Wydział Rozwoju Miasta Jelenia Góra, 03.03.2016 r. Znak sprawy

Transkrypt

Wydział Rozwoju Miasta Jelenia Góra, 03.03.2016 r. Znak sprawy
Wydział Rozwoju Miasta
Jelenia Góra, 03.03.2016 r.
Znak sprawy: RM.271.1.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, zaprasza do składania ofert
na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu rewitalizacji,
dla zorganizowanej grupy 60 uczestników w Jeleniej Górze, w związku z realizacją
projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Jelenia Góra na lata 2015-2023”
współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz środków budżetu państwa.
(nazwa zamówienia)
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej
na przeprowadzeniu szkolenia z zakresu rewitalizacji, dla zorganizowanej grupy 60
uczestników w Jeleniej Górze, w dniu 24.03.2016 r.
a) Cel szkolenia: Wzbogacenie wiedzy uczestników szkolenia z zakresu rewitalizacji
oraz przygotowywania programów rewitalizacji.
b) Ramowy program szkolenia:
1. Podstawowe zagadnienia związane z procesem rewitalizacji. Ustawa o rewitalizacji.
Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie tworzenia programów
rewitalizacji. Gminny Program Rewitalizacji, a Lokalny Program Rewitalizacji –
podobieństwa, różnice oraz bezpośrednie i pośrednie skutki prawne wynikające z obu
dokumentów dla gminy.
2. Powiązanie programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi gminy oraz
Strategią ZIT AJ.
3. Wyznaczanie obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji – diagnoza obszaru
(kryteria, wskaźniki itp.).
4. Finansowanie rewitalizacji w Polsce w perspektywie finansowej 2014-2020.
5. Finansowanie rewitalizacji w RPO WD 2014-2020. Zadania możliwe do
dofinansowania środkami UE. Planowane terminy naboru wniosków.
6. Zasady aplikowania o dofinansowanie projektów na remont, odnowę części
wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych przez potencjalnych
beneficjentów wymienionych w SZOOP RPO WD 2014-2020.
7. Zaangażowanie lokalnej społeczności w proces tworzenia programu rewitalizacji –
metody i dobre praktyki.
8. Sposoby monitoringu i ewaluacji programów rewitalizacji.
9. Panel dyskusyjny – pytania i odpowiedzi.
c) Zamawiający zapewnia: miejsce szkolenia wraz z multimediami (rzutnik, ekran,
laptop, mikrofony), catering podczas przerwy
d) Wykonawca zapewnia: dwóch prelegentów podczas szkolenia (każdy po 4 godziny)
oraz materiały szkoleniowe zawierające informacje o dofinansowaniu projektu,
w ramach którego organizowane jest szkolenie
3. Termin realizacji zamówienia: 24 marca 2016 r., godz. 9:00-17:00 (8 h)
4. Miejsce i termin złożenia oferty:
Urząd Miasta Jelenia Góra,
Wydział Rozwoju Miasta,
Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, pokój nr 209 (przybudówka Ratusza)
w terminie do dnia 10.03.2016 r. do godziny 12:00
5. Termin otwarcia ofert: 10.03.2016 r. godzina 12.30
6. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena brutto
7. Wzór oferty - załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego.
8. Warunki płatności - określone w projekcie umowy - załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
9. Sposób przygotowania oferty:
 Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim;
 Złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie z opisem:
Oferta w postępowaniu „Przeprowadzenie szkolenia z zakresu rewitalizacji, dla
zorganizowanej grupy 60 uczestników w Jeleniej Górze”.
 Nazwa i adres Wykonawcy.
10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
Daria Kozłowska, tel. 75 75 46 126, [email protected]
(imię i nazwisko, nr telefonu, faksu, e-mail)
…………………..…………………..………..
data i podpis osoby upoważnionej**
*niepotrzebne skreślić
** osoba upoważniona: Prezydent Miasta, Zastępca Prezydenta, Skarbnik, Sekretarz

Podobne dokumenty