„DEL yszenie Oświatowe „DEL yszenie Oświatowe „DELTA”

Komentarze

Transkrypt

„DEL yszenie Oświatowe „DEL yszenie Oświatowe „DELTA”
Śląskie Stowarzyszenie
Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”
„DELTA”
40-063 KATOWICE
tel. kom.: 0501845408
ul. Żwirki i Wigury 32/5a
E-mail: [email protected]
www.ssodelta.edu.pl
NIP 634-23-59-836
Międzynarodowy Konkurs „KANGUR MATEMATYCZNY 2009”
i „KANGUREK 2009”
Podstawowe zasady organizacji konkursu w regionie katowickim
1. Regionalnym organizatorem konkursu jest Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”
w Katowicach. Obejmuje on uczniów wszystkich typów szkół z następujących powiatów: Będzin,
Bieruń, Lędziny, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno,
Katowice, Mikołów, Mysłowice, Piekary Śląskie, Racibórz, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice,
Sosnowiec, Świętochłowice, Tarnowskie Góry, Tychy, Wodzisław Śląski, Zabrze, Zawiercie, Żory.
2. Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest przedsięwzięciem samofinansującym się
i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną
obsługę Konkursu. Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których
dokonana zostanie wpłata w wysokości 8 zł od osoby (Kangurek 5 zł). Wpłaty mogą
pochodzić od osób prywatnych, firm, Rad Rodziców, Dyrekcji Szkół, instytucji i urzędów
wspierających działalność oświatową.
3. Konkurs ma charakter jednorazowego testu trwającego 75 minut (Kangurek 60 minut), poza
sprawami organizacyjnymi, bez eliminacji wstępnych.
4. Konkurs odbędzie się 19.03.2009 r. Rozpoczęcie powinno nastąpić o godz. 9.00.
5. Dyrektor szkoły zleca nauczycielowi matematyki opiekę nad szkolnym konkursem. Szkolny opiekun
jest zobowiązany przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2009 r. na adres:
Śląskie Stowarzyszenie Oświatowe „DELTA”
40-063 Katowice, ul. Żwirki i Wigury 32/5A,
następujące dokumenty:
• kartę zgłoszenia (wg zamieszczonego wzoru) lub dokonać zgłoszenia w formie elektronicznej
zgodnie z instrukcją na naszych stronach internetowych
• dowód wpłaty wpisowego (ksero, skan dla wersji elektronicznej) od wszystkich zgłoszonych
przez szkołę uczniów jednym przekazem na konto:
Bank MILLENNIUM SA 96 1160 2202 0000 0000 1210 5549 /z dopiskiem KANGUR/
6. Opiekun zobowiązany jest do sprawdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora w zestawieniu
zgłoszonych szkół, które udostępnione będzie na stronie internetowej www.ssodelta.edu.pl.
7. Materiały konkursowe wydawane będą w terminach podanych na stronie www.ssodelta.edu.pl.
8. Szkolny opiekun przeprowadza konkursu w oznaczonym dniu, w sposób zgodny z otrzymaną, wraz
z zadaniami instrukcją.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia testu kontrolnego w
przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników lub prawo
dyskwalifikacji uczestników w uzasadnionych przypadkach.
10. Po rozwiązaniu testu, szkolni opiekunowie dostarczają, w dniu konkursu, wypełnione karty
odpowiedzi zamknięte w kopertach zwrotnych pod wskazany adres lub przesyłają listem
poleconym na adres Stowarzyszenia (najpóźniej o godz.15.00 w dniu konkursu).
11. Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. Każda
szkoła uczestnicząca w konkursie otrzyma imienną listę wyników i informację o podziale nagród.
Regulamin oraz informacje dodatkowe można uzyskać: na stronie www.ssodelta.edu.pl, poprzez
e-mail: [email protected], lub pod numerami telefonów: 0 501 845 408 i tel./fax (032) 2572620
(wtorek i czwartek 16.00-18.00)