Uchwała Zarządu Powiatu nr 428/2009

Transkrypt

Uchwała Zarządu Powiatu nr 428/2009
N,'
u
ł'łś
1?' rp'2
"h-.t^ Prwi.fu w o]ewie
zaŹdu
zdniń.ż.?'ngp'?'{p'ż'
w sprawie powołania Końisji KonkuBowej dle wyłoni.nia kandydata
Dyrektora zespołu szkołspecjalnych w oławie'
na
Na podśrawie arl 32 ust. 1 uslawy z dnia 5 czeMca ]998 r o Śamoządz e
l
Żń ) oraŻ art 36 a ust 6
r o systemie oświaiy (DŻ
pow atowym (Dz. U z 2oa1
Nr 142 paz' 1592 z póżn
w fuiązk| z an 5 c pkt 2 Us1awy z dnia 7 wżeśnia1991
U Ż 2004 Nr 256 pÓz.2572 z pó^ zm')
'.
zażąd Powiaiu
w olawie
U.hwela co nas&puie:
sl
Powoluje się Komisję KÓnkUEowądla Wyłonienia kandydata na oyrekloa zespÓfu
szkoł spec]alnych w oławie w następuiącyń sk]adzie:
]
Pzewodniczący ] Marek
2 czbńek:
3 cŻłońek
stanistaw
Plareki
'abożata
4 cŻtÓnek:
Lena
5 cz]onek
Weronika
szponar
Łagowska
P]ańjniak
Żuhwińska
6 członek: Urszula Wojciechowska
pu edstawiciel orqanu
prowadzą@go piaĆówkę
pzedstawiciel orgańU
prowadŻąego placÓwkę
pzedstawic]ei organu
prowadŻącego p acówkę
pzedstawiciel Ó.ganu
pzedstawiciel o.ganu
pzedsiaw]cie] Rady
Rodż Ćów
zss
w oławie
puedslaw]ce związku
NauĆŻyciebn{a Polsk eoÓ
s2
Wńonanie Uchwav poweża s'ę siaroście o]atk]emu'
s3
UchMta wchodŻiwżycie z dniem podięcia'
ŻaŹd
rAD cA (tjrAwNa
-, ,,'0..
#,*
*0"*
PÓwiafu w
oł.wi6