2 lata integracji Sikorsky Aircraft Corp. i Polskich

Transkrypt

2 lata integracji Sikorsky Aircraft Corp. i Polskich
2 lata integracji Sikorsky Aircraft Corp. i Polskich Zakładów
Lotniczych w Mielcu
Dwa lata temu, 16 marca 2007r. oficjalnie ogłoszono zakup przez firmę Sikorsky
Aircraft Corp, należącą do koncernu UTC, 100% udziałów Spółki Polskie Zakłady
Lotnicze w Mielcu. Był to moment zwrotny w historii tej firmy. Bezpieczne,
nowoczesne
miejsca
pracy,
wielonakładowe
inwestycje,
najnowocześniejsze
technologie, wciąż rozwijająca się produkcja i stały wzrost zatrudnienia – tak dziś
wyglądają Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
Niniejszym
przedstawiamy
najważniejsze
dokonania
minionych
dwóch
lat
w poszczególnych sektorach funkcjonowania firmy.
Inwestycje – obiekty i park maszynowy
Wraz z finalizacją umowy sprzedaży, w Spółce rozpoczęto proces modernizacji
i przystosowywania Spółki, na wszystkich obszarach jej działalności, do norm
obowiązujących, zarówno w firmie Sikorsky, jak i innych należących do koncernu
UTC. Już w pierwszych dniach po podpisaniu umowy sprzedaży rozpoczęto prace
remontowe w poszczególnych budynkach i halach zakładowych, które realizowane
są zgodnie ze szczegółowo opracowanym planem inwestycyjnym. Głównym celem
realizacji tych prac jest zdecydowane unowocześnienie i dostosowanie do
światowych standardów procesów produkcyjnych oraz sprawne uruchomienie
produkcji kabin do śmigłowca UH 60M Black Hawk TM, jak i kompletnego śmigłowca
wielozadaniowego S70i.
Zadania w planie prac remontowo-inwestycyjnych (zakończone bądź w trakcie
realizacji):
- kompleksowa modernizacja wnętrza Hali 6 (2007), Hali 2 (2008), Hali 3 (2009)
- prace elewacyjne (ocieplenia i tynki strukturalne) na Hali 1, Hali 6, Hali 2 i Hali 3
1
- ogrodzenie obiektów Spółki
- drobniejsze prace remontowo-modernizacyjne (m. in. remonty dachów, wymiana
okien, przebudowa i dostosowanie niektórych wnętrz do bieżących potrzeb)
- infrastruktura przyległa do obiektów (parkingi, chodniki, tereny zielone)
Ważną część planu inwestycyjnego stanowi proces unowocześnienia parku
maszynowego. Wiąże się to z zakupem sprzętu, maszyn i narzędzi niezbędnych do
realizacji zaplanowanej produkcji. Do tej pory PZL zakupiły kilka supernowoczesnych
maszyn: centrum obróbki mechanicznej Reichenbacher oraz dwa 5-osiowe centra
frezarskie sterowane numerycznie typu Decel-Macho. Jednocześnie realizowany jest
program
modernizacji
standardom
branży
posiadanych
lotniczej.
maszyn,
Maszyny
te
odpowiadających
dostosowywane
światowym
są
do
norm
bezpieczeństwa UTC (zamontowanie na wszystkich maszynach osłon części
wirujących,
wyłączników
krańcowych
oraz
wprowadzenie
systemu
TPM
-
polegającego na zabezpieczeniu maszyn na czas napraw i remontów). Gruntownej
modernizacji poddano także cały systemu informatyczny, zarówno w zakresie
sprzętu
(zakup
i
wymiana
ponad
645
zestawów
komputerowych),
jak
i oprogramowania.
Uruchomiono również programu budowy linii produkcyjnej kabin śmigłowca Black
Hawk. Obecnie trwają prace wdrożeniowe, rozwijające zdolność PZL Mielec do
produkcji kompletnego śmigłowca przeznaczonego na rynki międzynarodowe.
Powołano specjalny polsko-amerykański zespół specjalistów pracujących nad
terminowym wdrożeniem procesu produkcji kabin oraz śmigłowców.
Działania z zakresu inwestycji stawiają przed Spółką spore wyzwania, zarówno
w kwestii sprawnego ich przeprowadzenia, jak i kosztów niezbędnych do ich
wdrożenia. Ponad to większość przedsięwzięć realizowanych jest bez zatrzymania
dotychczasowych procesów produkcyjnych, co stanowi dodatkowe utrudnienie.
BHP i ochrona środowiska
Zmiany w Spółce to jednak nie tylko szeroko zakrojone prace inwestycyjne, to
również ciągłe zmiany w kierunku zapewnienia pełnego bezpieczeństwa w zakresie
ochrony środowiska naturalnego, BHP i ppoż. oraz stworzenie
właściwych
warunków pracy dla pracowników PZL Mielec. W UTC troska o bezpieczeństwo
pracowników i ochronę środowiska traktowana jest bardzo priorytetowo. PZL Mielec
jako jej członek również podejmuje szerokie działania, mające na celu sprostanie
2
bardzo wysokim wymaganiom UTC w tej dziedzinie. W tym celu powołano specjalną
Komisję EHS, która koordynuje zadania z zakresu bezpieczeństwa. Jednym
z ważniejszych jej zadań było wdrożenie systemów Locout, Tagout i TPM oraz
wyposażenia maszyn w osłony części wirujących (w sumie osłonięto 470 maszyn).
Dużym przedsięwzięciem było usunięcie 20 zbiorników podziemnych z terenów PZL
Mielec.
Ponadto wykonano badania zanieczyszczeń wód gruntowych ziemi na
terenie przedsiębiorstwa, zlokalizowano i oznakowano przestrzenie zamknięte,
dokonano przeglądu wyjść ewakuacyjnych, zawiesi i drabin, wykonano pomiary
czynników szkodliwych na stanowiskach pracy. Firmę wyposażono w pojemniki
i szafy do przechowywania chemikaliów. Wprowadzono obowiązek noszenia
okularów ochronnych na wszystkich obiektach produkcyjnych, podnosząc tym
samym bezpieczeństwo pracowników na ich miejscach pracy.
System ciągłego doskonalenia ACE
Przemiany dotyczą także sposobu zarządzania Spółką. Tuż po przejęciu PZL przez
SAC rozpoczęto wdrażanie nowego systemu ciągłego doskonalenia ACE –
Osiągnięcie Konkurencyjnej Doskonałości. Narzędzia ACE pomagają identyfikować
i rozwiązywać problemy, ciągle udoskonalać procesy, eliminować odpady i straty
oraz podejmować strategiczne decyzje. ACE pozwoli na poprawę jakości wyrobów
i usług PZL Mielec. Wprowadzenie sytemu operacyjnego ACE wiąże się z cyklem
szkoleń dla wszystkich pracowników w zakresu wykorzystywania narzędzi i kultury
ACE. W grudniu 2007 PZL Mielec uzyskało poziom kwalifikacji w tym systemie,
a następnie brązu (czerwiec 2008), by obecnie przygotowywać się do auditu na
poziom srebra (grudzień 2009)
Pracownicy
Obecnie zatrudniamy 1776 pracowników. Tylko w ubiegłym roku przyjęliśmy 435
nowych osób. W okresie od września 2008 do lutego 2009. Wciąż się rozwijamy,
mamy sprecyzowane, jasno określone cele i zadania, a żeby je realizować
potrzebujemy stale zwiększać i rozwijać naszą kadrę. Dlatego też prowadzimy
intensywny proces adaptacji nowych pracowników, poprzez różnego rodzaju
szkolenia, kursy, tak by przygotować ich do zadań, wkrótce realizowanych w PZL
3
(uruchomienie
linii
montażowej
kompletnego
śmigłowca),
i
jak
najszybciej
wykorzystywać ich umiejętności i kwalifikacje.
Wraz z inwestycjami w maszyny, narzędzia i obiekty, ruszyły inwestycje skierowane
do samych pracowników PZL Mielec. Najważniejszym w tej sferze działalności firmy
zadaniem było uruchomienie programy SCHOLR. Jego celem jest umożliwienie
pracownikom podnoszenie kwalifikacji, do uzyskania stopnia doktora włącznie. Firma
w ramach tego programu finansuje koszty związane ze studiowaniem, opłaca czesne
oraz koszty zakupu podręczników, udziela pracownikowi dodatkowych dni wolnych
płatnych, jako tzw. urlop szklony. Obecnie z systemu SCHOLAR korzysta 159
pracowników PZL. Uzyskanie dyplomu nagradzane będzie akcjami firmy UTC
o wartości 2 tys. USD. Dwie osoby, które już ukończyły studia, odebrały nagrody
w postaci akcji UTC i miały okazję osobiście odebrać gratulację od Prezesa Sikorsky
Aircraft Jeffreya Pino, w trakcie jednej z jego wizyty w PZL.
Jednocześnie podjęto realizację systemu szkoleń dla wszystkich pracowników PZL
Mielec, stosowanych w wiodących koncernach lotniczych na świecie, których celem
jest wyposażenie osób zatrudnionych w Spółce w wiedzę i umiejętności w zakresie
etyki biznesowej, ACE oraz światowych standardów BHP. W ok. 500 szkoleniach
przeszkolono już 8,5 tys pracowników.
Kontynuacja produkcji wyrobów M28 i M18
Polskie Zakłady Lotnicze uzyskały zapewnienie nowego właściciela o kontynuacji
produkcji aktualnych wyrobów lotniczych zakładów – M28 SKYTRUCK i M18
DROMADER. Ponadto, samoloty te zostały wpisane do oferty produktowej SAC.
Zakładowe biuro konstrukcyjne czynnie współpracuje z biurem konstrukcyjnym firmy
Sikorsky
w
zakresie
unowocześnienia
tych
produktów.
Uczestniczy
też
w uruchomieniu programów produkcji kabin i kompletnych śmigłowców w PZL
Mielec. Posiadamy Certyfikat zatwierdzenia EASA dla Zakładowej Organizacji
Projektującej, który świadczy o tym, że nasze samoloty spełniają wysokie normy
jakościowe.
4
PZL Mielec dla lokalnej społeczności
Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. chętnie włączają się w cenne inicjatywy
społeczne oraz wspierają lokalne społeczności. M.in. wsparliśmy finansowo zakup
specjalistycznego wozu do transportu ekip ratowniczych. Od niedawna wspieramy
mielecką drużynę szczypioristów. Dofinansowujemy placówki edukacyjne i imprezy
kulturalne.
Nagrody i wyróżnienia
Transformacje zachodzące w PZL Mielec zostały docenione uhonorowaniem
zakładów, jak i obecnego właściciel przyznaniem kilku prestiżowych nagród.
Otrzymaliśmy m. in. Tytułu Inwestora Roku przyznany dla Sikorsky Aircraft przez
Amerykańską Izbę Handlową w Polsce. Zajęliśmy również drugiego miejsce
w plebiscycie na Modernizację Obiektu Przemysłowego Roku 2007 przyznaną dla
inwestycji zrealizowanych na H6.
Kontakt dla mediów:
Olga Ratusińska
tel.: +48 17 788 63 08
tel. Kom.: + 48 605 999 749
e-mail: [email protected]
5