kutwell br 40

Komentarze

Transkrypt

kutwell br 40
KUTWELL BR 40
Stabilne, uniwersalne chłodziwo mieszalne z wodą
Charakterystyka
Dalsze informacje
KUTWELL BR 40 jest emulgującym, stabilnym
chłodziwem do obróbki skrawaniem.
Dzięki zawartości selektywnie dobranych
olejów podstawowych oraz pakietu dodatków
uszlachetniających nowego typu, produkt
posiada bardzo dobre właściwości
eksploatacyjne. Dzięki specjalnemu
zestawieniu składników, przy zachowaniu
zalecanego stęŜenia, emulsja jest chroniona
przed zniszczeniem mikrobiologicznym,
co pozwala uzyskać długą stabilność
chłodziwa i czyni zbytecznym stosowanie
dodatkowych biocydów.
KUTWELL BR 40 jest wolny od amin
drugorzędowych, azotynów i związków
chloru. Skład chłodziwa spełnia wymagania określone normą TRGS 611.
Zastosowanie
KUTWELL BR 40 jest efektywnym
chłodziwem stosowanym w obróbce
skrawaniem, np. do toczenia, wiercenia,
frezowania, cięcia i szlifowania elementów
z Ŝelaza, metali lekkich i stopów miedzi.
Zalecane stęŜenia:
Przy kaŜdej wymianie chłodziwa
cały układ obiegu oleju naleŜy
starannie przemyć środkiem myjąco
- dezynfekującym np. Mobilcut ESC
aby zapewnić długą Ŝywotność emulsji.
Przelicznik do określenia zawartości
koncentratu KUTWELL BR 40
w emulsji (wyraŜonej w % obj.),
za pomocą refraktometru ręcznego
TESTRÖ-ATAGO O-32,
na podstawie wskazań ze skali
refraktometru, wynosi 1,0.
Uwaga: chronić przed mrozem !
Zalety
* 4 - 10 % obj., przy typowych procesach
obróbkowych;
* 2 - 4 % obj., przy szlifowaniu;
* Długa Ŝywotność emulsji;
* Wyśmienita stabilność emulsji;
* Doskonała odporność na działanie
bakterii;
* Bardzo dobra ochrona przed korozją;
* Szeroki zakres zastosowań;
* Nieznaczna skłonność do pienienia;
Parametry typowe
Wygląd koncentratu
Gęstość w temp. 15 °C
Lepkość kinemat. w temp. 40 °C
Właściwości emulsji
Wygląd emulsji (4%)
W artość pH (1%)
Właściwości antykorozyjne (3%)
Pienienie (4%)
Stabilność emulsji po 24 h (4%)
Metoda badań
3
kg/m
2
mm /s
brązowy, klarowny
970
115
dokładnie zdyspergowana
8,8
R0/S0
min.
<1
brak zagęszczenia
brak rozpadu emulsji
wizualna
DIN EN ISO 12 185
DIN 51 562 cz. 1
wizualna
ASTM E 70
DIN 51 360 cz. 1
ExxonMobil
ExxonMobil
Ochrona zdrowia: Przy kontakcie z produktami smarnymi naleŜy przestrzegać przepisów BHP!
Pozostałe informacje prosimy zasięgnąć z Karty Charakterystyki

Podobne dokumenty