ANALIZA SWOT dla obszaru planowanego do objęcia Lokalną

Transkrypt

ANALIZA SWOT dla obszaru planowanego do objęcia Lokalną
ANALIZA SWOT
dla obszaru planowanego do objęcia Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020
obejmuje pięć następujących gmin: Białobrzegi, Grodzisko Dolne, Łańcut, Rakszawa,
Żołynia





















Mocne strony
walory przyrodnicze (kompleksy
leśne, stawy, czyste powietrze, woda)
korzystne warunki do rozwoju
turystyki i sportu (płaski teren, trasy
rowerowe, boiska sportowe)
korzystne położenie komunikacyjne
(Łańcut – Leżajsk, węzeł
autostradowy, port lotniczy, Łańcucka
strefa ekonomiczna, Rzeszów – duża
aglomeracja miejska, tereny pod
zabudowę)
aktywność społeczna i kulturalna
(organizacje pozarządowe, Gminne
Ośrodki Kultury, szkoły, Koła
Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza
Straż Pożarna),
bogate dziedzictwo kulturowo historyczne, tradycje włókiennicze,
duży zakład produkcyjny (VAN PUR,
Supra),
dobry stan infrastruktury technicznej
(sieć dróg, kanalizacja, wodociągi),
duża liczba twórców ludowych,
baza turystyczna,
baza oświatowa,
aktywność sportowa mieszkańców,
Szanse
poprawa turystyki (szczególnie
rowerowej)
trendy rynku turystycznego
wskazujące na popularność
wypoczynku na terenach wiejskich,
rozwój rolnictwa ekologicznego,
wzrost produkcji zdrowej żywności,
efektywna promocja województwa
podkarpackiego budująca jego
pozytywny turystyczny wizerunek,
możliwość uzyskania dofinansowania
na realizację projektów społecznogospodarczych,
zwiększony popyt na tańsze wyjazdy
turystyczne,
wypromowanie produktów lokalnych,
Polska – wschodnia (szlak green
velo),
scalenie gruntów























Słabe strony
starzenie się społeczeństwa,
ograniczony dostęp do usług
zdrowotnych,
brak miejsca spotkań dla młodzieży
(życie kulturalne),
małe zaangażowanie mieszkańców
sprawami gminy,
mała integracja mieszkańców
(aktywizacja ludzi starszych,
samotnych),
duże bezrobocie,
niedostateczna infrastruktura
sportowa,
słabe wykorzystanie walorów
naturalnych środowiska,
brak scalania gruntów,
niewystarczająca ilość zakładów
pracy,
mała ilość gruntów komunalnych
brak melioracji,
brak dostępu do szerokopasmowego
internetu,
brak liderów w środowisku znających
przepisy dotyczące pozyskiwania
środków zewnętrznych,
Zagrożenia
migracje ludzi młodych do miast i za
granicę,
starzenie się społeczeństwa,
słaba aktywność ludzi młodych,
mała liczba dzieci – likwidacja szkół,
nieużytki rolne, niezagospodarowanie
obszaru,
bezrobocie, brak miejsc pracy
patologia społeczna (alkohol,
dopalacze),
biurokracja,
słaba baza agroturystyczna,

Podobne dokumenty