Wygeneruj PDF dla tej strony

Transkrypt

Wygeneruj PDF dla tej strony
Unia walutowa - opis przedmiotu
Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu
Unia walutowa
Kod przedmiotu
14.9-WZ-EkoPD-UW-S16
Wydział
Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek
Ekonomia / Ekonomia menedżerska
Profil
praktyczny
Rodzaj studiów
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia
semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr
3
Liczba punktów ECTS do zdobycia
4
Typ przedmiotu
obieralny
Język nauczania
polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
dr Zbigniew Binek
Forma
Liczba godzin w
Liczba godzin w
Liczba godzin w
Liczba godzin w
Forma
zajęć
semestrze
tygodniu
semestrze
tygodniu
zaliczenia
(stacjonarne)
(stacjonarne)
(niestacjonarne)
(niestacjonarne)
Wykład
15
1
9
,6
Egzamin
Ćwiczenia
15
1
9
,6
Zaliczenie
na ocenę
Cel przedmiotu
Celem przedmiotu jest nabycie przez studentów wiedzy, kompetencji i umiejętności z zakresu funkcjonowania unii
walutowych (w szczególności mechanizmów funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej w Unii Europejskiej) oraz
zapoznanie z praktycznymi aspektami, dotyczącymi korzyści i kosztów wejścia danego kraju do unii walutowej, w skali
mikro oraz makro.
Wymagania wstępne
Brak.
Zakres tematyczny
Wykład:
1. Wprowadzenie do przedmiotu, zaznajomienie z programem wykładów i strukturą zajęć, zapoznanie z dostępną
literaturą związaną z omawianymi zagadnieniami, ogólny zarys problematyki przedmiotu.
2. Zarys integracji gospodarczej i walutowej w Europie.
3. Teoretyczne podstawy integracji monetarnej (m.in. teoria optymalnych obszarów walutowych).
4. Korzyści i szanse wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro.
5. Koszty i zagrożenia wynikające z uczestnictwa w unii walutowej na gruncie teorii i doświadczeń strefy euro
6. Doświadczenia państw Unii Gospodarczej i Walutowej, związane z zamianą waluty krajowej na euro.
7. Rozwiązania mające na celu zminimalizowanie kosztów, związanych z wejściem do strefy euro.
8. Specyfika polskiej gospodarki a zdolność do czerpania korzyści i ekspozycji na koszty.
9. Perspektywy integracji walutowej w Europie i na świecie.
Ćwiczenia:
1. Wprowadzenie do przedmiotu, zaznajomienie z programem ćwiczeń i strukturą zajęć, zapoznanie z dostępną
literaturą związaną z omawianymi zagadnieniami, ogólny zarys problematyki przedmiotu.
2. Kurs walutowy i jego rodzaje. Czynniki określające poziom kursu walutowego. Polityka kursu walutowego:
dewaluacja, rewaluacja, deprecjacja, aprecjacja. Ekonomiczne skutki zmian kursów walutowych. Pojęcie
wymienialności walut. PRZYKŁADY LICZBOWE.
3. Międzynarodowy rynek walutowy: istota i zasady jego funkcjonowania. Forex. Zabezpieczające operacje
walutowe. Spekulacja walutowa. Rynek pochodnych instrumentów finansowych – geneza, rodzaje i cechy.
Kontrakty terminowe forward i futures, opcje, kontrakt swap. PRZYKŁADY LICZBOWE.
4. Polityka pieniężna i fiskalna w unii walutowej. Bank centralny w unii walutowej. Waluta międzynarodowa.
Integracja rynków finansowych w unii walutowej (case study).
5. Przykłady unii walutowych na świecie. Główne strefy walutowe.
6. Kryzysy walutowe (case study).
7. Doświadczenia państw Unii Gospodarczej i Walutowej, związane z zamianą waluty krajowej na euro.
8. Rozwiązania mające na celu zminimalizowanie kosztów, związanych z wejściem do unii walutowej, na przykładzie
strefy euro.
9. Kryteria konwergencji z Maastricht – stan przeszły i obecny. Konwergencja realna (case study).
Metody kształcenia
Wykład konwencjonalny i problemowy.
Ćwiczenia: praca w grupach, burza mózgów, giełda pomysłów, klasyczna metoda problemowa. Stworzenie i
zaprezentowanie referatu.
Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania
efektów kształcenia
Opis efektu
Symbole
efektów
Metody weryfikacji
Forma zajęć
Opis efektu
Symbole
Metody weryfikacji
Forma zajęć
efektów
Student definiuje szereg pojęć z zakresu
K_W08
aktywność w trakcie
Wykład
rynku walutowego oraz identyfikuje
K_W10
zajęć
Ćwiczenia
uczestników tych rynków a także zna
egzamin - ustny,
instrumenty spekulacyjne i
opisowy, testowy i inne
zabezpieczające przed ryzykiem
obserwacje i ocena
kursowym
umiejętności
praktycznych studenta
referat
zaliczenie - ustne,
opisowe, testowe i inne
Student charakteryzuje różne rodzaje
K_W08
aktywność w trakcie
rozwiązań minimalizujących koszty
K_W09
zajęć
wprowadzenia waluty euro oraz instytucje
obserwacje i ocena
funkcjonujące w unii walutowej
umiejętności
Ćwiczenia
praktycznych studenta
przygotowanie referatu
zaliczenie - ustne,
opisowe, testowe i inne
Student analizuje i rozwiązuje
K_U01
obserwacja i ocena
podstawowe problemy występujące w
K_U08
aktywności na
kraju kandydującym do unii walutowej w
zajęciach
trakcie wypełniania kryteriów
referat
konwergencji nominalnej i realnej
zaliczenie - ustne,
opisowe, testowe i inne
Ćwiczenia
Opis efektu
Symbole
Metody weryfikacji
Forma zajęć
efektów
Student prowadzi dyskusję w grupach,
K_K02
aktywność w trakcie
dotyczące szans i zagrożeń oraz korzyści
zajęć
i kosztów wejścia do unii walutowej
obserwacje i ocena
Ćwiczenia
umiejętności
praktycznych studenta
referat
zaliczenie - ustne,
opisowe, testowe i inne
Student jest świadomy zmian
K_K06
egzamin - ustny,
zachodzących na rynku walutowym, w
K_K08
opisowy, testowy i inne
tym konsekwencji wejścia danego kraju
obserwacja i ocena
do strefy euro
aktywności na
Wykład
zajęciach
Warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia wykładów jest pozytywne zaliczenie egzaminu w formie ustnej składającej się z pięciu pytań (od
50% do 60% dostateczny; powyżej 60% do 70% dostateczny plus; powyżej 70% do 80% dobry; powyżej 80% do 90% dobry
plus, powyżej 90% bardzo dobry).
Efekty kształcenia z ćwiczeń będą weryfikowane poprzez ocenę systematycznej pracy w grupach na treściach zawartych
w zakresie tematycznym przedmiotu. Ocena z tych działań będzie miała 50% wpływu na ocenę zaliczeniową z ćwiczeń.
W weryfikacji zaprezentowanego referatu uwaga zostanie głównie zwrócona na rozwiązania własne studenta. Ocena z
referatu będzie miała wpływ w 50% na ocenę zaliczeniową z ćwiczeń.
Obciążenie pracą
Obciążenie pracą
Studia
Studia niestacjonarne
stacjonarne
(w godz.)
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.)
50
40
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium,
50
60
Łącznie
100
100
Punkty ECTS
Studia
Studia niestacjonarne
egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej,
projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.)
stacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego
2
2
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego
2
2
Łącznie
4
4
Literatura podstawowa
1. Binek Z., Bezpośrednie inwestycje a wprowadzenie euro w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego,
Zielona Góra 2009.
2. Borowiec J. Wilk K., Teoria i praktyka europejskiej integracji gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1997.
3. Bukowski S. I., Unia monetarna. Teoria i polityka, Difin, Warszawa 2007.
4. De Grauwe P., Unia walutowa, PWN, Warszawa 2006.
5. Ekonomiczne skutki przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej, pod red. Z. Binka, P. Szudry, Wydawnictwo
Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.
6. Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
7. Integracja walutowa, pod red. Z. Binka, P. Szudry, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
2013.
8. Kowalewski P., Tchorek G., Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2014.
9. Bank Światowy: http://www.worldbank.org/
10. Europejski Bank Centralny: www.ecb.int
11. Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu
12. Międzynarodowy Fundusz Walutowy: http://www.imf.org
13. Ministerstwo Finansów: http://www.mf.gov.pl
14. NBP: www.nbp.pl
Literatura uzupełniająca
1. Bożyk P., Misala J., Integracja ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2003.
2. Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, pod red. I. Politowicz, Z. Binka, Wydawnictwo Uniwersytetu
Zielonogórskiego, Zielona Góra 2011.
3. Mucha–Leszko B., Strefa euro. Wprowadzanie, funkcjonowanie, międzynarodowa rola euro, Wydawnictwo UMCS,
Lublin 2007.
4. Oręziak L, Euro - nowy pieniądz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
5. Polska w strefie euro, pod red. Z. Binka, P. Szudry, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra
2015.
6. Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2004.
7. Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej,
Narodowy Bank Polski, Warszawa 2009.
8. Traktat z Maastricht.
Uwagi
Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 29-09-2016 14:22)