PROJEKTANT mgr inŜ. Witold Opaliński ul. Damrota 7/2 44

Transkrypt

PROJEKTANT mgr inŜ. Witold Opaliński ul. Damrota 7/2 44
PROJEKTANT
mgr inŜ. Witold Opaliński
ul. Damrota 7/2
44-200 Rybnik
Uprawnienia do projektowania: 1340/03/U/C
PrzynaleŜność do Śląskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa:
numer ewidencyjny SLK/IS/8047/02
Rybnik, 04.2009 r.
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Oświadczam, Ŝe Projekt Budowlano - Wykonawczy wymiany instalacji wewnętrznych
wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w Szkole Podstawowej w Łaziskach przy ul.
Powstańców Śl. 151 zrealizowany dla Urzędu Gminy Godów, został wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Projektant
Witold Opaliński
SPRAWDZAJĄCY
mgr inŜ. Sławomir Kwiatoń
ul. 26-go Marca 34
44-200 Rybnik
Uprawnienia do projektowania: 1533/94
PrzynaleŜność do Śląskiej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa:
numer ewidencyjny SLK/IS/0035/03
Rybnik, 04.2009 r.
OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO
Oświadczam, Ŝe Projekt Budowlano - Wykonawczy wymiany instalacji wewnętrznych
wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w Szkole Podstawowej w Łaziskach przy ul.
Powstańców Śl. 151 zrealizowany dla Urzędu Gminy Godów, został wykonany zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Sprawdzający
Sławomir Kwiatoń

Podobne dokumenty