Kontrola gospodarstw agroturystycznych

Komentarze

Transkrypt

Kontrola gospodarstw agroturystycznych
UPRAWNIENIA ORGANÓW PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ
DO KONTROLI GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH
1. Zgodnie z art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.
U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) Państwowa Inspekcja Sanitarna realizuje zadania z zakresu
zdrowia publicznego m. in. poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku
i rekreacji w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości
i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych
i zawodowych.
W myśl art. 4 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy do zakresu działania PIS w dziedzinie bieżącego
nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów, określających wymagania
higieniczne i zdrowotne, dotyczących utrzymania należytego stanu obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej (przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć m. in. budynek
przeznaczony na potrzeby turystyki).
W oparciu o art. 25 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej państwowy
inspektor sanitarny w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo wstępu na terenie miast i wsi
do obiektów użyteczności publicznej oraz wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład.
2. Działalność rolnicza jest wyłączona spod uregulowań ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).
Podkreślenia wymaga fakt, że wyłączenie zawarte w art. 3 przytoczonej ustawy odnosi się tylko
do podmiotów będących rolnikami. W związku z powyższym osoba nie będąca rolnikiem,
a prowadząca gospodarstwo agroturystyczne będzie przedsiębiorcą zgodnie z ustawą
o swobodzie działalności gospodarczej.
Powyższe nie oznacza jednak, że działalność prowadzona przez rolników oparta jest na zasadzie
dowolności i nie ma konieczności przestrzegania ciążących na nich obowiązków.
Wynajmowanie przez rolników pokoi jak i miejsc na ustawianie namiotów w gospodarstwach
rolnych jest świadczeniem usług hotelarskich, z tym że w innych obiektach niż obiekty
hotelarskie, co wynika z art. 35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.). Jednym z warunków prowadzenia takiej
działalności jest spełnianie wymagań sanitarnych, które odnoszą się do wszystkich obiektów
świadczących usługi hotelarskie, o czym mówi art. 35 ust. 1 i 2 powyższej ustawy.