1 Sygn.akt I Co 1322/13 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI

Transkrypt

1 Sygn.akt I Co 1322/13 OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI
Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)
przy Sądzie Rejonowym w Krośnie
Marcin Marczak
Kancelaria Komornicza w Krośnie
38-400 Krosno 1 Olejarska 38A
tel. (13) 4367618 e-mail: [email protected]
www.komornikkrosno.pl
Km 197/11
#Piotr H *0020000598315*/0022/
Krosno 1, dnia 15-12-2014
Sąd Rejonowy w Krośnie
Wydział I Cywilny
ul. Sienkiewicza 12 12
38-400 KROSNO
Wasz znak: 1325/13
*0020000598315*
Sygn.akt I Co 1322/13
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW 60144
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje
do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-02-2015r. o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w
Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 w sali 309 odbędzie się druga licytacja
nieruchomości należącej do dłużnika: Tomasz Cypcar, Aleksandra Cypcar położonej: 38-520 Rymanów,
Ladzin, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
numerze KW 60144 [NKW: KS1K/00060144/2]
Nieruchomość składa się z działki o nr 614 o pow. 0,3300 ha położonej w Ladzinie przy ul.
Rzeszowskiej, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym. Działka
położona jest w terenie płaskim ma kształt regularny zbliżony do trapezu całkowicie ogordzona. W
zachodniej części działki jest usytuowany budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej z bali. Obiekt
parterowy częściowo podpiwniczony, kryty eternitem w stanie średnim. W środkowej częsci działki jest
usytuowany budynek mieszkalny murowany. Jest obiektem wolnostojącym, częściowo
podpiwniczonym, w połowie parterowym w połowie piętrowym. Program funkcjonalno-użytkowy
budynku zakłada podział na strefy: dzienną- usytuowaną w poziomoe półpiętra i sypialnią- na
pierwszym piętrze i na poddaszu oraz gospodarczą zlokalizowaną w wysokim podpiwniczeniu. W
przyziemiu budynku zlokalizowany jest garaż, kotłowania, kuchnia i łazienka. Na parterze budynku
mieści się: wiartołap, korytarz, duży pokój z wyjściem na balkon oraz kuchnia. Na półpiętrze
zlokalizowane są: łazienka i trzy pokoje a na poddaszu dwa pokoje. Budynek gospodarczy - obiekt
wolnostojący wykonany w technologii tradycyjnej, funkcjonalnie składa się z pomieszczenia
gospodarczego stodoły i obory. Dach dwuspadowy, konstrukcja grewniana - kryta częsciowo eternitem i
blachą płaską.
Suma oszacowania wynosi 367 900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi
245 266,67zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej
sumy oszacowania, to jest 36 790,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce
oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o
utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. O. w
Krośnie 51150014901214900342820000
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość
tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w
tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od
godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości,
operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń,
jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie
nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
1
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie
będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Marcin Marczak
2