evolis - wylacznik prozniowy, instrukcja obslugi

Transkrypt

evolis - wylacznik prozniowy, instrukcja obslugi
Sieci rozdzielcze
Œredniego Napiêcia
<< Powrót
Evolis
Merlin Gerin
wy³¹cznik
pró¿niowy
Instrukcja obs³ugi
200600
KATIU100160
DV2
Ue (V)
40
220/4
525
690
Icu (kA)
100
100
85
Icw 85kA
cat.B
Ics =
100%
/1s
Icu
z
50/60H
947-2
IEC
-2
EN 60947BS CEI
UTE
C
VDE
UNE
AS NEMA
Spis treœci
Zabiegi konserwacyjne
........2
Wprowadzenie
Zestawienie dla wy³¹cznika..
Zestawienie dla wy³¹cznika wysuwnego
w kasecie
2
2
Naprawa wy³¹cznika
4
3
Wprowadzenie
4
Zamawianie i wymiana czêœci
4
Zestawienie dla wy³¹cznika podstawowego 4
Zestawienie dla wy³¹cznika wysuwnego
w kasecie
4
Wyzwolenie wy³¹cznika
5
Zestawienie dla wy³¹cznika
5
Wykrywanie i usuwanie usterek
6
Zestawienie dla wy³¹cznika wysuwnego
w kasecie
6
Zestawienie dla wy³¹cznika wysuwnego
7
w kasecie (cd).
7
1
KATIU100160
Schneider Electric
Zabiegi
konserwacyjne
Wprowadzenie
Przed ka¿dym przegl¹dem:
otwórz urz¹dzenie
wysuñ wy³¹cznik z pola
od³¹cz zasilanie obwodów
pomocniczych.
roz³aduj sprê¿yny mechanizmu
napêdowego.
W normalnych warunkach pracy wg. IEC 694 (PN-86/E-05155),
wy³¹cznik zapewnia bezobs³ugow¹ i bezawaryjn¹ pracê
przez 10 lat lub 10.000 cykli ³¹czeniowych.
W czasie eksploatacji zaleca siê:
przynajmniej 1 raz w roku wykonaæ cykl O-Z
w ci¹gu 5 lat, co najmniej 1 raz udostêpniæ
wy³¹cznik Serwisowi Schneider Electric
na przegl¹d wizualny.
Zestawienie zabiegów konserwacyjnych
Opis
Zabieg
Materia³y
Czêœci bieguna............czyszczenie
wsporników izolacyjnych i cylindra
komory
pró¿niowej
Stopieñ zu¿ycia
pomiar stopnia
styków
zu¿ycia
Kontrola czêœci
czyszczenie œrodkiem niechlorowany odt³usz(wa³, ciêgna, wspom.) odt³uszczaj¹cym i
czacz i smar Isoflex
smarowanie
Topas L152
2
KATIU100160
Narzêdzia
szmatka
szczelinomierz
szmata, szczotka,pêdzel
Schneider Electric
Zabiegi
konserwacyjne
Zestawienie dla wy³¹cznika wysuwnego w kasecie
Opis
¯aluzje
Szczeliny prowad.
¿aluzji, ciêgna,
rowki kó³ek ciêgien
podnosz¹cych.
Kó³ka i styki
prowadnic
Zabieg
Okres
Materia³y
czyszczenie œrodk. co 10 lat niechlorowany
odt³uszczaj¹cym
rozpuszcz. odt³uszcz.
smar.
co 10 lat Isoflex Topas L152
smar
wytrzeæ st.smar
co 10.lat niechlorowany
rozpuszcz. odt³uszcz.
smar.
co 10 lat Isoflex Topas L152
smar
Prowadnice
Otwory szpilek.ust czyszczenie œrodk. co 10 lat niechlorowany
odt³uszczaj¹cym
rozpuszcz. odt³uszcz.
Tr¹ce krawêdzie
smar.
co 10 lat Isoflex Topas L152
smar
Wózek wysuwny
Sworzeñ blokuj¹cy czyszczenie œrodk. co 10 lat niechlorowany
( czêœci stykaj¹ce odt³uszczaj¹cym
rozpuszcz. odt³uszcz.
siê - sworzeñ i pro- smar.
co 10 lat Isoflex Topas L152
wadnice)
smar
Krzywka wtyczki nn ogólne czyszczenie.co 10 lat niechlorowany
i krzywka blokady
rozpuszcz. odt³uszcz.
smar.
co 10 lat Isoflex Topas L152
smar
Wa³ mechanizmu ogólne czyszczenie .co 10 lat niechlorowany
otwieraj¹cego
rozpuszcz. odt³uszcz.
(kilka punktów)
smar.
co 10 lat Isoflex Topas L152
smar
Szczeliny no¿y
czyszczenie œrodk. co 10 lat niechlorowany
uziemnika i ³o¿yska odt³uszczaj¹cym
rozpuszcz. odt³uszcz.
wózka wewn.
smar.
co 10 lat Isoflex Topas L152
smar
Rolki podnosz¹ce czyszczenie œrodk. co 10 lat niechlorowany
¿aluzje
odt³uszczaj¹cym
rozpuszcz. odt³uszcz.
smar.
co 10 lat Isoflex Topas L152
smar
napêd wózka wy³¹cznika
Zêbatki wa³u napê- czyszczenie œrodk. co 10 lat niechlorowany
rozpuszcz. odt³uszcz.
dowego i wspó³pra- odt³uszczaj¹cym
cuj¹ce z nim
smar.
co 10 lat Isoflex Topas L152
zêbatki œruby
smar
Prowadnice
czyszczenie œrodk. co 10 lat niechlorowany
odt³uszczaj¹cym
rozpuszcz. odt³uszcz.
smar.
co 10 lat Isoflex Topas L152
smar
Œlimak
czyszczenie œrodk. co 10 lat niechlorowany
odt³uszczaj¹cym
rozpuszcz. odt³uszcz.
smar.
co 10 lat Isoflex Topas L152
smar
styki tulipanowe i bolce w przepustach wy³¹cznika
czyszczenie œrodk. co 10 lat niechlorowany
odt³uszczaj¹cym
rozpuszcz. odt³uszcz.
smar, olej
co 10 lat wazelina
3
KATIU100160 . : Schneide r Electric
Narzêdzia
szmata
pêdzel
szmata
szmata
szmata
pêdzel
szmata
pêdzel
szmata
pêdzel
szmata
pêdzel
szmata
pêdzel
szmata
pêdzel
szmata
pêdzel
szmata
pêdzel
szmata
pêdzel
szmata
pêdzel
Naprawa wy³¹cznika
Przygotowanie.
Zamieszczone poni¿ej zestawienie
przeznaczone jest dla Klienta oraz
pracowników Serwisu Schneider Electric.
Po dokonaniu naprawy wykonaj
test sprawdzaj¹cy wg. obowi¹zuj¹cych
norm.
Uwaga: podczas wymiany,
obowi¹zkowo musz¹ byæ wymienione
na nowe, poni¿sze akcesoria:
Nakrêtki samoblokuj¹ce
Podk³adki kontaktowe
Podk³adki dystansowe
Ko³ki, zawleczki.
Zamawianie i
wymiana czêœci
zamiennych
zamawianie: patrz katalog produktów
wymiana: patrz wytyczne instalowania
Zestawienie dla wy³¹cznika podstawowego
Opis
Wykonawca
P³yta przednia..... .
Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
Os³ona prz. nn.
Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
DŸwignia zbrojenia...........................................Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
Styki pomocnicze
Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
Styk PF.
Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
Mechanizm MCH
Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
Wyzwalacze-MN /MX / XF
Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
Licznik zadzia³añ.
Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
Blokady kluczykowe.........................................Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
Blokada przycisków za³/wy³..............................Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
Zaciski...............
Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
Wyzwalacz MITOP .
Schneider Polska lub we w³asnym zakresie
Sprê¿yny napêdu.
Schneider Polska- Serwis
Oa³ona izolacyjna gniazda wspornika
Schneider Polska- Serwis
Zestawienie dla wy³¹cznika wysuwnego w kasecie
Opis
Wymiana 6 kompletnych
przepustów
Wymiana 6 kompletnych
przepustów i styków tulipanowych
Wykonawca
Schneider lub podwykonawc
Uwagi
Wymieñ wszystkie 6
Schneider lub podwykonawc
Wymieñ wszystkie 6
Wymiana linek mechanizmu
podnoszenia ¿aluzji
Schneider
Wymiana ¿aluzji i mechanizmu
podnoszenia
Schneider
Wymieñ kompletny
podzespó³
Wymiana napêdu rolkowego
Schneider
wózka.
Wymiana prze³¹cznika na przedniej Schneider lub podwykonawc
p³ycie wózka wy³¹cznika
Wymiana szczotek.uziemiaj¹cych.....Schneider lub podwykonawc
lub Klient
Wymiana wtyczki nn
Schneider lub podwykonawc
lub Klient
Wymiana styków pomocniczych
Schneider lub podwykonawc Mo¿liwa jest
i sygn. pozycji wysuniêtej wy³¹cznik lub Klient
wymiana
samodzielnie
4
KATIU100160
Schneider Electric
Naprawa wy³¹cznika
(cd.)
Samoczynne
wy³¹czenie
Ustalenie przyczyny
Po wyzwoleniu wy³¹cznika przed ponownym
jego za³¹czeniem,zlokalizowaæ i usun¹æ
przyczynê wyzwolenia wy³¹cznika
Mo¿e byæ
wiele przyczyn:
w zale¿noœci od typu zabezpieczenia,
odwo³aj siê do w³aœciwej instrukcji obs³ugi
(patrz instr. u¿ytkowania Sepam-a )
W zale¿noœci od przyczyny wy³¹czenia
i koniecznoœci ponownego za³¹czenia
musz¹ byæ podjête œrodki ostro¿noœci,
a szczególnie sprawdzenie izolacji i test
dielektryczny, czêœci lub ca³ej instalacji.
Sprawdzenie pod nadzorem przeszkolonego
personelu.
Zestawienie dla wy³¹cznika
Objawy
Przyczyna i sposób
usuniêcia usterki
Zbyt niskie napiêcie zasilaj¹ce
Nie mo¿na napi¹æ sprê¿yn Motoreduktor :
silnik
silnik
podnieœæ napiêcie
jeœli to konieczne,
wymieniæ silnik.
Oprzewodowanie
sprawdziæ po³¹czenia
w obwodach pomocniczych
Wyzwalacz podnapiêciowy.Brak zasilania cewki
Zamkniêcie wy³¹cznika
jest niemo¿liwe
zasiliæ cewkê wyzwalacza
WskaŸnik stanu wy³¹cznika
lub sztucznie zamkn¹æ
pokazuje "O"
jej obwód.
Wyzwalacz zamykaj¹cy.....Wyzwalacz jest wadliwie
w³¹czony w obwód
sprawdziæ obwód
W uzwojeniu jest przerwa
wymieniæ wyzwalacz
Mech. napinania.sprê¿yn... Napêd jest niezazbrojony
zazbroj napêd
Wyzwalacze otwieraj¹ce W obwodzie SN jest uszkodzeWy³¹cznik zamyka siê
nie lub urz¹dzenia zabezpiei natychmiast samoczyn- (poœrednie i bezpoœr.)
czaj¹ce s¹ Ÿle
nie otwiera siê
wyregulowane
usun¹æ uszkodzenie
wyregulowaæ zabezpieczenia
obwodów
Wyzwalacz otwieraj¹cy.......Wyzwalacz otwieraj¹cy
Wy³¹cznik
pod³¹czony niew³aœciwie
nie otwiera siê
zdalnie
sprawdŸ obwody
W uzwojeniu jest przerwa
wymieñ wyzwalacz
sprawdŸ obwód
zabezpieczeñ
5
¯ród³o usterki
KATIU100160
Schneider Electric
Naprawa wy³¹cznika
(cd.)
Wykrywanie i usuwanie usterek
Zestawienie dla wy³¹cznika wysuwnego w kasecie.
Objawy
Wy³¹cznik na wózku
ma byæ w³aœnie wsuwany
w kasetê.
Prze³¹cznik
jest w pozycji wysuwanie
i mo¿liwe jest wysuniêcie wy³¹cznika:
Nie mo¿na przestawiæ
prze³¹cznika w pozycjê
umo¿liwiaj¹c¹ wsuwanie.
¯ród³o usterki
Wtyczka nn. i górna
przednia os³ona wy³¹cznika.
Sworzeñ blokuj¹cy
wózek wy³¹cznika.
Zamek przednich drzwi
rozdzielnicy.
Przyczyna usterki i
sposób jej usuniêcia
SprawdŸ, czy wtyczka nn.
pod³¹czona jest w³aœciwie
oraz, czy górna przednia
os³ona wy³¹cznika jest
zamkniêta prawid³owo.
Upewnij siê, czy sworzeñ
blokuj¹cy trafia w otwory
w prowadnicach.
Upewnij siê, czy mo¿liwe
jest zamkniêcie drzwi
rozdzielnicy, nie dzia³aj¹c
na wózek wy³¹cznika.
Zamknij drzwi rozdzielnicy
Prze³¹cznik i jego
funkcja blokowania.
Prze³¹cznik wózka jest
gotów do za³o¿enia k³ódki.
Zamknij k³ódkê.
Otwórz wy³¹cznik
Wy³¹cznik jest w pozycji Funkcja otwierania
wy³¹cznika automatycznie u¿ywaj¹c przycisku
wsuniêtej
przez prze³¹cznik
otwieraj¹cego.
Prze³¹cznik wózka
W przypadku gdy rozdzielnica
w pozycji umo¿liwiaj¹cej
ma zamkniête drzwi:
zamkniêcie.
otwórz wy³¹cznik przy pomocy
Wy³¹cznik w pozycji
wyzwalacza.
ZAMKNIÊTY:
Nie mo¿na przestawiæ
W obu przypadkach skontaktuj siê
prze³¹cznika w pozycjê
z dzia³em Serwisu
umo¿liwiaj¹c¹ wysuwanie
Schneider Electric
Jeden z biegunów wy³¹cznika
Wy³¹cznik jest w pozycji Funkcja zapobiegaj¹ca
wsuniêciu lub wysuniêciu pozostaje zamkniêty
wsuniêtej
wy³¹cznika, gdy jeden
mimo sygna³u
Prze³¹cznik wózka
na otwarcie
w pozycji umo¿liwiaj¹cej z biegunów wy³¹cznika
pozostaje zamkniêty.
wy³¹cznika.
zamkniêcie.
Wy³¹cznik w pozycji
Skontaktuj siê z dzia³em
OTWARTY:
Serwisu Schneider Electric
Nie mo¿na przestawiæ
Sworzeñ blokuj¹cy
Sworzeñ blokuj¹cy wózka
prze³¹cznika w pozycjê
wózek.
zaklinowany jest w otworze
umo¿liwiaj¹c¹ wysuwanie.
prowadnicy.
U¿ywaj¹c narzêdzi
wysprzêgl dŸwigniê.
Sprawd٠poprawnoϾ
operacji powtarzaj¹c
manewr.
Wy³¹cznik nie jest ca³kowi- Wersja manualna:
Wy³¹cznik na wózku
Powtórz operacjê wsuwania
cie wsuniêty.
ma byæ wsuwany.
rêcznie, sprawdzaj¹c, czy
albo popychaj¹c go
sworzeñ blokady wózka
rêcznie ( wersja
wszed³ dok³adnie
manualna)
w obydwa otwory na
lub dŸwigni¹
prowadnicach.
(wersja z napêdem
wersja z
mechanicznym)
napêdem:
Nie mo¿na przestawiæ
W³ó¿ ponownie dŸwigniê
prze³¹cznika w pozycjê
do otworu wózka
umo¿liwiaj¹c¹ zamkniêcie.
i kontynuuj obracanie,
a¿ nast¹pi ca³kowite wsuniêcie
wy³¹cznika.
DŸwignia napêdowa
Obrót prze³¹cznikiem
(jeœli taka jest).
nie jest mo¿liwy, gdy
dŸwignia napêdowa
w³o¿ona jest w otwór wózka.
Usuñ dŸwigniê.
DŸwignia napêdowa
Obrót prze³¹cznikiem
Wy³¹cznik na wózku
(jeœli taka jest).
nie jest mo¿liwy, gdy
jest w pozycji -test
dŸwignia napêdowa
po wysuniêciu
w³o¿ona jest w otwór wózka.
(prze³¹cznik w pozycji
Usuñ dŸwigniê.
umo¿liwiaj¹cej wsuniêcie):
Nie mo¿na przestawiæ
prze³¹cznika.
Blokada z uziemnikiem
Wózek w wersji z
rozdzielnicy lub
napêdem:
blokada zapobiegaj¹ca
Wy³¹cznik na wózku
wsuniêciu do rozdzieljest w pozycji -test
nicy.
w rozdzielnicy.
Prze³¹cznik mo¿e
obracaæ siê w 3 pozycjach:
Nie mo¿na w³o¿yæ ca³kowicie dŸwigni napêdowej
do otworu wózka,
aby by³o mo¿liwe
wysuniêcie wy³¹cznika
6
KATIU100160
Otwórz uziemnik
lub zwolnij blokadê
zapobiegaj¹c¹ wsuniêciu
do rozdzielnicy.
Schneider Electric
Naprawa wy³¹cznika
(cd.)
Zestawienie dla wy³¹cznika wysuwnego w kasecie (cd.)
Objawy
¯ród³o usterki
Przyczyna usterki i
sposób jej usuniêcia
Prêt blokuj¹cy wózek
Podci¹gnij zaczep na prêcie
Nie mo¿na umieœciæ
wy³¹cznika
blokuj¹cym jak to tylko
prawid³owo wtyczki nn.
mo¿liwe.
i prze³¹cznik.
w miejscu do tego
Umieœæ wtyczkê nn.
przewidzianym.
ponownie na zaczepie
blokady i zaciskach
wy³¹cznika.
(patrz instrukcja instalowania
kasety).
Zamykanie ¿aluzji...............Wyreguluj zamykanie
¯aluzje nie domykaj¹
¿aluzji oraz rolki
siê, wózek z wy³¹cznipodnosz¹ce umieszczone
kiem wysuwa siê
na bokach wózka
z kasety.
(patrz instrukcja instalowania
kasety).
Styki tulipanowe wy³¹cz- System podnoszenia ¿al. ..Przereguluj ustawienie
rolek podnosz¹cych
nika dotykaj¹
¿aluzje na bokach wózka
¿aluzji.
(patrz instrukcja instalowania
kasety).
Jeœli ¿aluzje s¹ pogiête,
skontaktuj siê z Serwisem
Schneider Electric .
Linki podnosz¹ce
Uszkodzone linki.
¯aluzje nie przesuwaj¹
¿aluzje.
siê.
Zablokowane ¿aluzje .........Gdy nast¹pi zablokowanie
¿aluzji nie mo¿na wsuwaæ
wy³¹cznika, gdy¿
system zostanie
zniszczony.
Wysuwamy wy³¹cznik
na wózku z rozdzielnicy:
Nie mo¿na przestawiæ
prze³¹cznika w pozycjê
wysuwanie, ani równie¿
wysun¹æ wy³¹cznika
na wózku przy u¿yciu
korby.
Blokada wtyczki nn.
W obu przypadkach skontaktuj siê
z Serwisem
Schneider Electric .
Blokada wtyczki nn.
uniemo¿liwia przestawienie
prze³¹cznika:
Zdejmij os³onê przedzia³u nn
wy³¹cznika.
Wciœnij blokadê wtyczki nn.
Przestaw prze³¹cznik
w pozycjê wsuwanie/ wysuwanie
Schneider Electric Sp. z o.o.
ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa
Centrum Obs³ugi Klienta:
(0 prefiks 22) 511 84 64, 0 801 171 500
http://www.schneider-electric.pl
7
KATIU100160
Schneider Electric

Podobne dokumenty