konstrukcja-opis techniczny

Komentarze

Transkrypt

konstrukcja-opis techniczny
Projektant:
ul. Św. Wincentego 114 / U11
03-291 Warszawa
tel./fax 22 301-84-41
kom. 504-318-925
[email protected]
www.grw.com.pl
Nazwa Projektu:
DOBUDOWA WINDY WEWNĘTRZNEJ DO PRZEWOZU OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA
DOSTOSOWANIU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś.
W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
Inwestor:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W PUŁAWACH
AL. CZARTORYSKICH 21
24-100 PUŁAWY
Adres Projektu:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W PUŁAWACH
AL. CZARTORYSKICH 21
24-100 PUŁAWY
Nr ew. działek:
1312/3, 1312/4
Obręb:
0001 Miasto Puławy
Faza:
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BranŜa:
KONSTRUKCJA
Tom:
I / cz.2
Projektował:
mgr inŜ. Łukasz Kosecki
nr ew. SWK/0119/PWOK/11
Data i podpis: 20.12.2013
Sprawdził:
mgr inŜ. Krzysztof Boberek
nr upr. SWK/0112/POOK/11
Data i podpis: 20.12.2013
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
SPIS TOMÓW
I.
ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJE
I / cz. 1 ARCHITEKTURA
I / cz. 2 KONSTRUKCJA
I / cz. 3 KOSZTORYS INWESTORSKI
I / cz. 4 KOSZTORYS OFERTOWY
I / cz. 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
II.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
III / cz. 1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
III / cz. 2 KOSZTORYS INWESTORSKI
III / cz. 3 KOSZTORYS OFERTOWY
III / cz. 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
2
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
TOM I CZĘŚĆ 2 / ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I.
Projekt Budowlano-Wykonawczy
1.
2.
3.
4.
Opinia techniczna
Opis techniczny
Obliczenia statyczne
Część rysunkowa
Numer
K01
K02
K03
K04
K05
Tytuł
Konstrukcja szybu windowego - rysunek szalunkowy
Konstrukcja szybu windowego - zbrojenie
NadproŜe Ns-1
Konstrukcja daszku nad wejściem
Konstrukcja barierki
Skala
1:50
1:50
1:20
1:20
1:20
II. Załączniki formalne
1.
2.
3.
4.
5.
Załącznik nr1 - Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
Załącznik nr2 - Kopia uprawnień projektowych projektanta
Załącznik nr3 - Kopia uprawnień projektowych sprawdzającego
Załącznik nr4 - Kopia przynaleŜności do izby zawodowej projektanta
Załącznik nr5 - Kopia przynaleŜności do izby zawodowej sprawdzającego
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
3
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
OPINIA TECHNICZNA
1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W PUŁAWACH
UL. CZARTORYSKICH 21
24-100 PUŁAWY
1.2. Projekt budowlany branŜy architektonicznej.
1.3. Ekspertyza techniczna opracowana przez Jacka Włodzimierza Bubełę oraz Tomasz
Barana.
1.4. Obowiązujące przepisy i normy.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego w Puławach pod kątem
moŜliwości dobudowy wewnętrznej windy do przewozu osób niepełnosprawnych.
3. Opis stanu istniejącego
Istniejący budynek przedszkola został wybudowany metodą tradycyjną ze ścianami
zewnętrznymi z cegły pełnej i kratówki o grubości 38 i 51cm. Obiekt posiada dwie
kondygnacje nadziemne. Został posadowiony na fundamentach betonowych bezpośrednio
na gruncie.
Ścianki działowe z cegły kratówki i dziurawki.
Stropy międzykondygnacyjne gęstoŜebrowe typu DZ-3.
Stropodach wentylowany gęstoŜebrowy typu DZ-3. Pokrycie stropodachu z podwójnej
warstwy papy na płytkach dachowych Ŝelbetowych, szlichcie cementowej i ociepleniu z mat
trzcinowych grubości 7cm..
Wymiary budynku w rzucie wynoszą: szerokość x długość = 12,87x29,58m.
Powierzchnia zabudowy: 380,70 m2
Powierzchnia uŜytkowa: 733,50 m2
Kubatura: 3088,00 m3
4. Ocena stanu technicznego
Stan techniczny całego budynku jest dobry i pozwala na projektowaną dobudowę szybu
windowego. Dodatkowa konstrukcja nie będzie miała Ŝadnego wpływu na nośność
istniejącego budynku przedszkola.
Projektant:
Sprawdzający:
mgr inż. Łukasz Kosecki
mgr inż. Krzysztof Boberek
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
4
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
1.1. Zlecenie Inwestora:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE W PUŁAWACH
UL. CZARTORYSKICH 21
24-100 PUŁAWY
1.2. Projekt budowlany branŜy architektonicznej.
1.3. Obowiązujące przepisy i normy.
1.4. Wytyczne producenta dźwigu.
2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branŜy konstrukcyjnej budowy
zewnętrznej windy do przewozu osób niepełnosprawnych w budynku przedszkola
integracyjnego przy ul. Czartoryskich 21 w Puławach.
Projektowana winda będzie posadowiona na osobnym fundamencie oddylatowanym
od budynku przedszkola.
Przewiduje się takŜe roboty ingerujące w układ konstrukcji nośnej budynku istniejącego,
które są moŜliwe do realizacji.
3. ZałoŜenia do obliczeń
Lokalizacja:
Śnieg:
Puławy
III strefa
Wiatr:
I strefa
Głębokość przemarzania:
Beton:
Stal zbrojeniowa:
Stal profilowa:
wg PN-80-B-02010/Az1 - ObciąŜenia w obliczeniach
statycznych. ObciąŜenie śniegiem
wg PN-77/B-02011/Az1:2009 - ObciąŜenia w obliczeniach
statycznych. ObciąŜenie wiatrem
1,0m wg PN-81-B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie
bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
C20/25 (B25)
A-IIIN
S235JR, 0H18N9
4. Opis rozwiązania konstrukcyjno - materiałowego
Fundamenty
Przyjęto posadowienie na płycie fundamentowej o grubości 30cm z betonu C20/25
(B25), którą naleŜy wykonać na podkładzie z betonu podkładowego B10 o grubości 10cm.
Styk elementów Ŝelbetowych podszybia z gruntem naleŜy zabezpieczyć izolacją
przeciwwilgociową (np. Superflex 10)
Grunt pod fundament powinien odebrać uprawniony geolog lub geotechnik.
W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych lub odmiennych załoŜeń posadowienia
budynku istniejącego naleŜy skontaktować się z projektantem.
Podszybie
Ściany podszybia o grubości 24cm Ŝelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojonego stalą
kl. A-IIIN (B500SP).
Ściany szybu
Ściany szybu o grubości 24cm Ŝelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojonego stalą kl. AIIIN (B500SP).
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
5
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
Belki
Belki B-1 i B-2 Ŝelbetowe z betonu B25 (C20/25) zbrojonego stalą kl. A-IIIN (B500SP).
Nadszybie
Płyta nadszybia o grubości 20cm Ŝelbetowa z betonu C20/25 zbrojonego stalą
kl. A-IIIN (B500SP) i A-I (St3SY-b-500). Warstwy wykończeniowe oraz wentylacja szybu wg
projektu architektury. Mocowanie haka wg wytycznych producenta szybu.
NadproŜa
NadproŜa stalowe Ns-1 w miejscach poszerzenia otworów drzwiowych w budynku
istniejącym przedszkola wykonać z belek stalowych C120 skręcanych śrubami M16
i zabetonowanymi betonem B25.
Daszek nad wejściem
Konstrukcję daszku nad wejściem zaprojektowano w postaci rusztu zespawanego
z profili zamkniętych o przekroju 120x60x4mm ze stali S235JR mocowanych do ściany
budynku istniejącego za pomocą kotew wklejanych Hilti M16. Zabezpieczenie antykorozyjne
w postaci malowania lub cynkowania na gorąco.
Barierka
Konstrukcję barierki zaprojektowano w postaci rusztu zespawanego z profili zamkniętych
o przekroju 80x40x4mm ze stali S235JR mocowanych do schodów zewnętrznych za pomocą
kotew wklejanych Hilti M10. Zabezpieczenie antykorozyjne w postaci malowania
lub cynkowania na gorąco.
Poręcz naleŜy wykonać z rury okrągłej RO 50,0x2,0mm ze stali nierdzewnej 0H18N9.
5. Wykonawstwo i odbiór robót
Wszystkie materiały stosowane do wykonania w obiekcie naleŜy wbudować zgodnie
z technologią stosowania podaną przez producenta. W razie jakichkolwiek wątpliwości
naleŜy skontaktować się z producentem danego wyrobu. Projekt naleŜy rozpatrywać
wraz z innymi projektami pozostałych branŜ.
Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlanomontaŜowych, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP i p.poŜ. oraz pod stałym
nadzorem osób posiadających wymagane prawem kwalifikacje zawodowe.
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
6
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
OBLICZENIA STATYCZNE
1. Płyta nadszybia
Zestawienie obciąŜeń rozłoŜonych [kN/m2]:
Lp.
Opis obciąŜenia
1. Lepik, papa grub. 3 cm [11,0kN/m3·0,03m]
2. Styropian grub. 30 cm [0,45kN/m3·0,30m]
3. Warstwa cementowa grub. 5 cm [21,0kN/m3·0,05m]
4. ObciąŜenie śniegiem połaci bardziej obciąŜonej dachu
dwuspadowego wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa
3, A=300 m n.p.m. -> Qk = 1,200 kN/m2, nachylenie
połaci 4,6 st. -> C2=0,8) [0,960kN/m2]
5. Hak montaŜowy
6. Płyta Ŝelbetowa grub.20 cm
Σ:
Obc.char.
0,33
0,14
1,05
0,96
γf
1,30
1,30
1,30
1,50
Obc.obl.
0,43
0,18
1,37
1,44
2,00
5,00
9,48
1,40
1,10
1,24
2,80
5,50
11,72
1,75
Schemat statyczny płyty:
qo = 11,72
y
x
1,55
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 1,55 m
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 1,75 m
Wyniki obliczeń statycznych:
Kierunek x:
Moment przęsłowy obliczeniowy MSdx = 1,30 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny MSkx = 1,05 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSkx,lt = 0,94 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuŜ krawędzi y) Qox,max = 9,08 kN/m
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuŜ krawędzi y) Qox = 6,31 kN/m
Kierunek y:
Moment przęsłowy obliczeniowy MSdy = 1,02 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny MSky = 0,82 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSky,lt = 0,74 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuŜ krawędzi x) Qoy,max = 9,08 kN/m
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuŜ krawędzi x) Qoy = 5,67 kN/m
Dane materiałowe :
Grubość płyty 20,0 cm
Klasa betonu B25 (C20/25) → fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
CięŜar objętościowy betonu
ρ = 25 kN/m3
Wilgotność środowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciąŜenia 28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)
φ = 2,88
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) → fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x
cnom,x = 30 mm
Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y
cnom,y = 40 mm
ZałoŜenia obliczeniowe :
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
7
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
Sytuacja obliczeniowa: trwała
Graniczna szerokość rys wlim = 0,3 mm
Graniczne ugięcie
alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:
Przęsło:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,13 cm2/mb. Przyjęto φ12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2/mb (ρ =
0,34%)
Warunek nośności na zginanie: MSd,x = 1,30 kNm/mb < MRd,x = 36,84 kNm/mb (3,5%)
Szerokość rys prostopadłych: wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Podpora:
Warunek nośności na ścinanie: VSd,x = 9,08 kN/mb < VRd1,x = 104,60 kN/mb (8,7%)
Kierunek y:
Przęsło:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,00 cm2/mb. Przyjęto φ12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2/mb (ρ =
0,37%)
Warunek nośności na zginanie: MSd,y = 1,02 kNm/mb < MRd,y = 34,46 kNm/mb (3,0%)
Szerokość rys prostopadłych: wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Podpora:
Warunek nośności na ścinanie: VSd,y = 9,08 kN/mb < VRd1,y = 99,25 kN/mb (9,1%)
Ugięcie całkowite płyty:
Maksymalne ugięcie od MSk,lt: a(MSk,lt) = 0,04 mm < alim = 7,75 mm (0,6%)
2. Ściany
Przyjęto zbrojenie prętami #10 w rozstawie co 10,20cm.
3. Belki
3.1. Belka B-1
Przyjęto zbrojenie prętami dołem i górą 4#12 oraz strzemionami #8 co 10,20cm.
3.2. Belka B-2
Przyjęto zbrojenie prętami dołem i górą 3#12 oraz strzemionami #8 co 15cm.
4. NadproŜa
NadproŜe Ns-1
Przyjęto 2 ceowniki C120 skręcane śrubami M16.
5. Płyta podszybia
1,79
Schemat statyczny płyty:
qo = 128,01
y
x
1,79
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
8
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 2,50 m
Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 3,20 m
Wyniki obliczeń statycznych:
Kierunek x:
Moment przęsłowy obliczeniowy MSdx = 14,95 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny MSkx = 12,97 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSkx,lt = 12,89 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuŜ krawędzi y) Qox,max = 114,57 kN/m
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuŜ krawędzi y) Qox = 71,61 kN/m
Kierunek y:
Moment przęsłowy obliczeniowy MSdy = 14,95 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny MSky = 12,97 kNm/m
Moment przęsłowy charakterystyczny długotrwały MSky,lt = 12,89 kNm/m
Maksymalne oddziaływanie podporowe (wzdłuŜ krawędzi x) Qoy,max = 114,57 kN/m
Zastępcze oddziaływanie podporowe (wzdłuŜ krawędzi x) Qoy = 71,61 kN/m
Dane materiałowe :
Grubość płyty 30,0 cm
Klasa betonu B20 (C16/20) → fcd = 10,67 MPa, fctd = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
CięŜar objętościowy betonu
ρ = 25 kN/m3
Wilgotność środowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obciąŜenia 28 dni
Współczynnik pełzania (obliczono)
φ = 2,93
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W) → fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa
Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku x
cnom,x = 50 mm
Otulenie zbrojenia przęsłowego w kierunku y
cnom,y = 50 mm
ZałoŜenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwała
Graniczna szerokość rys wlim = 0,3 mm
Graniczne ugięcie
alim = leff/200 - jak dla stropów (tablica 8)
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 (metoda uproszczona):
Kierunek x:
Przęsło:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,17 cm2/mb. Przyjęto φ12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2/mb (ρ =
0,23%)
Warunek nośności na zginanie: MSd,x = 14,95 kNm/mb < MRd,x = 55,31 kNm/mb (27,0%)
Szerokość rys prostopadłych: wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Podpora:
Warunek nośności na ścinanie: VSd,x = 114,57 kN/mb < VRd1,x = 125,09 kN/mb (91,6%)
Kierunek y:
Przęsło:
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,17 cm2/mb. Przyjęto φ12 co 20,0 cm o As = 5,65 cm2/mb (ρ =
0,23%)
Warunek nośności na zginanie: MSd,y = 14,95 kNm/mb < MRd,y = 55,31 kNm/mb (27,0%)
Szerokość rys prostopadłych: wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm (0,0%)
Podpora:
Warunek nośności na ścinanie: VSd,y = 114,57 kN/mb < VRd1,y = 125,09 kN/mb (91,6%)
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
9
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
6. Daszek nad wejściem
SCHEMAT BELKI
A
1,30
Parametry belki:
- współczynnik obciąŜenia dla cięŜaru własnego belki γf = 1,10
3,57
3,57
OBCIĄśENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (γf = 1,15)
Schemat statyczny (cięŜar belki uwzględniony automatycznie):
A
go=0,12 kN/mb
1,30
Tablica opisu kombinacji uŜytkownika:
nazwa kombinacji
K1: 1,5·Przypadek 1
składniki kombinacji
1,5·P1
WYKRESY SIŁ WEWNĘTRZNYCH
Kombinacja K1: 1,5·P1
Momenty zginające [kNm]:
4,62
-4,62
1
7,11
A
ZAŁOśENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
- obciąŜenie przyłoŜone na pasie górnym belki;
- obciąŜenie działa w dół;
- brak stęŜeń bocznych na długości przęseł belki;
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
y
x
x
y
Przekrój: 120x60x4,0
Av = 9,28 cm2, m = 10,7 kg/m
Jx = 249 cm4, Jy = 83,1 cm4, Jω = 0,00 cm6, JΤ = 201 cm4, Wx = 41,5 cm3
Stal: St3
Nośności obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (αp = 1,138)
MR = 10,15 kNm
- ścinanie: klasa przekroju 1
VR = 115,72 kN
Nośność na zginanie
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
10
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
Przekrój z = 0,00 m (K1: 1,5·P1)
Współczynnik zwichrzenia ϕL = 1,000
Moment maksymalny Mmax = -4,62 kNm
Mmax / (ϕL·MR) = 0,455 < 1
(52)
Nośność na ścinanie
Przekrój z = 0,00 m (K1: 1,5·P1)
Maksymalna siła poprzeczna Vmax = 7,11 kN
Vmax / VR = 0,061 < 1
(53)
Nośność na zginanie ze ścinaniem
Vmax = 7,11 kN < Vo = 0,3·VR = 34,72 kN → warunek niemiarodajny
Stan graniczny uŜytkowania
Przekrój z = 1,30 m (K1: 1,5·P1)
Ugięcie maksymalne fk,max = 3,33 mm
Ugięcie graniczne fgr = 2·lo / 350 = 7,43 mm
fk,max = 3,33 mm < fgr = 7,43 mm (44,8%)
Projektant:
mgr inż. Łukasz Kosecki
Sprawdzający:
mgr inż. Krzysztof Boberek
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
11
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
Załącznik nr1
Kielce 20.12.2013r.
PROJEKTANT
mgr inŜ. Łukasz Kosecki
nr ewid. upr. SWK/0119/PWOK/11
SPRAWDZAJĄCY
mgr inŜ. Krzysztof Boberek
nr ewid. upr. SWK/0112/POOK/11
OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, Ŝe:
PROJEKT BUDOWY WEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU PRZEDSZKOLA
INTEGRACYJNEGO PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
– branŜa konstrukcja, został sporządzony
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
zgodnie
z
obowiązującymi
PROJEKTANT
mgr inŜ. Łukasz Kosecki
SPRAWDZAJĄCY
mgr inŜ. Krzysztof Boberek
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
12
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
Załącznik nr2
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
13
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
Załącznik nr3
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
14
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
Załącznik nr4
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
15
PROJEKT BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ WINDY DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA
POLEGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU AKTUALNYCH PRZEPISÓW PPOś. W BUDYNKU PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO
PRZY UL. CZARTORYSKICH 21 W PUŁAWACH
Załącznik nr5
GRW PLANNING & ARCHITECTURE GRZEGORZ WOJCIECHOWSKI
16