przedmiotowy system oceniania z języka polskiego

Transkrypt

przedmiotowy system oceniania z języka polskiego
PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO ZOSTAŁY OPRACOWANE
NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lipca 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia
ogólnego w poszczególnych typach szkół,
•
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych,
•
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach
szkół,
•
Programu nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV –VI szkoły podstawowej „Czytać,
myśleć, uczestniczyć” M. Derlukiewicz,
•
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 roku,
•
Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania –Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
im. L. Teligi w Pyrzycach
KONTRAKT MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIEM
1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z przedmiotowymi zasadami oceniania i wewnątrzszkolnymi zasadami
oceniania.
2. Uczeń zobowiązany jest przygotowywać się do zajęć ( odrabianie zadań domowych, przynoszenie zeszytu,
książek i ćwiczeń na lekcje).
3. W roku szkolnym uczniowie piszą prace klasowe, sprawdziany, kartkówki i dyktanda.
4. Prace klasowe, sprawdziany i dyktanda zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem, po wcześniejszym
powtórzeniu materiału. Kartkówki obejmują dwie/trzy ostatnie lekcje i są niezapowiadane.
5. Prace klasowe, sprawdziany i dyktanda są obowiązkowe. Uczeń, który nie pisał sprawdzianu z powodu
nieobecności usprawiedliwionej, może przystąpić do zaliczenia pracy w terminie dwóch tygodni od rozdania
poprawionych prac przez nauczyciela.
6. Każdą pracę klasową, sprawdzian i dyktando (ocena niedostateczna) może poprawić w ciągu dwóch tygodni.
7. Uczeń ma prawo do trzykrotnego nieprzygotowania się do lekcji. Nieprzygotowanie zostaje zaznaczone w
dzienniku lekcyjnym w postaci kropki. Po wykorzystaniu tego limitu otrzymuje ocenę niedostateczną.
8.
Uczeń zobowiązany jest do czytania lektur zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
9. Aktywność na lekcji nagradzana jest „plusem”. Za trzy zgromadzone plusy uczeń otrzymuje ocenę bardzo
dobrą.
10. Nauczyciel zobowiązuje się do niezadawania dłuższych form wypowiedzi z lekcji na lekcję.
1
11. Oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i na prośbę ucznia lub rodzica/prawnego opiekuna nauczyciel
uzasadnia swoją ocenę.
12. Prace pisemne są archiwizowane. Uczeń lub rodzic mają prawo wglądu do tych prac.
13. Uczniowie raz w miesiącu piszą dyktando sprawdzające poznane i utrwalane zasady ortograficzne.
14. W roku szkolnym uczniowie uczą się na pamięć 4 utworów (w tym jeden prozatorski).
15. Uczeń jest zobowiązany do poprawy błędów w pracach pisemnych. Poprawa jest sprawdzana przez
nauczyciela.
16. Nauczyciel zobowiązuje się do sprawdzenia minimum 3 prac pisemnych w okresie.
17. Uczeń zobowiązuje się do samodzielności w wykonywaniu zadań pracy jednostkowej.
18. Nauczyciel ocenia prace uczniów (sprawdziany, testy, prace klasowe) wg skali
100%
90,00%
bardzo dobry
89,99 %
70,00%
dobry
69,99%
50,00%
dostateczny
49,99%
30,00%
dopuszczający
29,99%
0,00%
niedostateczny
19. Dyktanda oceniane są wg skali:
0 –1 bł.- bardzo dobry
2 bł. –3 bł. –dobry
4 bł. –5bł. –dostateczny
6 bł. –7 bł. –dopuszczający
powyżej 7 bł. –niedostateczny
20. Uczeń ma prawo poprawić ocenę proponowaną przez nauczyciela (miesiąc przed wystawieniem
oceny końcoworocznej), jeśli spełni następujące warunki:
•
systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne,
•
dotrzymuje terminów poprawy ocen niedostatecznych,
•
aktywnie uczestniczy w lekcji,
•
wykonuje dodatkowe zadania.
21. Przy wystawianiu ocen okresowych i rocznych w pierwszej kolejności bierze się pod uwagę oceny z
prac klasowych, testów, sprawdzianów, kartkówek i samodzielnych prac wykonywanych na lekcji.
2
CZĘSTOTLIWOŚĆ POMIARU
Forma
sprawdzająca
Prace klasowe
Uwagi
Częstotliwość
w okresie
2–5
Prace pisemne trwające jedną godzinę lekcyjną, sprawdzające
opanowanie określonego działu programowego. Zapowiedziane na
tydzień wcześniej.
Testy
Prace pisemne złożone z zadań jednokrotnego wyboru, krótkiej Według potrzeb
odpowiedzi, zadań z luką, dłuższej formy wypowiedzi pisemnej.
Testy są stosowane zamiast pracy klasowej lub równolegle z nią.
Zapowiedziane są z tygodniowym wyprzedzeniem.
Sprawdziany
Prace pisemne obejmujące treści z 2 – 3 zagadnień programowych.
2-7
Zapowiedziane są z jednodniowym wyprzedzeniem.
Kartkówki
Prace pisemne obejmujące treści maksymalnie z trzech ostatnich Według potrzeb
lekcji, lub ze znajomości treści przeczytanej lektury, trwające 15 –
20 minut. Mogą być zapowiadane.
Dyktanda
Teksty pisane ze słuchu lub tekst z lukami.
1 w miesiącu
Teksty
na Proza i poezja zgodnie z planem dydaktycznym.
2
pamięć
Samodzielne
Samodzielne prace stylistyczne pisane w domu lub na zajęciach.
Co najmniej 3
dłuższe prace
stylistyczne
Diagnozy
Wstępna (wrzesień), śródroczna (styczeń), końcowa (czerwiec/maj)
3 w roku
WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO
Ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów z języka polskiego ujęte są na dwóch poziomach:
podstawowym (P) i ponadpodstawowym (PP). Poziom podstawowy zawiera wymagania konieczne (K)
i podstawowe (P). Poziom ponadpodstawowy zawiera wymagania rozszerzone (R) i dopełniające (D).
Na ocenę: celujący nie powinno się narzucać uczniowi określonych wymagań, gdyż nie należy ograniczać
kierunków rozwoju jego przedmiotowej aktywności.
Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
•
opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•
sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
•
rozwiązuje samodzielnie zadania problemowe i praktyczne objęte programem nauczania,
•
rozwiązuje zadania i problemy w nowych sytuacjach,
•
czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, potrafi analizować je
samodzielnie, podejmuje próby interpretacji,
•
posługuje się bogatym słownictwem i poprawnym językiem zarówno w mowie, jak i w piśmie,
•
tworzy wypowiedzi pisemne zgodnie z wyznacznikami gatunkowymi, w większości poprawne pod
względem kompozycji, spójności wypowiedzi, językowym, ortograficznym i interpunkcyjnym.
•
aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
•
często angażuje się w zadania dodatkowe,
•
bierze udział w konkursach tematycznie związanych z językiem polskim.
3
Stopień dobry, otrzymuje uczeń, który:
•
w większości opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•
samodzielnie rozwiązuje zadania o niewielkim lub średnim stopniu trudności, a z pomocą
nauczyciela –trudne,
•
czyta ze zrozumieniem teksty kultury przewidziane w programie, samodzielnie odnajduje w nich
informacje,
•
w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia niewiele błędów językowych, ortograficznych i
stylistycznych,
•
bierze czynny udział w lekcjach,
•
wykonuje prace domowe, czasem także nieobowiązkowe,
•
zna pojęcia, definicje i twierdzenia występujące w podstawie programowej.
Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
•
częściowo opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•
posiadł kompetencje do samodzielnego rozwiązywania prostych zadań i problemów,
•
w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia błędy językowe, ortograficzne i stylistyczne;
wypowiedzi cechuje ubogie słownictwo,
•
odnajduje w tekście informacje podane wprost, rozumie dosłowne znaczenie większości wyrazów w
tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,
•
rzadko aktywnie uczestniczy w lekcji,
•
wykonuje obowiązkowe prace domowe, ale popełnia w nich błędy,
•
wiedza jego pozwala kontynuować naukę.
Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
•
opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej,
•
większość zadań , nawet bardzo łatwych, wykonuje jedynie przy pomocy nauczyciela,
•
czyta niezbyt płynnie, niewłaściwie akcentuje wyrazy, nie stosuje odpowiedniej intonacji,
•
ma problemy z czytaniem tekstów kultury, ale podejmuje próby ich odbioru,
•
nie potrafi samodzielnie analizować i interpretować tekstów,
•
w wypowiedziach ustnych i pisemnych popełnia rażące błędy utrudniające komunikację, ma ubogie
słownictwo i trudności z formułowaniem nawet prostych zdań,
•
nie jest aktywny na lekcjach, ale wykazuje chęć do pracy, stara się wykonywać polecenia
nauczyciela,
•
pracuje niesystematycznie, wymaga stałej zachęty do pracy,
•
wiedza jego nie przekreśla dalszej nauki z danego przedmiotu po uzupełnieniu braków
w wiadomościach.
4
Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował nawet podstawowych wiadomości, ma bardzo duże braki w wiedzy i umiejętnościach z
zakresu podstawy programowej,
• ma kłopoty z techniką czytania,
• nie odnajduje w tekście informacji podanych wprost, nie rozumie dosłownego znaczenia wielu
wyrazów w tekstach dostosowanych do poziomu edukacyjnego,
• nie wykonuje zadań ani poleceń nauczyciela,
• wykazuje się niechęcią do nauki,
• zaniedbuje wykonywanie praz domowych,
• nie rozumie i nie potrafi rozwiązać zadań o podstawowym stopniu trudności nawet przy pomocy
nauczyciela,
• nie wykazuje żadnych postępów w nauce.
Dostosowuje się wymagania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
•
dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia),
•
dla uczniów z trudnościami w nauce,
•
dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Dostosowanie wymagań dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:
•
uczeń pisze dyktanda ortograficzne i zobowiązany jest do poprawiania wszystkich błędów,
nauczyciel może ocenić je wg odrębnych kryteriów (0-3bł. -5, 4-6bł. -4, 7-8bł. -3, 9-12bł. -2),
•
przy
ocenie
wypowiedzi
pisemnych
oceniana
jest:
wartość
merytoryczna,
forma językowa pracy, ortografia (wg kryteriów oceniania dłuższych form wypowiedzi pisemnych),
czytelność (jeżeli nauczyciel nie jest w stanie odczytać pracy ucznia powinien to zrobić uczeń w
jego obecności, wyjaśniając
wszystkie wątpliwości ortograficzne), uczeń każdorazowo dokonuje
starannej poprawy błędów,
•
nauczyciel wydłuża czas przeznaczony na wykonanie zadania lub pisanie prac klasowych,
sprawdzianów, testów,
•
nauczyciel wydłuża czas na udzielenie odpowiedzi ustnej,
•
uczeń ma prawo do wskazówek nauczyciela,
•
uczeń ma obowiązek podjąć własną, systematyczną pracę, ciągłość pracy ma prawo kontrolować
nauczyciel polonista, w przypadku niezastosowania się do ww zalecenia, uczeń nie podlega
odrębnym zasadom oceniania,
•
uczeń skierowany na zajęcia dodatkowe organizowane na terenie szkoły jest
zobowiązany do
regularnego uczestniczenia w tych zajęciach, w przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności,
uczeń nie podlega odrębnym zasadom oceniania,
5
•
uczeń powinien głośno czytać dowolne teksty od 5 do 10 min. dziennie, doskonaląc tempo, technikę,
dykcję, artykulację, intonację czytanego tekstu,
•
nauczyciel nie powinien odpytywać ucznia z głośnego czytania przed zespołem klasowym.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z trudnościami w nauce:
•
stosowanie jasno sformułowanych poleceń i instrukcji,
•
częste sprawdzanie stopnia ich zrozumienia,
•
dzielenie materiału na małe partie i systematyczne sprawdzanie czynionych postępów,
•
stosowanie pytań naprowadzających,
•
dostosowanie wymagań podczas pracy na lekcji oraz na sprawdzianie, pracy klasowej, teście do
indywidualnych potrzeb ucznia (stopniowanie trudności, dostosowanie punktacji) zgodnie z
zaleceniami PPP,
•
doceniać wkład pracy włożony w wykonanie zadania,
•
stosować wzmocnienia pozytywne,
•
wspierać samodzielność ucznia w pracy szkolnej.
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów zdolnych:
• umożliwiać uczniom udział w konkursach, turniejach przedmiotowych,
• indywidualizować pracę na lekcji poprzez przygotowanie zadań o większym stopniu trudności,
• można przypisywać uczniowi zdolnemu funkcję asystenta nauczyciela,
• w czasie zajęć dydaktycznych nauczyciel powinien umożliwiać uczniowi pracę indywidualną,
zespołową, grupową, należy unikać w największym wymiarze pracy zbiorowej.
OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU:
•
słuchanie,
•
czytanie,
•
wypowiedzi ustne i pisemne,
•
prezentacje,
•
praca w grupie,
•
aktywność,
•
recytacja,
•
prace klasowe, sprawdziany, dyktanda, testy, kartkówki, diagnozy,
•
zadania domowe,
•
prace nadobowiązkowe,
•
zeszyt przedmiotowy ucznia oraz zeszyt ćwiczeń.
6
ZESTAW LEKTUR OMAWIANYCH ZGODNIE Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008 ROKU)
KLASA IV 1. René Goscinny, Jean-Jacques Sempé „Mikołajek” (wybór opowiadań z dowolnego tomu)
2. Jan Brzechwa „Akademia pana Kleksa”
3. Carlo Collodi „Pinokio”
4. Clive Staples Lewis „Lew, Czarownica i stara szafa”
KLASA V
1. Henryk Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy”
2. Lucy Maud Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”
3. Frances Hodgson Burnett „Tajemniczy ogród”
4. Mark Twain „Przygody Tomka Sawyera”
KLASA VI
1. Kornel Makuszyński „Szatan z siódmej klasy”
2. Irena Jurgielewiczowa „Ten obcy”
3. Alfred Szklarski– wybrana powieść (np. „Tomek w krainie kangurów”)
4. Juliusz Verne „W 80 dni dookoła świata”
5. Stanisław Lem „Bajki robotów”
KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH
I –TEMAT -4 p.
•
praca zgodna z daną formą wypowiedzi (wszystkie elementy)-2 p.
pominięcie jednego elementu -1p.
•
celowe wykorzystanie środków językowych -2p.
bogate słownictwo (opis sytuacji, przeżyć, związki frazeologiczne, porównania, epitety, itp.) -2p
praca na poziomie podstawowym -1 p.
II – POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA -2 p.
0 -1 bł. -2 p.
2 – 3 bł. -1 p.
4 bł. – 0 p.
III –ORTOGRAFIA -2 P. ( 0 -1 bł. 2 p., 2 bł. -1 p. 3 bł.-0)
uczniowie mający specyficzne trudności w nauce (dyslektycy) - 4 bł. -2p., 5-6bł. -1p., pow. 6bł. -0p.
IV –INTERPUNKCJA – 1 P. ( 3 bł.-0p.)
uczniowie mający specyficzne trudności w nauce (dyslektycy) dopuszczalne 6 bł. -1 p.
V –ZAPIS (czytelny, estetyczny , przynajmniej 2 akapity) -1 P.
7
RAZEM 10 P.
10 p. -9 p.
–bdb
8 p.- 7 p.
–db
6 p. -5 p.
–dst.
4 p.
–dop.
3 p. -0 p.
–ndst.
KRYTERIA OCENIANIA UŻYTKOWYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH
I –TEMAT -2 p.
•
Zachowanie wszystkich cech danej formy użytkowej -2 p.
pominięcie 1 elementu -1 p.
II – POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA -1 p.
Dopuszczalny 1 bł.
IV –ORTOGRAFIA I INTERPUNKCJA -1 p. (dopuszczalny 1 bł.ort. i 1 bł. int.)
V –ZAPIS (czytelny, estetyczny, odpowiedni układ graficzny) -1 p.
RAZEM 5 p.
5 p. –bdb
4 p. –db
3 p. –dst.
2 p. –dop.
1 p. -0p. –ndst.
Lucyna Kopciewicz, Magdalena Wróblewska, Katarzyna Szełemej –Giergiel, Iwona Sobczak, Iwona
Żurawska, Weronika Zgłobicka –Golczyk
8