Biuletyn Informacji Publicznej Nr 53

Komentarze

Transkrypt

Biuletyn Informacji Publicznej Nr 53
Biuletyn Informacji Publicznej
Źródło: http://www.bip.duw.pl/bip/dziennik-urzedowy-i-ak/dziennik-urzedowy/rok-2007/1227,Nr-53-Wroclaw-28022007-r.html
Wygenerowano: Czwartek, 9 marca 2017, 02:52
Nr 53 - Wrocław, 28.02.2007 r.
AKTY NORMATYWNE:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
546 -
Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania
3777
Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia
darowizny aparatury i sprzętu medycznego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w
Oławie pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej .
3780
Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających
niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia
nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego na rok
2007 .
3781
549 -
Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Oławskiego
3786
550 -
Rady Powiatu w Miliczu z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Milickiego .
3786
547 -
548 -
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
551 -
552 -
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości oraz
szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady
przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego na 2007 rok .
3787
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/104/2001 Rady
Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności
jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania
organów do tego upoważnionych .
3791
553 -
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki
pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości dodatku mieszkaniowego na
rok 2007
3791
554 -
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w
drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
3795
555 -
Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/49/03 z dnia 24
marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących
własność Gminy Szczytna
3795
Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny
doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w
szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary w roku 2007 .
3796
556 -
UCHWAŁY RAD GMIN:
557 -
558 -
Rady Gminy w Kunicach z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu powierzchniowej eksploatacji iłów ze złoża "Kunice I - wschód" dla terenu działek
nr 699/31 (część), 699/37 (część), 730 dr i 731 dr (część), obręb Kunice .
3801
Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Las
Boguszycki" .
3820
559 -
560 561 -
Rady Gminy Paszowice z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz
innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Gminę Paszowice na rok 2007 .
Rady Gminy w Kunicach z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Kunicach
.
Rady Gminy Miękinia z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,
podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia
za inkaso w gminie Miękinia
3822
3825
3826
562 -
Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego, rolnego,
od nieruchomości i posiadania psów, w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso
3826
563 -
Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom
zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Jerzmanowa .
3827
INNE AKTY PRAWNE:
ZARZĄDZENIE:
564 -
Starosty Legnickiego z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu
utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu legnickiego w 2007 roku
3833
OBWIESZCZENIA:
565 -
566 -
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej
wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Świdnickiego oraz Rady Miejskiej w
Ząbkowicach Śląskich .
3833
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie ponownego ustalenia wyników
głosowania w obwodzie głosowania nr 29 w Świdnicy i wyniku wyborów do Rady Powiatu Świdnickiego .
3834
SPRAWOZDANIA:
567 -
Starosty Milickiego z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Miliczu za rok 2006 .
3836
568 -
Starosty Oleśnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok .
3837
Pełna treść (PDF)
Cena w formie papierowej 21,24 zł
Cena w formie pliku PDF na CD 13,52 zł
Drukuj
Generuj PDF
Powiadom znajomego
Wstecz
liczba wejść: 691
METRYKA STRONY
Data publikacji 19 listopada 2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor: Redaktor BIP