiwała na leczenie w oddziałach:
chirurgii jednego dnia – 745 osób, co stanowi 11,0% świadczeń udzielonych w 2012 roku
(zwiększenie liczby oczekujących o 555 w stosunku do 2011r.),
otolaryngologicznym – 702 osoby, co stanowi 8,0% świadczeń udzielonych w 2012r.
(zwiększenie liczby oczekujący o 32 w stosunku do 2011r.),
chirurgii ogólnej – 576 osób, co stanowi 1,7% świadczeń udzielonych w 2012r.
(zwiększenie liczby oczekujący o 31 w stosunku do 2011r.),
chirurgii urazowo – ortopedycznej - 528 osób, co stanowi 3,6% świadczeń udzielonych
w 2012r. (zwiększenie liczby oczekujący o 211 w stosunku do 2011r.),
neurochirurgicznym - 502 osoby, co stanowi 36,1% świadczeń udzielonych w 2012r.
(zwiększenie liczby oczekujący o 76 w stosunku do 2011r.).
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
oddziałach:
 chirurgicznym dla dzieci – 180 dni
 neurochirurgicznym – 109 dni,
 chorób zakaźnych – 78 dni,
 chirurgii szczękowo - twarzowej – 62 dni,
 chirurgii jednego dnia – 62 dni.
podmiotach leczniczych:
 Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach - gdzie na przyjęcie do
oddziału chorób zakaźnych oczekiwano średnio 311 dni,
 Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach - gdzie na przyjęcie do oddziału
chirurgii urazowo ortopedycznej oczekiwano średnio 309 dni oraz do oddziału
otolaryngologicznego 163 dni,
 Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Kielcach – gdzie na
przyjęcie do oddziału chirurgii dziecięcej oczekiwano średnio 180 dni.
OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ:
Pacjenci wymagający pilnego udzielenia świadczenia ze względu na możliwość szybkiego
pogorszenia stanu zdrowia oczekiwali jedynie w poradni leczenia uzależnień (1 osoba), gdzie
uśredniony czas oczekiwania był krótszy niż 1 dzień.
Największa liczba osób w stabilnym stanie zdrowia oczekiwała na leczenie w:
poradni zdrowia psychicznego – 218 osób, co stanowi 0,1% świadczeń udzielonych
w 2012 roku (zwiększenie liczby oczekujących o 48 w stosunku do 2011r.),
oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie – 20 osób, co stanowi 6,3%
świadczeń udzielonych w 2012 roku (zwiększenie liczby oczekujących o 4 w stosunku do
2011r.),
poradni dla osób z autyzmem dziecięcym - 8 osób, co stanowi 0,1% świadczeń
udzielonych w 2012 roku (zwiększenie liczby oczekujących o 3 w stosunku do 2011r.),
poradni leczenia uzależnień - 8 osób, co stanowi 0,02% świadczeń udzielonych w 2012
roku (zmniejszenie liczby oczekujących o 2 w stosunku do 2011r.).
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
komórkach organizacyjnych:
 oddziale psychiatrycznym dla chorych somatycznie – 47,0 dni,
 poradni dla osób z autyzmem dziecięcym – 27,0 dni,
4
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
 poradni zdrowia psychicznego – 8,0 dni.
podmiotach leczniczych:
 Poradni dla osób z autyzmem w Kielcach - gdzie na przyjęcie do poradni oczekiwano
średnio 53,0 dni,
 Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy - gdzie na przyjęcie do oddziału
psychiatrycznego dla chorych somatycznie oczekiwano średnio 47,0 dni,
 Ośrodku Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień „ESKULAP” w Ostrowcu
Świętokrzyskim – gdzie na przyjęcie do poradni zdrowia psychicznego oczekiwano
średnio 42,0 dni oraz do poradni leczenia uzależnień oczekiwano średnio 39,0 dni.
OPIEKA DŁUGOTERMINOWA:
Pacjenci wymagający pilnego udzielenia świadczenia ze względu na możliwość szybkiego
pogorszenia stanu zdrowia oczekiwali jedynie w zespole długoterminowej opieki domowej
dla dzieci (5 osób). Uśredniony czas oczekiwania na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej dla pacjentów wymagających pilnego udzielenia
świadczeń utrzymywał się poniżej 1 miesiąca. Czas ten różnił się jednak w poszczególnych
podmiotach leczniczych, najdłuższy był w:
 Poznańskiej Agencji Medycznej „HELP” - gdzie na przyjęcie do zespołu
długoterminowej opieki domowej oczekiwano średnio 104,0 dni,
 NZOZ Jędrzejów Usługi Pielęgniarskie „MAG – MED” w Jędrzejowie - gdzie na
przyjęcie do pielęgniarskiej opieki długoterminowej oczekiwano średnio 29,0 dni.
Na koniec 2012 roku nie było pacjentów oczekujących w stabilnym stanie zdrowia na
udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.
Natomiast
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
komórkach organizacyjnych:
 pielęgniarskiej opiece długoterminowej – 38,0 dni,
 zespole długoterminowej opieki domowej – 13,0 dni.
podmiotach leczniczych:
 NZOZ „OPIEKUN” w Ostrowcu Świętokrzyskim - gdzie na przyjęcie do
pielęgniarskiej opieki długoterminowej oczekiwano średnio 126,0 dni
 NZOZ Dom SUE RYDER w Bydgoszczy - gdzie na przyjęcie do zespołu
długoterminowej opieki domowej oczekiwano średnio 39,0 dni.
REHABILITACJA LECZNICZA:
Pacjenci wymagający pilnego udzielenia świadczenia, ze względu na możliwość szybkiego
pogorszenia stanu zdrowia, oczekiwali w:
 oddziale rehabilitacji – 3 915 osób (52,1% świadczeń udzielonych w 2012r.),
 ośrodku rehabilitacji dziennej – 747 osób (10,7% świadczeń udzielonych w 2012r.),
 dziale (pracowni) fizjoterapii – 310 osób (0,02% świadczeń udzielonych w 2012r.).
W większości komórek organizacyjnych uśredniony czas oczekiwania w przypadkach pilnych
był krótszy niż 30 dni. Dłuższy od 1 miesiąca był on natomiast w oddziale rehabilitacji –
109,0 dni oraz ośrodku rehabilitacji dziennej – 46,0 dni. Czas ten różnił się w poszczególnych
podmiotach leczniczych, najdłuższy był w:
5
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
 Wojewódzkim Szpitali Zespolonym w Kielcach - gdzie na przyjęcie do oddziału
rehabilitacji oczekiwano średnio 431,0 dni,
 21 Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowo – Rehabilitacyjnym w Busku Zdroju - gdzie na
przyjęcie do ośrodka rehabilitacji dziennej oczekiwano średnio 274,0 dni.
Największa liczba osób w stabilnym stanie zdrowia oczekiwała na leczenie w:
dziale (pracowni) fizjoterapii – 17 233 osoby, co stanowi 1,4% świadczeń udzielonych
w 2012 roku (zwiększenie liczby oczekujących o 6 177 w stosunku do 2011r.),
oddziale rehabilitacji – 6 286 osób, co stanowi 83,6% świadczeń udzielonych w 2012
roku (zwiększenie liczby oczekujących o 2 572 w stosunku do 2011r.),
ośrodku rehabilitacji dziennej – 2 289 osób, co stanowi 32,7% świadczeń udzielonych
w 2012 roku (zwiększenie liczby oczekujących o 539 w stosunku do 2011r.),
poradni rehabilitacyjnej – 952 osoby, co stanowi 2,7% świadczeń udzielonych w 2012
roku (zwiększenie liczby oczekujących o 404 w stosunku do 2011r.).
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
komórkach organizacyjnych:
 oddziale rehabilitacji – 273,0 dni,
 ośrodku rehabilitacji dziennej – 164,0 dni,
 oddziale rehabilitacji narządu ruchu – 112,0 dni
podmiotach leczniczych:
 Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim - gdzie na przyjęcie do
ośrodka rehabilitacji dziennej oczekiwano średnio 880,0 dni,
 Zakładzie Lecznictwa Uzdrowiskowego Busko Zdrój- gdzie na przyjęcie do oddziału
rehabilitacji oczekiwano średnio 800,0 dni,
 NZOZ „PACJENT” w Ćmielowie - gdzie na przyjęcie do działu (pracowni)
fizjoterapii oczekiwano średnio 302,0 dni,
 Zespole Opieki Zdrowotne we Włoszczowie – gdzie na przyjęcie do oddziału
rehabilitacji narządu ruchu oczekiwano średni 112,0 dni.
LECZENIE STOMATOLOGICZNE:
Pacjenci wymagający pilnego udzielenia świadczenia, ze względu na możliwość szybkiego
pogorszenia stanu zdrowia, oczekiwali w:
 poradni stomatologicznej – 40 osób,
 poradni ortodontycznej – 7 osób.
W większości komórek organizacyjnych uśredniony czas oczekiwania w przypadkach pilnych
był krótszy niż 30 dni. Czas ten różnił się w poszczególnych podmiotach leczniczych,
najdłuższy był w NZOZ „DENT – ALA” w Starachowicach gdzie na przyjęcie do poradni
ortodontycznej oczekiwano średnio 88,0 dni.
Największa liczba osób w stabilnym stanie zdrowia oczekiwała na leczenie w:
poradni ortodontycznej – 4 344 osoby, co stanowi 11,9% świadczeń udzielonych w 2012
roku (zwiększenie liczby oczekujących o 640 w stosunku do 2011r.),
poradni stomatologicznej – 3 590 osób, co stanowi 0,2% świadczeń udzielonych w 2012
roku (zwiększenie liczby oczekujących o 846 w stosunku do 2011r.),
poradni protetyki stomatologicznej – 2 312 osób, co stanowi 18,8% świadczeń
udzielonych w 2012 roku (zmniejszenie liczby oczekujących o 104 w stosunku do
2011r.).
6
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
Najdłuższy uśredniony czas oczekiwania pacjentów w stabilnym stanie zdrowia był
w następujących:
komórkach organizacyjnych:
 poradni ortodontycznej – 441,0 dni,
 poradni protetyki stomatologicznej – 93,0 dni.
podmiotach leczniczych:
 Specjalistycznym Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MOTO – MED”
Kazimiera Sikora w Kielcach - gdzie na przyjęcie do poradni ortodontycznej
oczekiwano średnio 1 003,0 dni
 Prywatnej Praktyce Lekarskiej Dentystycznej Jasińska Beata w Kluczewsku - gdzie na
przyjęcie do poradni stomatologicznej oczekiwano średnio 900,0 dni,
 CITODENT S.C. Centrum Stomatologicznym w Oławie - gdzie na przyjęcie do
poradni protetyki stomatologicznej oczekiwano średnio 368,0 dni.
PROCEDURY MEDYCZNE:
Na endoprotezoplastykę stawu biodrowego oczekiwało łącznie 2 148 osób co stanowiło
154,6% wykonanych procedur. Na koniec 2012 roku odsetek przypadków pilnych stanowił
6,6% wykonanych procedur (92 osoby) z uśrednionym czasem oczekiwania 140 dni
natomiast odsetek przypadków stabilnych wynosił 148,0% wykonanych procedur (2 056
osób) z uśrednionym czasem oczekiwania 459 dni. Na wykonanie endoprotezoplastyki stawu
biodrowego najdłużej oczekiwali pacjenci w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno
Rehabilitacyjnym „Górka” w Busku Zdroju, gdzie średni czas oczekiwania dla przypadku
pilnego wynosił 348 dni oraz dla przypadku stabilnego 1 044 dni. W stosunku do 2011 roku,
w 2012 roku nastąpiło zmniejszenie liczby oczekujących o 113 oraz wydłużenie uśrednionego
czasu oczekiwania w przypadkach pilnych o 3 dni natomiast w przypadkach stabilnych o 120
dni. Na rewizję po endoprotezoplastyce stawu biodrowego oczekiwało 30 osób (176,5%
wykonanych procedur), w tym 8 przypadków pilnych z uśrednionym czasem oczekiwania 19
dni oraz 22 przypadki stabilne z uśrednionym czasem oczekiwania 13 dni. Na wykonanie
rewizji po endoprotezoplastyce stawu biodrowego najdłużej oczekiwali pacjenci
w przypadkach pilnych 71 dni w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach oraz
w przypadkach stabilnych 86 dni w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach. Łączna liczba oczekujących na rewizję po endoprotezoplastyce stawu
biodrowego zmniejszyła się o 2 w stosunku do 2011 roku.
Na endoprotezoplastykę stawu kolanowego oczekiwało łącznie 2 104 osoby co stanowiło
420,8% wykonanych procedur. Na koniec 2012 roku odsetek przypadków pilnych stanowił
14,8% wykonanych procedur (74 osoby) z uśrednionym czasem oczekiwania 104 dni
natomiast odsetek przypadków stabilnych wynosił 406,0% (2 030 osób) z uśrednionym
czasem oczekiwania 328 dni. Na wykonanie endoprotezoplastyki stawu kolanowego najdłużej
oczekiwali pacjenci w Specjalistycznym Szpitalu Ortopedyczno Rehabilitacyjny m „Górka”
w Busku Zdroju, gdzie średni czas oczekiwania dla przypadku pilnego wynosił 301 dni oraz
dla przypadku stabilnego 1 039 dni. W stosunku do 2011 roku, w 2012 roku nastąpiło
zwiększenie liczby oczekujących o 136 oraz skrócenie uśrednionego czasu oczekiwania
w przypadkach pilnych o 17 dni natomiast w przypadkach stabilnych wydłużenie o 40 dni. Na
rewizję po endoprotezoplastyce stawu kolanowego oczekiwało 2 osoby nie wymagające
pilnego udzielenia świadczenia (15,4% wykonanych procedur), dla których uśredniony czas
oczekiwania wynosił 2 dni. Na wykonanie rewizji po endoprotezoplastyce stawu kolanowego
najdłużej oczekiwali pacjenci w przypadkach pilnych 63 dni w Powiatowym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej w Starachowicach oraz w przypadkach stabilnych 28 dni w Wojewódzkim
7
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
Szpitalu Zespolonym w Kielcach. Łączna liczba oczekujących na rewizję po
endoprotezoplastyce stawu kolanowego zmniejszyła się o 4 w stosunku do 2011 roku.
Na wykonanie zabiegów w zakresie soczewki (zaćma) oczekiwało łącznie 12 328 osób co
stanowiło 265,4% wykonanych procedur. Na koniec 2012 roku odsetek przypadków pilnych
stanowił 21,4% wykonanych procedur (996 osób) z uśrednionym czasem oczekiwania 183
dni natomiast odsetek przypadków stabilnych wynosił 244,0% wykonanych procedur (11 332
osoby) z uśrednionym czasem oczekiwania 574 dni. Na wykonanie operacji zaćmy najdłużej
oczekiwali pacjenci w NZOZ WISUS w Starachowicach, gdzie średni czas oczekiwania dla
przypadku pilnego wynosił 482 dni oraz dla przypadku stabilnego 878 dni. W stosunku do
2011 roku, w 2012 roku nastąpiło zwiększenie liczby oczekujących o 2 130 oraz skrócenie
uśrednionego czasu oczekiwania w przypadkach pilnych o 34 dni natomiast w przypadkach
stabilnych wydłużenie o 32 dni.
Na wykonanie usunięcia zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyki) oczekiwało łącznie 20
osób nie wymagały pilnego udzielenia świadczenia (0,7% wykonanych procedur), dla których
uśredniony czas oczekiwania wynosił 10 dni. Na wykonanie operacji angioplastyki,
w sytuacji nie wymagającej pilnego udzielenia świadczenia, najdłużej oczekiwali pacjenci
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich, gdzie średni czas oczekiwania wynosił 34 dni.
W stosunku do 2011 roku, w 2012 roku nastąpiło zwiększenie liczby oczekujących o 5 oraz
skrócenie uśrednionego czasu oczekiwania w przypadkach stabilnych wydłużenie o 6 dni.
LECZNICTWO UZDROWISKOWE:
Na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym oczekiwało łącznie 452 osoby, co stanowi 22,7%
leczonych w 2012r. Najwięcej pacjentów oczekiwało na leczenie związane ze schorzeniami
narządu ruchu (205 osób – 45,4% ogółu oczekujących) oraz układu oddechowego (116 osób –
25,7% ogółu oczekujących). Czas oczekiwania na leczenie w szpitalu uzdrowiskowym nie
uległ zmianie i nadal utrzymywał się na poziomie do 12 miesięcy (98,2% oczekujących),
w tym 388 osób oczekiwało poniżej 6 miesięcy (85,8% oczekujących). Jedynie 1,8%
pacjentów oczekiwało na leczenie powyżej 12 miesięcy. W 2012r. liczba oczekujących
zwiększyła się w stosunku do 2011r. o 214 osób.
Na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym oczekiwało 13 159 osób, co stanowi 114,6%
świadczeń udzielonych w 2012r. Największą grupę oczekujących stanowili pacjenci ze
schorzeniami narządu ruchu (10 148 osób – 77,1% ogółu oczekujących) oraz schorzeniami
układu krążenia (1 541 osób – 11,7% ogółu oczekujących). Nadal większość pacjentów
oczekiwała na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym do 12 miesięcy (10 305 osób co
stanowi 78,3% ogółu oczekujących), czas ten nie uległ zmianie w stosunku do 2011 roku.
W 2012 roku liczba oczekujących zmniejszyła się w stosunku do 2011 roku o 878 osób.
Jednak odsetek pacjentów oczekujących na rozpoczęcie leczenia w sanatorium
uzdrowiskowym powyżej 12 miesięcy zwiększył się w stosunku do 2011 roku o 0,7%
(z 21,0% ogółu oczekujących w 2011r. do 21,7% w 2012r.).
ZAOPATRZENIE
POMOCNICZE:
W
PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE
ORAZ
ZAOPATRZENIE
W
ŚRODKI
Realizacja świadczeń w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne oraz środki
pomocnicze zabezpieczała bieżące potrzeby zdrowotne mieszkańców naszego województwa.
Sporządziła: Małgorzata Szczudłowska
8
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
Załącznik
Tabela 1 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
(stan na 31.12.2012r.)
komórka organizacyjna
kod
nazwa
1008
poradnia chorób
metabolicznych
poradnia chorób
metabolicznych
1010
poradnia alergologiczna
1008
łączna liczba
świadczeniodawców
realizująca
świadczenia w
zakresie danej
komórki
organizacyjnej
łączna
liczba
świadczeń
udzielony
ch w
2012r.
7
4 818
Pilne
poradnia alergologiczna
1011
1020
poradnia alergologiczna dla
dzieci
poradnia alergologiczna dla
dzieci
poradnia diabetologiczna
1020
poradnia diabetologiczna
1021
poradnia diabetologiczna
dla dzieci
poradnia diabetologiczna
dla dzieci
1011
1021
1030
0
5
74
0
2
48
153
0
4
78
125
0
14
0
404
678
989
44
1
63
1
730
810
45
0
3
1
538
801
62
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
0
22
86
298
0
0
3
127
6
47
260
193
0
0
44 295
Pilne
28
66 787
1
2 786
poradnia endokrynologiczna
Stabilne
Pilne
4
20
2
1 081
973
107
0
0
41
57
4
10
7
644
1 106
57
0
0
87 966
Stabilne
1031
poradnia endokrynologiczna
dla dzieci
Pilne
1031
poradnia endokrynologiczna
dla dzieci
1050
poradnia
gastroenterologiczna
poradnia
gastroenterologiczna
poradnia
gastroenterologiczna dla
dzieci
NZOZ "Puls-Med." Skarżysko-Kam, 1
Maja 65
Wojewódzki Szpital Zespolony Kielce,
Grunwaldzka 45
0 brak osób oczekujących
3 435
Centrum Medyczne - "Crossmed" Stabilne
Pilne
64 Profilaktyka, Diagnostyka, Terapia w
20 024
Stabilne
1
0
NZOZ Promed Kielce, Karczówkowska
36
NZOZ "Rokitek" Sandomierz, ul.
Rokitek 41a
Szpital Spec. Sandomierz, ul. Schinzla
13
NZOZ "Rokitek" Sandomierz, ul.
Rokitek 41a
NZOZ "Rokitek" Sandomierz, ul.
Rokitek 41a
ZOZ Pińczów, ul. Armii Krajowej 22
Zespół Placówek Lecznictwa
Ambulatoryjnego Caritas Diecezji
Kieleckiej, ul. Wesoła 58
1
poradnia endokrynologiczna
1051
0 brak osób oczekujących
26
1030
1050
średni czas
oczekiwani
a
0
Stabilne
8
liczba
oczekujący
ch
60 442
Pilne
2
nazwa
13
Stabilne
27
0
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
77
Pilne
11
0
uśredniony,
średni czas
oczekiwania
(w dniach)
35
Stabilne
22
1010
kat.
med.
łączna liczba
łączna liczba
osób
osób skreślonych
oczekujących w ciągu ostatnich
u wszystkich 6 mies. z powodu
wykonania
świadczeniod
świadczenia
awców
1 647 Pilne
Kielcach, Jagiellońska 92
NZOZ Endomed- w Kielcach ul.
Zagórska 20/26
NZOZ Endomed- w Kielcach ul.
Zagórska 20/27
0 brak osób oczekujących
9
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
1052
1052
1056
1056
1060
1060
poradnia
gastroenterologiczna dla
dzieci
poradnia gastrologiczna
poradnia gastrologiczna
poradnia hepatologiczna
poradnia hepatologiczna
poradnia geriatryczna
poradnia geriatryczna
1100
poradnia kardiologiczna
1100
poradnia kardiologiczna
1101
poradnia kardiologiczna dla
dzieci
1051
1101
poradnia kardiologiczna dla
dzieci
1120
poradnia chorób naczyń
1120
poradnia chorób naczyń
1130
poradnia nefrologiczna
1130
1200
1200
1220
poradnia nefrologiczna
poradnia nefrologiczna dla
dzieci
poradnia nefrologiczna dla
dzieci
poradnia dermatologiczna
poradnia dermatologiczna
poradnia neurologiczna
1220
poradnia neurologiczna
1221
poradnia neurologiczna dla
dzieci
1131
1131
1221
1222
1222
1226
1226
1240
poradnia neurologiczna dla
dzieci
poradnia leczenia bólu
poradnia leczenia bólu
poradnia padaczki
poradnia padaczki
poradnia onkologiczna
2
1 492
5
7 717
2
1 532
35
122 104
0
0
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
0
138
0
46
0
0
0
85
0
190
0
0
0
80
0
10
0
0
14
69
14
2 106
2 440
74
0
1
1
144
Pilne
Stabilne
Pilne
5
Pilne
10 321
Pilne
Stabilne
Pilne
3
0
brak osób oczekujących
ZOZ Końskie, Gimnazjalna 41 b
brak osób oczekujących
NZOZ "Partner", Kielce, Lecha 14 a
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
ZOZ MSWiA, Kielce, Wojska Polskiego
51
ZOZ Włoszczowa, Żeromskiego 28
Mariola Rutkiewicz Specjalistyczny
Gabinet Kardiologii Dziecięcej, Kielce,
IX Wieków Kielc 6/18
0
208
0
23
0
0
0
149
0
40
0
0
0
188
107
217
0
1
526
72 Szpital Specjal. Sandomierz, Schinzla 13
0
144
0
28
0
9
355
1 360
5 Starachowicach, Kilińskiego 26
NZOZ "Medyk" Kielce, E. Orzeszkowej
44 55
148
72
0
88
0
137
10 634
Stabilne
9
0
11 400
Stabilne
3
0 brak osób oczekujących
Stabilne
NSZOZ Centrum Medyczne "Visus" w
Eko Życie Zamorski Ryszard Ostrowiec
Św. Przytulna 2
PZOZ Starachowice, ul. Radomska 70
2
2
13
461
636
54
0
1
1 Szpital Specjal. Sandomierz, Schinzla 13
0
3
53
319
19 Szpital Specjal. Sandomierz, Schinzla 13
8
35
ZOZ Końskie, Gimnazjalna 41 b
PZOZ Starachowice, ul. Radomska 70
PZOZ Starachowice, ul. Radomska 70
NZOZ „Neuron" Pińczów ul. Batalionów
Chłopskich,33
Poradnia Specjalistyczna Remedium
Zofia Piotrowicz Kielce, al. IX Wieków
Kielc 6/18
0
954
2
21
218
51
104
166
0
6
32 Szpital Specjal. Sandomierz, Schinzla 13
56
106
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4 904
Stabilne
34
188 552
51
186 182
6
16 881
Pilne
Stabilne
Pilne
30
1 542
11
37
2 109
143
1
25
3
Stabilne
1 709
3 022
24
0
1
2
Stabilne
1 574
234
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Pilne
5
9 307
1
482
4
7 771
0
0
0
0
0
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
10
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
1240
poradnia onkologiczna
1241
poradnia onkologiczna dla
dzieci
poradnia onkologiczna dla
dzieci
poradnia gruźlicy i chorób
płuc
poradnia gruźlicy i chorób
płuc
poradnia gruźlicy i chorób
płuc dla dzieci
poradnia gruźlicy i chorób
płuc dla dzieci
poradnia pulmonologiczna
1241
1270
1270
1271
1271
1272
1272
poradnia pulmonologiczna
1273
poradnia pulmonologiczna
dla dzieci
poradnia pulmonologiczna
dla dzieci
poradnia reumatologiczna
1273
1280
1280
poradnia reumatologiczna
1281
poradnia reumatologiczna
dla dzieci
poradnia reumatologiczna
dla dzieci
poradnia chorób zakaźnych
poradnia chorób zakaźnych
poradnia chorób zakaźnych
dla dzieci
poradnia chorób zakaźnych
dla dzieci
poradnia medycyny
sportowej
poradnia medycyny
sportowej
poradnia neonatologiczna
poradnia neonatologiczna
poradnia ginekologicznopołożnicza
poradnia ginekologicznopołożnicza
poradnia ginekologiczna
1281
1340
1340
1341
1341
1370
1370
1421
1421
1450
1450
1452
1
15
Stabilne
2
35
Pilne
0
Stabilne
Pilne
0
0 brak osób oczekujących
0
0
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
13
204
0
0
0
2
0
0
21
83
96
301
0
0
36
21 427
2
7 869
0
22
1
Pilne
0
0
0
178
416
33
0
3
2 ZOZ Końskie, ul. Gimnazjalna 41 b
0
4
13
92
23 ZOZ Końskie, ul. Gimnazjalna 41 b
25
45
2
70
0
133
2
75
Stabilne
Stabilne
Pilne
106 487
2
1 442
2
4 523
1
2 026
5 PZOZ Starachowice, ul. Radomska 70
19
4 792
124
328 887
1 162
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
Stabilne
0
0
0
0
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0
0
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
91
120
0
0
Centrum Medyczne "Zagnańska" -NZOZ
w Kielcach, ul. Zagnańska 77
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
Stabilne
55
836
3
Pilne
Stabilne
0
0
0
0
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
1 551
4 730
Stabilne
1 439
NZOZ "Supramed" Kielce, Warszawska
151
632
Stabilne
6 269
9
Vita Centrum Zdrowia w
Starachowicach, ul. Wł. Borkowskiego 1
brak osób oczekujących
Centrum Medyczne - "Crossmed" Profilaktyka, Diagnostyka, Terapia w
Kielcach, jagiellońska 92
Stabilne
Pilne
37
Zdzisław Ogonek NZOZ "Nowe Życie"
Włoszczowa, Mleczarska 11
0 brak osób oczekujących
2 657
12
1
13
54 255
Pilne
9
0
3 365
Stabilne
5
NZOZ "Metabolik" w Kielcach, Os. Na
4 Stoku 63 a
Pilne
0
0
3 GOZ Imielno, ul. Cmentarna 5
0
brak osób oczekujących
11
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
1452
1453
1453
1458
1458
1500
1500
1501
1501
1506
poradnia ginekologiczna
poradnia ginekologiczna dla
dziewcząt
poradnia ginekologiczna dla
dziewcząt
poradnia profilaktyki chorób
piersi
poradnia profilaktyki chorób
piersi
poradnia chirurgii ogólnej
poradnia chirurgii ogólnej
dla dzieci
poradnia chirurgii ogólnej
dla dzieci
poradnia proktologiczna
poradnia proktologiczna
1530
poradnia chirurgii
naczyniowej
poradnia chirurgii
naczyniowej
poradnia chirurgii
onkologicznej
poradnia chirurgii
onkologicznej
poradnia neurochirurgiczna
1540
1540
1570
1570
poradnia neurochirurgiczna
1580
poradnia chirurgii urazowoortopedycznej
poradnia chirurgii urazowoortopedycznej
poradnia chirurgii urazowoortopedycznej dla dzieci
poradnia chirurgii urazowoortopedycznej dla dzieci
poradnia wad postawy
1580
1581
1581
1583
4
1583
poradnia wad postawy
1584
poradnia osteoporozy
1584
poradnia osteoporozy
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
0
6
36
83
0
0
2
12
0
0
36
115
0
0
87
54
1 PZOZ Starachowice, ul. Radomska 70
0
3
4 ZOZ Końskie, ul. Gimnazjalna 41 b
26
20
0
0
33
108
0
13
44
61
0
12
90
53
0
0
0
16
0
8
2
67
1 343
5 911
poradnia chirurgii ogólnej
1506
1530
2
Stabilne
Pilne
32
Stabilne
Pilne
4
4 587
2
4 757
1
550
990
7
0
0
0 brak osób oczekujących
Stabilne
7
149
5
Pilne
0
0
0
25
92
115
0
0
183
369
0
1
93
288
0
0
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
38 601
Stabilne
Pilne
2
6 974
27
195 544
32 ZOZ Końskie, ul. Gimnazjalna 41 b
0 brak osób oczekujących
2
108
5
309
1
2 893
2 734
18
2
173
2
141
632
26
0
0
0
42
143
5
Pilne
2
47
8
Stabilne
3
51
67
Stabilne
Pilne
17 440
Stabilne
Pilne
6
4 620
1
1 926
Stabilne
Woj. Szpital Dziecięcy Kielce, ul.
Langiewicza 2
brak osób oczekujących
NZOZ "Ars-Med." Ostrowiec
Świętokrzyski, Słowackiego 23
0 brak osób oczekujących
75
Stabilne
Pilne
6
24
24 253
3
11
0
185 419
NSZOZ Centrum Medyczne "Visus" w
Starachowicach, Kilińskiego 26
Wojewódzki Szpital Zespolony Kielce,
Grunwaldzka 45
Wojewódzki Szpital Zespolony Kielce,
Grunwaldzka 45
SSZOR "Górka" Busko-Zdrój, dr Sz.
Starkiewicza 1
"Przyjaciel" spółka z oo Kielce, Osiedle
na Stoku 63a
SSZOR "Górka" Busko-Zdrój, dr Sz.
Starkiewicza 1
SSZOR "Górka" Busko-Zdrój, dr Sz.
Starkiewicza 1
brak osób oczekujących
Medicus" Strączyński Marek,
Strączyńska Anna Kielce, os. na stoku
63a
Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego w
Busku- Zdroju ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego w
12
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
Busku- Zdroju ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
1587
poradnia preluksacyjna
1587
poradnia preluksacyjna
1600
poradnia okulistyczna
1600
1604
1604
poradnia okulistyczna
poradnia okulistyczna dla
dzieci
poradnia okulistyczna dla
dzieci
poradnia leczenia zeza
poradnia leczenia zeza
1610
poradnia otolaryngologiczna
1601
1601
1610
poradnia otolaryngologiczna
1611
poradnia otolaryngologiczna
dla dzieci
poradnia otolaryngologiczna
dla dzieci
1611
1612
Pilne
8
7 534
56
232 013
3 312
51
133 297
6
20
73
0
0
0
0
Pilne
3
15
1
911
2 370
13
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
0
2
8
25
0
12
24
26
0
0
44
277
1
290
26
214
Przychodnia dla Rodziny "Galus" Ewa i
Robert Brumirscy w Kielcach, ul. Górna
19a
Przychodnia dla Rodziny "Galus" Ewa i
Robert Brumirscy w Kielcach, ul. Górna
19a
Przychodnia dla Rodziny "Galus" Ewa i
Robert Brumirscy w Kielcach, ul. Górna
19a
Przychodnia dla Rodziny "Galus" Ewa i
Robert Brumirscy w Kielcach, ul. Górna
19a
brak osób oczekujących
Logos Diagnoza i Terapia Logopedyczna
mgr Agnieszka Plewa Ostrowiec
Świętokrzyski, Jaśminowa 31
PZOZ Starachowice, ul. Radomska 70
ZOZ Końskie, ul. Gimnazjalna 41 b
0
5
1
13
71
6
1
3
12
57
164
26
0
0
0
Stabilne
69
102
9
Pilne
Stabilne
1
901
9
1 116
3
106
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
bd
bd
bd
bd
poradnia logopedyczna
Pilne
3
0
0
0
1616
1032
0
0
Pilne
Stabilne
Stabilne
1641
0
0
8
poradnia foniatryczna
2 460
42
104
1 704
1
27
26
1614
1641
10
Stabilne
Pilne
73 362
2
2
poradnia foniatryczna
22
200
109
1614
poradnia urologiczna
poradnia urologiczna
poradnia urologiczna dla
dzieci
poradnia urologiczna dla
dzieci
poradnia
endokrynologiczno-
688
0
Stabilne
1640
1640
30
31
poradnia audiologiczna
poradnia logopedyczna
0
17 060
1612
1616
32
7 263
5 667
48 641
4
1
4 051
29
0
524
Pilne
1
0
38
Pilne
Stabilne
poradnia audiologiczna
Centrum Medyczne "Zagnańska" - NZOZ
w Kielcach, ul. Zagnańska 77
Wojewódzki Szpital Zespolony Kielce,
Grunwaldzka 45
ZOZ Końskie, ul. Gimnazjalna 41 b
NSZOZ Centrum Medyczne "Visus" w
Starachowicach, Kilińskiego 26
NSZOZ Centrum Medyczne "Visus" w
Starachowicach, Kilińskiego 27
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
Przychodnia dla Rodziny "Galus" Ewa i
Robert Brumirscy w Kielcach, ul. Górna
19a
NSZOZ "Puls-Med" SkarżyskoKamienna, 1 Maja 65
9
19 772
2
4
0 brak osób oczekujących
482
Pilne
1
0
315
Stabilne
Stabilne
5
0
5 034 Pilne
bd bd
13
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
ginekologiczna
poradnia
1032 endokrynologicznoginekologiczna
poradnia leczenia
1036 niepłodności
poradnia leczenia
1036 niepłodności
1070 poradnia hematologiczna
1070 poradnia hematologiczna
1080 poradnia immunologiczna
1080 poradnia immunologiczna
1210 poradnia genetyczna
1210 poradnia genetyczna
1242 poradnia chemioterapii
1242 poradnia chemioterapii
1244 poradnia radioterapii
1244 poradnia radioterapii
1454 poradnia patologii ciąży
1454 poradnia patologii ciąży
poradnia okresu
1456 przekwitania
poradnia okresu
1456 przekwitania
poradnia ginekologii
1460 onkologicznej
poradnia ginekologii
1460 onkologicznej
poradnia chirurgii klatki
1520 piersiowej
poradnia chirurgii klatki
1520 piersiowej
poradnia chirurgii
1630 szczękowo-twarzowej
poradnia chirurgii
1630 szczękowo-twarzowej
Sporządził: ŚOW NFZ
1
13 181
1
121
1
1 471
1
19 643
1
11 202
1
267
1
1 034
2
2
bd
bd
bd bd
bd
bd
Pilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
Pilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Pilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Pilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
1 762
2
1
Stabilne
287
4 408
3 518
14
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
Tabela 2 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego
(stan na 31.12.2012r.)
komórka organizacyjna
kod
nazwa
łączna liczba
świadczeniodaw
łączna liczba
ców realizująca
świadczeń
świadczenia w
udzielonych
zakresie danej
w 2012r.
komórki
organizacyjnej
4000 oddział chorób wewnętrznych
kat.
med.
łączna liczba
łączna liczba
osób
osób
skreślonych w
oczekujących ciągu ostatnich
u wszystkich
6 mies. z
świadczeniod
powodu
awców
wykonania
świadczenia
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
uśredniony,
średni czas
oczekiwania
(w dniach)
nazwa
ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski
liczba
oczekują
cych
średni
czas
oczekiwa
nia
11
21
8
40
0
9
0
25
0
154
Stabilne
50
100
1 Szymanowskiego 11
ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski
5 Szymanowskiego 12
Pilne
Stabilne
0
7
0
50
0 brak osób oczekujących
25 ZOZ Końskie Gimnazjalna 41 B
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
4071 dzieci
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
4100 oddział kardiologiczny
Pilne
1
11
1
4
Stabilne
54
328
21
34
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
0
0
0
0
0
12
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
8
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
16
0
0
0
8
0
4000 oddział chorób wewnętrznych
4050 oddział gastroenterologiczny
4050 oddział gastroenterologiczny
Pilne
18
39 445
1
670
1
444
oddział hematologiczny dla
4071 dzieci
oddział hematologiczny dla
4100 oddział kardiologiczny
4130
4130
4131
4131
4200
4200
4220
4220
4240
4240
4270
4270
4272
oddział nefrologiczny
oddział nefrologiczny
oddział nefrologiczny dla dzieci
oddział nefrologiczny dla dzieci
oddział dermatologiczny
oddział dermatologiczny
oddział neurologiczny
oddział neurologiczny
oddział onkologiczny
oddział onkologiczny
oddział gruźlicy i chorób płuc
oddział gruźlicy i chorób płuc
oddział pulmonologii
7
3
1 979
1
690
2
1 372
7
11 205
1
208
3
7 534
4272 oddział pulmonologii
4280 oddział reumatologiczny
16 952
Stabilne
4
2 586 Pilne
Wojewódzki Szpital Zespolony
1 Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
Wojewódzki Szpital Zespolony
16 Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
0
0
0
0
0
8
0
2
0
0
0
3
0
0
10
6
26
147
18
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
ZOZ Końskie Gimnazjalna 41 B
brak osób oczekujących
PZOZ Starachowice, Radomska 70
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
WSZS Chęciny, Czerwona Góra 10
brak osób oczekujących
ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski
Szymanowskiego 12
ZOZ Końskie Gimnazjalna 41 B
0
5
12
38
15
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
oddział reumatologiczny
oddział chorób zakaźnych
oddział chorób zakaźnych
oddział pediatryczny
oddział pediatryczny
oddział neonatologiczny
oddział neonatologiczny
oddział ginekologiczno4450 położniczy
oddział ginekologiczno4450 położniczy
4280
4340
4340
4401
4401
4421
4421
317
0
6
0
126
0
0
591
0
1
0
191
0
0
40
0
78
0
9
0
0
7
23
1
Stabilne
92
370
9
Pilne
75
679
4
576
0
0
1 762
0
1
21
0
180
Pilne
0
0
4520 piersiowej
Stabilne
0
3
4530 oddział chirurgii naczyniowej
Pilne
1
28
4500 oddział chirurgiczny ogólny
4500 oddział chirurgiczny ogólny
4501 oddział chirurgiczny dla dzieci
4501 oddział chirurgiczny dla dzieci
4
4 650
11
18 483
14
10 581
14
33 276
Pilne
17
33 701
1
3 573
2
2 228
oddział chirurgii klatki
4520 piersiowej
oddział chirurgii klatki
3
1 886
oddział chirurgii urazowo-
53
39
58
17
102
0
0
85
0
180
0 brak osób oczekujących
0
0
5 WSS Chęciny, Czerwona Góra 10
0
5
0
4
92
24
0
5
21
24
5
36
488
109
36
80
286
309
5
29
140
24
3
88
36
502
59
109
54
182
6
528
318
35
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
Stabilne
2
73
36
185
0
49
0
90
1 391
Pilne
14 580
Stabilne
2
4
Radomska70D
ZOZ Końskie Gimnazjalna 41 B
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
27
Stabilne
11
4 Serca Starachowice,
2
Pilne
1
oddział chirurgii urazowo-
4581 ortopedycznej dla dzieci
4600 oddział okulistyczny
4600 oddział okulistyczny
1
18
Stabilne
4580 ortopedycznej
4581 ortopedycznej dla dzieci
0
585
oddział chirurgii urazowooddział chirurgii urazowo-
159
0
311
0
121
0
0
577
Pilne
1
4570 oddział neurochirurgiczny
4580 ortopedycznej
152
0
6
0
115
0
0
160
Stabilne
4560 oddział kardiochirurgiczny
4570 oddział neurochirurgiczny
Stabilne
Pilne
Stabilne
ZOZ Końskie Gimnazjalna 41 B
brak osób oczekujących
PZOZ Starachowice, Radomska 70
brak osób oczekujących
WSSD Kielce, Langiewicza 2
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski
Szymanowskiego 12
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
ZOZ Końskie Gimnazjalna 41 B
brak osób oczekujących
WSSD Kielce, Langiewicza 2
Polsko-Amerykańskie Kliniki
4530 oddział chirurgii naczyniowej
4560 oddział kardiochirurgiczny
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
1 301
5 235
0 brak osób oczekujących
32 ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski
16
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
4610 oddział otolaryngologiczny
4610 oddział otolaryngologiczny
oddział chirurgii szczękowo-
4630 twarzowej
4640 oddział urologiczny
4640 oddział urologiczny
2500/ oddział/zespół chirurgii jednego
dnia / oddział leczenia jednego
4670 dnia
4260
4260
4261
4261
4030
4030
4070
4070
4246
4246
4540
4540
4140
4140
4244
4244
3300
3300
4900
4900
oddział anestezjologii i
intensywnej terapii
oddział anestezjologii i
intensywnej terapii
oddział anestezjologii i
intensywnej terapii dla dzieci
oddział anestezjologii i
intensywnej terapii dla dzieci
oddział endokrynologiczny
oddział endokrynologiczny
oddział hematologiczny
oddział hematologiczny
oddział ginekologii
onkologicznej
oddział ginekologii
onkologicznej
oddział chirurgii onkologicznej
oddział chirurgii onkologicznej
oddział medycyny nuklearnej
oddział medycyny nuklearnej
oddział radioterapii
oddział radioterapii
szpitalny oddział ratunkowy
szpitalny oddział ratunkowy
izba przyjęć szpitalna
izba przyjęć szpitalna
11
7
6
43
702
401
27
715
163
0
0
0
0
Stabilne
46
63
25
62
3
314
86
62 35
2 ZOZ Końskie Gimnazjalna 41 b
14 ZOZ Końskie Gimnazjalna 41 b
29 ZOZ Pińczów, Armii Krajowej 22
Pilne
Stabilne
6
81
78
0
77
78
11
43
86
745
292
62 ZOZ Pińczów, Armii Krajowej 22
745
89
Pilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Pilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
Pilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
Pilne
Stabilne
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
8 816
Stabilne
oddział chirurgii szczękowo-
4630 twarzowej
13
Pilne
7
Pilne
1
11 754
14
6 780
16
1 805
1
0 brak osób oczekujących
381
6
Szymanowskiego 12
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
Pilne
Stabilne
ZOZ MSWiA, Wojska Polskiego
117
1
2 633
1
896
1
1 373
2
2 582
1
165
1
3 355
9
123 956
10
36 023
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
Sporządził: ŚOW NFZ
17
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
Tabela 3 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielane świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia
uzależnień (stan na 31.12.2012r.)
komórka organizacyjna
kod
nazwa
1700
poradnia zdrowia
psychicznego
1700
1701
1701
1706
1706
1707
1707
1708
poradnia zdrowia
psychicznego
poradnia zdrowia
psychicznego dla dzieci i
młodzieży
poradnia zdrowia
psychicznego dla dzieci i
młodzieży
poradnia leczenia nerwic
poradnia leczenia nerwic
poradnia dla osób z
autyzmem dziecięcym
poradnia dla osób z
autyzmem dziecięcym
poradnia dla osób z
autyzmem dziecięcym
1708
poradnia dla osób z
autyzmem dziecięcym
1740
poradnia leczenia
uzależnień
łączna liczba
świadczeniodawc
łączna
ów realizująca
liczba
świadczenia w
świadczeń
zakresie danej
udzielonych
komórki
w 2012r.
organizacyjnej
Pilne
33
3
1746
1 427
1
892
1746
4
0
nazwa
0 brak osób oczekujących
8
Ośrodek Leczenia Zaburzeń
Psychicznych i Uzależnień
"Eskulap" Ostrowiec ul
Sienkiewicza 81
liczba
oczekujących
średni czas
oczekiwania
0
0
30
42
218
220
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
Stabilne
bd
bd
bd
bd
bd bd
bd bd
bd
bd
bd
bd
Pilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
0
0
0
0
8
53
0
0
11
39
Pilne
0 brak osób oczekujących
6 658
2 748
Poradnia dla Osób z
Autyzmem ul. Mieszka i 79
w Kielcach
Ośrodek Leczenia Zaburzeń
Psychicznych i Uzależnień
"Eskulap" Ostrowiec ul
Sienkiewicza 80
Ośrodek Leczenia Zaburzeń
Psychicznych i Uzależnień
"Eskulap" Ostrowiec ul
Sienkiewicza 80
Stabilne
8
14
27
Pilne
1
0
0
Stabilne
8
32
3
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
50 098
poradnia leczenia
uzależnień
poradnia terapii
uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
poradnia terapii
0
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
uśredniony,
średni czas
oczekiwania
(w dniach)
7 121
1
2
łączna liczba osób
skreślonych w
ciągu ostatnich 6
mies. z powodu
wykonania
świadczenia
154 255
Stabilne
20
1740
kat.
med.
łączna liczba
osób
oczekujących
u wszystkich
świadczeniod
awców
18
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
1790
1790
2700
2700
2712
2712
2720
2720
2724
2724
2726
2726
2730
2730
4700
4700
4701
4701
4704
4704
4710
4710
uzależnienia od substancji
psychoaktywnych
poradnia psychologiczna
poradnia psychologiczna
oddział dzienny
psychiatryczny (ogólny)
oddział dzienny
psychiatryczny (ogólny)
oddział dzienny terapii
uzależnienia od alkoholu
oddział dzienny terapii
uzależnienia od alkoholu
hostel dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
hostel dla osób z
zaburzeniami psychicznymi
hostel dla uzależnionych od
alkoholu
hostel dla uzależnionych od
alkoholu
hostel dla uzależnionych od
substancji
psychoaktywnych
hostel dla uzależnionych od
substancji
psychoaktywnych
zespół leczenia
środowiskowego
(domowego)
zespół leczenia
środowiskowego
(domowego)
oddział psychiatryczny
(ogólny)
oddział psychiatryczny
(ogólny)
oddział psychiatryczny dla
dzieci
oddział psychiatryczny dla
dzieci
oddział leczenia zaburzeń
nerwicowych
oddział leczenia zaburzeń
nerwicowych
oddział psychiatryczny dla
chorych somatycznie
oddział psychiatryczny dla
4
5 393
2
280
4
1
1
3
6
3
1
1
1
Pilne
Stabilne
0
0
0
0
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0
0
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
20
17
47 Świętokrzyskie Centrum
25
47
468
29
45
64
5 430
6 662
252
104
315
Stabilne
19
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
chorych somatycznie
oddział/ośrodek leczenia
alkoholowych zespołów
4742 abstynencyjnych
(detoksykacji)
oddział/ośrodek leczenia
alkoholowych zespołów
4742 abstynencyjnych
(detoksykacji)
oddział/ośrodek terapii
4744 uzależnienia od alkoholu
oddział/ośrodek terapii
4744 uzależnienia od alkoholu
oddział/ośrodek
rehabilitacyjny dla
4750 uzależnionych od
substancji
psychoaktywnych
oddział/ośrodek
rehabilitacyjny dla
4750 uzależnionych od
substancji
psychoaktywnych
zakład/oddział opiekuńczo5172 leczniczy psychiatryczny
zakład/oddział opiekuńczo5172 leczniczy psychiatryczny
Sporządził: ŚOW NFZ
Psychiatrii w Morawicy
1
1
3
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
1
20
0
16
1 145
1 590
180
Ośrodek Leczenia Uzależnień
5 od Środków Psychoaktywnych
"San Damiano" - Chęciny
1
Pilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
8
Tabela 4 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielane świadczeń z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych (stan na 31.12.2012r.)
komórka organizacyjna
kod
1180
1180
2140
nazwa
poradnia medycyny
paliatywnej
poradnia medycyny
paliatywnej
zespół długoterminowej
opieki domowej
łączna liczba
świadczeniodawc
łączna liczba
ów realizująca
świadczeń
świadczenia w
udzielonych
zakresie danej
w 2012r.
komórki
organizacyjnej
5
3
łączna liczba
łączna liczba
osób skreślonych
osób
w ciągu
oczekujących
kat. med.
ostatnich 6 mies.
u wszystkich
z powodu
świadczeniod
wykonania
awców
świadczenia
uśredniony,
średni czas
oczekiwania
(w dniach)
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
nazwa
liczba
średni czas
oczekujących oczekiwania
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
6
104
2 218
89 Pilne
0
4
23
Poznańska Agencja Medyczna
"Help!" ul. Dziewińska 6
20
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
2140
zespół długoterminowej
opieki domowej
Stabilne
0
9
2141
zespół długoterminowej
opieki domowej dla dzieci
Pilne
5
1
Stabilne
0
0
Pilne
0
26
Stabilne
0
163
38
Pilne
Stabilne
0
0
0
0
0
0
Pilne
0
0
Stabilne
0
0
2141
zespół długoterminowej
opieki domowej dla dzieci
2142
pielęgniarska opieka
długoterminowa
pielęgniarska opieka
długoterminowa
2180 hospicjum domowe
2180 hospicjum domowe
hospicjum domowe dla
2181 dzieci
hospicjum domowe dla
2181 dzieci
zakład pielęgnacyjno5160 opiekuńczy
zakład pielęgnacyjno5160 opiekuńczy
zakład opiekuńczo5170 leczniczy
zakład opiekuńczo5170 leczniczy
oddział medycyny
4180 paliatywnej
oddział medycyny
4180 paliatywnej
5180 hospicjum stacjonarne
5180 hospicjum stacjonarne
Sporządził: ŚOW NFZ
NZOZ Dom Sue Ryder,
13 Bydgoszcz, Roentgena 3
0
39
3 - NSZOZ w Bydgoszczy ul.
0
10
0 brak osób oczekujących
0
0
1
29
7
126
0
0
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Medycyna Specjalistyczna sp. z o.o
2
Łochowska 69
5
NZOZ Jędrzejów Usługi
29
2 533
2142
8
1 373
1
32
1
14
3
2
4 Pielęgniarskie "Mag-Med" ul.
Bolesława Chrobrego 9
NZOZ "Opiekun" Ostrowiec
Świętokrzyski, Słowackiego 58
brak osób oczekujących
brak osób oczekujących
Pilne
bd
bd
bd
bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd
bd
bd
bd
Pilne
bd
bd
bd
bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd
bd
bd
bd
21
988
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
684
Stabilne
0
0
0
0
0 brak osób oczekujących
0 brak osób oczekujących
0
0
0
0
479
21
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
Tabela 5 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielane świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej
(stan na 31.12.2012r.)
komórka organizacyjna
kod
1300
nazwa
łączna liczba
świadczeniodawc
łączna liczba
ów realizująca
świadczeń
świadczenia w
udzielonych
zakresie danej
w 2012r.
komórki
organizacyjnej
Pilne
poradnia rehabilitacyjna
28
1300
1310
1310
dział (pracownia) fizjoterapii
2146
2146
dział (pracownia) fizjoterapii
dla dzieci
dział (pracownia) fizjoterapii
dla dzieci
zespół rehabilitacji domowej
zespół rehabilitacji domowej
2300
ośrodek rehabilitacji dziennej
1311
1311
2300
ośrodek rehabilitacji dziennej
2301
ośrodek rehabilitacji dziennej
dla dzieci
2302
ośrodek rehabilitacji dziennej
dla dzieci
ośrodek rehabilitacji
kardiologicznej
ośrodek rehabilitacji
kardiologicznej
4300
oddział rehabilitacyjny
2301
2302
4300
4301
4301
Stabilne
oddział rehabilitacyjny
oddział rehabilitacyjny dla
dzieci
oddział rehabilitacyjny dla
dzieci
4
38
94
15
161
53
302
62
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Stabilne
0
0
0 brak osób oczekujących
0
0
Pilne
7 767
Stabilne
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
bd
747
899
46
195
274
2 289
2 108
164
234
880
1
3
3
9
17
81
344
12
33
23
Pilne
5
49
5
16
Stabilne
2
0
0
0
3 915
1 218
531
431
446
800
6 783
7 007
1 637
104
Pilne
Pilne
bd
bd
21 Wojskowy Szpital Uzdrow.Reh. w Busku Zdroju
ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski,
Szymanowskiego 11
Centrum P Ś R i Rehabilitacji przy
Stacji Opieki Caritas w
Sandomierzu ul. Opatowska 10
PZOZ Starachowice ul. Radomska
70
16 WSZ Kielce ul. Grunwaldzka 46
0 brak osób oczekujących
Wojewódzki Szpital Zespolony
109 Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
7 519
Stabilne
2
4
29 937
Stabilne
13
1
17 233
Pilne
1
SZPOZ w Chęcinach, Os. Północ
10,
NZOZ - "Pacjent" w Ćmielowie,
Ostrowiecka 38
średni czas
oczekiwania
7
Stabilne
8
1 961
SSOR "Górka" w Busku-Zdroju
liczba
oczekują
cych
1 283
Pilne
23
952
nazwa
3 ul. dr sz. Starkiewicza 1
OLK w Skarżysku-Kamiennej ul.
19 Sokola 50
1 253 554
Stabilne
1
89
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
310
Pilne
109
11
34 687
poradnia rehabilitacyjna
dział (pracownia) fizjoterapii
kat.
med.
łączna liczba łączna liczba osób
osób
skreślonych w
uśredniony,
oczekujących
ciągu ostatnich 6 średni czas
u wszystkich
mies. z powodu oczekiwania
świadczenioda
wykonania
(w dniach)
wców
świadczenia
273
Zakład Lecznictwa
Uzdrowiskowego w Busku- Zdroju
, gen. F. Rzewuskiego 1
6 286
2 142
4
74
7 ZOZ Końskie Gimnazjalna 41 b
0
7
74
413
43 ZOZ Końskie Gimnazjalna 41 b
14
64
1 302
Stabilne
22
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
4308
oddział rehabilitacji narządu
ruchu
oddział rehabilitacji narządu
ruchu
oddział rehabilitacji
neurologicznej
oddział rehabilitacji
neurologicznej
oddział rehabilitacji
kardiologicznej
4308
oddział rehabilitacji
kardiologicznej
4302
4302
4306
4306
0
0
157
240
Pilne
18
113
Stabilne
23
35
Pilne
1
Stabilne
6
2
0 brak osób oczekujących
0
0
149
112
1
21
21 PZOZ Starachowice, Radomska 70
2
58
Wojewódzki Szpital Zespolony
Kielce, ul. Grunwaldzka 45.
Zakład Lecznictwa
Uzdrowiskowego w Busku- Zdroju
, gen. F. Rzewuskiego 1
25
25
8
18
532
830
ZOZ Włoszczowa, Żeromskiego
112 28
ZOZ Ostrowiec Świętokrzyski
6 Szymanowskiego 12
Pilne
13
131
13
Stabilne
18
103
9
773
Sporządził: ŚOW NFZ
Tabela 6 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielane świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego
(stan na 31.12.2012r.)
komórka organizacyjna
kod
nazwa
1800
poradnia stomatologiczna
1800
poradnia stomatologiczna
łączna liczba
świadczeniodawcó
łączna
w realizująca
liczba
świadczenia w
świadczeń
zakresie danej
udzielonych
komórki
w 2012r.
organizacyjnej
kat.
med.
Pilne
271
łączna liczba łączna liczba osób
osób
skreślonych w
oczekujących ciągu ostatnich 6
u wszystkich
mies. z powodu
świadczenioda
wykonania
wców
świadczenia
40
36
3 590
6 864
2 107 627
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
uśredniony,
średni czas
oczekiwania
(w dniach)
nazwa
NZOZ „Rokitek" Sandomierz,
1 ul. Rokitek 41a
liczba
oczekujących
średni czas
oczekiwania
0
4
155
900
0
0
0
5
Prywatna Praktyka Lekarska
Stabilne
21 Dentystyczna - Jasińska Beata
Kluczewsko, ul. Nowa 8
1801
poradnia stomatologiczna
dla dzieci
1801
poradnia stomatologiczna
dla dzieci
1810
poradnia chorób błon
śluzowych przyzębia
1810
poradnia chorób błon
śluzowych przyzębia
1820
poradnia ortodontyczna
9
1
Pilne
0
0
0 brak osób oczekujących
Stabilne
0
0
1 Anna Plichta Kielce Barwinek
Pilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
Stabilne
bd
bd
bd bd
bd
bd
7
8
8
88
106 027
Gabinet Stomatologiczny
31 /budynek szkoły 32
965
NZOZ "Dentala" w
8
36 401 Pilne
14 Starachowicach, ul.
Spółdzielcza 21
23
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
1820
poradnia ortodontyczna
Stabilne
1830
poradnia protetyki
stomatologicznej
Pilne
1830
poradnia protetyki
stomatologicznej
1840
poradnia chirurgii
stomatologicznej
1840
poradnia chirurgii
stomatologicznej
15
4 344
791
0
0
2 312
948
441
Specjalistyczny Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej "Moto-Med" - Kazimiera
Sikora. Kielce, Słoneczna 1
0 brak osób oczekujących
12 323
1 698
1 003
0
0
1 175
368
0
0
34
36
Citodent S.C. Centrum
Stabilne
93 Stomatologiczne, Oława, pl.
Zamkowy 5
Pilne
20
0
0
91
203
0 brak osób oczekujących
128 013
NZOZ "Ars Medica" Centrum
Stabilne
4 Stomatologii, Kielce,
Zagórska 20/15
Sporządził: ŚOW NFZ
Tabela 7 Informacja o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na udzielane świadczeń z zakresu wybranych procedur medycznych
(stan na 31.12.2012r.)
łączna liczba
łączna liczba
świadczeniodawców
łączna
osób
realizująca
liczba
kategoria oczekujących
procedura medyczna
świadczenia w
świadczeń
medyczna u wszystkich
zakresie danej
udzielonych
świadczeniod
komórki
w 2012r.
awców
organizacyjnej
łączna liczba osób
skreślonych w
ciągu ostatnich 6
mies. z powodu
wykonania
świadczenia
uśredniony,
średni czas
oczekiwania
(w dniach)
świadczeniodawca o najdłuższym czasie oczekiwania
nazwa
liczba
średni czas
oczekujących oczekiwania
Specjalistyczny Szpital
Pilne
endoprotezoplastyka
stawu biodrowego
11
Pilne
9
5
rewizja po
4
140 Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
2 056
198
459
74
96
104
2 030
142
328
8
21
19
22
5
13
0
6
12
500
Stabilne
rewizja po
endoprotezoplastyce
stawu biodrowego
261
1 389
Stabilne
endoprotezoplastyka
stawu kolanowego
92
Pilne
17
Stabilne
13 Pilne
"Górka" w Busku-Zdroju
Specjalistyczny Szpital
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
"Górka" w Busku-Zdroju
Specjalistyczny Szpital
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
"Górka" w Busku-Zdroju
Specjalistyczny Szpital
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny
"Górka" w Busku-Zdroju
Wojewódzki Szpital Zespolony
w Kielcach
Powiatowy Zakład Opieki
Zdrowotnej w Starachowicach
Powiatowy Zakład Opieki
Zdrowotnej w Starachowicach
17
348
338
1 044
19
301
564
1 039
5
71
3
86
0
63
24
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
endoprotezoplastyce
stawu kolanowego
Stabilne
2
1
996
842
Wojewódzki Szpital Zespolony
2 w Kielcach
0
28
362
482
1 513
878
0
0
15
34
Niepubliczny Specjalistyczny
Pilne
zabiegi w zakresie
soczewki (zaćma)
7
4 645
Stabilne
usunięcie zwężenia
tętnicy wieńcowej
(angioplastyka)
Pilne
8
11 332
1 384
0
1
20
77
2 916
Stabilne
183 ZOZ Centrum Medyczne
"VISUS" w Starachowicach
Niepubliczny Specjalistyczny
574 ZOZ Centrum Medyczne
"VISUS" w Starachowicach
0 brak osób oczekujących
Zespół Opieki Zdrowotnej w
10 Końskich
Sporządził: ŚOW NFZ
Tabela 8 Informacja o liczbie oczekujących na udzielane świadczenia lecznictwa uzdrowiskowego (od momentu wpłynięcia skierowania do momentu
rozpoczęcia leczenia (stan na 31.12.2012r.)
tryb leczenia
profil leczenia
układu krążenia
układu ruchu
układu trawiennego
układu oddechowego
diabetologia
urologia
stacjonarne
dermatologia
leczenie w szpitalu ginekologia
uzdrowiskowym mastektomia
endokrynologia
otyłość
okulistyka
pozostałe
RAZEM:
stacjonarne
leczenie w
sanatorium
układu krążenia
układu ruchu
układu trawiennego
łączna liczba świadczeniodawców
realizujących świadczenia
w zakresie danej komórki
organizacyjnej
6
16
4
8
4
3
2
3
0
2
4
0
0
średni czas oczekiwania (w miesiącach)
łączna liczba
świadczeń
w tym liczba oczekujących
liczba
udzielonych
oczekujących
powyżej 6 powyżej 12
mniej niż 6
powyżej 18
w 2012r.
ogółem
do 12
do 18
430
86
72
11
1
2
1 030
205
181
22
2
0
115
9
8
1
0
0
159
116
96
19
0
1
90
9
9
0
0
0
34
5
4
1
0
0
25
2
1
0
1
0
77
7
6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
7
6
0
1
0
2
6
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
1 989
452
388
56
5
3
38
108
6
1 378
8 738
102
1 541
10 148
112
449
3 021
28
789
4 913
54
290
2 099
29
13
115
1
25
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
uzdrowiskowym
układu oddechowego
diabetologia
urologia
dermatologia
ginekologia
mastektomia
endokrynologia
otyłość
okulistyka
pozostałe
RAZEM:
42
12
7
3
5
0
32
15
0
0
794
237
33
38
11
0
143
7
0
0
845
269
30
46
6
0
150
12
0
0
261
76
6
13
3
0
37
4
0
0
400
131
16
21
2
0
76
5
0
0
183
61
8
10
0
0
33
3
0
0
1
1
0
2
1
0
4
0
0
0
268
11 481
13 159
3 898
6 407
2 716
138
sporządził: ŚOW NFZ
Tabela 9 Informacja o liczbie oczekujących na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne (stan na 31.12.2012r.)
kod
nazwa przedmiotu ortopedycznego
9111 protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie stopy
łączna liczba
wydanych
przedmiotów
ortopedycznych
w 2012r.
średni czas oczekiwania (w miesiącach)
liczba
oczekujących
ogółem
4
9112 protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie podudzia
129
9113 protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda
protezy kończyn dolnych przy amputacji w obrębie uda (wyłuszczenie w stawie
9114
biodrowym)
9115 wyposażenie dodatkowe do protez kończyn dolnych
126
5
259
9120 protezy kończyn górnych
39
9121 wyposażenie dodatkowe do protez kończyn górnych
10
9130 aparaty ortopedyczne na kończyny dolne
9131 wyposażenie dodatkowe do aparatów ortopedycznych na kończyny dolne
9140 aparaty ortopedyczne na kończyny górne
9150 ortezy kończyny dolnej
w tym liczba oczekujących
mniej powyżej powyżej powyżej
niż 1
1 do 3
3 do 6
6
2 463
8
789
3 974
26
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
9160 ortezy kończyny górnej
1 903
9170 gorsety i kołnierze ortopedyczne
4 044
9180 ortezy tułowia i szyi
617
9191 obuwie ortopedyczne
429
9192 kule i laski inwalidzkie do stałego użytkowania
1 196
9193 balkoniki i podpórki do chodzenia do stałego użytkowania
1 297
9194 wózki inwalidzkie do stałego użytkowania
1 547
9195 przedmioty ortopedyczne osobno niewymienione
206
sporządził: ŚOW NFZ
Tabela 10 Informacja o liczbie oczekujących na zaopatrzenie w środki pomocnicze (stan na 31.12.2012r.)
kod
9221
9222
9223
9224
9225
9231
9232
9233
9234
9241
9242
9243
9244
9245
nazwa środka pomocniczego
soczewki okularowe
soczewki kontaktowe
obturatory dla dzieci
pomoce optyczne dla niedowidzących
protezy oka
aparaty słuchowe
wkładki uszne
systemy wspomagające słyszenie
zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych
cewniki zewnętrzne
pas i zbiorniki na kał
sprzęt stomijny
pieluchy anatomiczne
pieluchomajtki
łączna liczba
wydanych środków
pomocniczych
w 2012r.
4 806
50
0
806
52
3 130
3 204
11
633
1 091
1
1 945
1 522
23 250
średni czas oczekiwania (w miesiącach)
w tym liczba oczekujących
liczba
oczekujących mniej niż powyżej powyżej powyżej
ogółem
1
1 do 3
3 do 6
6
27
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia
Informacja dotycząca dostępności mieszkańców Województwa Świętokrzyskiego do wybranych świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w 2012 roku
9246
9251
9252
9253
9254
9291
9292
9293
9294
worki do zbiórki moczu
rurka tracheostomijna
krtań elektroniczna
proteza powietrza
inhalator dyszowy
proteza piersi
peruki
pasy przepuklinowe i brzuszne
poduszki i materace przeciwodleżynowe
756
59
6
241
30
1 200
876
560
1 698
sporządził: ŚOW NFZ
28