Protokół Nr X/2007 - Starostwo Powiatowe w Działdowie

Komentarze

Transkrypt

Protokół Nr X/2007 - Starostwo Powiatowe w Działdowie
Protokół Nr X/2007
z X Sesji Rady Powiatu Działdowskiego III Kadencji odbytej 28 listopada
2007 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie,
przy ul. Kościuszki 3 pod przewodnictwem Przewodniczącej Rady Powiatu
Działdowskiego Jadwigi Barbary Plewki
Obrady trwały 10.00- 14.25
Stan osobowy Rady Powiatu wynosi 19 radnych
W Sesji brało udział 19 radnych.
Ad. 1, 2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
„Otwieram obrady X Sesji Rady Powiatu w Działdowie”.
Powitała zaproszonych na obrady gości, radnych i kierowników służb, inspekcji i straży.
Stwierdziła, że w obradach bierze udział 19 radnych, co stanowi wymagane kworum do
podejmowania prawomocnych uchwał.
Ad. 3
Proponowany porządek posiedzenia X Sesji Rady Powiatu Działdowskiego
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między Sesjami
oraz sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
7. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji stałych w okresie między Sesjami.
8. Informacja dotycząca pisma z dnia 8 października 2007 roku lekarzy wykonujących
praktyki lekarskie w budynku Przychodni przy ul. Norwida 29 w Działdowie.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu
Żuromińskiego za przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego i klasyfikacji uczniów w
Trzyletniej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Żurominie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania Miastu Działdowo zadań z
zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/06 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania
1
budżetu Powiatu Działdowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów
informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 roku.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Działdowskiego.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach osobowych komisji
stałych Rady Powiatu Działdowskiego.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania
diet za udział radnych w pracach organów powiatu i komisji Rady Powiatu
Działdowskiego.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Oświadczenia radnych.
19. Zapytania i wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Zapytała, czy są wnioski do porządku obrad.
Radny Piotr Siemianowski
Zaproponował w imieniu Klubu Radnych Prawicy Powiatu Działdowskiego zmiany w
porządku posiedzenia X sesji Rady Powiatu Działdowskiego
Pkt 17 przenieść na punkt 6, pkt 15 wykreślić,
pkt 16 przenieść na punkt 14, pkt 14 przenieść na pkt 15,
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, że radny Piotr Siemianowski nie podał żadnego uzasadnienia do wprowadzenia
zmian w porządku. Jeśli chodzi o punkt 17 to jest zapis w Statucie mówiący w którym
miejscu ma się znaleźć ten punkt. Co zaś tyczy się wykreślenia z porządku posiedzenia
punktu 15-tego to proszę o podanie uzasadnienia.
Radny Piotr Siemianowski
Jeśli chodzi o przeniesienie punktu 17 na punkt 6 zapis w regulaminie, w statucie Powiatu
Działdowskiego mówiący o tym co powinno znaleźć się w porządku obrad. Punkty wpisane
w ten zapis mówiący, ze znajdują się regulaminie porządku obrad takie a takie tematy. W
moim przekonaniu jest to zabieg kosmetyczny a nie zabieg stały. Jeżeli chodzi o kwestie
uzasadnienia dlaczego jako Przewodniczący Klubu chciałbym przenieść ponieważ sprawy
związane z interpelacjami i zapytaniami radnych usytuowane prawie na samym końcu
porządku obrad powodują to, że część pytań radnych umyka i rozmywa się cały tok tego
pytania. Jeśli chodzi o punkt 15 to uzasadnienie jest proste. Z informacji jakie uzyskałem od
Przewodniczącego Klubu „UL” i od, którego mam upoważnienie do poinformowania
wynika, że zmienił się skład osobowy tego klubu, w związku z powyższym p. Jackowski jest
członkiem tego klubu i Klubu „UL” będzie reprezentowany w komisji Rewizyjnej.
2
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poinformowała, ze przed dzisiejszą sesją Rady Powiatu Przewodniczący Klubu ”UL” złożył
pismo od Radnego Sylwestra Jackowskiego do Przewodniczącego „UL” oraz protokół z
posiedzenia Klubu z dnia 28 listopada, na którym Pan Jackowski został przyjęty w skład
Klubu.
Przewodniczący Klubu ”UL” zgłosił do mnie wniosek o wycofanie punktu 15 tj. uchwały w
sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego oraz
wniosek o pozostawienie Pana Kubińskiego w składzie Komisji Rolnictwa.
Czy Pan Radny Władysław Kubiński podtrzymuje wniosek?
Radny Władysław Kubiński Przewodniczący Klubu ”UL”
Potwierdził słowa Pani Przewodniczącej.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Z dotychczasowej praktyki wiem, że wszyscy radni otrzymywali na Sesji odpowiedzi na
zgłoszone interpelacje w punkcie przewidzianym w porządku obrad. Stwierdziła, że od
ilości czas, który jest przewidziany na przygotowanie odpowiedzi, zależy również jakość
udzielanej odpowiedzi. Proszę Pana niektóre pytania są takie, że należy „poszperać” w
dokumentach. A kiedy odpowiedź będzie z marszu to pytający może uznać że jest niepełna.
Poddam wniosek pod głosowanie , uważam jednak, że wniosek jest bezzasadny , bo
wcześniej jest przewidziany w obowiązujących nas dokumentach.
Powitała przybyłego na obrady Sesji Rady
Żelichowskiego posła na Sejm RP.
Powiatu Działdowskiego Stanisława
Zapytała czy jest zasadne głosowanie, aby przenieść punkt 17 – odpowiedzi na interpelacje i
zapytania w porządku obrad jako punkt 6.
Radca Prawny Mirosław Konieczny
Wyjaśnił, ze wniosek został zgłoszony przez klub Radnych i podlega głosowaniu.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie przesunięcie punktu 17 tj. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
jako punkt 6 do porządku obrad na dzisiejszej sesji.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym
11 głosami za,
przy 8 głosach wstrzymujących
przesunęła punkt 17 jako punkt 6.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wykreślenie punktu 15 tj. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w
sprawie zmian w składach osobowych komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego z
porządku posiedzenia.
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym
3
18 głosami za,
przy 1 głosie wstrzymującym
wykreśliła punkt 15 z porządku posiedzenia
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie , aby punkt 14 stał się punktem 16 porządku posiedzenia
Rada Powiatu Działdowskiego w głosowaniu jawnym
18 głosami za,
przy 1 głosie wstrzymującym
przyjęła zaproponowaną zmianę w porządku posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia X Sesji Rady Powiatu Działdowskiego po zmianach.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Otwarcie.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu.
Interpelacje i zapytania radnych.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu w okresie między
Sesjami oraz sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu.
8. Sprawozdanie Przewodniczących z prac komisji stałych w okresie między
Sesjami.
9. Informacja dotycząca pisma z dnia 8 października 2007 roku lekarzy
wykonujących praktyki lekarskie w budynku Przychodni przy ul. Norwida 29 w
Działdowie.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia dotacji celowej dla
Powiatu Żuromińskiego za przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego i
klasyfikacji uczniów w Trzyletniej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
w Żurominie.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przekazania Miastu Działdowo zadań
z zakresu prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/06 Rady
Powiatu Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie procedury
uchwalania budżetu Powiatu Działdowskiego oraz rodzaju i szczegółowości
materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania
dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie.
14. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2007 roku.
15. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad
przyznawania diet za udział radnych w pracach organów powiatu i komisji Rady
Powiatu Działdowskiego.
16. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Działdowskiego.
17. Oświadczenia radnych.
18. Zapytania i wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad sesji.
4
Ad. 4
Rada Powiatu 19 głosami za, nie wnosząc uwag,
przyjęła protokół z IX Sesji Rady Powiatu Działdowskiego.
Ad. 5
Radny Władysław Kubiński
Zwrócił się z pytaniem do Starosty i posła na Sejm Stanisława Żelichowskiego jaki będzie
dalszy los powiatów patrząc z perspektywy nowych wyborów. Zapytał Komendanta Policji,
dlaczego po tragicznej śmierci pasażerki pociągu policja nie zebrała wszystkich rzeczy do niej
należących z miejsca wypadku? Zainteresowany był również sytuacją Bursy, która jego
zdaniem nie jest dostatecznie chroniona przed kradzieżami i widać tu niegospodarność.
Radny Piotr Siemianowski
Poinformował, że Klub Radnych Prawicy złożył wniosek o udostępnienie dokumentów w
ramach informacji publicznej: protokołu z przetargów na sprzedaż nieruchomości oraz
dokumentacji związanej z przetargami. W odpowiedzi Starosta napisał, że takich informacji
nie można udzielić. Ustawa stanowi zupełnie coś innego. Taki stan rzeczy jest dla mnie
niezrozumiały. Informacje o radnych są umieszczone na BIP i jest to zgodne z prawem a
nasza prośba już nie?
Radny Witold Ostrowski
Stwierdził, że ma kilka pytań do Radnego Pawła Rutkowskiego, członka Zarządu.
Poinformował, że przeglądając protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatu Działdowskiego
zauważył, że radny Rutkowski nie bierze udziału w głosowaniach. Zapytał, jaki jest tego
powód? Czy uczestniczy pan w tych posiedzeniach, czy pobiera pan za to diety?
Radny Wiesław Cieślak
Stwierdził, że bardzo cieszy go fakt uczestnictwa w obradach Rady Powiatu Posła na Sejm
Stanisława Żelichowskiego. Zapytał, czy będzie częstym gościem na obradach Rady
Powiatu?
Przerwa 10. 35 - 11. 00
Ad.6
Starosta Działdowski Marian Janicki
Stwierdził, ze Związek Powiatów Polskich nie zajął stanowiska po wyborach. Jeżeli samorząd
ma sprawnie funkcjonować to powinien mieć odpowiednie środki. Obecne kompetencje
Powiatów przy tak małych dochodach nie pozwalają na dobre funkcjonowanie.
p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Robert Gromadkiewicz
5
Stwierdził, że dołożono wszelkich starań, aby zabezpieczyć Bursę. Została wynajęta ochrona,
pozmieniano zamki i zabezpieczono okna. Obiekt został ubezpieczony. Najlepszym
rozwiązaniem jest przekazanie Bursy nowemu użytkownikowi.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, że w początkowym zamyśle w Bursie miała powstać biblioteka, jednak pan
Burmistrz wycofał się z tego przedsięwzięcia. Zarząd Powiatu musiał więc sam dokonać
zagospodarowania.
Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców w tym obiekcie zdecydowaliśmy się wynajęcie
firmy ochroniarskiej.
Mirosław Konieczny – radca prawny
Klub Radnych Prawicy Powiatu Działdowskiego w swoim regulaminie określił zakres swojej
działalności. Klub nie ma szczególnych umocowań prawnych do występowania o dostęp do
informacji publicznych niż powszechnie obowiązujący w stosownych przepisach, żądana
informacja dotyczyła informacji udostępnianej stronie uczestniczącej w postępowaniu
administracyjnym.
Ustosunkował się do pytania radnego Piotra Siemianowskiego przedstawiając podstawę
prawną o dostępnie do informacji publicznej.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Artur Jesionowski
Poinformował, że teren wypadku kolejowego, jaki policjanci wraz ze Strażą Pożarną mieli do
sprawdzenia był bardzo rozległy. Wiele trudności wynikało również z tego, że teren był
specyficzny. Wiele z rzeczy osobistych kobiety, która uległa nieszczęśliwemu wypadkowi
mogło wpaść w torowisko. Dlatego nie odnaleziona część rzeczy nie została odnaleziona z
przyczyn niezależnych od Policji.
Radny Władysław Kubiński
Zachodzi pytanie czy zrobiliście wszystko profesjonalnie?
Radny Piotr Siemianowski
Stwierdził, ze radca sam sobie przeczy. Z regulaminu klubu Pan tylko zauważa, ze my mamy
prezentować tylko stanowiska w swojej własnej sprawie. To jest nieporozumienie. To są
sprawy publiczne i te elementy o które pytaliśmy są dostępne w BIP-ie. Osoba przystępująca
do przetargu, czy konkursu w zakresie zadań publicznych, staje się z urzędu osobą publiczną.
Czy protokół po umieszczeniu na tablicy i BIP-ie, jest tajemnicą w tej materii dla radnego?
Klub radnych został założony na potrzeby działania Rady. My pytamy się nie o zwykłego
obywatela, my pytamy o żonę członka Zarządu. Pan cytuje ustawę o ochronie danych
osobowych, a Kodeks Postępowania Cywilnego mówi, że mąż i żona to jedno. Ustawa o
przetargu mówi, ze nie mogą w przetargu uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji
przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom a także osoby, które pozostają z członkami
komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym co może budzić
uzasadnienie wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej
Chciałem zauważyć, ze skład komisji przetargowej w 2003 roku został powołany przez
Zarząd Powiatu, którego członkiem był p. Paweł Rutkowski mąż P. Grażyny Rutkowskiej.
My nie chcemy niczego poza udostępnieniem kopii protokołu, poza dowodami wpłaty
wadium oraz dowodami zwrotu wadium.
6
Komisja przetargowa nie dopuściła p. Grażyny Rutkowskiej do przetargu. Pan mecenas
mówi, ze przepisy w tej materii są niejednoznaczne.
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu
Poprosiła Pana Posła o zabranie głosu.
Poseł na Sejm Stanisław Żelichowski
Przedstawił sytuację po ostatnich wyborach parlamentarnych. Stwierdził, że jest bardzo
chętny do współpracy z powiatami. Prowadzi cztery biura poselskie. Jest gotów to podjęcia
wspólnych działań jeśli tylko pojawi się taka oddolna inicjatywa.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
W związku wyborem pana Stanisława Żelichowskiego na Posła na Sejm w imieniu Rady
Powiatu życzyła satysfakcji i wszelkiej pomyślności w pełnieniu funkcji.
Mirosław Konieczny – radca prawny
Ponownie wyjaśnił radnemu Siemianowskiemu okoliczności związane z interpretacją
przepisów w sprawie zasad udzielania informacji publicznej z uwzględnieniem wyjątków
dotyczących ochrony interesu prawnego obywateli.
Radny Paweł Rutkowski
Stwierdził, ze Pan radny Piotr Siemianowski zna go bardzo dobrze, ponieważ wspólnie przez
dwie kadencje współpracowali w Radzie Gminy. Jeżeli Pan radny miał jakiekolwiek
wątpliwości i pytania do mnie czy mojej żony to przecież zna mój telefon i adres. Mogę Panu
oświadczyć, ze nie mam nic do ukrycia. Pan jako były radny gminy dobrze wie, ze radny
gminy również może kupić własność, którą Rada danej Gminy sprzedaje. Zanim
postanowiłem podjąć działania, to wielokrotnie pytałem p. Roberta Gromadkiewicza
Naczelnika Wydziału Nieruchomości , czy mogę kupić?
Panie Robercie, czy pytałem?
Robert Gromadkiewicz Naczelnik Wydziału Nieruchomości
Tak. Na ten czas nie widziałem przeciwwskazań.
Radny Paweł Rutkowski
Dlatego te zapewnienia przyczyniły się do podjęcia takich działań.
Mój status majątkowy jest wszystkim znany jest on ogólnodostępny zarówno w
oświadczeniach majątkowych, w Internecie. W związku z tym moja decyzja podjęcia
powiększenia swojego mieszkania bo mieszkam w bloku 2 pokojowym, mam dwoje
dorastających dzieci. Pan Siemianowski również podjął decyzję zmiany mieszkania, też
pobudował dom bo miał taką potrzebę. Również ja podjąłem odpowiednie działania w celu
zbudowania domu jednorodzinnego. Był to przetarg nieograniczony, każdy mógł brać udział.
W ostatnim momencie została podjęta decyzja, żebym lepiej nie brał udziału to niestety nie
mogłem się w tym momencie wycofać, skoro zamierzenia zostały podjęte dawno i chciałem
je zrealizować.
Cieszę się dzisiaj bardzo p. radny Siemianowski. Dziękuje Panu, że podjąłem decyzję o
rezygnacji z kupna tej działki, ale nie dlatego, ze zrezygnowałem, ze ktoś chciał mnie złapać
7
na jakimś oszustwie, tylko dlatego że kupiłem tańszą działkę. Stwierdził, ze za pieniądze
przeznaczone na działkę z zasobów powiatu kupił dwie działki.
Jeśli chodzi o drugą kwestię
Korzystając z obecności P. Burmistrza Działdowa swojego płatnika i pracodawcy
oświadczył, ze jego praca zawodowa jest priorytetem, kosztem lekcji nie zwolni się, zawsze
pierwszeństwo jest dla uczenia. Jedyny czas, który poświęciłem dotyczył wspólnego projektu
oświatowego Miasta Działdowa, Gminy Działdowa oraz Powiatu Działdowskiego
Stwierdził, że jeśli chodzi o kwestię jego uczestnictwa w pracach Zarządu, to na ponad 20
spotkań zawsze starał się uczestniczyć w formie takiej na jaką było możliwe. Jeżeli była to
środa to zawsze uczestniczył w posiedzeniach, jeżeli natomiast inny dzień to starał się być na
tych spotkaniach w sposób jaki mógł. W większości jest na tych spotkaniach w całości.
Natomiast zdarza się, ze obowiązek bycia w pracy jest ponad wszystko, więc w związku z
tym albo się spóźnia albo wcześniej wychodzi z Zarządu. Pani Skarbnik jest zobligowana i
nie wnika, że kiedy członek Zarządu lub członek komisji złoży podpis na liście a radny musi
wyjść z posiedzenia wcześniej ponieważ zdarzają się różne sytuacje, to nie może zrzec się
diety, tylko musi ją pobrać . „Natomiast co on z nią zrobi Panie radny Ostrowski niech Pan
zostawi do mojej kompetencji”.
Ocenę mnie jako członka Zarządu Powiatu pozostawiam Panu Staroście, ocenę jako radnego
pozostawiam Pani Przewodniczącej Rady Powiatu. Pozostałym państwu również
pozostawiam swoją osobę do oceny w ramach pracy jako wkładana rzecz Powiatu.
Radny Witold Ostrowski
Zauważył, ze Pan radny Paweł Rutkowski członek Zarządu a także Przewodniczący Komisji
Oświaty na posiedzeniu Zarządu Powiatu 13 kwietnia 2007, na którym to podejmowano
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków kształcenia
zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych w Powiecie działdowskim Pan radny nie
uczestniczył ani razu w głosowaniu. Czyli ocena należy do nas i do Pana sumienia.
Ad. 7
Starosta Działdowski Marian Janicki
Przedstawił sprawozdanie z prac Zarządu oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady
Powiatu w okresie między Sesjami.
/Sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego protokołu/
Ad. 8
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Bezpieczeństwa Publicznego Jerzy Chmielewski
Przedstawił sprawozdanie z działalności komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Paweł Rutkowski
Poinformował, że komisja nie obradowała między sesjami.
Przewodniczący Komisji Społecznej, Ochrony Zdrowia i Spraw Socjalnych Teresa Kuca
Poinformowała, że komisja nie obradowała między sesjami.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sylwester Jackowski
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
8
Przewodniczący Komisji Planowania Budżetu, Finansów, Gospodarowania Mieniem
Powiatu Jan Makowski
Przedstawił sprawozdanie z pracy komisji między sesjami.
/Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu/
PRZERWA 12.15- 12.35
Ad. 9
Starosta Działdowski Marian Janicki
Poinformował, ze lekarze zwrócili się do Rady Powiatu o pomoc w sprawie obiektu, w
którym przyjmują pacjentów. W pierwszej kadencji Rada Powiatu zdecydowała o
przekazaniu obiektów, które były ośrodkami zdrowia w strukturach ZOZ- u na rzecz gmin w
całym powiecie. Uznaliśmy, ze podstawowa opieka zdrowotna powinna być instrumentem
polityki zdrowotnej na obszarach gmin. Ośrodki Zdrowia przekazaliśmy Gminom
nieodpłatnie. W uchwale zastrzegliśmy sobie, ze gdyby ewentualnie gmina czy miasto
chciała sprzedać Ośrodek na inne cele niż związane służbą zdrowia to wtedy część środków
ze sprzedaży ma wrócić do podziału pomiędzy jednostki samorządowe. Tak zostało zapisane
w aktach notarialnych.
W związku z tym od nas będzie zależała zgoda na sprzedaż budynku np. lekarzom. Jednak
wtedy Miasto musiałoby się zwrócić do Powiatu o wyrażenie zgody na zbycie tego obiektu.
Uważam, że warto byłoby podyskutować. Lekarze zwrócili się, aby udzielić pomocy w
zakresie dostosowania, przystosowania tego obiektu do przepisów sanitarnych i innych
przepisów związanych z obsługą , dostępem dla osób niepełnosprawnych np. windy.
Poprosiłem dyrektora PCPR, aby dogłębnie przeanalizował jakiej pomocy Powiat lub PFRON
mógł lekarzom udzielić. Również zwróciłem się do Pani Nygi, aby ustaliła, czy w ramach
Lokalnego Programu Operacyjnego przeszkodą byłoby, że lekarze nie mają aktu własności
budynku. Z pisemnej informacji jaką otrzymałem wynika, ze w ramach naszego
Regionalnego Programu Operacyjnego lekarze nie mają możliwości otrzymania pomocy
finansowej z tego źródła.
Z informacji przekazanej przez Dyrektora PCPR wynika, że również nie ma możliwości w
roku 2008 współfinansowania z funduszu PFRON.
Powiat nie ma możliwości udzielenia dotacji nie związanych z zadaniami własnymi Powiatu.
Zaproponował, aby odpowiedź brzmiała w ten sposób, ze środków finansowych w ramach
dostosowania dla osób niepełnosprawnych z funduszu PFRON będących w dyspozycji
Powiatu nie możemy udzielić. Również nie możemy pomóc z budżetu powiatu jako dotacja
celowa, bo to nie jest zadanie własne Powiatu.
Trzecią sprawą jeżeli będzie państwa taka wola to w przypadku, gdy miasto zwróci się o
zbycie to my taką wolę w formie uchwały wyrazimy.
Radny Piotr Siemianowski
W ramach odpowiedzi jako Rada mogłaby zasugerować, aby osoby prowadzące działalność
w tym obiekcie zwróciły Się do miasta o chęć nabycia nieruchomości.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, ze powinniśmy w jakiś sposób zasugerować nasze stanowisko, które powinno
być jasne.
9
Radny Krzysztof Aurast
Myślę, ze będę wyrazicielem nas wszystkich radnych, że taka wola Rady jest, aby ludziom
udostępnić budynek, aby mogli rozwijać się remontować i dostosować do swoich potrzeb a
jednocześnie czerpać z funduszy unijnych.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Jest prośba, aby wyrazić nasze stanowisko.
Radny Jan Kowalski
Jeżeli my nie zgodzimy na sprzedaż to będzie tak jak z Bursą.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, ze Rada Powiatu wyrazi tylko opinię.
Poddała pod głosowanie stanowisko Rady Powiatu, ze w przypadku wystąpienia Miasta
Działdowo o umożliwienie przekazania obiektu na cele niepubliczne wyrazimy zgodę .
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym 19 głosami za podjęła powyższe stanowisko.
Ad.10
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu
Żuromińskiego za przeprowadzenie nadzoru pedagogicznego i klasyfikacji uczniów w
Trzyletniej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Żurominie.
W Sesji uczestniczy 19 radnych.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
- 19 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- przy 0 głosach wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR X/ 66 / 07
w sprawie: zwiększenia dotacji celowej dla Powiatu Żuromińskiego za przeprowadzenie
nadzoru pedagogicznego i klasyfikacji uczniów w Trzyletniej Szkole Specjalnej
Przysposabiającej do Pracy w Żurominie.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.11
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: przekazania Miastu Działdowo zadań z zakresu
prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej.
W Sesji uczestniczy 19 radnych.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
- 19 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- przy 0 głosach wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR X/ 67/ 07
10
w sprawie: przekazania Miastu Działdowo zadań z zakresu prowadzenia Powiatowej
Biblioteki Publicznej.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.12
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr II/12/06 Rady Powiatu
Działdowskiego z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu
Działdowskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących
projektowi budżetu.
W Sesji uczestniczy 19 radnych.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
- 19 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- przy 0 głosach wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR X/ 68/ 07
w sprawie: zmiany uchwały Nr II/12/06 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 12
grudnia 2006 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Powiatu Działdowskiego oraz
rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi
budżetu..
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.13
Sylwester Jackowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Stwierdził, ze skarga okazała się bezzasadna, gdyż z dokumentów jakie miał dyrektor PUP w
posiadaniu , mógł podjąć decyzję, albo tak, albo nie. Z dzisiejszych informacji wiem, że p.
Dyrektor PUP umorzył odsetki.
Krzysztof Tabaczka Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie
Stwierdził, ze dziś sytuacja p. Fijałkowskiego wygląda nieco inaczej. Pan Fijałkowski napisał
skargę dotyczącą odmowy umorzenia pozostałej części składki, w mniemaniu P.
Fijałkowskiego były to odsetki. Z ustaleń technicznych wynika, że nie były to odsetki
ponieważ zasada księgowa w momencie przyznania dotacji, była, że pierwsze wpłaty
zaksięgowano jako odsetki.
Przeprowadzono wywiad środowiskowy zlecając go Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Olsztynie. W przypadku p. Fijałkowskiego nie można było zrealizować
wywiadu, ponieważ nie można było ustalić aktualnego miejsca pobytu. Pan Fijałkowski we
wrześniu zarejestrował się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna podając
adres działdowski a adres do korespondencji w Olsztynie. Adres działdowski okazał się
nieprawdziwy, chociaż w dowodzie osobistym ma taki adres. Ustalono, ze p. Fijałkowski
przebywał 1,5 miesiąca w Poznaniu na leczeniu specjalistycznym. Ponowienie zebraliśmy
wywiad środowiskowy i ponownie sprawa stanęła pod obrady na Powiatowej Radzie
Zatrudnienia. Po przedstawieniu nowych faktów, które miały miejsce opinia w tej sprawie
była pozytywna umorzenia kwoty 2012 zł. Podjąłem decyzję o umorzeniu pozostałej części
do spłaty mając na uwadze trudną sytuację zdrowotną i brak zatrudnienia, bo został
zwolniony.
11
Kopie decyzji wysyłaliśmy do Ministerstwa Pracy, gdzie dokonano korekty algorytmu na
następny rok.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Przedstawiła projekt uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie.
W Sesji uczestniczy 19 radnych.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
- 19 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- przy 0 głosach wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR X/ 69/ 07
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w
Działdowie.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.14
Urszula Wojtczyk Skarbnik Powiatu Działdowskiego
Poinformowała, że w dniu wczorajszym wpłynęło pismo z Ministerstwa Finansów
zwiększające subwencje ogólną na 2007 rok o kwotę 160 327 zł na dofinansowanie
wydatków zajęć szkolnych i pozaszkolnych od 1 IX 2007 r. oraz o kwotę 6037 na wypłatę
świadczeń związanych z odprawami dla nauczycieli.
Te zmiany stanowiłyby kwotę po stronie dochodów 166 364 zł, a po stronie wydatków 74310
zł.
Przedstawiła poszczególne zmiany w projekcie uchwały i załącznikach.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego
na rok 2007.
W Sesji uczestniczy 19 radnych.
Rada Powiatu w głosowaniu jawnym:
- 19 głosami za,
- 0 głosami przeciw,
- przy 0 głosach wstrzymujących,
podjęła:
UCHWAŁĘ NR X/ 70 / 07
w sprawie: zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2007.
/Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
12
Ad.15
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, że radni otrzymali dwa projekty uchwały: projekt Zarządu i projekt Komisji
Doraźnej dosłanej osobno do materiałów sesyjnych. Czy są uwagi?
Radny Piotr Siemianowski
Ustosunkował się do Projektu uchwały Komisji Doraźnej wnosząc poprawkę w: §2 ustęp 1
części dalszej, w brzmieniu: o usprawiedliwieniu bądź nieusprawiedliwieniu nieobecności
decyduje Przewodniczący Zarządu, Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji lub
Wiceprzewodniczący komisji w przypadku gdy pełni obowiązki Przewodniczącego Komisji .
Druga wątpliwość dotyczy: niemożności pełnienia obowiązku przez przewodniczącego lub
V-ce Przewodniczącego Rady Powiatu czy niemożności wykonywania mandatu radnego
przez okres dłuższy niż jeden miesiąc nie wypłaca się zryczałtowanej diety. Nie bardzo
rozumiem, uważam, że niemożność wykonywania mandatu radnego powinna być
ograniczona tylko gdy ktoś jest zatrzymany przez organa ścigania. W imieniu Klubu Radnych
przedstawił propozycje kwot zryczałtowanych diet:
Przewodniczący Rady Powiatu – 1500zł
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu-1300zł
Członek Zarządu –1300 zł
Przewodniczący Komisji –1300zł
Wiceprzewodniczący Komisji –1100zł
Członkowie Komisji –radni 1000zł
Starosta Działdowski Marian Janicki
Rozpatrujemy dwa projekty uchwały w tej samej sprawie, powinniśmy przyjąć jakiś sposób
procedowania. Można z dwóch projektów zrobić jeden albo z tych dwóch projektów wybrać
jeden do dalszej obróbki.
Radny Władysław Kubiński
Stwierdził, że powstała Komisja Doraźna i żeby nie była inaczej traktowana to
postanowiliśmy zmienić system dietowania. Pozwoliłem sobie wstępnie napisać projekt
uchwały, który został przyjęty przez Komisję Doraźną. Uważam, że uchwała sama się obroni.
Co do wielkości wynagrodzeń to złożyłem to u pani Skarbnik i obiecała, że obliczy
propozycje i później przekaże. Stwierdził, ze komisja nie obradowała po tym terminie.
Zarekomendował przyjęcie tej uchwał, która jest jasna i precyzyjna.
Jerzy Walentynowicz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego
Stwierdził, że zaproponowana kwota 1500 zł dla Przewodniczącej Rady jest zbyt mała w
porównaniu do kwoty zaproponowanych dla wiceprzewodniczących. Pani Przewodnicząca
pracuje bardzo dużo. Zaproponował zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącej Rady w
wysokości 1800 zł a dla Wiceprzewodniczących 1150 zł.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Stwierdziła, ze powinniśmy zachowywać umiar nie możemy rzucać pieniędzmi społecznymi.
Każdy idąc do wyborów- liczył się z tym, ze godzi się na pracę dla wyborców.
Uważam, że kwoty, które otrzymywałam do tej pory były wystarczające.
13
Analizując projekt przedstawiony przez Zarząd Powiatu stwierdzam, że dla mnie jest czytelny
i sądzę, że jest możliwy do przyjęcia.
Starosta Działdowski Marian Janicki
Zaproponował, aby na posiedzeniu Zarządu lub na posiedzeniu Komisji Doraźnej
wypracować wspólny projekt uchwały w sprawie diet dla radnych.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Poddała pod głosowanie wniosek, aby członkowie doraźnej komisji ds. Realizacji
Strategicznych Inwestycji Powiatu Działdowskiego wraz z Członkami Zarządu Powiatu
opracowała jeden wspólny projekt uchwały i przedstawili go na następnej sesji.
Rada Powiatu 19 głosami za przyjęła wniosek, aby członkowie doraźnej komisji ds.
Realizacji Strategicznych Inwestycji Powiatu Działdowskiego wraz z Członkami
Zarządu Powiatu opracowała jeden wspólny projekt uchwały i przedstawili go na
następnej sesji.
Ad.16
Radny Piotr Siemianowski
W imieniu Klubu Radnych Prawicy Powiatu Działdowskiego zgłosił poprawki do projektu
uchwały, ponieważ znalazły się zapisy, które są sprzeczne z innymi aktami prawnymi.
Zaproponował, aby zmiany statutu Powiatu Działdowskiego zaproponowane w projekcie
uchwały w § 9, 19, 20, 33, 40 pozostawić bez zmian, §47 ust.1 wykreślić, ponieważ zapis jest
kontrowersyjny, pozostawiając obecny zapis w statucie. §58 i§ 59pozostawić bez zmian w
projekcie uchwały.
Zaproponował następujące zmiany w Regulaminie Rady Powiatu, stanowiącym załącznik Nr
2 do Statutu Powiatu w proponowanym projekcie uchwały:
§ 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie „ Przewodniczący powinien udzielić głosu osobie spoza
Rady, która uczestniczy w sesji na żądanie tej osoby”
Zaproponował następujące zmiany w Regulaminie Komisji Rewizyjnej, stanowiącym
załącznik Nr 3 do Statutu Powiatu Działdowskiego w projekcie uchwały:
§ 4 ust. 2 wykreślić,
w § 19 pkt 6 jest błąd stylistyczny zamiast „ustalenia” zaproponował wpisać „ustalonych”
§ 7 dopisać pkt 3 w brzmieniu „ Radny może pełnić tylko jedną funkcję w Radzie Powiatu”
§ 3 ust 1 wpisać Zarząd składa się z trzech osób.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
Czy są uwagi?
Roman Lewandowski Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
Ustosunkował się do zaproponowanej zmiany stylistycznej w § 19 pkt 6 w Regulaminie
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Działdowskiego.
Radny Piotr Siemianowski
Wycofał wniosek dotyczący zmiany w § 19 pkt 6.
14
Starosta Działdowski Marian Janicki
Propozycje Klubu Radnych są daleko idące – polityczne w związku tym wymaga to
zastanowienia.
Stwierdził, że propozycja Zarządu dotycząca ilości radnych w komisji Rewizyjnej do 6 osób
uniknie to w przyszłości problemów, gdy powstanie nowy klub z przedstawicielem. Zapis
ten będzie elastyczny.
Pan radny Siemianowski proponuje w imieniu klubu wprowadzenie w załączniku do komisji
stałych Rady zapis, który ma dotyczyć całości Rady.
Najdalej idąca w skutkach propozycja zapisu to: Zarząd składa się z trzech osób. Wtedy, gdy
powstał statut też chciałem, aby ilość osób w Zarządzie była mała, bo chodziło między
innymi o sprawność działania. Wtedy radni mówili, ze Powiat składa się z jednostek
samorządowych i dobrze by było, aby w tym organie wykonawczym byli przedstawiciele
tych samorządów. Państwa propozycja jest daleko idąca zmniejszenie składu Zarządu do 3,
spowodowałoby, że w Zarządzie byłby tylko jeden członek nieetatowy. Ponadto
złamalibyśmy zasadę reprezentatywności.
Poprosił o przerwę.
Radny Władysław Kubiński
Odniósł się do ostatniego stwierdzenia dotyczącego reprezentatywności stwierdzając, ze
nigdy jej nie było, ponieważ gmina Działdowo nie ma swojego przedstawiciela. Skoro ta idea
nie ma zastosowania, więc idąc tropem myślenia pana Starosty trzeba zrobić to, aby to ciało
było operatywne.
Radny Piotr Siemianowski
Stwierdził, ze w imieniu Klubu wniósł poprawki do projektu uchwały i poprosił o poddanie
ich pod głosowanie przed przerwą.
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
O przerwie i udzielaniu głosu decyduje Przewodniczący.
PRZERWA 13.30- 14.05
Radny Piotr Siemianowski
Stwierdził, że Pan Starosta miał słuszność w związku z powyższym zgłosił autopoprawkę do
wnioskowanych przez niego zmian w projekcie uchwały, poprzez wycofanie i nie dopisanie
w Regulaminie Komisji Stałych Rady Powiatu Działdowskiego § 7 punktu 3
Zaproponował dopisanie w Regulaminie Rady Powiatu Działdowskiego w §3 punktu 5 w
brzmieniu „ Radny może pełnić tylko jedna funkcję w Radzie Powiatu”
Zaproponował zmiany w Regulaminie Zarządu Powiatu Działdowskiego w brzmieniu:
§ 3 ust 1 Zarząd składa się z 3 osób
§ 3 pkt 2 lit c jeden członek Zarządu
Jerzy Walentynowicz Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Działdowskiego
Stwierdził, ze są duże emocje, w związku z czym złożył wniosek formalny o przesunięcie
punktu 15 porządku posiedzenia na następną sesję.
Mirosław Konieczny radca prawny
Potwierdził, że jest to wniosek formalny.
15
Radny Piotr Siemianowski
Stwierdził, ze złożył wniosek formalny o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały przed
przerwą.
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu
Wyjaśniła, ze obecnie nie głosujemy zmian w projekcie, padł drugi wniosek o przesunięcie
głosowania.
Radny Piotr Siemianowski
Proszę podać pod głosowanie mój wniosek formalny, który był pierwszy.
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu
Pan zgłosił propozycje zmian do projektu uchwały, padł wniosek formalny o przesunięcie
głosowania na następną sesję. Nie jest negowane, że te zmiany nie mają być głosowane.
Poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radnego Jerzego Walentynowicza.
Rada Powiatu 10 głosami za, przy 8 głosach przeciw i 1 głosie wstrzymującym
Odłożyła rozpatrzenie i podjęcie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu
Działdowskiego na następne posiedzenie Rady.
Ad.17
Jadwiga Barbara Plewka Przewodnicząca Rady Powiatu
Odczytała stanowisko Rady Powiatu Działdowskiego skierowane do lekarzy Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie ul. Norwida 29
/ stanowisko Rady Powiatu Działdowskiego stanowi załącznik do niniejszego protokołu /
Ad.18
Radny Jan Raczyński
Zaproponował, aby Przewodniczący komisji stałych Rady Powiatu Działdowskiego na
posiedzeniach wyjazdowych zapraszali radnych powiatowych z danego terenu.
Ad. 19
Przewodnicząca Rady Powiatu Działdowskiego Jadwiga Barbara Plewka
„Zamykam obrady X Sesji Rady Powiatu w Działdowie.”
Protokołowała
Ewa Siedlecka
Przewodnicząca Rady Powiatu
Jadwiga Barbara Plewka
16