Generuj PDF tej strony

Komentarze

Transkrypt

Generuj PDF tej strony
Nazwa modułu:
Zajęcia terenowe z EZE
Rok akademicki:
Wydział:
Kierunek:
2033/2034
Kod: BEZ-2-109-s
Punkty ECTS:
4
Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Ekologiczne Źródła Energii
Poziom studiów:
Specjalność:
Studia II stopnia
Język wykładowy: Polski
Profil kształcenia:
-
Forma i tryb studiów:
Ogólnoakademicki (A)
Semestr: 1
Strona www:
Osoba odpowiedzialna:
dr inż. Machowski Grzegorz ([email protected])
Osoby prowadzące: dr inż. Machowski Grzegorz ([email protected])
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Kod EKM
Student, który zaliczył moduł zajęć
wie/umie/potrafi
Powiązania z EKK
Sposób weryfikacji
efektów kształcenia
(forma zaliczeń)
M_W001
Potrafi określić stopień oddziaływania instalacji
wykorzystujących ekologiczne źródła energii na
środowisko.
EZ2A_W06,
EZ2A_W14
Sprawozdanie z odbycia
praktyki
M_W002
Potrafi samodzielnie zdobywać informacje na
temat instalacji wykorzystujących ekologiczne
źródła energii.
EZ2A_U08,
EZ2A_U12
Sprawozdanie z odbycia
praktyki
Potrafi opisać i scharakteryzować zasadę działania
instalacji wykorzystujących paliwa ekologiczne.
EZ2A_U07,
EZ2A_U08
Sprawozdanie z odbycia
praktyki
EZ2A_K01
Sprawozdanie z odbycia
praktyki
Wiedza
Umiejętności
M_U001
Kompetencje społeczne
M_K001
Rozumie potrzebę dbania o środowisko naturalne
Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć
1/3
Karta modułu - Zajęcia terenowe z EZE
Konwersatori
um
Zajęcia
seminaryjne
Zajęcia
praktyczne
Zajęcia
terenowe
Zajęcia
warsztatowe
Potrafi określić stopień
oddziaływania instalacji
wykorzystujących ekologiczne
źródła energii na środowisko.
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
M_W002
Potrafi samodzielnie
zdobywać informacje na
temat instalacji
wykorzystujących ekologiczne
źródła energii.
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
Potrafi opisać i
scharakteryzować zasadę
działania instalacji
wykorzystujących paliwa
ekologiczne.
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
-
-
E-learning
Ćwiczenia
projektowe
M_W001
Inne
Ćwiczenia
laboratoryjne
Forma zajęć
Ćwiczenia
audytoryjne
Student, który zaliczył moduł
zajęć wie/umie/potrafi
Wykład
Kod EKM
Wiedza
Umiejętności
M_U001
Kompetencje społeczne
M_K001
Rozumie potrzebę dbania o
środowisko naturalne
Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia terenowe
Praktyka o charakterze objazdowym odbywa się na terenie Polski. W trakcie jej trwania
student zapoznaje się z zasadą działania instalacji grzewczych wykorzystujących
paliwa kopalne. Student zapoznaje się z urządzeniami stosowanymi w instalacjach
wykorzystujących ekologiczne źródła energii. Zajęcia terenowe mają na celu
utrwalenie dobrych praktyk projektowych i wykonawczych.
Sposób obliczania oceny końcowej
Ocena końcowa = ocena ze sprawozdań
Wymagania wstępne i dodatkowe
Brak.
Zalecana literatura i pomoce naukowe
Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu
Nie podano dodatkowych publikacji
2/3
Karta modułu - Zajęcia terenowe z EZE
Informacje dodatkowe
Brak
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta
Obciążenie
studenta
Udział w zajęciach terenowych
30 godz
Przygotowanie sprawozdania, pracy pisemnej, prezentacji, itp.
60 godz
Wykonanie projektu
30 godz
Sumaryczne obciążenie pracą studenta
120 godz
Punkty ECTS za moduł
4 ECTS
3/3