Ogłoszenie dodatkowe

Komentarze

Transkrypt

Ogłoszenie dodatkowe
Regionalny Program Operacyjny
dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Załącznik do uchwały nr 833/60/11
Zarządu Województwa Pomorskiego
z dnia 14 lipca 2011 r.
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP , Działanie 1.1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa , Poddziałanie 1.1.2. Małe i średnie przedsiębiorstwa
(Konkurs nr 1.1.2._1)
Wnioskowane dofinansowanie
[PLN]
EFRR [PLN]
BP [PLN]
RAZEM [PLN]
1 600 300,01
800 000,00
51,94
800 000,00
0,00
800 000,00
1 463 190,00
480 600,00
40,00
408 510,00
72 090,00
480 600,00
Numer wniosku
1
RPPM.01.01.02-00-001/08
2
RPPM.01.01.02-00-002/08
3
RPPM.01.01.02-00-004/08
Unowocześnienie składników majątku trwałego niezbędnego
do prowadzenia działalności i rozwoju firmy Malmor poprzez PPU Malmor Sp. z o.o.
zakup kabiny malarsko-suszarniczej wraz z infrastrukturą.
1 421 300,00
466 000,00
40,00
396 100,00
69 900,00
466 000,00
4
RPPM.01.01.02-00-006/08
Automatyzacja procesu produkcji seryjnej i pomiaru
kontrolnego metalowych elementów podłuŜnych dla
nowoczesnego taboru szynowego.
Zakład wyrobów metalowych
"RESTAL" Elzbieta Rembiasz
1 895 278,00
800 000,00
52,13
680 000,00
120 000,00
800 000,00
5
RPPM.01.01.02-00-008/08
Inwestycje w zestaw wiertniczy.
Przedsiębiorstwo InstalacyjnoBudowlane "śala" Spółka jawna
1 342 000,00
660 000,00
60,00
561 000,00
99 000,00
660 000,00
999 120,22
327 580,40
40,00
278 443,34
49 137,06
327 580,40
"Glembud" Sławomir Glembin
1 464 488,00
720 240,00
60,00
612 204,00
108 036,00
720 240,00
Wzrost konkurencyjności firmy GOMET poprzez rozbudowę Zakład Produkcyjny "GOMET"
przedsiębiorstwa i wdroŜenie innowacji technologicznej.
Tadeusz Gołębiowski
1 864 477,20
800 000,00
52,35
680 000,00
120 000,00
800 000,00
833 600,00
340 000,00
50,00
289 000,00
51 000,00
340 000,00
1 464 298,90
720 147,00
60,00
720 147,00
0,00
720 147,00
893 433,45
366 161,25
50,00
311 237,06
54 924,19
366 161,25
695 156,00
279 900,00
50
237 915,00
41 985,00
279 900,00
40,00
578 000,00
102 000,00
RPPM.01.01.02-00-012/08
7
RPPM.01.01.02-00-015/08
8
RPPM.01.01.02-00-016/08
9
RPPM.01.01.02-00-018/08
10
RPPM.01.01.02-00-020/08
11
RPPM.01.01.02-00-021/08
12
RPPM.01.01.02-00-022/08
13
RPPM.01.01.02-00-023/08
Nazwa beneficjenta
Przyznane dofinansowanie
[%] dofinansowania
w kosztach
kwalifikowalnych
l.p.
6
Tytuł projektu
Wartość projektu
[PLN]
WyposaŜenie w nowe urządzenia medyczne kliniki MEDORAL z Rumi celem rozszerzenia działalności,
MED-ORAL spółka z ograniczoną
wprowadzenia nowych usług i eksportu działalności z
odpowiedzialnością
wykorzystaniem technik telekonferencyjnych.
Wzrost konkurencyjności KB Pomorze Sp. z o.o. przez
wdroŜenie nowych technologii i świadczenie innowacyjnych, KB POMORZE Sp. z o.o.
powiązanych usług.
WdroŜenie technologii oklejania krzywoliniowych wąskich
płaszczyzn elementów meblowych przy pomocy
elektronicznie sterowanego centrum obróbczego.
Wzrost konkurencejności Firmy "GLEMBUD" poprzez
inwestycje w innowacyjny zestaw budowlany.
Rozwój TEKOSOM POLAND Sp. z o.o. przez inwestycje w
automatyzację procesu produkcji - zakup lagowarki oraz
cuttera do krojowni w zakładzie w śukowie.
SUN ENERGY - Wzrost Konkurencyjności-InnowacjeRozwój.
Rozszerzenie zakresu działalności i realizacji zasadniczej
zmiany produkcji poprzez zakup innowacyjnych maszyn do
obróbki drewna w firmie DREW-TRANS II Z.Wrzeszcz i
wspólnicy Sp. J. w Chojnicach.
Meblarska Spółdzielnia Pracy "Dąb"
TEKOSOM POLAND Sp. z o.o.
SUN ENERGY Sp. z o.o.
DREW-TRANS II Zenon Wrzeszcz i
Wspólnicy S.J.
Rozszerzenie asortymentu produkcji i usług poprzez zakup,
wdroŜenie innowacyjnej maszyny do czyszczenia
EURO-WENT Sp. z o.o.
przewodów wentylacyjnych, kamery inspekcyjnej i maszyn
do produkcji elementów wentylacyjnych.
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup nowoczesnej
wyoblarki do produkcji wentylatorów przemysłowych w firmie NYBORG-MAWENT S.A.
NYBORG-MAWENT S.A.
1 944 000,00
680 000,00
680 000,00
Wnioskowane dofinansowanie
Nazwa beneficjenta
Przyznane dofinansowanie
[PLN]
[%] dofinansowania
w kosztach
kwalifikowalnych
EFRR [PLN]
BP [PLN]
RAZEM [PLN]
436 882,00
179 050,00
50,00
179 050,00
0,00
179 050,00
1 056 017,36
432 794,00
50,00
367 874,90
64 919,10
432 794,00
597 098,50
293 655,00
60,00
249 606,75
44 048,25
293 655,00
1 091 443,33
536 775,41
60,00
456 259,10
80 516,31
536 775,41
2 501 000,00
800 000,00
39,02
680 000,00
120 000,00
800 000,00
2 205 760,00
795 520,00
44,00
676 192,00
119 328,00
795 520,00
1 371 280,00
449 600,00
40,00
382 160,00
67 440,00
449 600,00
ECLISSE Polska Sp. z o.o.
1 355 115,00
444 300,00
40,00
444 300,00
0,00
444 300,00
MGB Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Grzegorz Banaszak
2 754 150,00
799 988,10
35,44
679 989,89
119 998,22
799 988,10
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe
"TADPOL" - Tadeusz Polniak
1 051 749,80
431 045,00
50,00
366 388,25
64 656,75
431 045,00
METROX-PLAST Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
1 825 120,00
748 000,00
50,00
748 000,00
0,00
748 000,00
Gdańskie Zakłady RemontowoMontaŜowe GZRM Sp. z o.o.
580 207,00
200 000,00
42,87
170 000,00
30 000,00
200 000,00
1 215 260,00
391 024,30
40,00
332 370,66
58 653,65
391 024,30
l.p.
Numer wniosku
14
RPPM.01.01.02-00-024/08
Rozszerzenie zakresu działalności eksportowej poprzez
zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych w
produkcji oraz wprowadzenie nowych produktów na rynek.
"BENOX" B.KASZUBOWSKI Spółka
Jawna
15
RPPM.01.01.02-00-025/08
Unowocześnienie procesów produkcji i modernizacji
niskospadowych elektrowni wodnych poprzez inwestycje.
ZRE Gdańsk Sp. z o.o.
16
RPPM.01.01.02-00-026/08
Rozbudowa bazy hotelowej i podwyŜszenie standardu
świadczonych usług hotelarskich.
MIKS ELEKTRONIK Sp. z o.o.
17
RPPM.01.01.02-00-028/08
Unowocześnienie parku maszynowego firmy niezbędnego do Trakt Przedsiębiorstwo Drogowoświadczenia usług budownictwa drogowego.
Budowlane Bogdan Staniszewski
18
RPPM.01.01.02-00-029/08
19
RPPM.01.01.02-00-032/08
20
RPPM.01.01.02-00-035/08
21
RPPM.01.01.02-00-036/08
22
RPPM.01.01.02-00-037/08
23
RPPM.01.01.02-00-040/08
24
RPPM.01.01.02-00-042/08
25
RPPM.01.01.02-00-045/08
26
RPPM.01.01.02-00-046/08
Zakup urządzeń umoŜliwiających oszczędność surowców i
energii w procesie świadczenia usług przez PUDM S.A.
Przedsiębiorstwo Usług DrogowoMostowych Spółka Akcyjna
27
RPPM.01.01.02-00-047/08
Uruchomienie nowoczesnej wytwórni betonu i wyrobów
betonowych w Bytowie.
Przedsiębiorstwo Produkcji
Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.
1 669 249,93
794 588,40
60,00
675 400,14
119 188,26
794 588,40
28
RPPM.01.01.02-00-049/08
Zakład Produkcyjny „ALEXANDER”
Aleksander Pundzis
402 600,00
165 000,00
50,00
140 250,00
24 750,00
165 000,00
29
RPPM.01.01.02-00-050/08
Prywatne Przedsiebiorstwo
Produkcyjno-Handlowe GRAS
2 162 183,00
712 180,00
40,00
712 180,00
0,00
712 180,00
30
RPPM.01.01.02-00-051/08
31
RPPM.01.01.02-00-054/08
32
33
Tytuł projektu
Wartość projektu
[PLN]
Zakup innowacyjnych maszyn szansą na poprawę
konkurencyjności DRUK MARKUSZEWSCY Sp. z o.o. na
rynkach UE.
świrownia "Warcz" nową ścieŜką rozwoju Przedsiębiorstwa
Budowlanego "Górski" Sp. z o.o.
Rozbudowa firmy Pal Pol w efekcie budowy ekologicznych
składowisk odpadów drzewnych.
Podniesienie konkurencyjności i rozwój przedsiębiorstwa
dzięki inwestycji w środki trwałe realizowanej w Tczewie
przez firmę Eclisse Sp. z o.o.
Wzrost konurencyjności MGB (po)przez rozbudowę oraz
poprawę jakości i wdroŜenie nowych usług w oparciu o
nowoczesne rozwiązania w zakresie montaŜu instalacji i
kompletacji rurociągów.
Podniesienie konkurencyjności firmy TADPOL w Kosakowie
dzięki unowocześnieniu składników majątku trwałego oraz
dzięki racjonalizacji logistyki - zakup linii technologicznej do
produkcji urządzeń z PCW.
Zakup wtryskarki 350T-600T wraz z oprzyrządowaniem w
celu wdroŜenia nowej technologii wtrysku umozliwiającej
przetworzenie tworzyw sztucznych o wysokiej odporności
temperaturowej.
Unowocześnienie i zwiększenie parku maszyn i urządzeń
produkcyjnych wraz z wprowadzeniem zmian w procesie
produkcji i zmian sposobu świadczenia usług.
DRUK MARKUSZEWSCY Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Budowlane
"Górski" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowo-Handlowe PAL-POL Sp. z
o.o.
Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup
nowoczesnego centrum obróbczego CNC przez Zakład
Produkcyjny ALEXANDER Aleksander Pundzis w
Chwaszczynie.
Wzrost konkurencyjności formy GRAS dzieki innowacyjnym
zamianom i wprowadzeniu na rynek nowych produktów i
usług.
Podniesienie konkurencyjności firmy PLASMET na rynku
międzynarodowym poprzez inwestycję w innowacyjne
technologie obróbcze i oprogramowanie CAM oraz
podniesienie kompetencji pracowników.
Rozbudowa istniejącego punktu dealerskiego samochodów
marki Skoda w Rokocinie o blacharnię-lakiernię oraz jej
wyposaŜenie.
Plasmet Jan Czechowicz
1 949 020,00
799 500,00
50,00
679 575,00
119 925,00
799 500,00
Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe HADM Mieczysław
Gramatowski
2 813 887,34
795 467,57
34,69
676 147,43
119 320,14
795 467,57
RPPM.01.01.02-00-060/08
Podniesienie konkurencyjności firmy Perry w efekcie
wdroŜenia specjalistycznej maszyny do rozdmuchu butelek.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe "PERRY" Sp. z o.o.
1 632 360,00
535 200,00
40,00
454 920,00
80 280,00
535 200,00
RPPM.01.01.02-00-062/08
Rozbudowa z przebudową zakładu Fungopol w Brusach
wraz z zakupem dwóch nowych mroźni.
Fungopol Cis-Bankiewicz,
Skórczewski spółka jawna
2 580 277,92
800 000,00
37,90
680 000,00
120 000,00
800 000,00
Wnioskowane dofinansowanie
l.p.
Numer wniosku
34
RPPM.01.01.02-00-063/08
35
RPPM.01.01.02-00-065/08
36
RPPM.01.01.02-00-066/08
37
RPPM.01.01.02-00-067/08
38
RPPM.01.01.02-00-071/08
39
RPPM.01.01.02-00-077/08
40
RPPM.01.01.02-00-085/08
41
RPPM.01.01.02-00-087/08
42
RPPM.01.01.02-00-089/08
43
RPPM.01.01.02-00-091/08
44
RPPM.01.01.02-00-098/08
45
RPPM.01.01.02-00-101/08
46
RPPM.01.01.02-00-102/08
47
RPPM.01.01.02-00-103/08
48
RPPM.01.01.02-00-106/08
49
RPPM.01.01.02-00-108/08
50
RPPM.01.01.02-00-109/08
51
RPPM.01.01.02-00-110/08
52
RPPM.01.01.02-00-111/08
53
RPPM.01.01.02-00-113/08
Tytuł projektu
Unowocześnienie majątku produkcyjnego firmy CESMEX w
celu wdroŜenia nowych wyrobów.
Nazwa beneficjenta
Przedsiębiorstwo Usługowo
Produkcyjne CESMEX Ryszard
Czeszejko-Sochacki
Inwestycja w wartości niematerialne i prawne oraz w środki
trwałe w celu zwiększenia konkurencyjności przedsięborstwa Przedsiębiorstwo Badawczoi wprowadzenia nowych produktów i usług realizowane w
Produkcyjne Enamor Sp. z o.o.
gdyni przez firmę ENAMOR.
Unowocześnienie parku maszynowego w firmie Mat-Bud z
"MAT-BUD" A. Polak
Kiełpina k/Kartuz.
Unowocześnienie systemu magazynowania, transoprtowania
Gminna Spółdzielnia "Samopopmoc
i dozowania mąki oraz technologii produkcji chleba w
Chłopska" w śukowie
Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w śukowie.
Budowa i uruchomienie nowoczesnego centrum
kompleksowej obsługi samochodów osobowych i
cięŜarowych wraz z salonem obsługi klienta TOYOTA
CHWASZCZYNO AUTO-CENTRUM.
Poszerzenie oferty produktowej i podniesienie jakości
wyrobów piekarniczych.
Budowa zakładu przetwarzania i recyklingu zuŜytego sprzętu
elektronicznego i elektrycznego (ZSEiE) w Starogardzie
Gdańskim.
Nowoczesna Pracowania Tomografii Komputerowej sznasą
rozwoju przedsiębiorstwa "TK MEDICA" Sp. z o.o. na
Pomorzu.
Zakup nowych maszyn dla podniesienia konkurencyjności i
rozwoju eksportu firmy P.W. "Leann" Stańczyk Spółka
Jawna.
Zakup wykrawarki laserowej do blach o zdefiniowanych
parametrach cięcia.
OLA 2008 - szansa rozwoju poprzez informatyzację i
wprowadzenie nowych produktów za pomocą nowoczesniej
linii technologicznej w Kaliskach.
Anro-Trade Spółka Jawna EksportImport R.Walder i T.Walder
Piekarnia-Cukiernia Mielnik
Przyznane dofinansowanie
[PLN]
[%] dofinansowania
w kosztach
kwalifikowalnych
EFRR [PLN]
BP [PLN]
RAZEM [PLN]
1 927 600,00
800 000,00
50,63
800 000,00
0,00
800 000,00
294 386,00
120 650,00
50,00
120 650,00
0,00
120 650,00
342 210,00
112 200,00
40,00
95 370,00
16 830,00
112 200,00
2 263 800,28
741 829,60
40,00
630 555,16
111 274,44
741 829,60
11 419 187,80
800 000,00
21,88
680 000,00
120 000,00
800 000,00
767 136,00
314 400,00
50,00
267 240,00
47 160,00
314 400,00
Przedsiębiorstwo TechnicznoHandlowe PESTAR Eugeniusz
Piechowski
2 047 382,00
800 000,00
49,82
680 000,00
120 000,00
800 000,00
TK MEDICA Sp. z o.o.
2 021 350,00
597 865,00
29,58
508 185,25
89 679,75
597 865,00
Przedsiębiorstwo WielobranŜowe
"Leann" Stańczyk Spółka Jawna
1 921 500,00
630 000,00
40,00
630 000,00
0,00
630 000,00
Metpol Józef Łukasiak i Piotr Freund
spółka Jawna
2 215 805,00
800 000,00
50,00
680 000,00
120 000,00
800 000,00
764 933,90
376 197,00
60,00
319 767,45
56 429,55
376 197,00
1 661 274,00
800 000,00
58,75
800 000,00
0,00
800 000,00
1 944 399,40
796 885,00
50,00
677 352,25
119 532,75
796 885,00
1 985 170,58
799 926,00
49,16
679 937,10
119 988,90
799 926,00
1 240 825,40
508 535,00
50,00
432 254,75
76 280,25
508 535,00
854 000,00
280 000,00
40,00
238 000,00
42 000,00
280 000,00
1 742 092,40
751 740,00
60,00
751 740,00
0,00
751 740,00
TOPKOLOR Grupa OLIVA Sp. z o.o.
894 626,00
366 650,00
50,00
366 650,00
0,00
366 650,00
TOPKOLOR Grupa OLIVA Sp. z o.o.
683 200,00
280 000,00
50,00
280 000,00
0,00
280 000,00
Przedsiebiorstwo Produkcyjno
Usługowo Handlowe Henryk i
Zbigniew Nejman "Auto-Hak" Spółka
Jawna
1 724 348,00
706 700,00
50,00
706 700,00
0,00
706 700,00
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowe OLA Sp. z o.o.
Jarosiński Tomasz Przedsiębiorstwo
Zakup i instalacja w Słupsku 6-stanowiskowej bezdotykowej
Produkcyjno-Handlowe
myjni samochodowej i odkurzacza.
"OKRUSZEK"
Wzrost konkurencyjności Piekarni-Cukierni „KONKOL”
poprzez inwestycje w innowacyjne wyposaŜenie hali
Piekarnia-Cukiernia KONKOL
piekarniczej.
Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez
budowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń
Zakład Remontowo-Budowlany
niezbędnych do uruchomienia produkcji cięŜkich konstrukcji Jarbud s.c.
stalowych.
Rozwój firmy GST STEEL poprzez zakup nowych urządzeń. GST STEEL Sp. z o.o.
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa "Kowalstwo
Artystyczne Zbigniew Felski" poprzez zakup śrutowej
oczyszczarki wirnikowej do powierzchniowej obróbki
elementów metalowych.
Uruchomienie nowej eksportowej usługi - transportu
kombinowanego drogowo-kolejowego poprzez zakup
specjalistycznych urządzeń technicznych - oplandekowanych
nadwozi wymiennych.
Budowa instalacji adsorpcyjno-katalitycznej redukcji emisji
zanieczyszczeń gazowych do atmosfery z urządzeń
słuŜących produkcji farb.
Zakup i przebudowa urządzeń do produkcji farb o niskiej
zawartości rozpuszczalników organicznych oraz wyrobów o
duŜych lepkościach.
Podniesienie konurencyjności i innowacyjności firmy "AutoHak" poprzez budowę nowoczesnej hali produkcyjnej i
wyposaŜenie jej w dwa zrobotyzowane stanowiska
spawalnicze.
Wartość projektu
[PLN]
Kowalstwo Artystyczne Zbigniew
Falski
Rudniccy-Magerta Sp. z o.o.
Wnioskowane dofinansowanie
Tytuł projektu
Przyznane dofinansowanie
[PLN]
[%] dofinansowania
w kosztach
kwalifikowalnych
EFRR [PLN]
BP [PLN]
RAZEM [PLN]
1 502 857,19
618 328,00
49,99
525 578,80
92 749,20
618 328,00
517 280,00
169 600,00
40,00
144 160,00
25 440,00
169 600,00
2 159 400,00
799 155,00
45,15
799 155,00
0,00
799 155,00
417 422,52
136 865,00
40,00
116 335,25
20 529,75
136 865,00
1 952 000,00
800 000,00
50
800 000,00
0,00
800 000,00
1 181 200,00
485 000,00
50,00
485 000,00
0,00
485 000,00
1 735 250,00
712 250,00
50,00
605 412,50
106 837,50
712 250,00
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe DEKAR
Eugeniusz Kuczkowski
940 790,00
432 040,00
56,00
367 234,00
64 806,00
432 040,00
F.P.U.H. WIBO Jadwiga Adamczak
146 217,00
59 175,00
50,00
50 298,75
8 876,25
59 175,00
1 089 962,50
650 000,00
59,64
552 500,00
97 500,00
650 000,00
395 000,00
194 760,00
60,00
194 760,00
0,00
194 760,00
1 279 109,00
629 070,00
60,00
629 070,00
0,00
629 070,00
1 628 700,00
800 000,00
59,93
680 000,00
120 000,00
800 000,00
747 610,00
246 000,00
40,00
246 000,00
0,00
246 000,00
32,99
800 000,00
50,00
233 750,00
60,00
246 075,00
43 425,00
l.p.
Numer wniosku
54
RPPM.01.01.02-00-120/08
"Pinokio" - budowa placówki dziennej opieki nad dziećmi.
Firma Handlowa "Kamińscy"
55
RPPM.01.01.02-00-121/08
Pracownia Mebli Stylowych Ireneusz Zwara - wzrost
konkurencyjności firmy przez rozbudowę i zakup nowych
maszyn.
Pracownia Mebli Stylowych Ireneusz
Janusz Zwara
56
RPPM.01.01.02-00-122/08
Zakup urządzeń niezbędnych do pozyskiwania kruszywa z
nowej Ŝwirowni w Rybakach gm. Somonino dla rozwoju i
rozszerzenia obecnej działalności WODJAR (sieci zew.,
instalacje, specjalist. roboty budowl.).
WODJAR Jarosław Brylowski
57
RPPM.01.01.02-00-123/08
Zakup specjalistycznych urządzeń do obróbki drewna.
58
RPPM.01.01.02-00-124/08
Utworzenie w KPPU UNIBUD centrum budowy
innowacyjnych mebli łazienkowych.
59
RPPM.01.01.02-00-125/08
Podniesienie konkurencyjności firmy Argo Card na rynku
międzynarodowym poprzez wprowadzenie nowych
ARGO CARD Sp. z o.o.
produktów i usług oraz usprawnienie procesu produkcyjnego.
60
RPPM.01.01.02-00-127/08
61
RPPM.01.01.02-00-128/08
62
RPPM.01.01.02-00-137/08
63
RPPM.01.01.02-00-138/08
Zakup zestawu urządzeń medycznych do rehabilitacji układu
Prywatna Klinika Rehabilitacyjna
szkieletowo-mięśniowego z wykorzystaniem biofeedbacku i
NZOZ
innych innowacyjnych technik rehabilitacyjnych.
64
RPPM.01.01.02-00-139/08
Rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o zakup nowoczesnych
maszyn i urządzeń.
SAWMET Mechanika Maszyn
Sawicki Stanisław
65
RPPM.01.01.02-00-145/08
Modernizacja procesu produkcji po przez zakup
nowoczesnych i ekologicznych maszyn oraz zwiększenie
konkurencyjności Firmy "Gerlej" po przez stały rozwój.
Firma GERLEJ Gerard Lejk
66
RPPM.01.01.02-00-146/08
67
RPPM.01.01.02-00-151/08
68
RPPM.01.01.02-00-153/08
69
RPPM.01.01.02-00-155/08
70
RPPM.01.01.02-00-157/08
71
RPPM.01.01.02-00-158/08
72
RPPM.01.01.02-00-161/08
Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności
przedsiębiorstwa Forest JK poprzez zakup innowacyjnej linii
do produkcji stolarki otworowej PCV, która zostanie
zlokalizowana w Malborku.
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa DEKAR
poprzez zakup innowacyjnej linii do produkcji stolarki
aluminiowej, która zostanie zlokalizowana w Wygodzie
Sierakowskiej.
Wyprodukowanie i wprowadzenie na rynek nowych, wysokiej
jakości rodzajów kosmetyków poprzez zakup nowoczesnych
urządzeń w przedsiębiorstwie F.P.U.H. WIBO Jadwiga
Adamczak w Kartuzach.
Wartość projektu
[PLN]
Nazwa beneficjenta
Mirosław Byczkowski Wytwórnia
Opakowań Drewnianych
Kościerskie Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe UNIBUD Sp.
z o.o.
Forest JK Joanna Kondys
Wzrost konkurencyjności poprzez inwestycje w nowoczesne
Konsorcjum Pralnicze Sp. z o.o.
urządzenia pralnicze.
Zakup innowacyjnej linii produkcyjnej do montaŜu w
technologii SMT wprowadzającej nowy proces produkcji i
WEGA ELECTRONICS Sp. z o.o.
nowy produkt w zakładzie w Prabutach.
Budowa Zakładu Produkcyjno-Handlowego Obróbki
Kamienia wraz z zakupem urządzenia typu Water Jet przez
PPUH Bagomar Sp. z o.o. na ul. Hutniczej w Gdyni.
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe-Handlowe Bagomar Sp. z
o.o.
Zakup oraz montaŜ dźwigu osobowego w budynku Oddziału
Psychiatrycznego i Oddziału Leczenia UzaleŜnienia od
Alkoholu w Prabutach.
Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez
uruchomienie sprzedaŜy workowanego opału za
pośrednictwem sklepu internetowego.
Rozwój technologiczny Przedsiębiorstwa INTERWIT poprzez
budowę zakładu produkcyjnego w Gdańsku oraz
uruchomienie pracowni projektowo-geodezyjnej.
Rozwój technologiczny przedsiębiorstwa Normex poprzez
zakup maszyny zbierającej i maszyny do szycia nićmi
skutkujący wprowadzeniem na rynek nowych, wysokiej
jakości produktów.
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej "Centrum Psychiatrii" Sp.
z o.o.
2 958 346,28
550 000,00
800 000,00
275 000,00
289 500,00
0,00
41 250,00
800 000,00
275 000,00
Biuro Handlu Opałem Anna Wojtala
588 650,00
289 500,00
Przedsiębiorstwo INTERWIT Henryk
Witkowski
2 215 026,94
799 998,74
44,06
679 998,93
119 999,81
799 998,74
Zakład poligraficzny Normex Jan
Grzywacz
1 933 698,76
792 499,49
50,00
673 624,57
118 874,92
792 499,49
Wnioskowane dofinansowanie
l.p.
Numer wniosku
73
RPPM.01.01.02-00-162/08
74
RPPM.01.01.02-00-163/08
75
RPPM.01.01.02-00-165/08
76
RPPM.01.01.02-00-166/08
77
RPPM.01.01.02-00-167/08
78
RPPM.01.01.02-00-168/08
79
RPPM.01.01.02-00-171/08
80
RPPM.01.01.02-00-179/08
81
RPPM.01.01.02-00-183/08
82
RPPM.01.01.02-00-185/08
83
RPPM.01.01.02-00-188/08
84
RPPM.01.01.02-00-189/08
85
RPPM.01.01.02-00-191/08
86
RPPM.01.01.02-00-192/08
87
RPPM.01.01.02-00-193/08
88
RPPM.01.01.02-00-194/08
89
Tytuł projektu
Wprowadzenie zasadniczej zmiany w procesie obróbki drutu
i w procesie zgrzewania w Spółdzielni Inwalidów im.
Hieronima Derdowskiego w Chojnicach.
Zmiana procesu produkcyjnego spółki poprzez zakup linii
technologicznej zabezpieczeń antykorozyjnych do hali
produkcyjnej przy ul. Narutowicza 2 w celu podwyŜszenia
jakości produkowanych wyrobów.
Rozwój działalnności firmy MediaSter KAJ Sp. z o.o. sp.
kom. oparty na innowa-cyjności technologicznej dla
zwiększenia konkurencyjności produktów laserowa obróbki
metali na rynku krajowym i zagranicznym.
Rozwój firmy FENIKS oraz unowocześnienie składników
majątku trwałego poprzez zakup profesjonalnych maszyn i
urządzeń oraz wyposaŜenia socjalnego.
Zakup sprzętu, wyposaŜenia i oprogramowania w ramach
unowocześnienia posiadanych składników majątku trwałego
niezbędnego do rozwoju firmy w kierunku wprowadzenia
dodatkowego zakresu usług serwisowych.
Zakup dwóch nowych wiertnic wraz z wyposaŜeniem do
wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych
metoda bezwykopową dla Przedsiębiorstwa InstalacyjnoBudowlanego "Suchocki" w Gdyni.
Zakup nowoczesnej maszyny do zrywki drewna metodą
nasiębierną, przyjazną dla środowiska.
Rozwój oferty cyfrowych produktów i usług edukacyjnych
oraz usprawnienie kontaktu z klientami, z wykorzystaniem
technologii informatycznych.
WdroŜenie nowej technologii produkcji form rozdmuchowych
w przedsiębiorstwie Lonzapet Sp. z o.o.
Podniesienie konkurencyjności firmy WINDOWS 2000
poprzez uruchomienie w Rumi nowego gniazda do produkcji
okien drewnianych.
Nazwa beneficjenta
Wartość projektu
[PLN]
Spółdzielnia Inwalidów im. Hieronima
Derdowskiego
Przyznane dofinansowanie
[PLN]
[%] dofinansowania
w kosztach
kwalifikowalnych
EFRR [PLN]
BP [PLN]
RAZEM [PLN]
814 520,00
320 640,00
48,00
320 640,00
0,00
320 640,00
HYDRO-NAVAL Adkonis, Michałek,
Sobków Sp. Jawna
1 434 524,80
512 920,00
50,00
512 920,00
0,00
512 920,00
MediaSter KAJ Sp. z o.o. Sp.
komandytowa
1 314 761,58
685 300,00
60,00
685 300,00
0,00
685 300,00
413 120,02
168 983,61
50,00
143 636,07
25 347,54
168 983,61
60,00
93 075,00
16 425,00
40
275 400,00
48 600,00
Zakład Produkcji Mebli FENIKS Sp. z
o.o.
"COMEX-JOINT VENTURE" Spólka
z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwo InstalacyjnoBudowlane "Suchocki" Roman
Suchocki
222 650,00
988 200,00
109 500,00
324 000,00
109 500,00
324 000,00
Zakład Usług Leśnych i
Transportowych Nowaczyk Krzysztof
199 360,00
96 000,00
60,00
96 000,00
0,00
96 000,00
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
M.Dobrowolska spółka jawna
1 806 516,26
342 381,50
50,00
291 024,28
51 357,23
342 381,50
Lonzapet Sp. z o.o.
1 957 055,68
694 500,00
50,00
590 325,00
104 175,00
694 500,00
Windows 2000 E. Domaszk, E.
Główczewski Spółka Jawna
1 523 010,00
574 540,00
46,00
574 540,00
0,00
574 540,00
Unowocześnienie technologii wytwarzania modułów
elektronicznych poprzez zakup nowej linii technologicznej w
firmie Masters Sp. z o.o. ze Straszyna.
Masters Spółka z o.o.
2 647 400,00
800 000,00
36,87
800 000,00
0,00
800 000,00
Uruchomienie produkcji innowacyjnych baterii
przemysłowych cynkowo-powietrznych do sygnalizatorów
drogowych i innych przenośnych urządzeń elektrycznych.
"SYSTEMIX" Sp. z o.o.
1 076 760,00
320 000,00
40,00
320 000,00
0,00
320 000,00
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowe DAWID Sp. z o.o.
2 025 200,00
762 936,00
45,96
648 495,60
114 440,40
762 936,00
Kościerskie Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowe UNIBUD Sp.
z o.o.
1 765 340,00
434 100,00
30,00
434 100,00
0,00
434 100,00
Via Medica Sp. z o.o. spółka
komandytowa
116 040,30
57 069,00
60,00
48 508,65
8 560,35
57 069,00
VM Media Sp. z o.o.-VM Group
Spółka komandytowa
561 200,00
276 000,00
60,00
234 600,00
41 400,00
276 000,00
RPPM.01.01.02-00-195/08
WdroŜenie elektronicznej Platformy Wiedzy Medycznej przez VM Media Sp. z o.o.-VM Group
firmę VM Media Sp. z o.o.-VM Group Spółka komandytowa. Spółka komandytowa
915 000,00
450 000,00
60,00
382 500,00
67 500,00
450 000,00
90
RPPM.01.01.02-00-196/08
Rozbudowa i rozszerzenie zakresu działalności
Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego ADMAR II
Zakład Pracy chronionej Spółka Jawna A. Pakuła, A.
Myszka, M. Myszka.
1 195 078,45
441 416,23
45,00
375 203,80
66 212,43
441 416,23
91
RPPM.01.01.02-00-197/08
Innowcyjne rozwiązania w budownictwie dla PLO-EKO Sp. z
POLEKO Sp. z o.o.
o.o.
2 118 528,00
626 506,44
36,06
532 530,47
93 975,97
626 506,44
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa DAWID poprzez
rozbudowę przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie nowych
produktów i usług.
Zmniejszenie kosztów działanhia KPPU UNIBUD Sp. z o.o.
poprzez uruchomienie nowoczesnej linii do produkcji
biopaliw.
WdroŜenie innowacyjnej technologii precyzyjnego cięcia i
druku falą poprzez zakup specjalistycznych maszyn przez
„Via Medica Sp. z o.o." spółka komandytowa.
WdroŜenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP
w przedsiębiorstwie VM Media Sp. z o.o. - VM Group Spółka
komandytowa.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno
Handlowe ADMAR II Zakład Pracy
Chronionej spółka Jawna A. Pakuła,
A. Myszka, M. Myszka
Wnioskowane dofinansowanie
l.p.
Numer wniosku
92
RPPM.01.01.02-00-198/08
93
RPPM.01.01.02-00-199/08
94
RPPM.01.01.02-00-200/08
95
RPPM.01.01.02-00-201/08
96
RPPM.01.01.02-00-203/08
97
RPPM.01.01.02-00-205/08
98
RPPM.01.01.02-00-206/08
99
RPPM.01.01.02-00-207/08
100
RPPM.01.01.02-00-210/08
101
RPPM.01.01.02-00-212/08
102
RPPM.01.01.02-00-213/08
Tytuł projektu
Nazwa beneficjenta
Zakup innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych oraz
osprzętu do punktu usług kserograficznych "Bikop" w
Przedsiębiorstwo HandlowoCentrum Handlowycm Klif w gdyni w celu poprawy jakości i Usługowe "BIKOP" Bigos Eugeniusz
podniesienie konurencyjności.
PodwyŜszenie konkurencyjności firmy poprzez budowę motokompleksu obejmującego stację paliw, warsztaty
PLANETOBUS - Linie Autobusowe
samochodowe, sklep motoryzacyjny, myjnię bezdotykową
Sp. z o.o.
oraz wypoŜyczalnie samochodów.
Unowocześnienie technologii produkcji pieczywa w Piekarni
Piekarnia Karpiński
Karpiński z Pruszcza Gdańskiego.
Zakup 16-biegowej linii ciągarniczej model MT8N.2x8.21
(MT80) wraz z wielobiegową Ŝarzarką model
ROGUM KABLE Sp. z o.o.
R2OM.16.16.3500 (RC200) i 2 dynamicznymi nawijarkami
model TE/80-N (BD800).
Zakład Produkcji Materiałów
Zakup i instalacja innowacyjnych agregatów do produkcji
Budowlanych inŜ. Kazimierz Ginter
kręgów betonowych.
Zakład Pracy Chronionej
Zakład Produkcji Materiałów
Zakup i instalacja innowacyjnej linii do produkcji betonu i
Budowlanych inŜ. Kazimierz Ginter
elementów betonowych.
Zakład Pracy Chronionej
Podniesienie konkurencyjności zakładu - wzmocnienie i
rozwój przedsiębiorstwa poprzez zapewnienie dostępu do
Profil Krystyna i Marek Kosowicz
innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań z folii
giętkich z zamknięciem strunowym.
Zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego i
oprogramowania szansą na dynamiczny rozwój firmy
Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o.
Europrojekt Gdańsk Sp. z o.o. na rynku lokalnym, krajowym i
międzynarodowym.
Wzrost konkurencyjności i innowacyjności spółki Fama
Fama Sp. z o.o.
poprzez wprowadzenie do oferty nowych produktów i usługi.
Wartość projektu
[PLN]
Przyznane dofinansowanie
[PLN]
[%] dofinansowania
w kosztach
kwalifikowalnych
EFRR [PLN]
BP [PLN]
RAZEM [PLN]
451 082,00
184 550,00
50,00
156 867,50
27 682,50
184 550,00
3 780 086,05
798 901,23
29,20
798 901,23
0,00
798 901,23
650 570,49
266 127,25
50,00
226 208,16
39 919,09
266 127,25
1 996 627,60
798 000,00
48,76
798 000,00
0,00
798 000,00
1 708 000,00
700 000,00
50,00
595 000,00
105 000,00
700 000,00
1 830 000,00
750 000,00
50,00
637 500,00
112 500,00
750 000,00
50,00
500 000,00
0,00
1 220 000,00
500 000,00
500 000,00
579 134,00
237 350,00
50,00
201 747,50
35 602,50
237 350,00
3 200 000,00
788 400,00
30,00
670 140,00
118 260,00
788 400,00
Wzrost konkurencyjności firmy ŁęŜyk na rynku dzięki
inwestycjom.
Podniesienie konkurencyjności firmy KNK w Lęborku
poprzez unowocześnienie składników majątku trwałego oraz
poprzez zmianę procesu produkcyjnego dzięki zakupieniu
nowoczesnej maszyny do cięcia laserem.
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe ŁęŜyk Zygmunt
1 857 298,29
609 134,40
40,00
609 134,40
0,00
609 134,40
KNK Spółka Cywilna Krzysztof
Krawczyk, GraŜyna Krawczyk
2 061 456,80
768 108,00
50,00
652 891,80
115 216,20
768 108,00
272 000,00
40,00
272 000,00
0,00
40,00
605 880,00
0,00
34,28
679 916,29
119 985,23
50,00
679 999,99
120 000,00
103
RPPM.01.01.02-00-214/08
Rozwój firmy SPORTIS S.A. z Bojana poprzez inwestycje.
"Sportis" S.A.
104
RPPM.01.01.02-00-215/08
Rozszerzenie zakresu działalności firmy RING z Gdyni.
RING Włodzimierz Bińkowski
105
RPPM.01.01.02-00-216/08
Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności drukarni WL
w Gdańsku poprzez zmianę sposobu świadczenia usług i
DRUKARNIA WL LESZEK
unowocześnienie składników majątku trwałego - leasing
WOJTCZUK
maszyny do oprawy klejonej miękkiej.
106
RPPM.01.01.02-00-217/08
Wprowadzenie nowych produktów i usług oraz modernizacja
Usługi Protetyczne Andryskowski
linii do produkcji uzupełnień protetycznych z ceramiki w firmie
Jerzy
Usługi Protetyczne Andryskowski Jerzy.
107
RPPM.01.01.02-00-219/08
108
RPPM.01.01.02-00-221/08
109
RPPM.01.01.02-00-222/08
Rozwój zakładu z wykorzystaniem informatycznego systemu
zarządzania oraz innowacyjnych rozwiązań z zakresu
produkcji i usług, dla poprawy konkurencyjności w firmie
Dragon sp. j. z siedzibą w Gdańsku.
Zmiana procesu produkcyjnego w aspekcie ograniczenia
emisji szkodliwych substancji do środowiska poprzez zakup
urządzeń linii technologicznej do przetwarzania skorupek jaj
kurzych na polepszacz gleby.
Wzrost poziomu jakościowego realizacji usług projektowych
oraz wzrost konkurencyjności firmy StoGda poprzez zakup
najnowocześniejszego oprogramowania i sprzętu
komputerowego.
829 600,00
1 847 934,00
3 402 199,56
1 599 999,98
605 880,00
799 901,52
799 999,99
272 000,00
605 880,00
799 901,52
799 999,99
DRAGON Korgul, Prochowski sp. j.
1 038 120,00
410 000,00
50,00
348 500,00
61 500,00
410 000,00
"OVAL" Edward Maciąg, Mieczysław
Gałecki, Andrzej Paliński Spółka
Jawna
259 250,00
127 500,00
60,00
127 500,00
0,00
127 500,00
StoGda Ship Desing & Engineering
Sp. z o.o.
732 000,00
240 000,00
40,00
204 000,00
36 000,00
240 000,00
Wnioskowane dofinansowanie
[PLN]
EFRR [PLN]
BP [PLN]
RAZEM [PLN]
Numer wniosku
110
RPPM.01.01.02-00-226/08
Zwiększenie ilości posiadanych środków trwałych i wymiana
zuŜytych środków trwałych na nowe technologicznie w celu ELEWACJE S.A.
rozwoju przedsiębiorstwa i wprowadzenia nowej usługi.
1 166 455,04
478 416,00
50,00
406 653,60
71 762,40
478 416,00
111
RPPM.01.01.02-00-227/08
Zwiększenie konkurencyjności i poziomu jakościowego usług Przedsiębiorstwo Elektrycznoświadczonych przez spółkę STEL poprzez zakup
Budowlane STEL Stefan Styn Spółka
nowoczesnych maszyn i urządzeń.
Jawna
1 166 320,00
382 400,00
40,00
325 040,00
57 360,00
382 400,00
112
RPPM.01.01.02-00-230/08
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku
międzynarodowym poprzez wdroŜenie zintegrowanego
systemu zarządzania oraz rozbudowę oferty produkcyjnej.
1 350 900,00
444 000,00
40,00
377 400,00
66 600,00
444 000,00
113
RPPM.01.01.02-00-232/08
114
RPPM.01.01.02-00-234/08
115
RPPM.01.01.02-00-235/08
116
RPPM.01.01.02-00-236/08
117
RPPM.01.01.02-00-237/08
118
RPPM.01.01.02-00-243/08
119
RPPM.01.01.02-00-245/08
120
RPPM.01.01.02-00-246/08
Wzrost konkurencyjnoiści firmy poprzez unowocześnienie
składników majątku trwałego koniecznych do dalszego
rozwoju działalności gospodarczej "TOP-DESIGN
CHWASZCZYNO" Oliwska 166 80-209 Chwaszczyno.
TOP-DESIGN CHWASZCZYNO
CHUDZIŃSKI, STRUPIŃSKI Spółka
Jawna
683 200,01
121
RPPM.01.01.02-00-247/08
IN-BUL Mirosław Bulczak - podniesienie konkurenncyjności
na globalnym rynku poprzez modernizację parku
maszynowego oraz wdroŜenie nowych produktów i usług.
Firma Produkcyjno-Usługowa "INBUL" Mirosław Bulczak
1 878 800,00
122
RPPM.01.01.02-00-248/08
Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoUsługowe "MORAD" Sp. z o.o.
123
RPPM.01.01.02-00-249/08
Zakład Obróbki Metali i Tworzyw
Jerzy Śliwiński
124
RPPM.01.01.02-00-250/08
125
RPPM.01.01.02-00-256/08
126
RPPM.01.01.02-00-257/08
RPPM.01.01.02-00-258/08
128
RPPM.01.01.02-00-259/08
129
RPPM.01.01.02-00-260/08
130
RPPM.01.01.02-00-264/08
Wprowadzenie nowej konkurencyjnej oferty do
przedsiębiorstwa EUROPLASTIC POLSKA.
Wzrost konkurencyjności spółki Rockfin poprzez
uruchomienie produkcji wysokociśnieniowych stacji
hydraulicznego sterowania i zasilania podwodnych systemów
kontroli wydobycia ropy i gazu.
Usprawnienie technologii grzewczej poprzez wymianę
urządzeń technologicznych kotłowni celem rozszerzenia
działalności.
Zakup linii technologicznej do montaŜu powierzchniowego i
przewlekanego, umoŜliwiający rozpoczęcie produkcji
modułów elektronicznych w firmie Elhurt Sp. z o.o. w
Gdańsku.
Zwiększenie konkurencyjności Firmy B&W Usługi
Ogólnobudowlane poprzez zakup nowoczesnej kruszarki.
Zwiększenie konkurencyjnej pozycji firmy poprzez
wprowadzenie nowej usługi oraz zapewnienie najlepszej
jakościowo usługi realizowanej z wykorzystaniem nowych
środków trwałych.
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Microsystem
poprzez zakup bezzałogowego zdalnie sterowanego
czterowirnikowego śmigłowca wraz z zestawem.
Innowacyjność szansą wzrostu konkurencyjności spółki
Morad na rynku.
Poprawa konkurencyjności firmy ZOMIT poprzez budowę
hali produkcyjnej wraz z nowoczesnym centrum obróbczym
CNC w Pruszczu Gdańskim.
Wzrost konkurencejności Hotelu Restauracji Faleza poprzez
dywersyfikację oferty.
Dywersyfikacja produkcji okien krokiem do zwiększenia
potencjału firmy FASADA w walce o pozycję LIDERA.
Nazwa beneficjenta
Przyznane dofinansowanie
[%] dofinansowania
w kosztach
kwalifikowalnych
l.p.
127
Tytuł projektu
Wartość projektu
[PLN]
Base Promotion Service Sp. z o.o.
EUROPLASTIC POLSKA Sp. z o.o.
1 262 700,00
517 500,00
50,00
517 500,00
Rockfin Sp. z o.o.
3 368 420,00
800 000,00
29,52
800 000,00
0,00
800 000,00
Przedsiębiorstwo Prywatne "Kopol"
Jan KoŜyczkowski
619 571,50
283 952,82
56,00
241 359,90
42 592,92
283 952,82
"ELHURT" Sp. z o.o.
2 263 100,00
800 000,00
43,13
680 000,00
120 000,00
800 000,00
B & W Usługi Ogólnobudowlane
BoŜena Dzidkowska
1 655 052,00
678 100,00
49,99
678 100,00
0,00
678 100,00
50
678 725,00
119 775,00
798 500,00
50,00
63 750,00
11 250,00
75 000,00
50
252 500,00
462 000,00
30,00
462 000,00
0,00
462 000,00
1 951 868,00
640 000,00
40,00
640 000,00
0,00
640 000,00
2 620 560,00
800 000,00
37,24
800 000,00
0,00
800 000,00
2 439 560,00
800 000,00
40,00
800 000,00
0,00
800 000,00
Przedsiębiorstwo InŜynieryjne
Półwysep Stanisław Gruba i
Kazimierz Okrój Spółka Jawna
Biuro Projektów i Zastosowań
Microsystem Sp. z o.o.
HOTEL RESTAURACJA FALEZA
Waldemar Pałka
FASADA PCV ALUMINIUM W
BUDOWNICTWIE Sp. z o.o.
798 500,00
150 000,00
75 000,00
252 500,00
0,00
517 500,00
252 500,00
2 597 000,00
799 984,50
60,00
799 984,50
0,00
799 984,50
1 861 843,96
610 440,64
40
518 874,54
91 566,10
610 440,64
MAL-PLAST Zakład Tworzyw Janina
i Andrzej Małyj S.C.
1 112 369,00
455 900,00
50,00
455 900,00
0,00
455 900,00
Aryton Sp. z o.o.
1 667 871,76
681 554,00
50,00
579 320,90
102 233,10
681 554,00
Budowa i wyposaŜenie nowoczesnej lakierni samochodowej. Auto Miras Mirosław Makurat
Podniesienie konkurencyjności firmy MALPLAST dzięki
wdroŜeniu innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań
dla potrzeb przemysłu spoŜywczego.
Adaptacja i wyposaŜenie nowego obiektu produkcyjnego w
firmie "Aryton" w Chmielnie.
Zakup nowoczesnych koparek i rozwój przedsiębiorstwa
"Damar".
Nowoczesność kluczem do sukcesu - rozbudowa oraz
usprawnienie prac w przedsiębiorstwie Interplastic Roger
śółtowski w Tuchomiu.
1 948 340,00
0,00
Przedsiębiorstwo Handlowo
Usługowe "Damar" Damian Klebba
1 314 550,00
431 000,00
40,00
366 350,00
64 650,00
431 000,00
Interplastic Roger śółtowski
1 050 461,88
348 741,60
40,00
348 741,60
0,00
348 741,60
Wnioskowane dofinansowanie
l.p.
Numer wniosku
131
RPPM.01.01.02-00-265/08
132
RPPM.01.01.02-00-274/08
133
RPPM.01.01.02-00-276/08
134
RPPM.01.01.02-00-277/08
135
RPPM.01.01.02-00-281/08
136
RPPM.01.01.02-00-282/08
137
RPPM.01.01.02-00-284/08
138
RPPM.01.01.02-00-287/08
139
RPPM.01.01.02-00-288/08
140
RPPM.01.01.02-00-292/08
141
RPPM.01.01.02-00-294/08
142
RPPM.01.01.02-00-304/08
Tytuł projektu
Easygo.pl - uruchomienie nowych usług wraz z rozbudową
call-center.
Modernizacji linii produkcyjnej piekarni Graham w
Sierakowicach.
Rozwój Zakładu Produkcyjnego poprzez zakup
nowoczesnych maszyn stolarskich.
Unowocześnienie technologii formowania wyrobów z blachy
w firmie Met-Lak w Skarszewach.
Maszyny i urządzenia oraz rozbudowa Zakładu
Produkcyjnego-Wyrób Mebli i Trumien Roman Stencel.
Zakup maszyn i urządzeń związanych z produkcją kotłów
C.O., balustrad, ogrodzeń kutych, bram przesuwnych i
rozwiernych oraz urządzeń do transportu wewnętrznego na
terenie firmy.
Wzrost konkurencyjności firmy POLMED S.A poprzez
przebudowę i doposaŜenie przychodni na os. Kopernika w
Starogardzie Gdańskim.
Poprawa konkurencejności Firmy Handlowo Usługowej
"SPECJAL" S.C. w miejscowości Czersk poprzez wdroŜenie
nowoczesnych technologi w celu wprowadzenia usług oraz
poprawy organizacji firmy.
Rozwój przedsiębiorstwa "Marinex" poprzez
unowocześnienie składników majątku trwałego – utworzenie
pływającej platformy roboczej.
Inwestycja w nowoczesny park maszynowy oraz halę
podstawą do wdroŜenia nowych produktów oraz usług.
Rozbudowa tartaku "TIM" o nową siedzibę w Miszewie oraz
park maszynowy dla nowych produktów i usług.
Nazwa beneficjenta
Wartość projektu
[PLN]
[PLN]
EFRR [PLN]
40,00
252 000,00
BP [PLN]
Easygo.pl Sp. z o.o.
767 500,00
1 801 993,12
738 202,10
50,00
627 471,79
110 730,32
738 202,10
Zakład Produkcyjny Paweł Stencel
766 404,00
314 100,00
50,00
314 100,00
0,00
314 100,00
Zakład Produkcyjno-Usługowy MetLak Jerzy Suchomski
2 203 337,27
722 005,66
40,00
722 005,66
0,00
722 005,66
Zakład Produkcyjny Wyrób Mebli i
Trumien Roman Stencel
1 366 156,00
559 900,00
50,00
559 900,00
0,00
559 900,00
Pzredsiębiorstwo Produkcyjno
Usługowe METALPOL
296 214,02
116 889,45
48,00
116 889,45
0,00
116 889,45
1 929 634,80
799 833,62
41,45
679 858,58
119 975,04
799 833,62
Firma Handlowo Usługowa
SPECJAL s.c. Andrzej i Grzegorz
śalikowscy
205 009,99
81 971,30
50,00
81 971,30
0,00
81 971,30
Przedsiębiorstwo Robót
Podwodnych i Hydrotechnicznych
Marinex Sp. z o.o.
2 001 410,00
799 970,40
49,32
679 974,84
119 995,56
799 970,40
Ostrowski-Pilachowski Spółka Jawna
3 098 800,00
800 000,00
40,00
800 000,00
0,00
800 000,00
P. Tadeusz Tkacz Przedsiębiorstwo
"TIM"
Poprawa konkurencyjności FPHU Schwarz poprzez budowę
hali produkcyjnej przeznaczonej na uruchomienie produkcji
FPHU Schwarz B. i L. Szwarc
PCV, aluminium oraz produkcji folii stretch wraz z zapleczem
magazynowym.
Łącznie:
0,00
RAZEM [PLN]
"Graham" z Sierakowic Buchacz,
Marciński Spółka Jawna
POLMED S.A.
252 000,00
Przyznane dofinansowanie
[%] dofinansowania
w kosztach
kwalifikowalnych
252 000,00
2 077 231,00
681 420,00
40,00
681 420,00
0,00
681 420,00
1 952 078,50
799 712,50
50,00
799 712,50
0,00
799 712,50
46,99%
68 707 065,16 PLN
216 517 385,62 PLN
75 475 775,02 PLN
6 768 709,86 PLN
75 475 775,02 PLN