KoREKTA ośWlADczENlA MAJĄTKoWEGo

Komentarze

Transkrypt

KoREKTA ośWlADczENlA MAJĄTKoWEGo
Tarnowskie Góry,
KoREKTA ośWlADczENlA MAJĄTKoWEGo
radnego gminy
,,ą 'L .łnM.aEu
Uwaqa:
osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z praMą sta.annogo
{.
2'
i
zupełnego wypełnienia każdei z rubryk.
3.
4.
5.
6.
Jeżeli poszczególne rubryki nie znajduią w konkretnym przypadku zastoaowania, należy
wpigać',nie dotyczy''.
osoba składaiąca oświadczenie obowiązanajesi oklślićpŻynależnośćposŻczególnych
składników maiątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku
objętego małżeńską\tspólnością majątkową'
oświadczenie o stanie majątkowym dotycry ma|ątku w kraiu i za granicą
oświadczenie o stanie majątkowyrn obejmuig równieź wierzytelności pieniężne.
W cŻęściA oświadczenia zawańe są infomacjc jawne, w częściB zaśinformacie niejaw.e
dołyczące adreau zamieszkania składaiącego oświadczenie oraz ńieisca położenia
nieruchomości.
czĘśĆA
Ja niżej podpisana' AlicjaAnna Kosiba-Lesiak z d' Kosiba,
urodzona 25 czeMca 1953 roku
1'
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
w Katowicach
ANALITYK centrum Diagnostyki Laboratoryjnej sp' Ż o'o'- kierownik |aboratorium
2' centrum Kształcenia UstawicŻnego - nauczyciel/egzarninatol
3' Radna Rady Miejskiej w Tarnowskich Gólach
{miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcia)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o sańożądŻie gminnym (Dz' U. z 200'1
r. Nr 142, poz. 1591 oaz z 2OOz r. Nr 23, poz. 220, N 62, poz 558, Nr 113, poz. 984' Nr 153' poz
1271 i Nl 214' poz' 1806)' zgodnie z ad. 24h
skład małżeńskiej wspólności majątkowej:
tą
ustawy oświadczam' że posiadam wchodzące w
L
zasoby pieniężne:
-
środki pieniężne zgromadŻone w walucie polskiej: ok' 45000 zł wspólnie Ż mężem
śfodkipieniężne zgromadzone
papiery Wańościowe: NlE
W
walucie obcej: ok' 5000 dolarów, ok' 3000 euro wspólnie z mężem
DoTYoZY
.
1.
Dom o powieŻ chnj: pow' całk' _ 183 m'Ż' na działce ok' 600 m kw- o łącznej wańości: ok' 350000 zł.
t}łułprawny: małżeńska wspólność majątkowa''
2. IVieszkanie o powierzchni:
ok' 50 m2' o wańości:ok' 95 ooo Żł'-'.'''-''--.'
t/tuł prawny: rnałŹeńska Wspólność majątkowa
.
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: NIE DOTYCZY .....................--.
-..
..-, powiezchnia:
o wańości:
rodzal zabudowy:
tytuł prawny: '
'''
Z tego ly1ułu osiągnęłam w roku ubiegłym prŻychód i dochód w wysokości: '.''.''...--...''''--.'''.''
4- Inne nieruchomości:
powie.zchnia:
mieszkanie o pow- ok. 40 m kw' -Wartośćok' 85'000 zł
2'- dom mieszkalny w stanie surovlym zamkniętym' pow posadzek' 184 m kw. na
działce o pow- 9oo m kw. _ wańośćWg umowy zakupu 459'323,40 zł
3'- 1/8o tŻech działek o pow' 9901 m kw',6138 m kw., 3791 m.kw'- (droga) _
wańoŚć wg umowy zakupu 10.000'00 zł
5' - garaż ok. 18 m kW -Wańość ok. 20.000 zł
1. -
tytuł prawny: małŹeńska wspólność majątkowa
-
t_
1'
w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pzedsiębiorców' w których uczestniczątakie osoby _ należy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY
Posiadam udziały
udŻiały te stanowiąpakiet większy niż 10 % udziałów w spÓłce:
Z lego tytułu osiągn4em(ęłam) w roku ubiegłym dochód wWysokości:
Posiadałam akcje w innych społkach handlowych - naleŹy podać liczbę i emitenta udziałów:
NIE DOTYCZY
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód wvyysokości:
i
ri
i!
t;ł
V
w społkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
pżedsiębiorców' w których uczestniczątakie osoby - należy podać liczbę i emitenta akcji:
Posiadam akcje
1.
akcje le stanowiąpakiet większy n;ż 10 % akcjiw spółce:
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2'
Pośiadam akcje w innych społkach handlowych
- naleł podać
liczbę i emitenta akqi
NIE DOTYCZY
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód w Wysokości: .-
Nabyłem(am) (nabył mój maźonek, z wyłączeniem mienia pŻynależnego do jego majątku odrębnego)
od śkarbuPaństwa' innej państwowej osoby prawnej jednostki samoŹądu lerytońalnego, ich
zwiąkóW lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie które podlegało zbyciu W drodze
pŻetargu
-
należy podac opis mienia
i
datę nabycia, od kogo:
NIE DOTYCZY
L
Prowadzę działalnośćgospodarczą (należy podać formę prawną i pżedrniot dzialalnoŚci}] '--.''..'''''
oŚoba flzyczna-''.''''''.''.
- osobiście:
a). ANALITYK
- wspólnie z innymi osobam i'--'
z
3'
''''
NIE DOTYCZY
..
tego tytułu nie osiągnęłam w loku 2010 prŻychodu (sirata 6059,92 zł na dzień 30'06'2010)
zalządzaT działalnościągospoda.czą lub jestem przedstawicielem' pełnomocnikierń lakiej
działalności(należy podaćformę pGwnąi pŻedmiot działalności):---''--
osobiście '''
-
wspólnie z innymi osobaml
'' ''''.''''''''..''''.
''''
Z teqo tytułu osjągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
v
.
W spÓł*ach handlowych (nazwa' siedziba społki):
_
_
_
byłam członkiem zażądu (od kiedy): NlE
DoTYczY
jestem członkiem rady nadzorczej(od kiedy):NlE
DoTYczY
jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): NlE
z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) W roku ubiegłym dochód
v
DoTYczY
W
wysokoŚcij NlE
DoryczY
t.
lnne dochody osiągane z tytułu zatludnienia lub innej dŻiałalnościŻarobkowej lub zajęó, z podaniem
<wot uzysNiwanych z każdego tylt]łu
1'
2'
3'
4'
-
19060'23 zł
umowa o pracę
d'eta radnego RM - 8672'02 zł
świadczenia zus
inne
-
515,00 zł
- 6005'57
Żł
tx.
składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10'000 zł (w pŹypadku pojazdów mechaBicznych
należy podać markę, model i lok produkcji):
subaru lmpreza WRX' 2007 - około 65 000 Żł
x.
zobowiązania pienięŹne o wańości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz
warunki' na jakich zostały udzielone (wobec kogo' w zw|ązku z jakim zdarzeniem' w jakiej wysokości):
./
CZESC B
Niejawne na podstawie ustawy o samorządzie gminnym art.2,{ i plłt l
(Dz,U. z200Ir. Nr 142, poz. 1591 zpóźn.zm.)'
Powyższe oświadczenie składam świadoma, iż na podstawie ań. 233 s t Kodeksu karnego za
podanie niepravdy lub zatajenie prawdy grozi ka.a pozbawienia \łolności.

Podobne dokumenty