Bibliografia opublikowanych prac do pobrania

Komentarze

Transkrypt

Bibliografia opublikowanych prac do pobrania
Prof. dr hab. Wojciech Saletra
Wybrane publikacje według kolejności ukazywania się do roku 2006
Prace opublikowane przed doktoratem
1.Gidliński Sebastian, Pamiętnik o korpusie jenerała Różyckiego z kampanii 1831 r.,
opracował W. Saletra, Studia Historyczne, 1982, z. 1, s. 99-117.
2.Recenzja:M. Tarczyński, Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1980,
Wyd. MON, ss. 432, ilustr., Studia Historyczne: R. XXVI, 1983, z. 3(102), s. 533537.
3.Recenzja:Powstanie czy rewolucja? W 150 rocznicę powstania listopadowego, pod
redakcją H. Kocója, Katowice 1981,Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach nr 422, s 343, ilustr. Studia Historyczne, R. XXVI,1983, z. 4(103),s. 710714.
4. Produkcja broni na Kielecczyźnie w okresie powstania listopadowego i
styczniowego, Studia Kieleckie, 1984, 2/42, s. 41-58.
5. Wybór źródeł do dziejów insurekcji kościuszkowskiej 1794 r. Opr. W. Saletra. W
190 rocznicę wybuchu powstania kościuszkowskiego 1794 r. Pod red. H. Suchojada i
M. Adamczyka. Oddział Doskonalenia Nauczycieli. Kielce 1987, s.200-232.
6. Działania militarne w roku 1794. W 190 rocznicę powstania kościuszkowskiego.
Pod red. H. Suchojada i M. Adamczyka. Oddział Doskonalenia Zawodowego w
Kielcach. Kielce 1987, s. 58-91.
Prace opublikowane po doktoracie
7.Recenzja:.J.S. Łątka, Carogrodzki pojedynek, Kraków, KAW, ss. 223, ilustr.,
Studia Historyczne, R. XXXI, 1988, Z. 1(120), 151-155.
6.W.Saletra,
Generał
Samuel
Różycki
w
kampanii
1831
roku,
Rocznik
Świętokrzyski, t.16(1989), s. 7-33.
8. Kilka uwag nad taktyką i administracją powstania styczniowego w świetle
memoriałów pułkownika Ludwika Zwierzdowskiego, Studia Kieleckie, 1990, 1-2/6566,s. 35-46.
9. Wyprawa pułkownika Samuela Różyckiego na Litwę, Kieleckie Studia Historyczne,
t.8(1990),s.93-111.
10.Wspólnie z W. Cabanem, Wkład społeczeństwa Kielecczyzny w walki
narodowowyzwoleńcze w pierwszej połowie XIX wieku ( do 1864). w: Społeczeństwo
województwa kieleckiego wobec niepodległości 1918 roku. Pod red. J. Ławnika
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego, Kielce 1991,s.35-50.
11. Różycka Anna, Polski Słownik Biograficzny, t. XXXII/4, z. 134(1991), s. 516.
12.Wspólnie z Z. Zacharewicz, Różycki Samuel, Polski Słownik Biograficzny,
t. XXXII/ 4, z. 135(1991), s. 538-542.
13. Budowa i pierwszy okres funkcjonowania kolej Dęblińsko-Dąbrowskiej w świetle
„Gazety Kieleckiej”, Kieleckie Studia Historyczne, t. 13/1995, s.173-182.
14. Generał Samuel Różycki(1781-1834). Dowódca korpusu na Kielecczyźnie w 1831
roku. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 1996,
ss. 301, w tym il. i tab. gen.
15. Sylwetki. Prof. dr. hab. Eligiusz Kozłowski 1924-1987.
„ Ostatni Minister Wojny Rządu Narodowego”, Studia Kieleckie. Ser. Historyczna
1998, nr 3, s.127-131.
16. Tadeusz Józef Chamski, Memoriały w sprawach wojskowych dotyczące roku
1863,opracował W. Saletra, Studia Kieleckie. Ser. Historyczna 1998, nr 3, s. 97-117.
17. Samorząd Kielc w obliczu nowych wyzwań. Miasto na prawach powiatu, w: Rola
samorządu w rozwoju regionalnym. Administracja. Zeszyty naukowe nr.1, Kielce
1999, s. 53-61.
18.Generał Samuel Różycki na emigracji(1831-1834), w: W kraju i na wychodźstwie.
Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Sławomirowi Kalembce w 65 rocznicę
urodzin, Toruń-Olsztyn 2001, s.555-566.
19.Wspólnie z J. Szczepański, Wstęp, s. 3-15 w: B. Markowski, Administracja
skarbowa w Polsce, wyd. II. Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce
2001.
20.B. Markowski, Administracja skarbowa w Polsce, opracowanie i wstęp W. Saletra
i J. Szczepański, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce 2001.
21. Administracja skarbowa Księstwa Warszawskiego(1807-1815) i Królestwa
Polskiego(1815-1830), w: Z dziejów skarbowości w Polsce od XVII do XX wieku,
pod. red. W. Saletry, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce 2001,s.
31-38.
22.Wybór źródeł do dziejów skarbowości w Polsce od XVII do XX wieku. Opracował
W. Saletra. w: Z dziejów skarbowości w Polsce od XVII do XX wieku, pod red. W.
Saletry, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego Kielce 2002, s. 97-393.
23.Z dziejów skarbowości w Polsce od XVII do XX wieku, pod red. W. Saletry.
Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce 2002, s. 405.
24.Z historii ustroju państwa polskiego od XVI do XX wieku, pod redakcją Wojciecha
Saletry. Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce 2003, s. 170.
25.Integracja Polski z Unią Europejską jako szansa rozwoju gmin i powiatów regionu
świętokrzyskiego, pod redakcją W. Saletry i D. Rusinowicz. Wyższa Szkoła
Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce 2003, s. 250.
26. Administracja wojewódzka w dobie autonomicznej Królestwa Polskiego (18151831)- na przykładzie województwa krakowskiego i sandomierskiego w: Z historii
ustroju państwa polskiego od XIV do XX wieku, pod red. W. Saletry, Wyższa Szkoła
Handlowa. im. B. Markowskiego, Kielce 2003, s.69-87.
27. Województwo krakowskie i sandomierskie w Królestwie Polskim w latach 18151831. Ludność, administracja cywilna, kadry urzędnicze, w: Z przeszłości regionu
świętokrzyskiego od XVI do XX wieku, pod red. J. Wijaczki, Kielce 2003, s. 107-134.
28.Wspólnie z M. Drobniak, Promocja jako jeden z elementów strategii rozwoju
samorządu terytorialnego, w: Integracja Polski z Unią Europejską jako szansa
rozwoju gmin i powiatów regionu świętokrzyskiego, pod redakcją W. Saletry i D.
Rusinowicz, Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego, Kielce 2003, s. 131141.
29. Województwa krakowskie i sandomierskie w początkowej fazie powstania
listopadowego 1830-1831 roku. Przyczynek do postawy społeczeństwa, Studia
Humanistyczno- Społeczne Akademii Świętokrzyskiej, t. 1, (2005), s.49-68.
30.Studia Humanistyczno – Społeczno Akademii Świętokrzyskiej, pod redakcją W.
Saletry t. 1, (2005), ss.213.
31 Żydzi wobec powstania listopadowego 1830-1831 roku- na przykładzie
województw krakowskiego i sandomierskiego, w: Z przeszłości Żydów polskich.
Polityka –gospodarka –kultura –społeczeństwo, pod red. J. Wijaczki i G. Miernika,
Kraków 2005, s.87-102.
32.Krakowskie i sandomierskie w czas powstania listopadowego. Administracja.
Wysiłek zbrojny. Postawa społeczeństwa. Wydawnictwo Diecezjalne. Sandomierz
2006,ss.324 w tym il. i 35 tab.
Wykaz osiągnięć naukowych za lata 2008-2012
Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich
Wojciech Saletra
„Klio”; Posłowie i deputowani z województw krakowskiego i sandomierskiego w
Sejmie powstańczym 1830-1831. Przyczynek do oceny postaw i poglądów
politycznych; 2009; Nr 12, s. 35-64.
Wojciech Saletra
„Studia
Historyczne”;
Jarosław
Kłaczkow,
Historia
Parafii
Ewangelicko-
Augsburskiej w Radomiu, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2006, ss.157, ilustr.;
Ewangelicy w Radomiu i regionie(XVI-XXw.): Studia i materiały. Pod redakcją
Jarosława
Klaczkowa.
Radom:
Parafia
Ewangelicko-Augsburska,
Instytut
Technologii Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy 2007, ss. 206, ilustr.;
Wojciech Saletra; 2009; R. I.II. Z.I (205), s. 194-199.
Wojciech Saletra
„Klio”; Władysław Zalewski, Polska, Belgia, Europa. Wiek XIX, Wydawnictwo
Litera, Olsztyn 2007, ss. 255, ilustr.; Wojciech Saletra; 2009; Nr 12, s. 194-199.
Wojciech Saletra
Działalność
księcia
Jerzego
Czartoryskiego
w
końcowej
fazie
powstania
listopadowego – wrzesień 1831 r., „Universitas Gedanensis”, 2010, t.39, s. 103-114,
ISSN 1230-0152 .
Wojciech Saletra
Duchowieństwo obszaru między Wisła a Pilicą wobec Powstania Listopadowego
1830-1831 roku,„Teka Komisji Historycznej”, 2011, Volume VIII, s. 141-160, ISSN
1733-5388.
Wojciech Saletra
Organizacja jazdy lekkiej krakusów i działania bojowe korpusu generała dywizji
Jozefa Dwernickiego w wojnie polsko-rosyjskiej 1831 r. „ Do szarzy marsz, marsz …
Studia z dziejów kawalerii „ t. 3 , pod redakcja Aleksandra Smolińskiego, Toruń
2012, s. 113-156.
Autorstwo rozdziału w monografii
Wojciech Saletra
W latach 1810-1866, [w:] Dzieje powiatu kieleckiego 1810-2008, red. Jacek
Wijaczka, Wojciech Saletra, Starostwo Powiatowe w Kielcach, Wydawnictwo XYZ
w Kielcach, Kielce 2009, s. 21-73.
Wojciech Saletra
Kasper Wielogłoski (1768-1846). Życie i działalność publiczna – próba oceny, [w:]
Szlachta i ziemianie, między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku, red. Jerzy Gapys,
Mariusz Nowak, Jacek Pielas, Wydawnictwo Uniwersytetu HumanistycznoPrzyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2008, s.103-114.
Wojciech Saletra
Polish Researchers in Polar Studies. The Need of Historical Research-an Outline of
the Issue w: The Northern Spaces – Contemporary Issues , edited by R. M. Czarny,
Radosław Kubicki, Agnieszka Janowska and Roman S. Czarny, Scandinavium,
Warszawa- Kielce 2012, s. 159-167.
Region Świętokrzyski- kryteria delimitacji, a zmiany w podziałach administracyjnych
do roku 1998 w: Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Problemy
administracji, zarządzania i ekonomii. Księga Jubileuszowa Profesora Jerzego
Jaskierni, t. IV pod red. R. M. Czarny, K. Spryszak, Toruń 2012, s. 589-601.
Wojciech Saletra
Administracja lokalna województw sandomierskiego i krakowskiego wobec powstania
listopadowego
1830-1831
roku.
Przyczynek
do
postaw
politycznych
kadr
urzędniczych. w: W kręgu nauki o państwie, prawie i polityce. Księga dedykowana
profesorowi Markowi Żmigrodzkiemu, pod red. Bożeny Dziemidok-Olszewskiej,
Wojciecha Sokoła i Tomasza Bichty, Lublin 2012 s. 807-836.
Inne
Wojciech Saletra
Biogramy:Accorde(Akord, Akkord) Józef Bonawentura (?-1878), Adamowski Józef
Wincenty Antoni(1808-?), Ibidem, s. 23
.Babczyński Józef Leopold (1812-?), Ibidem, s. 32.
Babczyński Kazimierz(1803-1882),Ibidem, s. 32.
Baczyński Cyprian (?-1848),Ibidem, 32-33.
Banaszkiewicz Ksawery(?), Ibidem, s. 36.
Bartkowski Jan ( 1811-1893), Ibidem, s. 38-39.
Berkowicz Józef( 17789-1847), Ibidem, s. 45.
Berkowicz Leon(1813-?), Ibidem, s. 45.
Bezart Antoni Hieronim (1806-?), Ibidem, s. 46.
Bębnowski Michał (?), Ibidem, s. 46.
Bębnowski Piotr( 1793-?), Ibidem, s. 46-47.
Białoskórski Edward (1799-1881), Ibidem 47.
Bielak Bogdan (?-1831), Ibidem, s. 50.
Bieńkowski Ludwik (1812-?), Ibidem, s. 53.
Bieńkowski Łukasz Jan (1804-?), Ibidem 53.
Biernacki Julian (?-1867), Ibidem, s. 53.
Borecki Karol(?), Ibidem, s. 63.
Borkiewicz Ludwik (1804-1872), Ibidem, s. 63.
Borkowski Aleksander (1803-1861), Ibidem 64.
Borowski Antoni (?-1859), Ibidem s.65.
Boski Ksawery(?), Ibidem, s. 66.
Brandt Jan (1810-?), Ibidem, s. 66.
Brandt Józef ( 1841-1915), Ibidem, s., 66-67.
Branicki (Broniecki) Franciszek (1804-?), s. 67.
Bratkowski Stanisław (1805-1871), Ibidem, s. 67.
Bronikowski Feliks Napoleon ( 1807-1871), Ibidem, s. 68.
Brzechffa Józef (?), Ibidem, s. 69.
Brzeziński Andrzej (Jędrzej) (1807-?), Ibidem, s. 69.
Brzeziński Leon (1809-1865), Ibidem, s. 69.
Brzumiński (Brzumieński) Ludwik (1808-?), Ibidem, s. 69.
Budzyński Franciszek (1810-1870), Ibidem, s. 70.
Budzyński Juliusz ( 1810-?), Ibidem, s. 70.
Budzyński Michał (1811-1864), Ibidem, s. 70.
Budzyński Wincenty( 1815-1866), Ibidem, s. 70-71.
Bukowski Ludwik(1782-1831), Ibidem, s. 74.
Cendrowicz Paweł, ibidem, s. 76.
Chałgasiewicz Stanisław ( 1809-1847), Ibidem, s. 78.
Chełmiński Franciszek (ok. 1798-?), Ibidem, s. 78.
Cholewiński Antoni ( 1800-?), Ibidem, s. 81.
Chróściński Ludgard Felicjan (1813-1860), Ibidem, s. 83.
Chrzanowski Wojciech (1803-1848), Ibidem, s. 84.
Chwalibóg Włodzimierz, Ibidem, s. 84.
Czchowski(Ciechowski) Józef (?), Ibidem, s. 86.
Cybulski Seweryn Emil(?), Ibidem, s. 90.
Cyprysiński Wincenty (1803 lub 1804-1835), Ibidem, s. 91.
Czajkowski Michał ( 1804-1886), Ibidem, s. 93.
Czaplicki Feliks Jan Nepomucen (1813-1855), Ibidem, s. 94.
Dankowski Franciszek Ksawery Bartłomiej (1807-?), Ibidem, s. 100.
Daszkiewicz Ludwik(1791-1831), Ibidem, s. 101.
Dabrowski Jakub (1812-?), Ibidem, s. 103.
Dabrowski Michał(1808-1869), Ibidem, s. 105.
Dabrowski Tomasz (1808-1881), Ibidem, s. 106.
Dąbski Wincenty (?), Ibidem, s. 106.
Deboli Henryk Zygmunt Mamert (1783-1838), Ibidem , s. 106-107.
Dembiński Aleksander (ok. 1809-1869), Ibidem, s. 108.
Dembiński Henryk( 1791-1864), Ibidem, s. 108-109.
Dembiński Maciej (1777-?), Ibidem, s. 109.
Dembowski Henryk(1810-1870), Ibidem, s. 109-110.
Derengowski Feliks Antoni ( 1813-?0, Ibidem, s. 110.
Deskur Józef (1779-1858), Ibidem, s. 111.
Długosz Józef (1810-1891), Ibidem, s. 113.
Dobiecki Wojciech Józef (1780-1862), Ibidem, s. 115.
Dobrzański Łukasz(1787-?), Ibidem, s. 117.
Dobrzelewski Ksawery(?),Ibidem, s. 117.
Domaszewski Adam (1807-1886), Ibidem, s. 119.
Domaszewski Aleksander (1800-?), Ibidem, s. 119.
Domaszewski Michał ( 1811-1831),Ibidem, s. 119-120.
Dudziński Paweł (1806-1891), ibidem, s. 123.
Dufrin Ignacy (?), Ibidem, s. 123.
Dunin Walenty(?-1863), Ibidem, s. 124.
Dwernicki Józef ( 1179-1857), Ibidem, s. 125.
Faliński Jan Stanisław ( 1812-1850), Ibidem, s. 132-133.
Fink Józef (1807-1869), Ibidem, s. 136.
Gajewicz Feliks( 1792 lub 1794-1834), Ibidem, s.144.
Gajewski Franciszek( 1792-1868), Ibidem, s. 144.
Garczyński Wincenty (1786-1845), Ibidem, s. 147.
Garycki (Gorycki) Łukasz (1801-?), Ibidem, s. 147.
Gąsiewski Jędrzej (?), Ibidem, s. 149.
Gąsowski Jan (1788-?), Ibidem, s. 149.
Gąsowski Julian (?), Ibidem, s. 149.
Gereth (Gerath, Gerreth) Antoni Daniel (ok.1810-?), Ibidem, s. 149.-150.
Gierasiński Ignacy (1798-?), Ibidem, s. 150.
Gostkowski Jozef (?), Ibidem, s. 162.
Górski Kacper (1803-1868), Ibidem, s. 162-163.
Grodzicki Franciszek Ksawery (?), Ibidem, s. 166.
Grodzicki Seweryn (?), Ibidem, s. 167.
Grothus(Grotus, Grotuz, Grothaus, Grothauzen) Eustachy( 1792 lub 1793-1858),
Ibidem, s. 168-169.
Grotowski Andrzej (1805-?), Ibidem, s. 169.
Henisz (Heynisz) Wincenty (1784-?), Ibidem, s. 184.
Hirosz Józef (?), Ibidem. s.186.
Jagielski Stanisław Antoni Franciszek ( 1781-1853), Ibidem, s. 191.
Jakubowski Józef ( 1806-1871), Ibidem, s. 193.
Jankowski Antoni (!783-1831), Ibidem, s. 194-195.
Januszewicz Teofil( 1796-1876),Ibidem, s. 196.
Januszkiewicz Eustachy ( 1805-1874), Ibidem, s. 196-197.
Jarociński Jan Nepomucen (?), Ibidem, s. 197.
Jeziorański Leopold (?), Ibidem, s. 203.
Józefowicz Wiktor(1809) 1835, Ibidem, s. 204.
Kamiński Józef ( 11 V 1788/9 III 1789?-1839), Ibidem, s. 210.
Lanckoroński Bartłomiej (1772-1845),Ibidem, s. 278.
Ledóchowski Jan(1791-1864), Ibidem, s. 281-282.
Łagowski Piotr Ludomir ( 1776-1843), Ibidem, s. 291..Łempicki Ludwik(?-1871),
Ibidem, s. 292.
Małachowski Gustaw (1797-1835),Ibidem, s. 309-310.
Małachowski Henryk(? -1864),Ibidem, s. 310.
Małachowski Juliusz(1801-1831), Ibidem, s. 310.
Młodecki Jan Nepomucen( 1804-1883),Ibidem, s. 330.
Nowakowski Stanisław (1763-1841),ibidem, s. 343-344.
Orłowski Konstanty Jozef( 1808-?), Ibidem, s. 348-349.
Piwnicki Stanisław(?), Ibidem, s. 367.
Posturzyński Jan (178-1885), Ibidem. s. 379.
Pustowójtówna Anna Henryka (1838-1881),Ibidem, s. 390.
Rajski Daniel (1775-1847), Ibidem, s. 397.
Różycka (Rozycka) Anna Julianna Barbara(1818-1856),Ibidem, s. 407.
Rózycki Erazm(1806-1893), Ibidem, s. 407-408.
Różycki Józef(ok.1795-1871),Ibidem, s. 408-409.
Różycki Karol (1789-1870),Ibidem, s. 409.
Różycki Michał Franciszek( 1806-1887), Ibidem, s. 409-410.
Różycki Samuel Józef(1781-1834), Ibidem, s. 410-411.
Smarzewski Marcin(1788-1866), Ibidem, s. 431.
Szaniecki Jan Oprych ( 1783-1840), Ibidem, s.448-449.
Świdziński Konstanty(1793-1855), Ibidem, s. 461
Walchnowski Andrzej (?), Ibidem, s. 479.
Wielogłowski Kasper(1768-1846), 129. Zwierkowski Walenty (1788-1859),Ibidem, s.
486-487 Świętokrzyski Słownik Biograficzny, t 2, pod red. J. Szczepańskiego, Kielce
2009(wyd. 2010) ISBN 978-83-89461-11-7
Wojciech Saletra, Janusz Jarosiński
Słowo wstępne, [w:] Świętokrzyskie Spotkania Naukowe Młoda Politologia. Młode
demokracje – 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009.
Płaszczyzna gospodarcza i polityczna, red. Janusz Jarosiński, Wojciech Saletra,
Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Humanistyczno –Przyrodniczego Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2009, s. 5-7.
Redakcja tomu
Wojciech Saletra, Janusz Jarosiński,
Młoda Politologia. Młode demokracje – 20 lat transformacji systemowej w Europie
Środkowej 1989-2009. Płaszczyzna gospodarcza i polityczna, Instytut Nauk
Politycznych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w
Kielcach, Wydawnictwo Perpetuum Mobile s.c., 2009.
Wojciech Saletra, Jacek Wijaczka, Dzieje powiatu kieleckiego 1810-2008, Starostwo
Powiatowe w Kielcach, Wydawnictwo XYZ, Kielce 2009.
Wojciech Saletra
Studia Humanistyczno-Społeczne, nr 3, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy
Jana Kochanowskiego w Kielcach, 2009, ss. 155, ISSN 2081-2493.
Studia Humanistyczno-Społeczne, pod red. W. Saletry, t. 4(2010)
Wojciech Saletra, Janusz Jarosiński
Młode demokracje. 20 lat transformacji systemowej w Europie Środkowej 1989-2009.
Płaszczyzna gospodarcza i polityczna, Wydawnictwo Perpetuum Mobile s.c., 2010,
ss. 236, Język polski, ISBN 978-83-928288-4-6.
Uczestnictwo czynne w konferencjach naukowych
Wojciech Saletra
Administracja skarbowa w Polsce – przeszłość i dzisiejsza teraźniejszość, „25-lecie
powołania urzędów skarbowych w Polsce”, Izba Skarbowa w Kielcach, 6.09.2008.,
Kielce.
Wojciech Saletra
Odbudowa państwa polskiego w roku 1918, „Od Józefa Piłsudskiego do Unii
Europejskiej.
W 90-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”, Instytut Nauk Politycznych,
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz
eurodeputowani, 8.11.2008., Kielce.
Wojciech Saletra
Region Świętokrzyski – jego historia i potrzeba dalszych badań, „Regiopedia dla
regionów. Otwarcie Świętokrzyskiej Regiopedii”, Echo Dnia, Urząd Wojewódzki
Województwa Świętokrzyskiego, 26.11.2008., Kielce.
Wojciech Saletra
Religijność ziemiaństwa obszaru między Wisłą a Pilicą w okresie powstania
listopadowego, „Z życia religijnego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą
w XVI –XX wieku” Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii, 4.06.2009 r., Kielce.
Wojciech Saletra.
Region Świętokrzyski – kryteria delimitacji i zmiany w podziałach administracyjnych
do 1998 roku, „Kierunki rozwoju województwa kieleckiego i świętokrzyskiego w
okresie 90 lat istnienia (1919-2009)”, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Zarządzania i Administracji, Instytut Nauk
Politycznych oraz Instytut Ekonomii, 6.2009 r., Kielce.
Wojciech Saletra
Reforma administracji a Konstytucja RP. Ustrój polskiej administracji po roku 1989,
„Funkcjonowanie samorządu terytorialnego w minionym XX- leciu w ramach
obchodów 485 rocznicy nadania praw miejskich dla Staszowa”, Uniwersytet
Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zamiejscowy
Ośrodek Dydaktyczny UJK; Urząd Miasta i Gminy Staszów, 15-16.03.2010 r.,
Staszów.
Wojciech Saletra
Przyczyny i przebieg ekscesów antyżydowskich w Warszawie w grudniu 1881 roku .
Przemoc wobec ludności żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej od
średniowiecza do połowy XX wieku. Konferencja międzynarodowa zorganizowana
przez Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Gdańsku oraz Instytut Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 21-23.11. 2012 r. Toruń.
Wojciech Saletra
Trudne wybory. Relacje polsko-żydowskie w II połowie XIX w. Konferencja
międzynarodowa zorganizowana przez Zakład Myśli Politycznej Instytutu Nauk
Politycznych
Wydziału
Zarządzania
i
Administracji
Uniwersytet
Jana
Kochanowskiego w Kielcach oraz Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UJK w
Staszowie przy współpracy z Instytutem Filologii Rosyjskiej UJK oraz Moskiewski
Miejski Uniwersytet Pedagogiczny. Kielce – Staszów 7-9 grudnia 2012 r.
Wojciech Saletra
Opatów i okolice w okresie powstania listopadowego 1830-1831 roku. Konferencja
730 lat Opatowa. Historia i Polityka. Opatów- 11 listopada 3012 r.
Referaty na seminariach naukowych
Wojciech Saletra
Powstanie Listopadowe. Wartości, Przesłanie i Nauka, Uniwersytet HumanistycznoPrzyrodniczy
Jana
Kochanowskiego
Administracji, 25.11.2011 r.
Promotorstwa i recenzje
w
Kielcach,
Wydział
Zarządzania
i
Promotorstwo pracy doktorskiej.
Wojciech Saletra
Krzysztof Adamczyk, Niepodległość, socjalizm, wolność, równość, sprawiedliwość.
Przeobrażenia programowe i organizacyjne lewicy polskiej w latach 1918-2005,
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Wydział Zarządzania i Administracji, 9 grudnia 2010 r.
Recenzje wydawnicze
Wojciech Saletra
Radosław Kubicki, Zarys Dziejów Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
i Klasztoru OO. Bernardynów w Opatowie, Wydawnictwo Oficyna Poligraficzna Apla
W. Grochulska, W. Skuza, Z. Czarniecki, 2009, ss. 120, ISBN 8385953655, ISBN
9788385953654.
Życie w Konsumpcji-Konsumpcja w życiu: Współczesny człowiek w społeczeństwie
konsumpcyjnym ,pod red R. Stefańskiego, „The Peculiarity of Man”, 2012, nr 15,
ISBN978-83-7780-396-7, ISSN 2083-9235, ss. 282.
Konflikt cywilizacji, czy cywilizacja konfliktów: przyszłość człowieka w społeczeństwie
konsumpcyjno- informacyjnym, pod red R. Stefańskiego, „The Peculiarity of Man”,
2012, nr 16, ss.295.
Recenzja grantu
Wojciech Saletra
Katarzyna Kijanka, „Marketing miasta Kielce w latach 1998-2010”, Instytucja
zamawiająca recenzję: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Kolegia redakcyjne
Wojciech Saletra - recenzent zewnętrzny
Czasy nowożytne, Polskie Towarzystwo Historyczne; EAN 9788373633339; ISBN:
83-7363-333-2.
Redaktor naczelny
Wojciech Saletra
Studia Humanistyczno-Społeczne, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Język polski, ISSN 2081-2493 (od 2005 r.)

Podobne dokumenty