wieki wybuch

Komentarze

Transkrypt

wieki wybuch
„Wielki wybuch“
,
4. października 2016 Ostrava Mgr. Jana
Horáčková
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 • tel.: +420 234 811 111
[email protected] • www.msmt.cz
Dlaczego “wielki wybuch"? Wprowadzenie wspólnego kszałcenia od 1. 9. 2016
była i jest postrzegana przez opinię publiczną i środowisko pedagogiczne ze
strachem, z obawą ale z i niechęcią, bo to jest coś nowego, niesprawdzonego,
rewolucyjnego .Jednak przez wiele lat, w Czechach funkcjonuje wiele szkół
inkluzywnych.Nowelizacja ustawy o systemie oświaty jedynie utwierdza zasady
i warunki dotyczące wspólnego kształcenia.
Inkluzywne kształcenie- wspólne kształcenie
•
•
Integracja
Inkluze, společné vzdělávání
Inkluzja oznacza tworzenie środowiska w klasie, która przyjmuje i docenia
różnorodność. LANG, G., BERBERICHOVÁ, CH. Každé dítě potřebuje speciální přístup. Praha: Portál, 1998. s. 28
Inkluzja jest zasadą i filozofią, która zakłada, że szkoły powinny tworzyć jednolity
system nauczania dla wszystkich uczniów razem, przy zachowaniu tego samego
poziomu jakości w odpowiednich grupach wiekowych, bardziej niż utrzymanie
istniejącej struktury zbudowanej w systemie dualnym, który segreguje uczniów i
nauczycieli.
BAZALOVÁ, B. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v zemích Evropské unie a v dalších vybraných zemích. Brno: MU, 2006.
2
Ustawa o edukacji, zmieniona ustawą nr. 82/2015 Sb.
(wchodzi w życie z dniem 1 września 2016)
Najważniejsze zasady
• równa i partnerska
dziecka/rodziny
współpraca
szkoły,
poradni
szkolnej,
• nacisk na dobro dziecka i jego udział w procesach decyzyjnych
• gwarancja wsparcia (środki wsparcia)
• wyraźna preferencja dla poszczególnych inkluzji, jeżeli leży to w
najlepszym interesie dziecka
3
Ustawa o edukacji, zmieniona ustawą č. 82/2015 Sb.,
(wchodzi w życie z dniem 1 września 2016)
Wzmocnienie gwarancji wspólnej edukacji:
• wprowadza nową definicję pojęcia "ucznia ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi“
• wprowadza pojęcie środków wsparcia niezbędnych do zapewnienia
maksymalnie możliwej powszechnej, pełnowartościowej edukacji w
głównym nurcie edukacyjnym dla wszystkich uczniów
• wprowadza możliwość kształcenia w klasach przygotowawczych dla
wszystkich uczniów
4
Ustawa o edukacji, zmieniona ustawą č. 82/2015 Sb.,
(wchodzi w życie z dniem 1 września 2016)
Środki wsparcia (PO): §16 odst. 2 písm. a)-i)
ogólnie można podzielić na:
zorganizowane, metodyczne
specjalistyczne „interwencje“
kompensacyjna pomoc
5 stopni środków wsparcia, możliwość kombinacji
5
Środki wsparcia: organizacyjne,metodologiczne:
•
Modyfikacje metod i form kształenia ucznia
•
Modyfikacja programu nauczania i ostatecznie dostosowanie efektów uczenia się do uczniów, gdzie dostosowanie jest możliwe i
konieczne
•
Organizacja edukacji (organizacja nauczania, działalności rekreacyjnej, układania przestrzennego, pracy z długością lekcji, długości
przerw, liczby uczniów w klasie lub grupie ... ..)
•
Indywidualny Plan Nauczania (IVP))
•
Indywidualne wsparcie dla pracy pedagoga- nauczyciel asystent, drugi pracownik oświaty, psycholog szkolny /szkolny specjalny
•
Wsparcie dla ucznia - tłumacz na język czeski, język migowy dla niesłyszących, przewodnik dla orientacji w przestrzeni, osobisty
asystent lub obecność innej osoby
•
Wsparcie metodologiczne w intensywnej formieze strony poradni szkolnej przez 6 miesięcy, gdy szkoła kształci uczniów, których
edukowanie i wprowadzenie środków motywacyjnych wymaga ścisłej współpracy z ekspertami poradni edukacyjnej
•
Ewaluacja ucznia –szkolna poradnia zaleca dokładnie, jak uwzględniać specyfikę trudności ucznia w jego ocenie i samoocenie, jak
pracować z kryteriami, motywacji i postaw uczniów do nauki
•
Modyfikacja warunków pobierania nauki x ukończenie kształcenia
•
Przedłużenie edukacji:
•
A)gdy charakter trudnościpowoduje, umożliwić rozłożenie edukacji na 1 rok lub okres 2 latj
•
B)jeśli to konieczne, należy zwiększyć długość kształcenia średniego lub zawodowego o jeden rok
pomoce kompensacyjne
Interwencja
•
przedmioty szczególnej troski wychowawczej - reedukacyjna działalność, logopedyczna opieka, czyli alternatywne i wspomagające
metody komunikacji, orientacja przestrzennz, do pracy z urządzeniami optycznymi lub podstawowa stymulacjia uczniów z wadami
słuchu, jest dedykowana do rozwoju percepcji słuchowej, czytanie z ruch ust
•
Interwencje pedagogiczne, które obejmują wzmocnienie nauczania przedmiotów, gdzie musimy pomóc w nauce uczniowi lub
przygotowago do niej, w tym lekcje domowe.
6
•
•
•
•
•
7
Środki wspierające stanowią wsparcie dla pracy nauczyciela i ucznia,
kiedy jego kształcenie w różnym stopniu wymaga modyfikacji podczas
przebiegu jego edukacji. Celem zmian jest przede wszystkim
wyrównanie warunków do kształcenia uczniów, na które mogą mieć
wpływ łagodne problemy lub poważne trudności spowodowane przez
nieprzygotowanie ucznia w szkole, różne warunki życia i innymi
środowiskiem kulturowym, z którego pochodzi uczeń . Jednocześnie
dużą grupę uczniów będą reprezentować uczniowie z niekorzystnym
aktualnym stanem chorobowym, który może mieć wpływ na edukację
lub niepełnosprawność ucznia
Środki wsparcia są zdefiniowane w ustawie o Edukacji. Zakres i treść jest
podzielona na I. - V. klasy. Środki podtrzymujące różnego rodzaju i
stopnia mogą być połączone, ale nie tego samego rodzaju, np. Asystent
nauczyciela w III. kroku podczas IV. PO
Według organizacji kształcących te środki mogą również zawierać
specjalne podręczniki i urządzeń wspomagające
I. Stopień Szkoła doradza i zawsze zapewnia środki wsparcia
II. -V. Stopień- doradza i metodycznie prowadzi w spełnianiu celów
poradni szkolnej.
Ustawa o edukacji, zmieniona ustawą č. 82/2015 Sb.,
(wchodzi w życie z dniem 1 września 2016)
zgodnie z §16 ust. 9 może dla dzieci, uczniów i studentów z psychiczną,
fizyczną niepełnosprawnością, zaburzeniami wzroku lub słuchu,
poważnymi wadami wymowy, poważnymi trudnościami w uczeniu się,
ciężkimi zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami sprzężonymi lub
autyzmem ustanowić oddzielne szkoły, klasy, grupy lub działy.
Relacja z istniejącym Dekret nr. 73/2005
typ szkoły x ogólny program edukacyjny
zatwierdzenie założycieli
priorytety poszczególnych inkluzji
informowanie uczniów / studentów do 5/2015
8
Ustawa o edukacji, zmieniona ustawą č. 82/2015 Sb.,
(wchodzi w życie z dniem 1 września 2016)
•
•
•
•
9
Partnerstwa współpraca szkoła ŠPZ x dziecko/ rodzina
Możliwość odstępstw szkół w zakresie wdrażania zaleceń ŠPZ
Raport i rekomendacja zawierający zalecenia, gdzie są zaproponowane
środki wsparcia podlegające rewizji. Oba te dokumenty będą również
zawierać pouczenie o ewentualnej rewizji wniosków w nim zawartych.
Zgłaszający zmiany mogą być nie tylko uczeń lub opiekun prawny, ale
także szkoły lub urząd.
Instancje, które dokonują rewizji będą podmioty prawne ustanowione i
zatwierdzone przez ministerstwo. Częścią procesu przeglądu będzie
ocena prowadzenia placówki doradczej szkoły. Publikacja sprawozdań z
kontroli będzie przebiegać zgodnie z pierwotnymi zaleceniami.
Dzieci, uczniowie i studenci z ASD mogą być
wykształceni w jeden z następujących
sposobów:
• Indywidualna integracja na wszystkich poziomach klas
ogólnodostępnych w szkołach powszechnych
• Włączenie uczniów z ASD do społeczności w klasach (integracja
grupy)
• Indywidualna integracja w szkołach dla uczniów z różnymi rodzajami
niepełnosprawności;
• Innym sposobem obowiązku szkolnego może być
• indywidualna edukacja
10
Środki wspierające 31. 8. 2016:
Zgodnie z dekretem nr. 73/2005 Sb., dzieci, uczniów i studentów z ASD,
zwykle na podstawie otrzymanych zaleceń ze strony szkolnej poradni
zapewnia się następujące środki wsparcia:
Indywidualny Plan Nauczania (IEP) - indywidualnie dopasowany program,
gdzie treści edukacyjne, formy edukacji, nauczanie w blokach x
nauczanie podczas godzin lekcyjnych, specyficzne środowisko leczenia,
modyfikację pomocy dydaktycznych, formy nauczania poszczególnych
przedmiotów, czas skupienia, odpoczynku, indywidualnie dobrane
środowisko, liczba klas używanych przez studenta, wizualizacja stacji
roboczej, indywidualnie wybrane narzędzia - wizualizacja pomocy
dydaktycznych, codziennych programów, scenariuszy społecznych,
wprowadzanie zadań, metod komunikacji, itp
forma integracji,
potrzeba asystenta nauczyciela,
Poszczególne metody oceny - ocena ustna,zmodyfikowane ocenianie, różne
symbole motywacyjne
11
•
•
Środki wsparcia po 1. 9. 2016:
Zgodnie z załącznikiem nr 1 dekretu nr 27/2016 Coll na ogół dla uczniów z
zaburzeniami ze spektrum autystycznym są możliwe następujące środki
wsparcia:
• dostosowanie metod nauczania, naprawy i zakończenia edukacji zawartości, IVP,
ewaluacja, organizacja działań edukacyjnych, wsparcie metodyczne dla poradni
szkolnych, modyfikacja warunków dopuszczenia do kształcenia i ukończenia
szkoły, media, nauczyciel-asystent,
Szczególne środki wsparcia w ramach różnych etapach:
Na drugim etapie działań wsparcia dla uczniów z potrzebami z powodu zaburzeń
spektrum autyzmu możliwe środki to: np. standardowe środki wsparcia finansowego
• specjalne podręczniki i sprzęt (laminator i folia do laminowania, pomoce
wizualne obsługujące cyfry, litery, arkusze kalkulacyjne), podręczniki dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym,oprogramowanie (samouczek).
• W trzecim etapie środków wsparcia dla uczniów z zaburzeniami spektrum
autyzmu np. to standardowe środki wsparcia finansowego :pomoce
kompensacyjne (meble do przestrzeni ,specjalne podręczniki i sprzęt) (zestaw
pudełek, zestaw narzędzi do treningu umiejętności społecznych, pomoce
wizualne, podręczniki dla uczniów z trudnościami w nauce,oprogramowanie
(programy komunikacyjne dla komunikacji alternatywnej),sprzęt IT (tablet, ekran
dotykowy)
12
• W czwartym etapie środków wsparcia dla uczniów z zaburzeniami
ze spektrum autyzmu możliwe wsparcia np to standardowe środki
wsparcia finansowego są:
• Kompensacyjne pomoce (komunikator, programy dla alternatywnej
komunikacji, specjalny sprzęt do modyfikacji środowiska
pracy,specjalne podręczniki i sprzęt (spersonalizowane symbole-,
specjalne podręczniki, skoroszyty, arkusze, wykresy, zadania
strukturyzowane itp, pomoce dla rozwoju alternatywnych i zabawek
komunikacyjnych, tabele komunikacyjne aj.IT sprzętu (PC / tablet).
• W piątym etapie środków wsparcia dla uczniów z potrzebami
wsparcia zaburzeń ze spektrum autyzmu możliwe środki to np.
standardowe środki wsparcia finansowego : środki ułatwiające
poruszanie się (patrz poprzednie etapy),specjalne podręczniki i
sprzęt (patrz poprzednie etapy)
13
Szkoły podstawowe
Szkoła
podstawowa
uczeń bez IVP, PO
Uczeń bez IVP, PO
+ uczeń z IVP, PO,
incl. RVP ZŠS
klasa według §
16/9 – uczeń z IVP,
PO, RVP ZSS
14
Szkoła
podstawowa
według § 16/9
uczeń z IVP, PO, w
tym RVP ZŠS
(=współczesne
typy specjalnych
szkół)
Uczniowie z IVP a
PO, wedug RVP ZV,
w tym RVP ZŠS
Specjalna Szkoła
Podstawowa
według § 48
Uczniowie z IVP a
PO, według RVP
ZŠS
Plik komunikacyjny
•
Dnia 8 lutego 2016 rząd Czeskiej Republiki uchwalił zarządzenie č. 111 i tym samym spróbował
rozwiązać sytuację osób żyjących z zaburzeniami sepktrum autyzmu i ich
rodzinom http://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/dokumenty/podnet-k-reseni-situace-zivota-osobs-poruchou-autistickeho-spektra-a-jejich-rodin-140155/
•
Celem tego materiału jest głównie zapobieganie krytycznym sytuacjom, w których rodziny z
osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (dalej jako »ASD») często się znajdują ze względu
na charakter niepełnosprawności, a także dlatego, że świadomość tego rozpoznania jest zazwyczaj
niewielka.
•
Materiał zawiera dziesięć obszarów, w których są one postrzegane jako najpilniejsze problemy
napotyke przez osoby z autyzmem i ich rodziny. Pomiędzy tymi obszarami były też tematy, które
miały na celu informować społeczeństwo o zaburzeniach spektrum autystycznego.
•
W tym celu utworzeny został plik komunikacyjny, którego zadaniem jest znaczne ułatwienie
specjalistom zajmującym się komunikacją i społeczeństwu w komunikacji z osobami z autyzmem i
odwrotnie, a także zmienić zachowanie społeczeństwa w stosunku do osób z tego rodzaju
niepełnosprawnością.
15
Plik zawiera kilku różnych materiałów:
• Ulotka informacyjna
•
Klucz do komunikowania się z osobą z autyzmem,,
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/KS---Klic-pro-komunikaci-kratkaverze_1.pdf
•
Komunikacja Dziesięć przykazań pacjentów z ASD,
https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/dokumenty/KS---Desatero-komunikace-s-pacienty-sPAS_1.pdf
•
Dowód ID osób z ASD
•
Zalecenia Ministerstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu jak korzystać z komunikacyjnego pliku
•
W dniu 8 września 2016 roku Ministerstwo wydało zalecenie dotyczące korzystania z pliku
komunikacyjnego, a następnie zostało ono wysłane do szkół i placówek szkolnych prowadzonych
przez wszystkie organy w Republice Czeskiej.
Celem grupy komunikacyjnej jest przedstawienie i wyjaśnienie kadrze nauczycielskiej szkół
nauczania oraz przedstawienie im prostych procedur metodologicznych podczas komunikowania
się z dziećmi, uczniami i studentami z ASD, aby pomóc im zrozumieć różnice i zapobiegać trudnym
i stresującym sytuacjom, które wynikają z nieporozumień i braku istotnych informacji, uprzedzeń i
obaw
Ministerstwo Edukacji zaleca szkółom i obiektów szkolnym następujący plik
Prezentacja i złożenie pliku Komunikacyjnego w kuratorium w celach informacyjnych,
Plik jest opublikowany na stronie internetowej szkół i obiektów szkolnych, wydrukowany i
dostępny w publicznym miejscu w szkołach i obiektach szkolnych,
zapozannie wszystkich pracowników dydaktycznych
w postaci modelowych sytuacji gier i dyskusji podczas spotkań tematycznych z uczniami w celu
zapobiegania ryzykownych zachowań, poprawę komunikacji interpersonalnej i udziału uczniów w
klasie, szkole i pozalekcyjnych,
dyskusje i spotkania informacyjne z rodzicami na temat tworzenia, utrzymania i rozwijania
przyjaznej szkoły dla wszystkich uczniów, niezależnie od jakichkolwiek szczególnych potrzeb
edukacyjnych
dyskrecja wkomponowana jest w przepisach wewnętrznych szkoły
•
•
•
•
•
•
•
16
Inkluzja jest zasadą i filozofią, która zakłada, że szkoły powinny tworzyć
ujednolicony system edukacji dla wszystkich uczniów razem, przy
zachowaniu tego samego poziomu jakości w odpowiednich grupach
wiekowych, zamiast utrzymywać istniejącą strukturę wbudowaną w
systemie dualnym, który segreguje uczniów i nauczycieli.
Jednocześnie jednak, podstawowym i nieodłącznym elementem jest
szacunek dla indywidualnych zdolności i możliwości, działając w
najlepszym interesie dziecka.
Inkluzja (edukacja publiczna) to proces stopniowy i długotrwały.
Dziękuję za uwagę
17