Przeczytaj Komunikat

Transkrypt

Przeczytaj Komunikat
Organizatorzy:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
oraz
Gimnazjum i Liceum Akademickie w Toruniu
ul. Szosa Chełmińska 83
87-100 Toruń
kontakt – tel.: (0-prefix-56) 6555560 (sekretariat GiLA)
e-mail: [email protected] (sekretarz konferencji)
Informacje związane z konferencją można znaleźć pod adresem:
www.zakladeduart.wordpress.com
w zakładce ,,Konferencja 2010‘‘
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskiej Konferencji Metodyczno-Naukowej
z Udziałem Gości Zagranicznych pt. „Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych”.
Temat planowanych obrad :
Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji
Giftedness and creativity: from potential to performance
Konferencja odbędzie się w dniach 15-16 X 2010 r. w Gimnazjum i Liceum Akademickim
w Toruniu. Organizatorami konferencji są: Uniwersytet Mikołaja Kopernika oraz dyrekcja Gimnazjum
i Liceum Akademickiego.
Celem konferencji będzie wymiana informacji i doświadczeń w zakresie badań i praktyki
edukacyjnej związanej z zagadnieniami zdolności i twórczości. Proponujemy poniższe tematy
i zagadnienia:
1. Zdolności ogólne, kierunkowe, twórcze jako potencjalność jednostki
2. Procedury identyfikacji i diagnostyki zdolności
3. Rodzaje i rozwój zdolności poznawczych, kierunkowych, twórczych
4. Rodzaje twórczości
5. Koncepcje zdolności
6. Strategie i programy kształcenia uczniów zdolnych (od przedszkola po studia wyższe)
7. Programy stymulujące rozwój zdolności twórczych
8. Rozwój społeczno-emocjonalny osób szczególnie zdolnych
9. Osoby zdolne z problemami w uczeniu się
10. Nieadekwatne osiągnięcia uczniów zdolnych
11. Opieka pedagogiczna i psychologiczna nad szczególnie zdolnymi
W czasie konferencji planowane są wykłady plenarne zaproszonych gości:
Prof. Joan Freeman
Prof. Joan Freeman jest visiting Professor w Middlesex University, London, założycielką i pierwszym
prezydentem the European Council for High Ability (ECHA). Od 1974 roku prowadzi longitudinalne
badania, których celem jest systematyczna obserwacja rozwoju wybitnie zdolnych osób.
Prof. Klaus Urban
Prof. Klaus Urban jest emerytowanym profesorem Leibniz Universität Hannover, twórcą
komponentowego modelu twórczości a także dobrze znanego w Polsce testu TCT-DP.
W ciągu trzech dni konferencyjnych przewidziane są sesje plenarne, praca w sekcjach
tematycznych i plakatowych.
Komitet Programowy:

prof. dr hab. Wiesława Limont ( UMK Toruń) – przewodnicząca Konferencji

prof. dr hab. Ewa Czerniawska (UW Warszawa)

prof. dr hab. Maria Ledzińska (UW Warszawa)

mgr Arkadiusz Stańczyk (GiLA Toruń)
Planowane jest opublikowanie wybranych wystąpień uczestników w postaci książki
z materiałami pokonferencyjnymi.
Informacje organizacyjne:
Komitet Organizacyjny:

mgr Joanna Cieślikowska (UMK) - sekretarz naukowy Konferencji

mgr Małgorzata Kumiszcze (GiLA)
Zgłoszenia na konferencję, na załączonej karcie można przesyłać do dnia 30 kwietnia 2010 r.
drogą elektroniczną ([email protected]) lub pocztą na adres:
Zakład Edukacji Artystycznej UMK, ul. Sienkiewicza 4, 87-100 Toruń, z dopiskiem „Konferencja uczeń zdolny”.
W zgłoszeniu należy podać tytuł wystąpienia oraz dołączyć streszczenie zawierające zarys
prezentowanej problematyki w postaci wydruku i w wersji elektronicznej (dokument Word, o wielkości
12 punktów, odstępy między wierszami powinny wynosić 1,5 spacji, max. - do 100 wyrazów). Prosimy
o dokładne opisanie dyskietki/płyty CD nazwiskiem autora i tytułem wystąpienia.
Do dnia 31 maja 2010 r. organizatorzy prześlą komunikat II zawierający dalsze informacje.
Opłata konferencyjna wynosi:
- 400 zł (po 31 maja 2010 r. - 450 zł)
- 200 zł dla studentów, doktorantów, nauczycieli (po 31 maja 2010 r. - 250 zł).
Opłatę należy uiścić do dnia 31 maja 2010 r. na konto konferencji:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: „Konferencja - uczeń zdolny”, nazwisko i imię uczestnika
Opłata pokrywa koszty organizacji, materiałów konferencyjnych i pokonferencyjnych oraz
bankietu. Opłata nie pokrywa kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia.
W przypadku wspólnego wystąpienia autorzy uiszczają odrębne opłaty i wypełniają odrębne
zgłoszenia - z zaznaczeniem współautorstwa. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dokonaniu
wpłaty - organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej, jeśli rezygnacja nastąpiła później niż do
dnia 31 lipca 2010 r.
Wyrażając nadzieję na wspólne spotkanie, gorąco zachęcamy do udziału!
Przewodnicząca Komitetu Programowego
prof. dr hab. Wiesława Limont
Sekretarz naukowy konferencji
mgr Joanna Cieślikowska
Karta zgłoszenia
V Ogólnopolska Konferencja z Udziałem Gości Zagranicznych
pt. Teoretyczne i praktyczne aspekty edukacji uczniów zdolnych,
obrady pod hasłem:
Zdolności i twórczość: od potencjału do realizacji
Giftedness and creativity: from potential to performance
Toruń, 15-16 X 2010 r.
Nazwisko i imię........................................................................................................................................
Stopień naukowy/ tytuł ...........................................................................................................................
Miejsce pracy (uczelnia/szkoła, wydział, instytut, zakład).......................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Adres miejsca pracy
...................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
nr telefonu ...............................................................................................................................................
fax .............................................................................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................................................................
Tytuł wystąpienia
jestem autorem □
jestem współautorem □
z ........................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Rodzaj wystąpienia
referat □
komunikat □
plakat □
warsztat □
Sprzęt lub materiały niezbędne do prezentacji ....................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................