Program seminarium - Domański Zakrzewski Palinka

Komentarze

Transkrypt

Program seminarium - Domański Zakrzewski Palinka
Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
we współpracy z
Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą
oraz kancelarią Domański Zakrzewski Palinka
zapraszają na seminarium:
„PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZWIĄZAŃ
PRZEWIDZIANYCH W TZW. USTAWIE
ANTYKRYZYSOWEJ”,
które odbędzie się
dnia 28 października 2009 r. (środa) w godz. 9.00-11.00
w siedzibie kancelarii Domański Zakrzewski Palinka:
Rondo ONZ 1 (piętro XXI), Warszawa
Na spotkaniu omówimy między innymi:
zakres podmiotowy, przedmiotowy i czasowy Ustawy antykryzysowej
rozwiązania pozwalające na uelastycznienie czasu pracy
formy pomocy finansowej dostępnej dla przedsiębiorców znajdujących
się w przejściowych trudnościach finansowych
nową regulację dotyczącą umów na czas określony
Szczegółowy opis programu znajduje się na kolejnych stronach.
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 23 października 2009 r. poprzez przesłanie formularza
zgłoszeniowego drogą mailową lub faksem:
Faks: +48 22 697 79 80, e-mail: [email protected]
Program szczegółowy
1.
Zakres podmiotowy, przedmiotowy i czasowy Ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o
łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
Na wstępie zostaną zaprezentowane najistotniejsze rozwiązania przewidziane w
Ustawie antykryzysowej z ich podziałem na te, które są adresowane do wszystkich
przedsiębiorców oraz te, z których mogą korzystać jedynie przedsiębiorcy
znajdujący się w przejściowych trudnościach finansowych. Wskazany zostanie
także okres obowiązywania Ustawy antykryzysowe, która ma charakter czasowy.
Następnie zostaną omówione warunki, jakie musi spełniać pracodawca, by
uzyskać zaświadczenie potwierdzające, że jest przedsiębiorcą znajdującym się w
przejściowych trudnościach finansowych, uprawniające go do skorzystania w
określonych form pomocy lub zastosowania niektórych rozwiązań przewidzianych
w Ustawie antykryzysowej. Zostaną również wskazane praktyczne problemy
związane ze spełnieniem tych warunków oraz wykazaniem ich spełnienia.
2.
Rozwiązania pozwalające na uelastycznienie czasu pracy
W tej części seminarium zostanie zaprezentowana możliwość wydłużenia do 12
miesięcy okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz wprowadzenia w nim
indywidualnego rozkładu czasu pracy w świetle zawartych w Kodeksie pracy
regulacji dot. czasu pracy. Zostaną wskazane problemy, jakie mogą się wiązać z
zastosowaniem tego rozwiązania w praktyce. Zostaną także zasygnalizowane
trudności związane z interpretacją niektórych postanowień Ustawy dot. czasu
pracy oraz zostanie podjęta próba ich rozwiązania. Następnie zostanie
przedstawiona możliwość obniżania wymiaru czasu pracy przez przedsiębiorców
znajdujących się w przejściowych trudnościach finansowych oraz praktyczne
skutki zastosowania tego rozwiązania.
3.
Formy pomocy finansowej dostępnej dla przedsiębiorców znajdujących się w
przejściowych trudnościach finansowych
W dalszej kolejności zostaną omówione poszczególne formy pomocy, tj.
świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na
częściową rekompensatę wynagrodzeń pracowników objętych przestojem
ekonomicznym oraz obniżeniem wymiaru czasu pracy, dofinansowanie tym
pracownikom z Funduszu Pracy kosztów szkolenia i studiów podyplomowych oraz
odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności przysługujących od
pracodawców Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Rozwiązania te zostaną ocenione pod kątem ich praktycznej doniosłości, a także
współmierności wymagań formalnych związanych z ich uzyskaniem z ich wartością.
4.
Nowa regulacja dot. umów na czas określony
Ostatnim punktem seminarium będzie omówienie nowej regulacji limitującej
możliwość zawierania umów na czas określony, zastępującej dotychczasowy
mechanizm „dwóch umów” mechanizmem „dwóch lat”. Zostaną zaprezentowane
niedoskonałości tej regulacji, które powodują, że budzi ona tak liczne wątpliwości,
że wynikające z niej (w zamiarze ustawodawcy) korzyści mogą okazać się
iluzoryczne. Zostanie jednakże podjęta próba rozstrzygnięcia najistotniejszych
wątpliwości tak, by możliwe było zastosowanie tej regulacji w praktyce przy
jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyk związanych z potencjalnym jej
naruszeniem.
Prelegenci
Bogusław Kapłon
Partner, Domański Zakrzewski Palinka
Bogusław Kapłon jest partnerem w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.
Specjalizuje się w prawie pracy. Posiada szczególnie duże doświadczenie w doradztwie
związanym z zatrudnieniem i jego restrukturyzacją, systemami wynagradzania oraz
relacjami ze związkami zawodowymi. Zajmuje się ponadto doradztwem w zakresie
prawa gospodarczego. Prowadzi standardową obsługę prawną dla wielu firm krajowych i
zagranicznych.
Katarzyna Dobkowska
Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka
Katarzyna Dobkowska specjalizuje się w doradztwie na rzecz firm zagranicznych
inwestujących w Polsce, w kwestiach związanych z zatrudnieniem oraz sporach
sądowych. Pracuje dla wielu klientów działających w różnych sektorach gospodarki, w
tym transportowym, produkcyjnym, inwestycyjnym i finansowym oraz w branży
usługowej. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Po odbyciu etatowej aplikacji sądowej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, złożyła
egzamin sędziowski z pozytywnym wynikiem, a następnie (w 2004 r.) egzamin
radcowski w wynikiem bardzo dobrym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Warszawie. Od 2002 roku jest słuchaczką studiów doktoranckich w Polskiej Akademii
Nauk, w ramach których przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu wspólnotowego
prawa pracy.