Pobierz

Transkrypt

Pobierz
Spis treści
POLITYKA PAŃSTWA I KIERUNKI ROZWOJU BUDOWNICTWA
ENERGOOSZCZĘDNEGO
Krajowy plan mający na celu zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu
energii - Tomasz Gałązka............................................................................................................ 7
Budynki biurowe o niemal zerowym zapotrzebowaniu na energię
-Dariusz Heim............................................................................................................................ 21
Budynki niskoenergetyczne - zmiana techniki i mentalności - Tomasz Kisilewicz..... 33
Uwarunkowania prawne budownictwa energooszczędnego w Polsce
- Marek Ramczyk.......................................................................................................................45
Parametry budynków niemal zero-energetycznych w warunkach polskich
- Edward Szczechowiak............................................................................................................. 57
UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE
BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO
Energooszczędność procesów rozwoju miasta i jego struktur
- Andrzej Baranowski.................................................................................................................71
Quo vadimus? Fragmentacja a integracja myślenia o zrównoważonym
środowisku zurbanizowanym - Robert Barełkowski ......................................................... 77
Projektowanie zrównoważone. Mit czy konieczność? - Lucjan Kamionka,
Leszek Chodor............................................................................................................................ 95
Kształtowanie budynków energooszczędnych w przestrzeniach miejskich
- Katarzyna Zielonko-Jung...................................................................................................... 107
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE ORAZ SYSTEMÓW
TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE ENERGOOSZCZĘDNYM
Energooszczędne rozwiązania instalacji oświetlenia wbudowanego
w budynkach użyteczności publicznej - Piotr Cierzniewski, Karolina Kurtz-Orecka....l 19
Wpływ wymagań budownictwa energooszczędnego na spełnienie wymagań
podstawowych ze szczególnym uwzględnieniem nośności
i stateczności konstrukcji oraz ochrony przed hałasem - Łukasz Drobiec,
Lech Misiewicz......................................................................................................................... 131
Wpływ rozwiązań materiałowych przegród zewnętrznych na ich
charakterystyki cieplne - Halina Garbalińska ................................................................... 143
Jakość powietrza w budynkach energooszczędnych - Jerzy Sowa................................ 155
Energooszczędne rozwiązania instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
w budynkach - Władysław Szaflik........................................................................................ 167
ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Energetyka słoneczna budynku - Dorota Chwieduk....................................................... 177
Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Nieogrzewane
ogrody zimowe a oszczędność energii cieplnej - Ewa Figiel............................................187
Małe elektrownie wiatrowe - Zbigniew Goryca.................................................................195
Przykłady rozwiązań konstrukcji budynków w aspekcie OZE. Przegroda
zewnętrzna z baterią termiczną - Dorota Leciej-Pirczewska...........................................205
Pompy ciepła jako podstawowe urządzenia ciepła i chłodu w instalacjach OZE
- Jerzy Zbigniew Piotrowski................................................................................................... 217
EFEKTYWNOŚĆ BUDYNKÓW ENEROOSZCZĘDNYCH
Optimum ekonomiczne wymagań energetycznych w odniesieniu do budynków
w Polsce - Robert Geryło.........................................................................................................231
Optimum energetyczno-ekonomiczne rozwiązań instalacyjnych budynków
energooszczędnych - Halina Koczyk, Małgorzata Basińska..............................................241
Wpływ pasywnych systemów solarnych w energooszczędnych budynkach
użyteczności publicznej na komfort wizualny użytkowników - Henryk Nowak,
Łukasz Nowak, Elżbieta Śliwińska.........................................................................................253
Wiełokryterialna ocena zrównoważonego rozwoju w budownictwie
oraz efektywności energetycznej budynków - Konrad Witczak, Dariusz Gawin .........265
KIERUNKI OCENY BUDYNKÓW ENEROOSZCZĘDNYCH
Konieczne zmiany w ocenie jakości cieplno-wilgotnościowej elementów
budynków energooszczędnych - Andrzej Dylla, Krzysztof Pawłowski.......................... 281
System oceny budynków wg Małopolskiego Centrum Budownictwa
Energooszczędnego - Małgorzata Fedorczak-Cisak, Marcin Furtak,
Joanna Rucińska........................................................................................................................293
Kompleksowa ocena rozwiązań termomodernizacyjnych budynków
użyteczności publicznej w cyklu całorocznym - Karolina Kurtz-Orecka....................... 303
Harmonizacja metod oceny środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej budynków
biurowych na przykładzie projektu OPEN HOUSE - Michał Piasecki........................ 313
Co to znaczy „zdrowy dom”? - Małgorzata Tafil-Klawe, Jacek J. Klawe...................... 325
DOŚWIADCZENIA Z PROJEKTOWANIA I REALIZACJI
BUDYNKÓW ENERGOOSZCZĘDNYCH W POLSCE
Budynki energooszczędne w praktyce - Anna Bać, Krzysztof Cebrat ...........................333