REGULAMIN ZAWODÓW LATAWCOWYCH „ŚWIĘTO LATAWCA W

Komentarze

Transkrypt

REGULAMIN ZAWODÓW LATAWCOWYCH „ŚWIĘTO LATAWCA W
REGULAMIN
ZAWODÓW LATAWCOWYCH „ŚWIĘTO LATAWCA W MDK”
Świdnica 29 września 2007 r.
I
ORGANIZATOR: MłodzieŜowy Dom Kultury w Świdnicy
ul.Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica, tel/fax.: 074/ 851 33 30 i 074/ 851 27 56
email: [email protected]
Koordynator: Stanisław Sawicki
II
CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW - 29 września 2007 r. zbiórka godz.11,00
Świdnica, „Zalew Witoszówka”
III
ADRESAT
Dzieci i młodzieŜ w wieku szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych.
IV
CELE - Popularyzacja modelarstwa i zawodów latawcowych.
Rozwój umiejętności manualnych, konstruktorskich oraz plastycznych dzieci i młodzieŜy.
Pobudzenie wyobraźni twórczej. UmoŜliwienie udziału w zawodach.
V
WARUNKI UCZESTNICTWA
Własnoręcznie wykonanie nowego latawca holowanego dowolnej konstrukcji (latawiec
płaski lub/i skrzynkowy).
KaŜdy zawodnik moŜe zgłosić po jednym modelu w kat. latawców płaskich i
skrzynkowych.
.
Zgłoszenie się na miejscu startu w dniu imprezy.
Podporządkowanie się zaleceniom organizacyjnym oraz komisji sędziowskiej.
VI
KATEGORIE KONKURSOWE
Konkurs rozegrany będzie w dwóch kategoriach konstrukcyjnych:
latawce holowane płaskie i skrzynkowe.
Zawodnicy podzieleni są na trzy kategorie wiekowe:
- do lat 12
- od 13 do 15 lat
- powyŜej lat 15
VII
KRYTERIA OCENY
1. konstrukcja latawca (poprawność inŜynierska) od 0 do 10 pkt.
1. staranność i estetyka wykonania od 0 do10 pkt
2. zdobnictwo od 0 do 10 pkt.
3. poprawność lotu. (lot stateczny-20pkt.,lot nie stateczny -10pkt.,brak lotu – 0pkt.)
4. spełnienie warunków uczestnictwa.
5. W klasyfikacji druŜynowej będą brane wyniki 5 najlepszych zawodników.
Uwaga: w sprawach spornych podstawą jest regulamin Aeroklubu Polskiego
(publikowany m.in. na str.intern.: www.aeroklubpolski.pl/modelarstwo)
VIII
NAGRODY I WYRÓśNIENIA
Organizator zapewnia medale i dyplomy dla pierwszych 3 miejsc i dyplomy uczestnictwa
dla pozostałych.
Komisja sędziowska moŜe dodatkowo przyznać wyróŜnienia oraz nagrody specjalne.
W klasyfikacji druŜynowej zespoły otrzymają stosowne dyplomy.
IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Impreza ma charakter otwarty.
Prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje tylko Komisji Sędziowskiej powołanej przez organizatora.
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – w dniu zawodów.
Prosimy o potwierdzenie udziału do 25 września 2007 r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------XVI PRZEGLĄD PIOSENKI TURYSTYCZNEJ I EKOLOGICZNEJ
„ Na szlaku”
I Organizatorem XV Przeglądu Piosenki Turystycznej i Ekologicznej jest:
MłodzieŜowy Dom Kultury w Świdnicy i Świdnicki Ośrodek Kultury
II Celem Przeglądu jest:
- popularyzacja amatorskiej twórczości o tematyce turystycznej i ekologicznej
- popularyzacja utworów o w/w tematyce wśród dzieci i młodzieŜy
- umuzykalnianie dzieci i młodzieŜy
- promocja młodych talentów
III Zasady uczestnictwa:
- przegląd przeznaczony jest dla amatorów
- do udziału zapraszamy wykonawców indywidualnych i zespoły
- uczestnicy zobowiązani są przygotować dwa utwory, których łączny czas nie przekroczy
15min (wejście i wyjście)
- forma stosowanego akompaniamentu przez wykonawcę jest dowolna
- zgłaszający zobowiązani są do przesyłania kart zgłoszeń do 1.10.2007 r. na adres:
MłodzieŜowy Dom Kultury, ul. Nauczycielska 2, 58-100 Świdnica
tel/fax: 074/ 851-33-30
e-mail: [email protected]
- impreza odbędzie się dnia 05.10.2007 r. w Klubie „Bolko”, godz. 10. 00
- organizatorzy zapewniają aparaturę nagłaśniającą oraz obsługę techniczną
IV Sprawy organizacyjne:
- kolejność prezentacji ustala organizator
- uczestnicy przyjeŜdŜają na własny koszt
- laureaci otrzymują nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów
- wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa
- zmiany repertuaru podanego na zgłoszeniu są niedopuszczalne w trakcie trwania Przeglądu
V Jury powołane przez organizatora oceniać będzie:
- dobór repertuaru związany z charakterem przeglądu
- interpretację
- promocję piosenki autorskiej
- poziom warsztatu wykonawczego, a w tym:
a) poprawność wykonania
b) sprawność techniczną
c) warunki wokalne
d) stosowanie środków muzycznych - dynamiki, artykulacji, frazowania
VI Organizatorzy zapewniają sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.