Narewka, dnia 26 luty 2016 roku OS.6220.13.2014

Transkrypt

Narewka, dnia 26 luty 2016 roku OS.6220.13.2014
Narewka, dnia 26 luty 2016 roku
OS.6220.13.2014
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 35 § 3, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23.) Wójt Gminy Narewka
postanawia
przedłużyć termin załatwienia sprawy wszczętej na wniosek PGB Inwestycje Sp. z o. o., ul. Gotarda
9, 02-683 Warszawa, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1
MW na działkach 12/6, 12/9, 13/4, 13/7 w obrębie wsi Lewkowo Stare, gmina Narewka, pow.
hajnowski, woj. podlaskie” do dnia 24 marca 2016 roku.
UZASADNIENIE
PGB Inwestycje Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa, wnioskiem z dnia 5 grudnia 2014 roku
(data wpływu do tutejszego Urzędu: 12 grudnia 2014 roku) zwróciło się do Wójta Gminy
Narewka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na „budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW na działkach
12/6, 12/9, 13/4, 13/7 w obrębie wsi Lewkowo Stare, gmina Narewka, pow. hajnowski, woj.
podlaskie”, załączając wymagane prawem załączniki.
Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów dnia 23 grudnia 2014 roku organ prowadzący
postępowanie zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w sprawie wydania opinii co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia
mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Opinią Nr – 1/NZ/2015 z dnia 12
stycznia 2015 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu: 13 stycznia 2015 roku) znak
NZ.4461.1.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce stwierdził obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia i określił wykonanie
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie ze szczególnym
uwzględnieniem oddziaływania na życie i zdrowie ludzi. Postanowieniem z dnia 9 stycznia 2015
roku (data wpływu do tutejszego Urzędu: 12 stycznia 2015 roku), znak WOOŚII.4240.443.2014.PL Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraził opinię że,
istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ustalił zakres
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie art. 66 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.). Na podstawie art. 63 ust 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst
jednolity: Dz. U. 2013 poz. 1235 z późn. zm.), kierując się i analizując kryteria o których mowa w
powyższym art. i biorąc pod uwagę wskazane wyżej postanowienia opiniujące, organ prowadzący
postępowanie postanowieniem znak: OS.6220.13.2014 z dnia 11 lutego 2015 roku stwierdził
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla w/w
planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko
planowanego przedsięwzięcia. W dniu 24 lutego do organu prowadzącego postępowanie
wpłynęły listy z 207 podpisami osób protestujących przeciw budowie przedmiotowego
przedsięwzięcia. Organ prowadząc dalsze postępowanie postanowieniem OS.6220.13.2014 z dnia
10 marca 2015 zawiesił postępowanie w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia przez
wnioskodawcę raportu o odziaływaniu na środowisko.
Wnioskodawca pismem z dnia 9 lipca 2015 roku (data wpływu do tut. Urzędu: 13 lipca 2015
roku) przedłożył raport o odziaływaniu na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia.
Organ prowadzący postępowanie postanowieniem OS.6220.13.2014 z dnia 13 lipca 2015 roku
odwiesił postępowanie administracyjne oraz przystąpił do analizowania przesłanych
dokumentów. Organ prowadzący postępowanie w dniu 6 sierpnia 2015 roku pismem
OS.6220.13.2014 przesłał raport organom uzgadniającym przedsięwzięcie.
Opinią Nr 33/NZ/2015 z dnia 5 października 2015 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu: 7
października 2015 roku) znak NZ.4461.28.2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Hajnówce postanowił zaopiniować negatywnie warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.
Postanowieniem z dnia 22 października 2015 roku (data wpływu do tutejszego Urzędu: 22
października 2015 roku), znak WOOŚ-II.4240.59.2015.AS Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Białymstoku uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki jej realizacji.
Organ prowadzący postępowanie zawiadomieniem OS.6220.13.2016 z dnia 30 października 2015
roku zawiadomił strony o zakończeniu postępowania a następnie w dniu 16 listopada 2015 roku
wydał decyzje o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Od ww. decyzji Wnioskodawca złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Białystoku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku decyzją 408.460/F-2/15/15
z dnia 15 stycznia 2016 roku orzekło uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do
ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Ze względu na bardzo złożony charakter sprawy oraz fakt, iż postepowanie wymaga
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczności, postanowiono
przedłużyć termin załatwienia sprawy do dnia 24 marca 2016 roku.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie, a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu do
decyzji (art. 141 § 1 i art. 142 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23.)).
Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Narewka,
2. BIP Urzędu Gminy Narewka,
1. Wnioskodawca - PGB Inwestycje Sp. z o. o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa,
2. Ceramika Budowlana Lewkowo Sp., z o. o., Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka,
3. Parafia Prawosławna P. W. Św. Piotra o Pawła w Lewkowie Starym, Lewkowo Stare 23, 17-220 Narewka,
4. Jerzy Pryczynicz, Lewkowo Stare 87, 17-220 Narewka,
5. Maria Cyganiuk, ul. Dolna 35, 17-200 Hajnówka,
6. a/a
Do wiadomości:
1. Sołtys sołectwa Lewkowo Stare, Eugeniusz Bondaruk, Lewkowo Stare 52/2, 17-220 Narewka,
2. Radny okręgu wyborczego - Igor Janusz Birycki, Lewkowo Stare 88, 17-220 Narewka.
Powyższe zawiadomienie zostało podane do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w
w/w miejscach w dniu 26 lutego 2016 roku.