WS-30 - Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód

Transkrypt

WS-30 - Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
Starostwo Powiatowe
Karta informacyjna
w Suchej Beskidzkiej
Wydział Środowiska
Wydanie II
WS-30
Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód
(np. pobór wody, odprowadzenia wód :powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
korzystania z wód do celów energetycznych)
I. Dokumenty od wnioskodawcy (strony):
1) Pisemny wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zawierający oznaczenie wnioskodawcy, jego miejsca
zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami : PESEL, REGON:
2) Załączniki do wniosku:
a) operat wodnoprawny spełniający wymagania zawarte w art. 131 ustawy Prawo wodne,
b) w przypadku, gdy pozwolenie obejmuje również wykonanie urządzenia wodnego – potwierdzona za zgodność
z oryginałem kserokopia ostatecznej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach
zabudowy, jeżeli jest ona wymagana,
c) opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym,
d) dokumentacja hydrogeologiczna (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) w przypadku
wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych,
e) uzgodnienie z właścicielem wód lub urządzenia wodnego,
II. Informacje na temat opłat
Opłata skarbowa:
1) od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii
dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł,
2) od wydania pozwolenia wodnoprawnego – 217 zł.
Wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej
(np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w kasie Urzędu Miejskiego.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.
Numer konta: Bank Spółdzielczy Oddział w Suchej Beskidzkiej Nr 67 8128 0005 0018 7886 2000 0010
III. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu
Nie dotyczy
IV. Przewidywany termin oraz forma załatwienia
W ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy w formie
decyzji administracyjnej
V. Informacje na temat trybu odwoławczego
Od wydanej decyzji służy odwołanie do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. M. J. Piłsudskiego 22,
31-109 Kraków za pośrednictwem Starosty Powiatu Suskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2
oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego)
VI. Podstawa prawna
1) art. 122 , 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.),
2) Art. 35, 77, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071, z późn. zm.),
3) Część III ust. 24 i część IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,
poz. 1635, z późn. zm.).
VII. Dostępność karty
w Wydziale Środowiska Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej, ul. Kościelna 5b, pok. 111
na stronie internetowej www.powiatsuski.pl, zakładka Wydział Środowiska
VIII. Uwagi
Brak
Data 3.01.2011 r.
Opracował: Paweł Dyrcz
Zatwierdził : Paweł Dyrcz