strona05

Transkrypt

strona05
1990
63-860 Pogorzela, ul. Gostyñska 5
tel. 065 572 74 64, fax 065 572 74 65
centrala: 065 573 41 60
www.konarczak.pl
e-mail: [email protected]
R
KONARCZAK
ZAK£AD MIÊSNY
Konarczak na Balu dla sportowców
dnik leszczyñskiej Unii.
Natomiast miano najlepszego
trenera zdoby³ Zbigniew
Rachwalski, szkoleniowiec
poznañskich hokeistów.
Na balu nie zabrak³o oczywiœcie dobrej muzyki i smacznego jad³a. W stylizowanej
na lata 20-te ubieg³ego stulecia restauracji pracownicy
Zak³adu Miêsnego Konarczak oraz restauracji Camea
E. i P. Rasiñskich z Jarocina
ugoœcili liczne rzesze balowiczów ciep³¹ kie³bas¹ oraz wêdlinami. Sportowcy, bêd¹cy
czêsto rywalami na stadionie,
wspólnie bawili siê i stworzyli wspania³¹ atmosferê.
Ju¿ po raz trzeci przedstawiciele Zak³adu Miêsnego
Konarczak z Pogorzeli uczestniczyli w jubileuszowym 50.
Wielkim Balu Sportowca,
zorganizowanym 1 lutego
przez „G³os Wielkopolski”.
Goœcie wyœmienicie bawili siê
do bia³ego rana w murach
poznañskiego hotelu Andersia.
Podczas pi¹tkowej gali
og³oszono wyniki Plebiscytu
na Najlepszych Sportowców i
Trenera Wielkopolski. W tym
roku po raz pierwszy w historii
zwyciê¿y³ ¿u¿lowiec.
Najwiêcej g³osów otrzyma³
Krzysztof Kasprzak, zawo-
LICENCJONOWANE POŒREDNICTWO PRACY
Gostyñ, ul. Kolejowa 13, czynne 8:00-16:00
Elektryk samochodowy
wykszta³cenie zawodowe, prawo
jazdy kat. B, znajomoœæ urz¹dzeñ
komputerowych aut powy¿ej 2000 r.,
osoba nie pal¹ca, praca dwuzmianowa. Gostyñ
Konserwator- mechanik
wykszta³cenie zawodowe elektryczne
b¹dŸ mechaniczne, uprawnienia
elektryczne, praca dwuzmianowa,
wynagrodzenie 2000 z³ brutto.
Pudliszki
Krawcowa
wykszta³cenie w zawodzie, doœwiadczenie w szyciu - zasady szycia
odzie¿y damskiej, wynagrodzenie ok.
1000 z³ netto. Piaski
Magazynier
doœwiadczenie, obs³uga komputera,
obs³uga wózka wid³owego, dyspozycyjnoœæ. Gostyñ
Lakiernik
wykszta³cenie min. zawodowe, prawo
jazdy kat. B, doœwiadczenie,
znajomoœæ urz¹dzeñ komputerowych aut powy¿ej 2000 r., osoba nie
pal¹ca, praca dwuzmianowa. Gostyñ
RzeŸnik - wêdliniarz
wykszta³cenie min. zawodowe, praca
na stanowisku ubój/produkcja/
rozbiór, mile widziane prawo jazdy
kat. B, doœwiadczenie, wynagrodzenie 1200 z³ netto. Gostyñ
Diagnostyk
wykszta³cenie zawodowe, preferowane œrednie, prawo jazdy kat. B,
znajomoœæ urz¹dzeñ komputerowych aut powy¿ej 2000 r., osoba nie
pal¹ca, praca dwuzmianowa. Gostyñ
Mechanik samochodowy
doœwiadczenie w pracy, prawo jazdy
kat. B, mile widziane C, praca jednozmianowa, 8:00-16:00. Gostyñ
Pracownik magazynu
wykszta³cenie zawodowe preferowane œrednie, prawo jazdy kat. B,
znajomoœæ urz¹dzeñ komputerowych aut powy¿ej 2000 r., osoba nie
pal¹ca, praca dwuzmianowa. Gostyñ
Kierowca
prawo jazdy kat. C+E, praktyka na
ci¹gnik siod³owy z przyczep¹ lub
samochód ciê¿arowy z przyczep¹,
umiejêtnoœæ naprawy samochodu,
wynagrodzenie 2000 z³ netto, krótkie
odcinki trasy. Piaski
Przedstawiciel handlowy
wykszta³cenie min. œrednie, prawo
jazdy kat. B, doœwiadczenie, dyspozycyjnoœæ, obs³uga komputera, wiek
do 35 lat, wynagrodzenie sta³e +
prowizje, samochód s³u¿bowy,
telefon, komputer. Gostyñ
Operator maszyn- mechanik
doœwiadczenie w zawodzie mechanika, operatora maszyn, wskazane
prawo jazdy, mile widziana osoba z
grup¹, praca w systemie trzyzmianowym, od poniedzia³ku do soboty.
Piaski
Szukasz Pracowników - skorzystaj z naszych us³ug. W toku procesu rekrutacyjnego postaramy siê zapewniæ
pracowników spe³niaj¹cych wymagane kwalifikacje. Gwarantujemy, ¿e zadbamy o prawid³ow¹ realizacjê
potrzeb Pañstwa firmy, a korzystna wspó³praca pozwoli na usprawnienie Pañstwa systemu kadrowego.
Zadania realizujemy wed³ug standardów okreœlonych przez Klienta, jesteœmy otwarci na wyznaczniki co do
dalszych dzia³añ wspó³pracy. Dzia³amy wed³ug zasad skierowanych na Klienta i indywidualnie podchodzimy
do ka¿dej Firmy. SprawdŸ Nas !!!
PRAWO JAZDY kat. B
PROMOCJA! 900 z³ + godz. GRATIS!
tel. 0-697 533 064
www.itgostyn.pl
Malarz- Tynkarz
wykszta³cenie zawodowe, nie musi
posiadaæ doœwiadczenia - mo¿liwoœæ
przyuczenia, preferowane osoby do
45 lat, praca w systemie jednozmianowym, od 8:00 do 18:00, umowa o
pracê, stawka godzinowa.
Gostyñ - Stankowo
Kelnerka
mile widziane doœwiadczenie w
podobnej pracy, podstawy francuskiego lub angielskiego, ³atwo nawi¹zuj¹ca kontakt z klientem, prawo jazdy
kat. B, zapewniamy nocleg, wy¿ywienie, pensja 800 euro. Francja
KUCHARZ
doœwiadczenie w pracy, osoba
otwarta na nowe sposoby gotowania ,
znajomoœæ jêzyka francuskiego lub
angielskiego, umowa bezterminowa,
przyuczenie do pracy, zapewniamy
wy¿ywienie i nocleg, pensja w pierwszych 3 miesi¹cach 800 euro netto.
Francja
BRYGADA BUDOWLANA
brygada budowlana do remontu
hotelu - restauracji wewn¹trz jak i na
zewn¹trz (jedna firma budowlana)
projekt wykonywanych robót do
wgl¹du u architekta w Poznaniu,
praca pilna od zaraz, w³asna wycena
projektu, gwarantowany nocleg.
Francja
SIATKI PARKANOWE Z DRUTU
l
l
l
l
ocynkowane
powlekane PCV
s³upki
wykonywanie ogrodzeñ
DOLSK
ul. Gostyñskie Przedmieœcie 56
tel. 061 28 25 247