Korespondent - Mastif Media

Komentarze

Transkrypt

Korespondent - Mastif Media
REKLAMA
styczeń 2015 • nr 69
ISSN 2299-6222
Lekarze nie przyjmują
pacjentów
Osiem placówek z powiatu przeworskiego, świadczących podstawową opiekę zdrowotną, nie podpisało umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci nie kryją oburzenia, lekarze przekonują, że ich protest wynika z troski o chorych,
a NFZ stara się zapanować nad kryzysową sytuacją.
TOMASZ KUŹNIAR
– Przyjechałem z chorym
dzieckiem do lekarza, a na
miejscu dowiaduję się, że lekarz nie przyjmuje. To nie
jest w porządku, płacę ubezpieczenie i mam prawo
oczekiwać opieki lekarskiej,
gdy jest to potrzebne – mówi
pan Maciej, ojciec 4-letniej
Sylwii. Pan Maciej, jak każdy ubezpieczony, może
w takiej sytuacji udać się do
szpitala w Przeworsku lub
dowolnej placówki POZ,
która podpisała umowę
z NFZ. Wystarczy zabrać ze
sobą dowód osobisty i poinformować, do jakiego lekarza rodzinnego jest się przypisanym.
Niezbędną pomoc medyczną można otrzymać od
poniedziałku do piątku
w godz. 8-18 w Izbie Przyjęć w Przeworsku, a w pozostałych godzinach oraz
w weekendy i święta w Nocnej i Świątecznej Opiece
Zdrowotnej w Przeworsku.
Liczba pacjentów korzystających z pomocy w szpitalu
wzrosła, dlatego potrzebny
był dodatkowy personel lekarski.
LEKARZE: NIE DLA
KOLEJEK W POZ
Reprezentujące część środowiska lekarskiego Porozumienie Zielonogórskie
przekonuje, że placówki
podpisują umów, bo zmiany,
wprowadzone w tym roku
uderzają w pacjentów. Lekarze sprzeciwiają się obowiązkowi pisania skierowań
do dermatologów i okulistów. Do przychodni mają
trafiać też pacjenci onkologiczni, urologiczni i endokrynologiczni. – To prowadzi do powstania kolejek
w naszych gabinetach. Pa-
Od 1 stycznia część przychodni lekarskich w powiecie przeworskim nie przyjmuje pacjentów. Lista placówek świadczących usługi w ramach kontraktu z NFZ jest dostępna
na www.nfz-rzeszow.pl
cjenci będą czekali na lekarza przez wiele dni. Nasi pacjenci będą zmuszani do korzystania z komercyjnej
służby zdrowia – przestrzegają w komunikacie. Lekarze krytykują też możliwość
jednostronnej zmiany umów
przez NFZ i zmianę zasad
weryfikacji ubezpieczeń.
SPRAWDŹ, KTO NIE
PRZYJMUJE
Według danych podkarpackiego oddziału NFZ z 5
stycznia, umów na 2015 r.
REKLAMA
nie podpisał NZOZ w Jaworniku Polskim, NZOZ Almus
w Białobokach, NZOZ Sal-Med w Rozborzu, NZOZ
Proximus w Urzejowicach,
NZOZ-y Salus i San-Med
w Przeworsku, NZOZ Kańczuga w Kańczudze, NZOZ
Przychodnia
Rejonowa
w Sieniawie.
– Pacjent, którego lekarz rodzinny nie podpisał
umowy z NFZ, ma prawo udać się do dowolnego
punktu, który podpisał z nami umowę na świadczenie usług w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. NFZ, decyzją ministra zdrowia, pokryje koszty
takiej wizyty. Pacjent ma też prawo bezpłatnie i bez
podawania przyczyn zmienić lekarza rodzinnego. Lista podmiotów przyjmujących pacjentów jest na naszej stronie internetowej. Informacji udzielamy całodobowo pod numerami telefonów 800 804 009
oraz (17) 86 04 251 – Marek Jakubowicz, rzecznik
prasowy NFZ w Rzeszowie
Korespondent
2
zza kółka
Idzie nowe…
No i mamy! Pachnący nowością, niczym niezmącony, jeszcze ciepły… (z tym
bywa różnie) rok 2015.
Czas podsumowań, noworocznych postanowień i
zmian, które – mamy nadzieję – okażą się zmianami na lepsze. Jednak
patrząc na nowe przepisy
na polskich drogach, można mieć pewne wątpliwości.
Nowy Rok to dzień, kiedy ponoć warto coś zmienić. Rzucić palenie, zacząć
biegać, założyć skarbonkę
na upragnione cztery bądź
Szlachetna Paczka
w liczbach
W grudniu 2014 r. w Jarosławiu została zorganizowana
zbiórka darów na rzecz akcji
Szlachetna Paczka. Centrum
dowodzenia zorganizowane
było w Szkole Podstawowej nr
4 im. Stefana Żeromskiego.
Liderką akcji była Katarzyna
Galeja. 18 wolontariuszy
wzięło udział w akcji. 31 rodzin zostało obdarowanych
przez 36 darczyńców. 57
530 zł - to łączna kwota, na
jaką opiewały dary. Wśród
przekazanych rzeczy znalazły się m.in. żywność, środki
chemiczne, zabawki dla dzieci, odzież, obuwie, sprzęt
AGD (pralki, lodówki, kuchenki gazowe, telewizory,
odkurzacze, żelazka) a także
meble, łóżka i komody. AK
Wyjaśnienie
W grudniowym wydaniu gazety na
str. 4 ukazała się informacja, że
Grażyna Pieniążek, wójt gminy Gać
ma w radzie 4 przedstawicieli ze
swojego komitetu Nasza Przyjazna
Gmina, a 11 radnych to
przedstawiciele Przyjaznej Gminy
Gać. Jednak to Nasza Przyjazna
Gmina ma 11 przedstawicieli, a
drugi z komitetów ma ich 4. Radnym
z obu komitetów gratulujemy
otrzymania mandatów. Redakcja
REKLAMA
dwa kółka, albo po prostu
zmodyfikować nieco przepisy. W tym roku, mimo
wielu zapowiadanych rewolucji, większość zasad
ruchu drogowego pozostaje bez zmian. Piesi nadal
nie mają bezwzględnego
pierwszeństwa na przejściach, więc wciąż warto
jeszcze rozglądnąć się
(przypominam: w lewo, w
prawo i jeszcze raz w lewo) zanim wejdziemy na
jezdnię. Doradzam to również rowerzystom, bo
choć ich prawa jakiś czas
temu zostały znacznie rozszerzone, to okazało się, że
jakimś cudem nie do
wszystkich kierowców te
informacje dotarły. Skutki
są łatwe do przewidzenia i
widoczne gołym okiem w
policyjnych statystykach.
A po zderzeniu z samochodem, świadomość, że „jednak to ja miałem pierwszeństwo” raczej nikogo
nie pociesza.
Nie zmieniliśmy również
ruchu na lewostronny, a mimo to samochody z kierownicą po prawej stronie mogą
być u nas legalnie rejestrowane. Nie wiem, jak liczna
jest rzesza osób zainteresowanych tą nowością, ale już
teraz wszystkim im współczuję letnich przejażdżek
polskimi dróżkami w czasie
żniw. Wyprzedzanie kombajnu, prowadząc samochód z miejsca pasażera, to
z pewnością niezapomniane
przeżycie.
Być może równie zapadające w pamięć, co egzamin na prawo jazdy. A skoro już o nim mowa, to warto wspomnieć, że na
przyszłych kierowców czeka nowe pojęcie – ekodriving. Po okresie mierzenia
linijką odległości od słupków w czasie parkowania,
przyszedł czas na baczne
obserwowanie obrotomierza. Jeśli egzaminowany
nie będzie zmieniał biegów
pomiędzy 1800 a 2600
obr./min., to o „prawku”
może zapomnieć. Już wi-
styczeń • 2015
dzę tabuny ekologicznie
poruszających się „elek”,
co bezpośrednio przekłada
się… No właśnie, na co?!
Je śli już jed nak za sią dzie my za kół kiem, to
war to pa mię tać, by nasz
pojazd ubezpieczyć, bo od
1 stycz nia ka ry za brak
OC są wyż sze. W przy padku osobówek to nawet
3 500 zł. Właściciele cięża ró wek ry zy ku ją na to miast ponad 5 200 zł. Dodam tyl ko, że nad zór
ubezpieczeń w 2014 roku
nałożył na właścicieli samochodów kary na grubo
ponad 40 mln zł.
Karanie kierowców nieźle idzie również inspektorom ruchu drogowego. Od
początku roku rozpoczęli
oni montowanie automatów fotografujących samochody przejeżdżające na
czerwonym świetle. Urządzenia działają automatycznie i nie są poprzedzane żadnymi znakami informacyjnymi. Na razie w
naszym regionie pojawią
się w Ropczycach na krajowej „4” oraz w Stalowej
Woli na drodze nr 77. Moim zdaniem ten pomysł jest
znacznie bardziej racjonalny niż odcinkowy pomiar
prędkości, który ruszy na
wiosnę, ale z ostateczną
oceną wolę jeszcze chwilę
poczekać… Tak na przykład do 2016 roku.
Miłosz Cieszyński
publicznego i obniżanie
autorytetu państwa.
- Czy obywatel odczuje
skutki przywrócenia sądów rejonowych?
- Nie sądzę. Sprawy będzie rozpoznawał ten sam
skład orzekający w tym samym miejscu i w podobnym terminie. O kształcie
procesu decyduje w pierwszej kolejności prawo procesowe, które podlega nie-
ustannym, najczęściej nieprzemyślanym, zmianom, a
kwestie organizacyjne pełnią rolę wtórną.
KOMENTARZ Pawła Bały,
doktora nauk prawnych, adwokata z Rzeszowa
- Pań stwo li kwi du je
79 są dów re jo no wych,
aby po dwóch la tach
więk szość z nich przy wró cić. Chy ba nie ta kich zmian w wymiarze
sprawiedliwości oczekują obywatele.
- Reorganizacja sądownictwa nie przyczyniła się
znacząco do przyśpieszenia czasu rozpatrywania
spraw w poszczególnych
REKLAMA
sądach, natomiast pojawiły
się głosy pracowników wymiaru sprawiedliwości, iż
doprowadziła do szeregu
trudności natury organizacyjnej. Likwidacja najmniejszych sądów rejonowych i powołanie w ich
miejsce wydziałów zamiejscowych większych sądów
traktowana była często w
kategoriach prestiżowych,
jako wyznacznik utrwala-
nia podziału na „miasta powiatowe z sądem” i „głęboką prowincję”. Poważne
państwo nie wykonuje tak
chaotycznych ruchów w
tak newralgicznych kwestiach. Niepoważnie wygląda sytuacja, w której dokonuje się reorganizacji
struktury sądownictwa, by
za pół roku przywrócić status quo. Przecież takie ruchy to marnowanie grosza
WYDAWCA
Mastif Media sp. zo.o.
Łańcut, ul. Piłsudskiego 10
REDAKTOR NACZELNY
ANNA RYZNAR-MUSZ
REDAKCJA
Łańcut, ul. Piłsudskiego 5/10
tel. 668 00 77 26
[email protected]
DZIAŁ REKLAMY
506 551 427
[email protected]
www.lokalnemedia.eu
DRUK: Media Regionalne
Sp. z o.o. w Warszawie,
Oddział Kielce, Drukarnia
Tarnobrzeg, ul. Mechaniczna 12
Wydawca i redakcja nie
odpowiadają za treść ogłoszeń
oraz reklam
Korespondent
styczeń • 2015
Sąd Rejonowy w Przeworsku
przywrócony
Przeworsk jest jednym z ośmiu podkarpackich miast, w których po
dwóch latach zostanie przywrócony sąd rejonowy. Przez ten czas sąd
funkcjonował jako wydział zamiejscowy sądu w Jarosławiu, przeciwko czemu protestowali miejscowi samorządowcy.
TOMASZ KUŹNIAR
To, że Przeworsk odzyska status sądu rejonowego, było pewne
już w lipcu 2014 r. Wtedy to weszła w życie znowelizowana
ustawa Prawo o ustroju sądów
powszechnych, przywracająca 41
spośród zlikwidowanych 79 sądów rejonowych w kraju, w tym
właśnie w Przeworsku. Osoby,
których postępowania są w toku,
nie odczują zmian. Sprawy dotychczas prowadzone zostały
przejęte przez nowopowstały sąd.
Środowisko sędziowskie od samego początku było przeciwne
reformie sprzed dwóch lat. 1
stycznia br. Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" wydało
oświadczenie, w którym czytamy, że społeczeństwo poniosło
REKLAMA
koszty wymiany tablic, pieczęci i
druków, koszty długotrwałych
prac legislacyjnych, koszty zatrudnienia kilkudziesięciu dodatkowych dyrektorów sądów powołanych przez ministra, koszty
licznego przesyłania korespondencji z sądu do sądu. Dalszym
skutkiem "reformy" było zablokowanie likwidowanych sądów
na pewien czas przez czynności
związane z ich likwidacją, następnie zaś kilkumiesięczna przerwa w orzekaniu licznych sędziów, którzy zostali nieprawidłowo "przeniesieni" z sądu do
sądu w ramach "reformy" i wskutek tego utracili prawo do orzekania w nowych sądach.
Stowarzyszenie szacuje, że
przywrócenie sądów rejonowych
będzie kosztowało ok. 1 mln zł.
3
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Zimowa wyprzedaż w JKC
Ruszamy z potężną wyprzedażą!
Ceny jakich jeszcze nie było-czekają na państwa w Polskim Centrum Obuwia JKC- KOT- BUT.
Najprzyjemniejsze okazje czekają
na dziale damskim. Kozaki i importowane botki są dostępne w
cenach 19,90 zł - 49,90 zł. Ostatnie pary można kupić za 50%
niższej ceny niż pierwotnej.
Obuwie potaniało: dziecięce
20-50%, męskie 10-30%, damskie skórzane 20,30,50% Cześć
asortymentu ze skóry w ofercie
specjalnej potaniała o 99.90119.90 zł . Wszystkich kochających okazje zapraszamy od 10 do
31 stycznia br. lub do wyczerpania zapasów!
W naszej stałej ofercie znajduje
się najnowsza kolekcja obuwia
wyjściowego na studniówkę i karnawał, baletki oraz torebki ,obuwie trekkingowe, robocze w tym
różnego rodzaju kalosze gumofil-
ce, lesniki, experty, śniegowce
oraz super lekkie pianki. Dział
„Pantoflarnia” oferuje ogromny
wybór różnego rodzaju pantofli
(również góralskich) mokasynów
i tatrzanek na naturalnej wełnie,
szczególnie polecamy je seniorom. Ze skarpet polecamy produkty naturalne: wełniane i bawełniane w tym także bezuciskowe. Na naszych półkach znajdą
też państwo paletę rożnorodnych
wkładek do obuwia: od wełnianych polarowych i filcowych poprzez termiczne, profilowane i
sportowe.
Oferujemy też kosmetyki do obuwia na bazie wosków naturalnych
renomowanych firm: są to impregnaty zapobiegające przemakaniu,
renowatory odświeżające kolory,
tłuszcze, spraye do skór nubukowych, welurowych i zamszowych.
Jeżeli nasze buty przemokną
najlepszym sposobem wysuszenia
jest włożenie do środka papieru i
pozostawienie w temperaturze
pokojowej z dala od grzejników i
innych źródeł ciepła. Suszenie
przyśpieszy wymieniając papier.
DO ZOBACZENIA W JKC-KOT-BUT!
4
Dawniej były gołąbki, serduszka
i różowe ramki. Jak jest dzisiaj?
Korespondent
O najnowszych trendach w robieniu zdjęć ślubnych rozmawiałam z Przemkiem Bilińskim, właścicielem firmy RedSky, zajmującej się na co dzień fotografią i filmowaniem.
EWA DUDEK
styczeń • 2015
Targi Ślubne w
W styczniu, jak co roku, w rzeszowskiej hali na Podpromiu odbędą się Podkarpackie
Targi Ślubne Wedding Live. W dniach 10 i 11 stycznia będzie można sprawdzić, jakie
są najnowsze trendy w modzie ślubnej. Wstęp 12 zł (w godz. 10-11 bilet wstępu 6 zł).
Ewa Dudek: Czy zawód
fotografa jest potrzebny
w czasach, kiedy każdy
ma własny aparat?
Przemek Biliński: Powiedziałbym, że nawet bardziej potrzebny niż dawniej.
Coraz więcej osób potrafi
ocenić faktyczną jakość
zdjęcia, dlatego też rosną
wymagania odnośnie do
tych robionych podczas
uroczystości ślubnych. Foty
pstrykane przez wujka między jednym tańcem a drugim nie wystarczają. Myślę,
że media społecznościowe
przyczyniły się do wzrostu
zainteresowania zamawianiem usług fotograficznych
– niebanalnymi i ładnymi
zdjęciami chcemy się dzielić ze znajomymi.
zależy na oryginalności,
dlatego zdjęcia plenerowe
często wykonywane są setki kilometrów od miejsca
zamieszkania, często za
granicą. Dużą popularnością cieszą się miejskie
zdjęcia nocne.
E.D.: Czy można mówić
o trendach w zdjęciach
ślubnych?
P.B.: Tak. Był czas, kiedy
wszystkie pary chciały
mieć zdjęcia na tle łańcuckiego parku. Mija też moda
na zboże, ścierniska i fotografie na krzesełku w studio. Bezpowrotnie, mam
nadzieję, wyginęły gołąbki,
różowe ramki i dorysowywane serduszka, chociaż
świadomy kicz też może
być ciekawy. Myślę, że najpopularniejszy dzisiaj trend
to sesje wyjazdowe. Parom
E.D.: Częściej królują
motywy industrialne czy
natura?
P.B.: Klimat przemysłowy ma w sobie coś przyciągającego. Decydują się na
niego klienci szukający alternatywy dla zdjęć nasyconych tzw. romantyzmem.
Nie każdy bowiem czuje
się dobrze, pozując do
zdjęć w czułych uściskach.
Takie osoby za tło wybierają dymiące kominy, tory
kolejowe i hałdy piasku.
Natura jest zdecydowanie
popularniejszym wyborem.
Zieleń i błękit zawsze dobrze prezentują się na fotografiach
E.D.: Na weselach coraz
częściej pojawia się fotobudka. Zastąpi fotografów?
P.B.: Nigdy. To raczej
sympatyczne uzupełnienie
dobrej zabawy, dzięki niej
goście weselni mogą sami
zrobić sobie wysokiej jakości zdjęcia, stylizując się
przy pomocy zabawnych
gadżetów. Jej największą
zaletą jest to, że drukuje serię wykonanych zdjęć w
dwóch egzemplarzach. Wynajmując fotobudkę, umożliwiamy dodatkowo pobranie fotografii w formie cyfrowej ze specjalnej strony
internetowej. Jednak żeby
zastąpiła fotografa? Nie ma
na to szans!
PROGRAM TARGÓW
SOBOTA
godz. 10 – otwarcie targów
godz. 10 - 16 – TOP FESTIWAL weselnych zespołów muzycznych (główna scena)
godz. 10.30 - 16 – pokaz fryzjerstwa i makijażu, licytacje sukien i garniturów,
metamorfozy ślubne, konkursy itp.
godz. 16 – 18 – Gala Ślubna 2015, czyli pokaz mody ślubnej
godz. 17.30 – wręczenie nagród dla wystawców (Złoty Medal Międzynarodowych
Targów Rzeszowskich)
godz. 18 – zakończenie pierwszego dnia targów
NIEDZIELA
godz. 10 – otwarcie targów
godz. 10 - 16 – TOP FESTIWAL weselnych zespołów muzycznych (główna scena)
godz. 10.30 - 16 – pokaz fryzjerstwa i makijażu, licytacje sukien i garniturów,
metamorfozy ślubne, konkursy itp.
godz. 16 - 18 – Gala Ślubna 2015, czyli pokaz mody ślubnej
godz. 17.30 – rozstrzygnięcie konkursu dla zwiedzających (nagroda główna:
podróż poślubna)
godz. 18 – zakończenie targów
Szczegółowy program targów dostępny na www.slub.targirzeszowskie.pl
Zamieść reklamę w Korespondencie Przeworsk-Jarosław
Z nami dotrzesz do firm, instytucji publicznych, punktów handlowo-usługowych, lokali
gastronomicznych, a przede wszystkim do 12 tysięcy Czytelników w Przeworsku i okolicach.
Także w następnym i kolejnych miesiącach nasza gazeta będzie dostępna m.in. w punktach i
firmach przy ulicy: Krasickiego, Chopina, Jagiellońskiej, Tysiąclecia, Gorliczyńskiej, Lwowskiej,
Grunwaldzkiej, Kilińskiego, Bernardyńskiej, Placu Mickiewicza, Rynek, Lubomirskich,
Kościelnej, Konopnickiej, Lwowskiej, Łańcuckiej.
Szukaj nas także w miejscach publicznych oraz punktach handlowo-usługowych w gminach w
Adamówka, Gać, Jawornik Polski, Kańczuga, Sietesz, Zarzecze, Tryńcza.
Nie zwlekaj i już dziś zapytaj o ofertę na 2015 rok.
Zadzwoń 668-007-726
Szukamy dziennikarzy i fotoreporterów
Miejsce pracy: Łańcut, Leżajsk, Jarosław, Przeworsk
Zapraszamy do współpracy osoby
ambitne i odważne, które są samodzielne, kreatywne, ciekawe
świata i lubiące pisać i robić zdjęcia
a także potrafią: produkować różnego rodzaju materiały od tekstów, przez zdjęcia i filmy wideo.
Wymagania:
- kreatywność
- samodzielność
- znajomość języka obcego
- doświadczenie (mile widziane)
- dyspozycyjność
Oferujemy:
- pracę w młodym, dynamicznym
zespole
- możliwość pracy w siedzibie redakcji lub w domu
- dużą swobodę przy realizacji autorskich pomysłów
- współtworzenie ciekawych projektów, których celem jest promocja regionu
- pracę na umowę o pracę, umowę
zlecenie (+ system prowizyjny) lub
umowę o dzieło
Osoby zainteresowane prosimy o
przesyłanie CV i listu motywacyjnego + próbkę możliwości dziennikarskich/fotoreporterskich na e-maila:
[email protected]
Prosimy o dopisanie następującej
klauz uli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla
potrzeb niezbędnych do realizacji
procesów rekrutacji".
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktowania się z wybranymi osobami.
Korespondent
styczeń • 2015
5
Rzeszowie
O najnowszych trendach w modzie ślubnej opowiada Magdalena Mazur, właścicielka Salonu Mody Ślubnej Impresja w Rzeszowie.
DLA KOBIET
Zdecydowanie najgorętszym trendem
tego sezonu są suknie z zabudowanymi
przodami – zarówno koronkami, delikatnie podkreślającymi linie dekoltu, jak i
tkaninami, z których jest uszyty dół sukni.
Triumfują tutaj kreacje stylizowane na
kultową postać Audrey Hepburn z filmu
„Śniadanie u Tiffany'ego”.
Drugim bardzo zdecydowanym trendem są suknie z pięknymi dekoltami na
plecach. I to zarówno tymi zabudowanymi delikatną koronką, jak i mocno wyciętymi, podkreślającymi linie pleców. Przy
mocno zabudowanym przodzie sukni dają
one niepowtarzalny efekt, dodają kreacji
elegancji i wyrafinowania.
Kolejny tegoroczny trend to rękawki –
krótkie, długie i urocze 3/4, wykonane
najczęściej z koronki.
Nadal dużym zainteresowaniem cieszą się suknie krótkie, a właściwie te o
długości 3/4. Najczęściej są one koronkowe, często z rękawkami, doskonale komponują się z różnego rodzaju nakryciami
głowy, tj. toczkami, woalkami i fascynatorami. Tego typu kreacje na pewno doskonale sprawdzą się, jeśli planujemy małe wesele lub ślub cywilny. Choć oczywiście nie tylko...
Popularnością cieszy się też klasyczna linia, do której należą suknie często
nazywane „księżniczkami”, o bogato zdobionym gorsecie.
Utrzymuje się również moda na suknie w stylu vintage. To suknie proste,
eleganckie, podkreślające figurę. Każda
kobieta wygląda w nich jak gwiazda hollywoodzkiego kina lat 20., 30., więc jeśli
planujemy ślub i wesele w stylu Wielkiego Gatsby’ego, to jest to jedyny i najwłaściwszy trend.
Fot. Archiwum. Wszystkie zaprezentowane modele sukni ślubnych dostępne są
w salonie Impresja przy ul. Jabłońskiego
w Rzeszowie.
Natomiast jeśli chodzi o linie sukien
modnych w tym roku, to zdecydowanie
królują te mocno dopasowane o linii tzw.
rybki, suknie bardzo proste, ujmujące w
swojej prostocie, zwiewne, wykonane z
cienkich, delikatnych tkanin, jakby „podszyte wiatrem”.
DLA MĘŻCZYZN
Trendy w modzie męskiej w tym roku
to w klasycznej linii garnitur, niekoniecznie czarny. Może być też granat i wszystkie jego odcienie, od ciemnogranatowego
aż po głębokie szarości. Do klasycznego
garnituru o linii biznesowej proponujemy
muszki z poszetką. I tu można już zaszaleć z kolorami i fakturą materiału, z którego wykonano muszkę. Często panowie
wybierają kolor pasujący do bukietu Panny Młodej czy koloru przewodniego wystroju sali.
Zdecydowanie jednak najgorętszy trend
to klasyka, czyli czarny smoking z odpowiednio dobraną koszulą (np. z łamanym
kołnierzykiem i czarnymi guziczkami)
oraz klasyczna czarna, czarno-biała lub
bordowa mucha. Dla tych z panów, którzy
szukają czegoś oryginalnego, proponujemy garnitury o linii surduta z przedłużoną
marynarką wykonaną z żakardu. Tutaj
sprawdzają się tylko klasyczne kolory, takie jak czarny i biały. Ważnym elementem w tej stylizacji jest odpowiednio dobrany plastron czy fular, który dopełnia
stylizację.
Zebrała ARM
Korespondent
6
styczeń • 2015
*
BEZPŁATNE OGŁOSZENIA DROBNE DLA FIRM!
• 3 gazety • 4 powiaty • 12 tysięcy egzemplarzy • 40 tysięcy czytelników
Adamówka, Białobrzegi, Czarna, Gać, Grodzisko Dolne,
Jawornik Polski, Kańczuga, Kuryłówka, Leżajsk, Łańcut,
Markowa, Nowa Sarzyna, Przeworsk, Rakszawa,
Sieniawa, Tryńcza, Zarzecze, Żołynia
MOTORYZACJA
DOMREX Podstawowa Stacja
Kontroli Pojazdów, wymiana opon,
geometria laserowa kół 3D,
mechanika, elektryka i elektronika.
Białobrzegi 3G, 17 224 55 90
MAGPOL, serwis mechaniki
pojazdowej, serwis opon i
wulkanizacja, myjnia ręczna. Przy
zakupie oleju i filtrów wymiana gratis,
Markowa 201, tel. (17)226 01 33
WARSZTAT SAMOCHODOWY:
diagnostyka komputerowa,
naprawa zawieszeń i hamulców
wymiana opon, konserwacja
podwozi, sprzęgła i rozrządy
wymiana, itd. Damauto, Łańcut,
Podzwierzyniec 41, 790778928
WARSZTAT SAMOCHODOWY:
klimatyzacja, ozonowanie,
odgrzybianie, LPG montaż i
serwis instalacji gazowych,
montaż i serwis instalacji
gazowych, naprawa układów
hamulcowych i zawieszeń AutoSerwis, Łańcut. ul. Orzeszkowej
1a, 603859995
WYPOŻYCZALNIA samochodów
Mafik. Osobowe, dostawcze,
lawety, od 39 zł/dobę. Z OC
sprawcy za darmo, tel. 790303525
OPONY serwis i sprzedaż:
bieżnikowane, używane, nowe.
Bar-Gum II, Łańcut (k. MOSiR) tel.
603 058 063, Markowa 201, tel. 17
226 01 33
CIĄGNIK SIODŁOWY, Man z 1995
r., klimatyzacja, leżanka, ogrzewanie postojowe, naczepa
Schmitz SPR 10 na poduszkach,
jednoosiowa DMC 18000 kg, masa własna 4410 kg, dop. ład.
13590 kg, dł. naczepy 11 m,
szer.2,5 m, wys. 2,9 m. Diesel. Cena 30 tys. zł., tel. 608746821
RENAULT KANGOO 2009 r., z oryginalnym przebiegiem 78 200 km!
Zarejestrowany z badaniem technicznym do 9/2015. Homologacja
ciężarowa, Wspomaganie kierownicy, Poduszki powietrzne, Immobiliser, El. szyby, Centralny zamek, ABS, Boczne drzwi
rozsuwane. Cena netto 15 500 zł.,
tel. 796795075
NIERUCHMOŚCI
BIURO wynajmę 115m2. Biura
znajdują się na parterze Centrum
Handlowego w Łańcucie (wejście
od głównego parkingu). Biura są
wykończone, możliwość
odświeżenia pod najemcę. Cena:
35 zł/m2 + VAT. Cena zawiera
koszt wszystkich mediów.
Wynajem tylko w całości, tel. 601
241944
DOM SPRZEDAM, Łańcut, ul.
Głuchowska. 119 m2 użytkowej
pow., 5 pokoi, 2 łazienki,
poddasze, kominek w salonie,
salon połączony z jadalnią i
kuchnia, atrakcyjna i spokojna
okolica. Rewelacyjna cena. tel.
502 422 713
DZIAŁKĘ budowlaną sprzedam,
uzbrojona, ul. Głuchowska w
Łańcucie tel. 502 422 713
MASZYNY/NARZĘDZIA
/MATERIAŁY
SALON KOMINKÓW, kominki,
piecyki, systemy kominowe,
zabudowy, akcesoria, farby,
kamień dekoracyjny, montaż.
Firma Wrobud, Łańcut, ul.
Mościckiego 4, (17)2250290
WYPOŻYCZALNIA elektronarzędzi
i maszyn budowlanych, sprzęt
zawsze gotowy do pracy,
obsługiwany przez autoryzowany
serwis. Łańcut, ul.
Kochanowskiego 88A, tel.
600584162
BUDOWA/REMONTY
BLACHY DACHOWE TANIE,
parapety, rynny, wkręty, taśmy
dekarskie, folia dachowa, blachy
gat. oraz II, Rzeszów ul.
Okulickiego 14, tel.(17)8634470,
www.tadi.com.pl
DREWNIANE domy, konstrukcje z
drewna, Multidom, Leżajsk, ul.
Rzeszowska 12, (17) 2420825
WYLEWKI, tynki maszynowo,
www.wylewkimaszynowo.pl,
(17)2428048, 607160013
WYLEWKI, tynki maszynowo,
Firma Brux 604595128
Zadzwoń 668 007 726
orzech, ekogroszek, miał),
sprzedaż ratalna, Łukasz Kowal,
Przeworsk ul. Lwowska 104 tel.
691978470
INTERNET/KOMPUTERY/TV
KOMPUTEROWE zestawy,
akcesoria, podzespoły. Serwis,
rozbudowa, modernizacja. Sklep
Victor, Łańcut, Piłsudskiego 26,
(17)2258644
NAPRAWA laptopów, płyt
głównych, telewizorów LCD.
Serwis elektroniczny MTV S.
Lęcznar, (17)2250110
NOR-MAK: naziemna telewizja
cyfrowa DVB-T, osprzęt
antenowy SAT i DVB-T, montaż i
serwis instalacji DVB-T, Łańcut, ul.
Ottona z Pilczy 8, 17 225 52 41
MF COMP. Profesjonalny serwis
laptopów, komputerów, tabletów,
nawigacji. Bezpłatna diagnoza.
Sprzedaż laptopów nowych i
używanych (z gwarancją), cena od
250 zł. Łańcut, ul. Rynek 31(wejście
w bramie), (17) 283 22 49, 885 727
046
USŁUGI remontowo-budowlane.
Multidom, Leżajsk, ul.
Rzeszowska 12, (17) 2420825
WYPOSAŻENIE WNĘTRZ
OGRÓD
OGRODNICZY Dom Handlowy,
wszystko dla ogrodu i
gospodarstwa, Przeworsk, ul.
Lwowska 6, (16)6490127
FHU REN: nasiona, trawy, ziemia,
nawozy ogrodnicze, środki
ochrony roślin, cebulki kwiatowe
doniczki, narzędzia ogrodnicze,
Łańcut, ul. Mickiewicza 10(CH
Kapitol), tel. 501688824
OGRZEWANIE DOMU
PARKIETY i egzotyki, drewniane
podłogi sprzedaż – montaż i inne
usługi parkieciarskie, sprawdzone
marki: Barlinek, Bona, Exoline,
Dąbex, Panmak,
www.salonparkietu.com.pl,
Łańcut, ul. Piłsudskiego 33, tel.
508376663
PARAPETY i kominki. Zakład
Kamieniarski Paweł Kucab,
Przeworsk- Gwizdaj, 501 656 559
PŁYTKI ceramiczne i
projektowanie łazienek. Salon
„Kazimierz” zaprasza. Łańcut, ul.
Kościuszki 52A tel. (17)2257836,
Jarosław ul. Pruchnicka 11
tel.(16)6230593
DREWNO kominkowe-opałowe,
buk, grab, dąb, brzoza. Transport
gratis. 602 367 462, 602 367 352
DREWNO opałowe i BRYKIETY.
Promocyjne ceny! Dakam,
664046480
DREWNO (kominkowe i
opałowe) i WĘGIEL (kostka,
MEBLE
MEBLE na zamówienie, kuchenne
biurowe, szafy pod zabudowę,
Przeworsk, ul. Gimnazjalna 51,
512288655
MEBLE KUCHENNE, pomiar i
wizualizacja gratis, salon w
Łańcucie ul. Kościuszki 95 (k.
Orlen) (17)2257563,
MEBLE Okey: meble od "A do Z"
na wymiar, materace w
rewelacyjnych cenach, Łańcut ul.
Sikorskiego (dawny Club Opera),
www.mebleokey.pl, 17 224 00 40
TAPICERSTWO meblowe, wyrób i
renowacja mebli, Przeworsk, ul.
Gimnazjalna 51, 512 288 655
NAGROBKI
NAGROBKI, grobowce. Zakład
Kamieniarski Paweł Kucab,
501656559
WESELA/IMPREZY
/ŻYWNOŚĆ
HOTEL ŁAŃCUT, sala balowa do
500 osób, www.hotel-lancut.pl,
17 225 29 48
WESELA (alkohol gratis),
bankiety, imprezy, konferencje,
Bogdanka, Łańcut, ul. Armii
Krajowej, tel. (17)2257159
WESELA, komunie imprezy
okolicznościowe Crystal Ballroom
w Grodzisku Dolnym.
www.wesela-crystal.pl, tel.
609482000
UBEZPIECZENIA
UBEZPIECZENIA TUiR Warta S.A.
w Leżajsku ul. Targowa 11,
Kołłątaja 1B tel. (17)242 75 85
UBEZPIECZENIA. Wybierzemy dla
Ciebie najlepsze.
www.proker.com, Leżajsk, Żwirki
i Wigóry 14, (17)2420730
OBUWIE/ODZIEŻ
POLSKIE CENTRUM OBUWIA
SKÓRZANEGO: Jakość-KomfortCena, Leżajsk, ul. Sanowa 30
ZDROWIE
KARDIOLOG lek. med. Maciej
Węglarz, NZOZ Hipokrates,
Łańcut, ul. Rynek 18 tel. 17 225 45
17, 605 224 900
ODŻYWKI, sumplementy, sprzęt i
odzież sportowa, tel. 669097687,
www.facebook/extremesport24h
ZŁOM/STAROCIE/ANTYKI
ZŁOM skup i sprzedaż: stalowy,
metali kolorowych, stal
nierdzewna, puszki aluminiowe.
Płatne gotówką, możliwość
transportu, Leżajsk ul. Błonie, tel.
604404644
ANTYKI, starocie i wszystko co
stare - skupujemy, tel. 731155680
Serwis AGD, urządzeń
elektrycznych i elektronarzędzi,
naprawa u klienta, gwarancja,
szybka realizacja, tel. 730335460,
www.elektro-as.pl
*warunkiem skorzystania z
oferty jest zamówienie minimum
1 reklamy na 1 moduł, szczegóły
w regulaminie i cenniku
SKUP
- starocie,
- antyki,
INNE
- wszystko
KONCENTRATY, pasze, śruta
sojowa, nawozy. Konkurencyjne
ceny! „Gospodarz” (17)2265901
co stare
tel. 731 155 680
Korespondent
styczeń • 2015
7
Świąteczna dekoracja w amerykańskim stylu
W Rakszawie stoi dom, który przez niemal cały rok niczym szczególnym się nie wyróżnia.
Wszystko zmienia się w wigilię Bożego Narodzenia. Wówczas właściciel zapala tysiące światełek, wiesza dziesiątki ozdób, a wokół zaczyna rozbrzmiewać świąteczna muzyka. Całość
tworzy niezwykły obraz, który każdego dnia przyciąga setki odwiedzających.
KATARZYNA DEC
Odwiedzający nie mają
wątpliwości, że od wigilii do
święta Trzech Króli, dom w
Rakszawie jest największą
świąteczną atrakcją w powiecie łańcuckim. Postanowiliśmy to sprawdzić.
Na miejsce przyjeżdżamy
około godz. 20. W tygodniu.
Zwyczajnie, spontanicznie.
Przy płocie stoi dziesięć
innych samochodów. Po rejestracjach widzimy, że
zwiedzający przyjechali z
Brzozowa, Łańcuta, Leżajska i Rzeszowa. Przyciągają
ich oświetlone, nadmuchiwane ciepłym powietrzem
Mikołaje, bałwany, dziadkowie do orzechów, renifery z
saniami pełnymi prezentów
oraz wiele innych kolorowych ozdób. Jest także miejsce z oświetloną szopką.
TAK TO WYGLĄDA
W AMERYCE
Choć wszystko stoi na terenie prywatnym, to brama
jest szeroko otwarta, a każdy
zwiedzający jest mile widziany. Wstęp jest darmowy,
bo twórca wystawy nie robi
niej dla pieniędzy (choć sporo w nią zainwestował) lecz
z sympatii do ludzi. No i
spełnia w ten sposób obietnicę sprzed 30 lat.
Edward Kuźniar z zawodu
jest stolarzem, pochodzi z
Wólki Podleśnej k. Jasionki.
W Rakszawie zamieszkał ze
względu na żonę. W połowie
lat 80. zdecydował się na
emigrację do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował
w branży budowlanej w Nowym Jorku. To właśnie tam,
a dokładniej w okolicach lotniska Johna F. Kennedy'ego,
po raz pierwszy zauważył
pięknie oświetlone domy.
- Zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Obiecałem sobie, że jeśli dostanę zieloną
kartę, to podobne miejsce
stworzę w Rakszawie –
wspomina pan Edward.
Upragnione dokumenty
uprawniające do legalnego
pobytu i pracy udało się
zdobyć. Pierwsze światełka
i ozdoby pojawiły się w
1991 roku. Początkowo
lampki były kupowane w
Polsce, ale żarówki szybko
się paliły. Pan Edward postanowił więc przywozić
wszystko z USA.
- Do kraju przyjeżdżam
na święta i zawsze dowożę
kolejne elementy. Producenci dmuchanych zabawek co
roku wymyślają coś nowego. W tym sezonie pod domem postawiłem sanie z
Mikołajem, które ze względu na swoją wielkość są zasilane dwoma dmuchawami
– wyjaśnia.
Rozwijając świąteczne
wesołe miasteczko pan
Edward nie zapominał o najbliższych. Do Nowego Jorku
ściągnął żonę i dwoje dzieci.
Rodzinną firmę budowlaną
rozwinął do tego stopnia, że
dostrzegły to media. W 2013
r. pan Edward trafił na okładkę magazynu „Polski Kontraktor”, który jest dodatkiem budowlanym „Nowego
Dziennika”, największej gazety polonijnej w USA.
ZAGINIONA
OBRĄCZKA
Takie wystawy, jak ta w
Rakszawie, należą w Polsce
do rzadkości. Barierą są
koszty. Jedna dmuchana postać kosztuje ok. 150 dolarów. Poza tym trzeba mieć
dużo czasu i cierpliwości,
aby się tym zajmować. Konstrukcje ustawiam przez
trzy dni. Pomaga mi swat i
jego syn. Wystawa jest czynna codziennie od godz. 16 do
21. - W tym czasie doglądam
wszystkiego, niekiedy oprowadzam odwiedzających.
Bywa, że trzeba też coś naprawić – opowiada pan
Edward. - Kilka dni temu
jedna pani zgubiła tutaj obrączkę. Była tym bardzo
zmartwiona, bo za mąż wyszła cztery miesiące temu.
Na szczęście obrączka się
znalazła. Leżała na śniegu
koło szopki.
Wiele osób odwiedza pana Edwarda co roku.
Sprawdzają, co nowego pojawiło się tym razem. - Jeśli
zdrowie pozwoli i nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to w następną wigilię
Bożego Narodzenia światła
znowu rozbłysną – obiecuje
gospodarz.
KGW Brzóza Stadnicka poleca
- Tym miejscem najbardziej zachwycone są
dzieci. Mamy wiele osób, które odwiedzają
nas co roku. Jeśli zdrowie pozwoli i nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, to w następną wigilię Bożego Narodzenia światła znowu rozbłysną – Edward Kuźniar, właściciel wystawy.
Znasz pasjonatów
robiących niezwykłe
rzeczy? Uważasz, że
warto o nich napisać?
Skontaktuj się z naszą
redakcją.
Ciastka wrzątkiem oblewane
Składniki: 5 dag drożdży, 1 szkl. mleka, 30 dag masła lub margaryny Vity,
4 żółtka, olejek aromatyczny, mąka.
Wykonanie: Drożdże rozpuścić w szklance letniego mleka. Masło rozpuścić, dodać żółtka i
olejek aromatyczny. Następnie dodać
mąkę (ile ciasto zabierze) i wyrobić.
Ciasto ma być luźne. Rozwałkować
je na grubość 0,5 cm i wycinać ciasteczka. Zaczekać chwilę, aż podrosną, i piec. Po upieczeniu ciastka
przełożyć do durszlaka, zanurzać w
gorącej wodzie i zaraz po wynurzeniu obsypywać cukrem kryształem.
Placek kruchy ze smażonym serem
Od lewej: Zofia Sobuś, Bernadeta Dołęga, Stanisława Wawrzaszek
Kluski szarpane podważane
kaszą jaglaną
Składniki: 2 l mleka, 1 szkl. kaszy jaglanej.
Wykonanie: Ugotować kaszę w mleku
do odpowiedniej miękkości. Zrobić ciasto jak na pierogi. Rozwałkować cienko
i odrywać kawałki ciasta, a następnie
wrzucać do gotującej się kaszy. Całość
gotować przez 2-3 min. Na koniec doprawić solą wg uznania.
FOT. PIOTR DUBIEL
Ciasto: 1 margaryna, 1 łyżka smalcu, 7 żółtek, 3 łyżki śmietany, 1 łyżka
proszku do pieczenia, ¾ szkl. cukru kryształu, mąki ile zabierze
/ciasto wolne/.
Z powyższych składników zarobić ciasto i upiec trzy placki.
Ser: 60 dag sera białego, ¾ szkl. cukru, 3 jajka, 15
dag margaryny, 1 cukier wanilinowy.
Ser zmiksować i podgrzać na kuchni aż pyrknie.
Wtedy wlać do sera budyń śmietankowy rozpuszczony w ½ szkl. mleka i całość mieszać aż zgęstnieje. Dodać rodzynki i ciepłym smarować placki.
Wierzch polać polewą.
Fragment książki
"Smak Tradycji.
Przewodnik kulinarny
ziemi łańcuckiej".
Książkę można kupić
w Ośrodku Kultury w
Albigowej
(17) 226 71 27.
Korespondent
8
Zamiast komendy będzie sąd
Trwające od 2007 roku dyskusje
nad polepszeniem bazy lokalowej
Sądu Rejonowego w Jarosławiu
dobiegły końca. Sąd zostanie rozbudowany, a część pomieszczeń
znajdzie się w budynku należącym dawniej do Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.
W 2010 roku Zarząd Komendy Wojewódzkiej Policji przekazał budynek jarosławskiej komendy Agencji Mienia Wojskowego. Ta zadecydowała, że
budynek trafi w ręce zarządu Sądu Okręgowego w Przemyślu.
Dzięki temu poprawią się warunki funkcjonowania SR w Jarosławiu i jego baza lokalowa.
Obecnie budynek sądu ma pow.
2665 m kw. i znajduje się przy ul.
Jana Pawła II. Jest za mały,
zwłaszcza, że 305 m kw. zajmuje
Prokuratura Rejonowa. Dzięki temu, że budynek obecnego sądu sąsiaduje z byłą komendą, możliwe
jest ich połączenie i stworzenie wewnętrznej komunikacji. Plany zostały już zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Nie ustalono jeszcze daty rozpoczęcia inwestycji, jednak wiadomo, że przeznaczono na jej realizację 36 miesięcy. Wykonawcą robót ma być Przedsiębiorstwo
Remontowo-Budowlane REMBUD z siedzibą w Strzyżowie.
Umowa opiewa niemal na 8 mln
800 tys. zł brutto.
Po zakończeniu inwestycji sąd
ma zyskać m.in. 25 dodatkowych
powierzchni biurowych, 12 pokoi dla sędziów, 8 sal rozpraw,
18 pokoi dla stron i 39 pomieszczeń technicznych.
Planowane zmiany usprawnią
w znacznym stopniu funkcjonowanie sądu, wpłyną też na sprawniejsze przyjmowanie i obsługę
ANNA MUCHA
interesantów.
Składowisko odpadów atomowych przy granicy
Zużyte paliwo jądrowe składowane będzie niedaleko granicy z Polską – taką informację przekazała władzom Polski
strona ukraińska. Od końca października trwało postępowanie w sprawie oddziaływania na środowisko. Właśnie zakończono konsultacje społeczne.
Anna Ryznar
Od 2 do 23 grudnia w rzeszowskim oddziale Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska można było zapoznać się z dokumentacją
dotyczącą planowanej inwestycji. - W tym terminie
można było również zgłaszać pytania lub uwagi dotyczące składowiska – mówi Magdalena Grabowska,
zastępca Regionalnego DyREKLAMA
rektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. - Nie było
odzewu czy zaniepokojenia
wśród mieszkańców. Żadne
uwagi do nas nie spłynęły.
Projekt zakłada budowę
tymczasowego składowiska
odpadów wysokoaktywnych
w okolicach Czarnobyla, z
dala od zabudowań i zbiorników wodnych. Zużyte paliwo jądrowe przewożone będzie z terenów Federacji Rosyjskiej i przez maksymalny
okres 100 lat składowane w
specjalnych żelbetowych
zbiornikach, które mogą pomieścić do 1008 beczek.
- Z dokumentów wynika,
że wszystko, od transportu
przez składowanie, będzie
odbywać się z zachowaniem
należytego bezpieczeństwa
– uspokaja Magdalena Grabowska. - Beczki będą hermetycznie zamknięte, utrzymywana będzie stała temperatura 60 stopni Celsjusza, a
do chłodzenia wykorzystywany będzie naturalny przepływ powietrza. Nie mamy
podstaw, by sądzić, że coś
może być nie tak.
Mimo wszystko władze
województwa zapewniają,
że na wymianie dokumentów się nie skończy.
- Sprawy powinien pilnować wojewoda oraz RDOŚ,
jednak i my będziemy się
temu dokładnie przyglądać
– zapewnia Tomasz Leyko,
rzecznik prasowy marszałka
Władysława Ortyla.
- Konsultacje społeczne
już się zakończyły, jednak
wciąż napływają informacje
ze strony samorządów i różnego rodzaju organizacji –
mówi wojewoda, Małgorzata Chomycz-Śmigielska. Na ostateczną ocenę i opinię
w sprawie trzeba będzie
jeszcze poczekać.
styczeń • 2015
Odznaczeni kombatanci
JAROSŁAW. Stowarzyszenie Kombatantów Misji
Pokojowych ONZ Koło nr
3 w Jarosławiu 13 grudnia
obchodziło 25. rocznicę
nadania pokojowej nagrody Nobla Siłom Pokojowym Narodów Zjednoczonych. Uroczystości rozpoczęły się od złożenia
kwiatów pod tablicą upamiętniającą udział żołnierzy garnizonu Jarosław w
misjach pokojowych. Dalsza część obchodów miała
miejsce w Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu, gdzie wręczono meREKLAMA
dal „W 25. rocznicę nadania Siłom Pokojowym
ONZ Pokojowej Nagrody
Nobla” dla ks. kapelana
mjra dra Tomasza Skupienia, st. chor. Henryka
Majtkowskiego oraz szer.
Macieja Kołodzieja. Krzyż
Czynu Zbrojnego Polskiej
Samoobrony
Kresów
Wschodnich RP otrzymali
ks. kapelan kpt. Grzegorz
Bechta oraz Anita Banaś.
Nowym członkiem koła
został mł. chor. Grzegorz
Dobosz – KFOR Kosovo,
Polski Kontyngent WojAM
skowy w Iraku.